Hem

Agnosticism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 21, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: nua uwishin
Denna text är importerad från /old/psi/agnosticism.html
är Trobart och Lära

En lära, enligt vilken verklig kunskap ej kan erhållas beträffande tingens yttersta grund, det absoluta.

Alias: agnosticism

normal

Åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på de eviga frågorna.

Agnosticismen har ofta varit ett element i den filosofiska skepticismen; i Grekland förklarade t.ex. sofisten Protagoras (ca 480-410 f.Kr.) att han om gudarna varken kunde säga att de existerar eller att de inte existerar. Ordet fick på 1800-talet ny aktualitet genom naturforskaren Thomas H. Huxley, som hävdade att kunskap om Gud är omöjlig på grund av människans begränsning.

normal

Är en agnostisk inställning det samma som att vara en ateist?

En vanlig felaktig föreställning är att agnosticism är en religiös tro, snarare är det istället en filosofisk övertygelse.

Vissa agnostiker hävdar dock att de också är ateister. Tyvärr så har termen ateism felaktigt fått något av ett en dubbel innebörd.
Termen Ateist kommer ursprungligen från grekiskan och betyder förenklat: ”a-” (utan, icke) och ”theos” (Gudom) = Ateist. Dvs. Att vara ”utan Gud”. Men många som kallar sig för ateister gör det också utan att för den skull aktivt förneka att en Gud kan finnas. De har bara aldrig tagit ställning för eller emot (Implicita ateister).
Därför menar vissa agnostiker att man också kan dra paralleller mellan ett agnostiskt tankesätt och ett ateistiskt.
Så för att tydliggöra: I detta sammanhang menas att en ateist aktivt förnekar Guds existens (explicita ateister), däremot menar en agnostiker att han ingenting vet.

”An agnostic thinks it impossible to know the truth in matters such as God and the future life with which Christianity and other religions are concerned. Or, if not impossible, at least impossible at the present time”
- Bertrand Russel, What is an Agnostic? 1953

normal

Vem myntade uttrycket?

De ursprungliga tankegångarna bakom agnosticism är mycket gamla men ordet ”agnosticism” myntades först av Thomas H. Huxley runt 1840-talet

”..When I reached intellectual maturity, and began to ask myself whether I was an atheist, a theist, or a pantheist; a materialist or an idealist; a Christian or a freethinker, I found that the more I learned and reflected, the less ready was the answer; until at last I came to the conclusion that I had neither art nor part with any of these denominations, except the last...So I took thought, and invented what I conceived to be the appropriate title of agnostic. It came into my head as suggestively antithetic to the gnostic of Church history, who professed to know so much about the very things of which I was ignorant..” - J. Hastings, ed., Encyclopaedia of Religion and Ethics

Agnosticismens språkliga översättelse blir ”Icke Vetskap”, från grekiskans ”a-” (utan, icke) och ”gnosis” (vetskap) Förenklat översatt med: ”Att inte ha vetskap.”

Hur hanterar agnosticismen ett bevis?

Det kan vara värt att klargöra är att en agnostikers föreställning inte heller gör någon åtskillnad på en Gud eller flera (panteism) utan kvarstår i frågan om något existerar överhuvudtaget. En agnostiker lämnar vanligtvis frågan om Gud existerar öppen, i väntan på att något läger skall bli bevisat. Vissa kan vara villiga att ändra synsätt om det skulle visa sig att en Gud existerar medan andra menar att något sådant ändå aldrig ändå kan presenteras sig, då det inte finns något logiskt sätt att bevisa eller motbevisa Guds existens.

Bertrand Russel över under vilka omständigheter han skulle kunna bli troende:
'..I think that if I heard a voice from the sky predicting all that was going to happen to me during the next twenty-four hours, including events that would have seemed highly improbable, and if all these events then produced to happen, I might perhaps be convinced at least of the existence of some superhuman intelligence. I can imagine other evidence of the same sort which might convince me, but so far as I know, no such evidence exists.'
- Bertrand Russell, What is an Agnostic? 1953