Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Society for Scientific Exploration (SSE) Parapsykologisk organisation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1287, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/sse.html
är Parapsykologisk organisation

Alias: society for scientific exploration (sse) och sse

Detta är uppslagsordet för Society for Scientific Exploration (SSE). Paranormal.se representerar inte denna grupp / Parapsykologisk organisation.

normal

Den internationella organisationen Society for Scientific Exploration (SSE) bildades 1982. Den ordnar varje aringr kongresser i USA, vart annat aringr ordnas en kongress i Europa. Flera ledande parapsykologer aumlr med i SSE. De intresserar sig inte bara foumlr parapsykologi utan ocksaring andra fenomen som ligger i graumlnsomraringdena foumlr dagens etablerade vetenskap. Exempel paring saringdana omraringden aumlr UFO-fenomenet, kulblixtar, transmutationer, slagrutan, kall fusion, subtila energier, alternativ medicin mm. Tidskriften Journal of Scientific Exploration (JSE) aumlr mycket respekterad och utgoumlr ett viktigt forum foumlr vetenskapliga presentationer, kritik och debatt kring fraringgor som av olika anledningar antingen ignoreras eller aumlr otillraumlckligt utforskade.

SSE har som ambition att fraumlmja en baumlttre foumlrstaringelse foumlr saringdana faktorer som paring ett onoumldigt saumltt begraumlnsar den vetenskapliga processen, som t ex sociologiska fenomen, begraumlnsande helhetsperspektiv, dolda teoretiska antaganden samt frestelsen att foumlrvandla gaumlllande teorier till gaumlllande dogmer. Genom detta breda saumltt att nalkas fraringgan om grundlaumlggande vetenskaplig oumlppenhet utgoumlr SSE ett viktigt komplement till det mer fokuserade intresse som finns inom t ex PA. Det paringgaringr foumlr naumlrvarande planer paring att bygga upp ett informellt kontaktnaumlt inom SSE i Europa.