Hem

Den monoteistiska guden Gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 145, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/gud.html
är Trobart , Gudom och Upplevbart
enligt Kristendom och Monoteism

Den enda guden, könlös men alltför ofta beskriven som "fader".

Alias: allah, den monoteistiska guden, deus, gud, jahve, jehova, monoteistisk, monoteistiska gud och yhwh

normal

""[från egna erfarenheter och egen tro]

Tron på en gud eller flera gudar är väl tron på nån kraft eller energi som 'vakar' över oss, hur vi bestämmer att projecera den bilden för oss själva, Gud i form som en lång man med skägg.... Gud i form av en blå snubbe med 8 armar och lång tunga... Det är ett sätt för oss att välja vad som vi lättast kan tro på, utefter vår egna tro och logik, uppväxt, allt...

och Gud uppenbarar sig i den skepnad som vi lättast skulle kunna ta den/klara av de. En kristen människa skulle kanske se Jesus eller Den långa mannen med skägg, eftersom det är just dom figurerna han har valt för att symbolisera just den Kraften eller energin. För flera så uppenbarar denna energi inte alls, kanske för att individen inte behöver, eller så är det ingen uppenbarelse eller nåt sånt alls för att personen inte skulle klara det i någon form.

normal

Beskrivning av Gud

Detta är vad jag tycker den mest kompletta beskrivningen av Gud jag funnit (hittills).

De grundläggande frågorna om människan och universum kan inte bli slutgiltigt lösta utan att förstå Guds, Skaparens natur. För att förstå och lösa problemen hos en skapad varelse så måste vi först förstå Skaparen. För att kunna lösa de mest fundamentala frågor, så måste vi först lära känna Guds natur och de principer han skapat världen med.

Skapelsens princip förklarar Guds natur och dessa principer.

Guds tvåfaldiga natur.
Hur kan vi någonsin förstå Guds natur. Han som är en osynlig varelse ? I Rom. 1:20 läser vi, “Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. “Med andra ord, på samma sätt som en konstnärs arbete är en synlig skapelse av sin skapares osynliga inre natur, så kan vi uppfatta Guds gudomlighet genom att noggrant observera hans skapade värld.

För att förstå egenskaperna hos Guds gudomliga natur, låt oss undersöka de gemensamma faktorer som vi kan finna igenom hela Hans skapelse.

Vi finner att alla ting alltifrån människan, djuren och växterna ner till de minsta beståndsdelarna i materien, molekyler och atomer - alla existerar genom ett ömsesidigt förhållande av dess positiva och negativa sidor, eller subjekt och objekt. Vi ser att mänskligheten består av man och kvinna, djuren av hane och hona och växter av ståndare och pistill. Och att molekyler har anjon och katjon, och även den enklaste atom har en proton och en elektron.

Vi kan nu dra slutsatsen att den skapade världen är sådan att allting existerar genom ömsesidigt utbyte av positivt (subjekt) och negativt (objekt).

Slutsatsen att världen är så skapad betyder att Gud själv, alltings ursprung också existerar genom ömsesidigt utbyte mellan de två egenskaperna positivt och negativt. Observera att negativt skall här tolkas som ett fullvärdigt och likställt komplement till positivt, inte i den vanliga bemärkelsen som något mindre värt.

Så som aposteln Paulus antyder i versen, 1 Mos. 1:27, “och Gud skapade människan till sin avbild till man och kvinna skapade han dem,” vi kan säga att Gud är den harmoniska föreningen av positivt och negativt och det absoluta subjektet för alla skapade varelser.

Dessutom är allting skapat med den tvåfaldiga egenskapen av inre karaktär, som är osynlig, och yttre form som är synlig. Vi kallar denna inre karaktär “sung-sang” och den yttre formen “hyung-sang”.

Till exempel, människan består av själen som är sung-sang och kroppen som är hyung-sang. Den osynliga själen är subjekt och utövar kontroll över den synliga kroppen, som är objekt. På samma sätt är allt skapat bestående av osynlig sung-sang karaktär som är orsak och kontrollerar kroppen, vilken är hyung-sang.

