Hem

Laestadianismen Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 684784, v3 - Status: normal.
är Lära

Laestadius lära, en väckelse- och fromhetsrörelse främst bland samer, nordfinnar och ryssar

Alias: laestadianismen

normal

Lars Levi Lestadius lära påverkade byn Moskojärvi vid Gällivare/Pajala liksom andra byar i lappmarken under 1800-talets senare hälft.

Moskojärvis bygdegårdsförenings beskrivning menar att Laestadianismen egentligen inte stod i något motsatsförhållande till den svenska kyrkoordningen, men att Laestadius ansåg att prästerna i sina predikningar sörjde mer för magen än för själen.

Laestadius utsågs till kyrkoherde i Karesuando år 1826. Tjugofem år gammal startade hans predikningar och förkastelsedomar över bygden och vad han ansåg vara grova osedligheter, dryckenskap och tjuvnad i finnbygden och lappmarkerna.
Vakna folk, som sålt din själ, betjuvit bror. Lägg dig av den gamla dräkten, syndens hemska svarta flor.

Laestadius var en lidelsefull väckelsepredikant som målade drastiska bilder om syndarens straff och han manade till bot och bättring. Laestadianismen blev en extatiskt färgad väckelse som ändrade livsföringen hos både samer och finnar: supandet upphörde.

Från mitten av 1800-talet spreds Laestadius lära genom att den anammades av fler agitatorer, och så vandrade dessa Lestadius lärjungar från by till by för att sprida förkunnelsen.
Efter Laestadius död år 1861 splittrades hans anhängare i två grupper, öst- och västlaestadianer. Västlaestadianerna anses ha en mera lagisk inriktning, mer i likhet med Laestadius lära.

Rättrogna laestadianer föraktade allt överflöd, man förde ett nyktert och sedesamt liv. Laestadius verkade också mycket för att både yngre och äldre skulle lära sig läsa och skriva.
Byn Moskojärvi var starkt laestadanisk. Bönemöten i byn hölls varje söndag i de olika gårdarna, man turades om att hålla bönemöten. Den som var på tur att hålla möte fick även se till att det serverades kaffe med dopp eller kaffeost som även var vanligt förekommande.

Mötena började med sång av sångledaren bl.a. Nilssin Olli. Språket var finska. Efter den första Psalmen följde predikan som sedan följdes av fler psalmer.
Läran utformades efter Laestadius av Johan Raatama. Församlingsbegreppet betonades starkt. Man upptogs först efter syndabekännelse varefter församlingens representant kunde meddela absolution. Bikten spelar stor roll, liksom att återgälda sina skulder och be om förlåtelse.

Laestadianismen var en mycket sträng lära. En laestadian skulle leva ett ärligt leverne.