Hem

Nikotin Stimulantia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152993, v3 - Status: befäst.
Försteredaktör: lucipher
är Upplevbart och Stimulantia

Beroendeframkallande ämne som finns i bland annat cigaretter och snus.

Alias: cigarett, cigaretter, röka och snus

normal

Direkta effekter: (nikotinet når hjärnantio sekunder)

 • höjt blodtryck
 • hjärtat slår fortare
 • blodet blir tjockare
 • ådrorna drar ihop sig
 • hudtemperaturen minskar
 • andningen ökar
 • nerverna sänder mer signaler

Långsiktiga effekter:

 • högt blodtryck
 • blodproppar
 • brist på C-vitamin
 • försämrat immunförsvar (vårt försvar mot sjukdomar)
 • cancer
 • infektioner i andningsvägarna
 • lungemfysem (lungorna kolapsar och man får andnöd)
 • magkatarr,magsår (mängden magsyra ökar)
 • viktminskning
 • torr och rynkig hy
 • sjuka spermier
 • graviditetsproblem ( låg födelsevikt, för tidig födsel, missfall, störd fosterutveckling, plötslig spädbarnsdöd)
 • beroende

normal

Cigarettrökens innehåll

Cigarettröken innehåller flera tusen olika ämnen. Många är giftiga och skadliga för kroppen. De mest omtalade är:

 • nikotin,
 • tjära
 • koloxid

Men man kan också hitta: ammoniak, väteklorid och kvävedioxider (irriterande gaser, ger sveda i ögon och hals)

Rena gifter som arsenik, cyanväte (blåsyra, användes i gas-kammaren), DDT (känt insektsgift), bly, kvicksilver och svavelväte.

Cancerframkallande ämnen som betanaftylamin,formaldehyd (allergiframkallande), hydrazin (allergiframkallande), bensen, 4-aminodifenyl, kadmium, benso-a-pyren och acrolein.

Och annat smått och gott som aceton, aluminium, zink, nickel,kisel, titan, koppar osv.

Flera av dom ämnen som finns i tobaksröken är idag totalförbjudna och skulle kunna leda till böter om dom upptäcktes på en arbetsplats. Aminodifenyl och betanaftylamin t.ex. anses så farliga att man under inga omständigheter får ge ens dispens (speciellt tillstånd som ges i undantagsfall).

Arbetarskyddsstyrelsen har gjort listor på i vilken mängd olika ämnen får förekomma i luften på en arbetsplats (sk hygieniska gränsvärden). Nedan ser du en jämförelse mellan halten av olika ämnen i cigarettrök och dessa hygieniska gränsvärden. (Halterna anges i miljontedelar, ppm (parts per miljon). 10 000 ppm är lika mycket som 1%).


ÄmneKoncentration i cigarettrök (ppm)Hygieniskt gränsvärde (ppm)
Koloxid42 00035
Kolväten108 0001 300
Formaldehyd301
Acetaldehyd3 20050
Akrolein1500,1
Ammoniak30025
Kvävedioxid2505
Svavelväte4010
Cyanväte1 60010