Hem

Jungiansk typologi Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 682988, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Aguanna
är Lära

Läran om karaktärstyperna och medvetandets funktioner enligt C.G. Jung

Alias: jungiansk typologi

normal

Vilken typ är du - vad dominerar?

Typologin menar att medvetandet fungerar genom varseblivning och värdering.

Vi använder de fem sinnena för varseblivning, men också det sjätte sinnet intuition.

Det vi varseblir bedöms genom tänkandet. Här använder vi vänster hjärnhalva, dvs. logik och analys. Men även genom känslofunktion bedömer vi erfarenheter. Här menade Jung inte emotioner eller stämningslägen utan en slags inre värdering (ty. Einfühlung) som kunde välja vad som var gott eller ont bland det vårt medvetande uppfattat genom intuition eller förnimmelse.

Vi har alltså fyra funktioner för medvetande: förnimmelse och intuition, tänkande och känsla.

Enligt Jung är två av dessa dominanta och de övriga två underutvecklade.
Förhållandet dem emellan bildar vars och ens personliga typologi.

Här spelar det samhälle vi lever i en roll - kulturen präglar oss. Västvärlden är t.ex. tänkande och analyserande. Andra kulturer är med jordnära och orienterade åt förnimmelse.

Typologin är ett verktyg för självutforskning. En slags karta över de funktioner vi själva domineras av. Enl. Jung förblir t.ex. känslan outvecklad i det omedvetna om tänkandet dominerar. Likaså förblir intuitionen i det omedvetna outvecklad om förnimmelse är det som dominerar i vårt medvetna.

Tai-chi-tu är symbolen för yin och yang i Kina. Jung använde sig ofta av denna som bild för de motsatta energier (egenskaper) som finns hos alla och som kompletterar varandra.

normal

Intuitiv typ

Du som har svårt för att uppfatta den objektiva verkligheten så som andra gör och ständigt missar avtalade möten eller kommer försent till dem är förmodligen en intuitiv typ.

Den intuitiva människan ser en massa möjligheter överallt, men sällan det som finns rakt framför näsan!

normal

Kännande typ

Du som alltid tolkar andra fel och aldrig kan dra några logiska slutsatser hör till den kännande typen.

Du är hopplös i matematik, pratar vitt och brett om allt, får för dig att människor har den eller den avsikten med sitt handlande (ofta riktat mot just dig) och du uppfattas oftast av andra som allmänt pratig, men att den röda tråden saknas.

normal

Tänkande typ

Du som säger sådant som inte är lämpligt, som uppfattas som kylig men enormt moralisk (fast oetisk!) är en tänkande typ.

Tänkandet ger struktur, regler och moral. Här är det svart eller vitt; ska - ska inte.

normal

Förnimmande typ

Du som är godtrogen, som tar allt bokstavligt tillhör troligen den förnimmande typen.

Du läser inte mellan raderna, är lettledd och anar aldrig ont uppsåt hos dem du möter.
Förnimmaren lever i nuet och ser bara det hon just har för ögonen.