Hem

Amfetamin Stimulantia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 477411, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Stimulantia

Tjack, speed. Ett narkotiskt medel som påverkar det centrala nervsystemet och verkar starkt uppiggande och nedbrytande.

Alias: amfetamin, brus, pulver, rita, speed och tjack

normal

Amfetamin

CAS-nr: 300-62-9
Summaformel: C9H13N
Molekylmassa: 135,21 g/mol
IUPAC: 1-fenyl-isopropylamin
Trivialnamn: amfetamin, fenylisopropylamin, tjack, speed


Fribas/grundform Sulfat

Smältpunkt (°C): - 300+
Kokpunkt (°C): 200-203 -
Övrigt: svagt gul olja med typisk aminlukt. Löslig i de flesta opolära organiska lösningsmedel, såsom Et2O, petroleumeter, diklormetan. Även lösligt i enkla alkoholer (MeOH, EtOH, IPA etc.). Densitet: 0913 g/cm³. den vanligaste förekommande formen av amfetamin. En (1) del amfetaminsulfat löser sig i 8,8 delar vatten, 515 delar 95% EtOH. En lösning med koncentrationen 1 g/10 ml har pH=5-6.
Administrering: fribasen intas enklast genom att inhalera dess ångor under upphettning. VARNING! Risken för tillvänjning vid inhalering av amfetaminångor är mycket stor. peroralt, sublingualt, nasalt, eller intravenöst. Subkutan och intramuskulär injektion är möjligt, men amfetamin är vävnadsirriterande. VARNING! Risken för tillvänjning vid intravenöst intag är mycket stor.

Syntes:
Framställs vanligen, i liten skala genom kondensation av bensaldehyd med nitroetan, vilket bildar 1-fenyl-2-nitropropen som i sin tur kan reduceras till aminen medelst exempelvis litiumaluminiumhydrid, Pd/C eller anna form av katalytisk hydrogenering.
Referenser:
-
Toxicitet:
LD50-värdet för amfetaminsulfat i möss respektive råtta är 24,2 mg/kg och 55 mg/kg, peroralt.
Referenser:
M. R. Warren, H. W. Werner, J. Pharmacol. Exp. Ther. 85, 119 (1945)
Förekomst:
Förekommer som regel som amfetaminsulfat. Detta till trots att de flesta psykoaktiva aminer erhålles i form av hydrokloridsaltet. Anledningen är att amfetaminhydroklorid är synnerligen hygroskopiskt, och är följaktligen inte praktiskt att handskas med om en pulverformig substans är att föredra.
Referenser:
-
Farmakologi:
Amfetamin är typexemplet på en dopaminerg stimulant.
Referenser:
Handb. Exp. Pharmacol. 45, 3-304 (1977)
Handb. Exp. Pshychopharmacol. 11, 1-98 (1978)
O. J. Kalant, The Amphetamines: Toxicity and Addiction (Thomas, Springfield, 1966) 151 pp.

Terapeutiska anvädningsområden:
Används som behandling vid ADHD och DAMP, då det ökar koncentrationsförmåga och stabilitet genom att öka den inhibitoriska dopaminerga transmissionen i frontala kortex.
Referenser:
-
Dosering (-):
Minsta aktiv dos: 2-5 mg
Liten dos: 20 mg
Stark dos: -
Överdos: 400-500 mg+

normal

Amfetamin är ett centralstimulerande medel som påverkar det centrala nervsystemet. Amfetamin framställs på kemisk väg och verkar starkt uppiggande. Förekommer vanligen i form av gulaktiga kristaller och nedbrytande. Kan vara utblandat med ickenarkotiska medel.