Hem

Adhd Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 519538, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är en sorts Psykisk sjukdom och Upplevbart

Adhd-symptom är uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet

Alias: adhd, attention disorder och hyperactivity disorder

normal

ADHD är enl. Socialstyrelsen en hyperaktivitetsstörning som inkluderar uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet, i första hand hos barn. Problemen kan dock kvarstå i vuxen ålder.

Det finns olika diagnostiska kriterier, men sammantaget visar de att c:a 2-5% av barn i skolålder har hyperaktivitetsproblem, medan uppmärksamhetsstörning finns hos c:a 10%.

Forskarna är överens om att arv och miljö har betydelse för uppkomst av ADHD - liksom att genetiska faktorer spelar roll. Flera gener har diagnosticerats - det rör sig alltså troligen om ett polygenetiskt arv (genom generationer).

Prenatalt missbruk av alkohol hos modern har klarlagts som bidragande orsak.

Avvikelser i frontalloberna har konstaterats vid in-vivoavbildningar av hjärnan hos ADHD-barn. Detta kan förklara de de avvikelser i exekutiva funktioner, motorikkontroll och automatisering som finns hos barn med ADHD.

Teorier finns inom forskningen att störningen är en form av omogen hjärna - dvs. att läkning är möjlig över tid.
Belägg för att dopaminaktiviteten skulle vara nedsatt finns inte - men effekterna av centralstimulantia är goda.

Studier visar att symtomen på ADHD ofta klingar av med stigande ålder, och i sena tonår har ungefär hälften av dem som fått diagnosen i barndomen upphört att fylla diagnostiska kriterier för någon psykisk störning.
Ofta finns dock kvarstående problem med koncentrationssvårigheter, sänkt självkänsla och svårigheter med utbildning och i arbetsliv.
Risken för missbruk, kriminalitet, olyckor och våldsam död är ökad jämfört med i kontrollgrupper.

normal

ADHD - ett neuropsykiatriskt funktionshinder

”Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska funktionshinder används idag för diagnoser och tillstånd såsom: ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, autism och Asbergers syndrom, språkstörning, dyslexi och tvångssyndrom.
Funktionshindren är närbesläktade och överlappar ofta varandra.” (Källa: www.attention-riks.nu)

De läkare jag varit i kontakt med säger att begreppet DAMP inte erkänts internationellt och att det bara finns ADHD. DAMP bör inte användas menar de!

Diagnosen delas upp i 3 varianter:

Uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet, i kombination
Uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet, huvudsakligen bristande uppmärksamhet
Uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet- impulsivitet

Det finns också en annan som bör nämnas:
Uppmärksamhetsstörning/ hypoaktivitet ( underaktivitet )

Orsak

Man har diskuterat kring depression och om det skulle vara orsaken till ADHD men man har inte kunnat fastställa om så är fallet och man har diskuterat fostrets utsatthet i en graviditet. Vi vet att alkohol och droger skadar och dricker modern under graviditeten så kan hon få ett ADHD- barn. Ärftligheten ligger på 60%.

En hypotes är att ADHD beror på en obalans mellan fritt och bundet dopamin alternativt serotonin men här saknas bekräftelse och man har också tittat på sociala faktorer.
Forskningen fortsätter.

Missuppfattningar om ADHD

Uppfattningen att kriminellt beteende hänger ihop med ADHD är en gammal rest av den genetiska förklaringsmodellen av kriminalitet.
Barn med ADHD löper ingen större risk att bli kriminella om de får lära sig hantera sina svårigheter. ADHD har ingenting med intelligens att göra, men med koncentrationssvårigheter ger det sämre resultat i skolan om hänsyn inte tas till barnens svårigheter.