Hem

Förstå barns tankar Bok

Metodik för barnintervjuer

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1056, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/foerstaa_barns_tankar.html
är Bok
Publicerad år 1985
ISBN 91-21-11502-8
sidantal 88
Av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling
Publicerad av Almqvist & Wiksell

Alias: förstå barns tankar

normal
ÄmneDofa
Telefon08-690 92 00
Omfång12x19 cm

normal

Innehåll

 Förord
 Inledning
  Anpassa verksamheten till barnen
  En resa i barns tankevärld
 Varför barnintervjuer?
  Perspektiv på inlärning
  Barns uppfattning om sin omvärld
  Betydelsen av vuxnas förståelse av barns tankevärld
  Barns tänkande som utgångspunkt för samverkan
 Hur går man till väga?
  Praktiska arrangemang
  Det sociala kontraktet
  Intervjuer - enskilt eller i grupp?
 Hur frågar man?
  Ge barnet tid
  Syfte - frågeteknik
  Olika typer av frågor
   Berätta!
   Beskriv hur!
   Övergripande och specifika frågor
   Direkta och indirekta frågor
   Ta bilder till hjälp
   Påståenden
   Samma fråga - olika sammanhang eller olika innehåll
   Balnda svåra och lätta frågor
   Frågorna utvecklas efter hand
  Att följa upp en fråga
   Klart syfte kombinerat med flexibilitet
   Ge barnen chans att utveckla sina tankar
   Att byta inriktning
   Var en aktiv samtalspartner
   Till sist
 Hur tolkar man barnintervjuer?
  Barns olika svar
  Barns tankemönster
   Kategori 1: Konkret handling med TV:n
   Kategori 2: Fostran
   Kategori 3: Konkret handling från TV
   Kategori 4: Information från TV
   Kommentarer
  Tillförlitlighet
 Hur utnyttjar man det man har fått veta?
  Utvärdering - planering
  Samverkan förskola - skola
  Föräldrasamverkan
 Hur utnyttjar man den tid som står till förfogande?
  Lärarens medvetenhet
  Planering - organisation
  Pedagogiska vinster
 Diskussion
  Skolvärld och vardagsvärld
  Barns spontana frågor
  Lärarens roll
  Att utvärdera
  Att samverka
 Litteratur

normal

Baksidan

Detta är en bok som i första hand vänder sig till förskolepersonal, lågstadielärare och fritidspedagoger. Författarna frågar sig hur många av dessa som egentligen vet vad barnen uppfattar av verksamheten. De har nämligen i sin forskning konstaterat att barn ofta uppfattar något helt annat än vad läraren avsett.

Vi måste lära oss ett sätt att ta reda på hur barn tänker utifrån den erfarenhet de har. Det är viktigt att vi tar de riktlinjer för förskola och lågstadium som finns på allvar och försöker anpassa barns inlärning till deras tankeutveckling.

Boken beskriver en metod att få barn att berätta om hur de tänker. Det sker genom att läraren i samtalsform intervjuar barnen. Den kunskap läraren får ur barnens svar kan hon eller han utnyttja i planering och utvärdering, i samverkan kan förskola-skola och i samtal med föräldrar. Att intervjua barn kan dessutom utveckla både lärarens och barnens kompetens.

Författarna hävdar att barnobservationer, prov och test ibland varken är lämpliga eller tillräckliga. Boken är den första metodbok som skrivits om att intervjua barn.

Elisabet Doverborg forskar om barn och matematik och Ingrid Pramling om hur barn blir medvetna om sin egen inlärning.