Djurens instinkt och den medfödda naturen hos oorganisk materia, fungerar alla för att styra sina kroppar eller yttre former för att fortbestå.

Således kan vi lätt förstå att alla ting existerar genom det viktiga ömsesidiga utbytet av sung-sang (själ) och hyung-sang (kropp). Därför måste Gud, som är den yttersta orsaken, existera som absolut karaktärssubjekt (själ) och form (kropp). Och vi kallar detta Guds ursprungliga Sung-sang och Hyung-sang.

När vi talar om Gud som en helig Gud eller kärlekens Gud. Så visar vi en aspekt av Guds ursprungliga själ (sung-sang). Och då vi talar om den allsmäktige Gud så visar vi en aspekt av Guds ursprungliga kropp (hyung-sang). Eftersom Gud är alltings orsak. Så är motiven, ordningen och syftet som projicerades på den skapade världen hans ursprungliga Sung-sang. Och energin i skapelsen kommer från hans ursprungliga Hyung-sang.

Låt oss sammanfatta. Gud är en harmoniserad varelse av de ursprungliga karaktärerna Sung-sang och Hyung-sang, såväl som positivitet och negativitet. Eftersom Gud är subjekt och orsak till allt skapat, så existerar allt skapat med en inre karaktär och yttre form, respektive positivt och negativt.

normal

Vill bara gööra en syntes mellan maskulina gudar
och Gud den ende Guden.

Allting från människan, djuren och växterna ner till de minsta beståndsdelarna i materien, molekyler och atomer - alla existerar genom ett ömsesidigt förhållande av dess positiva och negativa sidor, eller subjekt och objekt. Vi ser att mänskligheten består av man och kvinna, djuren av hane och hona och växter av ståndare och pistill. Och att molekyler har anjon och katjon, och även den enklaste atom har en proton och en elektron. Relationen stämmer med den aorientaliska tankenyin/yang.

Slutsatsen blir att den skapade världen är sådan att allting existerar genom ömsesidigt utbyte av positivt (subjekt) och negativt (objekt).

Gud själv som är alltings ursprung existerar också genom ömsesidigt utbyte mellan de två egenskaperna positivt och negativt. Observera att negativt skall här tolkas som ett fullvärdigt och likställt komplement till positivt, inte i den vanliga bemärkelsen som något mindre värt.

Så som aposteln Paulus antyder i versen, 1 Mos. 1:27, “och Gud skapade människan till sin avbild till man och kvinna skapade han dem,” vi kan säga att Gud är den harmoniska föreningen av positivt och negativt och det absoluta subjektet för alla skapade varelser.

Ref: Om Gud som man/kvinna
http://www.ettl.co.at/uc/swedish/6t2.htm#I5

normal

Vill bara göra en syntes mellan maskulina gudar
och Gud den ende Guden.

Allting från människan, djuren och växterna ner till de minsta beståndsdelarna i materien, molekyler och atomer - alla existerar genom ett ömsesidigt förhållande av dess positiva och negativa sidor, eller subjekt och objekt. Vi ser att mänskligheten består av man och kvinna, djuren av hane och hona och växter av ståndare och pistill. Och att molekyler har anjon och katjon, och även den enklaste atom har en proton och en elektron. Relationen stämmer med den aorientaliska tankenyin/yang.

Slutsatsen blir att den skapade världen är sådan att allting existerar genom ömsesidigt utbyte av positivt (subjekt) och negativt (objekt).

Gud själv som är alltings ursprung existerar också genom ömsesidigt utbyte mellan de två egenskaperna positivt och negativt. Observera att negativt skall här tolkas som ett fullvärdigt och likställt komplement till positivt, inte i den vanliga bemärkelsen som något mindre värt.

Så som aposteln Paulus antyder i versen, 1 Mos. 1:27, “och Gud skapade människan till sin avbild till man och kvinna skapade han dem,” vi kan säga att Gud är den harmoniska föreningen av positivt och negativt och det absoluta subjektet för alla skapade varelser.

Ref: Om Gud som man/kvinna
http://www.ettl.co.at/uc/swedish/6t2.htm#I5