Hem

Butan-1,4-diol Psykoaktiv substans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 478062, v2 - Status: normal.
är en sorts Psykoaktiv substans

Bränsle- och lösningsmedel, mer känt som GHB, risk för leverskada och tillvänjning

Alias: butandiol

normal

Butan-1,4-diol

CAS-nr: -
Summaformel: C4H10O2
Molekylmassa: 90,12 g/mol
IUPAC: butan-1,4-diol
Trivialnamn: butandiol, 1,4-BD, PRO-G


Fribas/grundform -

Smältpunkt (°C): 14 -
Kokpunkt (°C): 220 -
Övrigt: Blandbart med vatten och låga, enkla alkoholer, eter, aceton, petroleumeter. -
Administrering: Peroralt. Butandiol måste passera levern för att det skall aktiveras. n/a -

Syntes:
Butan-1,4-diol kan framställas t. ex. genom substitution av butyl-1,4-diklorid med natriumhydroxid.
Referenser:
-
Toxicitet:
LD50-värdet för butan-1,4-diol är 1.3-1.5 g/kg i råtta, peroralt. Misstänkt leverskadligt (samma typ av skada som etanol orsakar). Om butandiol intages på en frekvent basis, flera gånger dagligen i ett par veckor, kan diverse symptom uppkomma. Såsom försämrat immunförsvar, en känsla av fysisk ofriskhet, irritation och tillvänjning.
Referenser:
United States National Toxicology program, Chemical repository, 1,4-butanediol (1991)
Förekomst:
Butandiol säljes som GHB på gatan. Det är en klar vätska i rumstemperatur, men kristalliseras om temperaturen sjunker under 14 °C, vilket den gör ibland utomhus. Av den anledningen kan butandiol anses vara ohändigt att bära med sig ute när det är kallt, eftersom att det inte går att mäta upp en moderat dos med pipett om det inte är i vätskefas. Butandiol är nästan dubbelt så potent som en 50% lösning av Na-GHB i vatten, vilket gör det väldigt opraktiskt för nybörjare att använda, eftersom de varken vant sig vid GHB-ruset eller lärt sig hur man bör dosera för optimal effekt.
Referenser:
-
Farmakologi:
Butan-1,4-diol transporteras till levern, där det dehydrogeneras till bland annat 4-hydroxybutanal av enzymet alkoholdehydrogenase. Därefter är det troligt att aldehyden oxideras av NAD+ till gamma-hydroxybutyrat (GHB). Katabolismen rörande butan-1,4-diol har inte endast ett utfall (GHB), utan flera. Det är troligt att det är intermediär-aldehyden som orsakar nedsatt immunförsvar och känslan av obehag efter ruset. Metaboliterna utöver GHB av butan-1,4-diol är 4-hydroxyacetaldehyd, 1,4-diformylbutan och 4-formyl-butansyra.
Referenser:
-
Terapeutiska anvädningsområden:
-
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: 0,75-1 ml
Liten dos: 1-1,25 ml
Stark dos: -
Överdos: 3 ml+