Hem

DMT - Defence Mechanism Test

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 446, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/dmt.html

Psykologiskt test för att förutsäga psi-benägenhet, används bl.a. inom flygvapnet

Alias: defence mechanism test, dmt och dmt - defence mechanism test

normal

DMT bygger på vår kunskap om subliminal perception, dvs hur vår varseblivning fungerar innan den blir medveten.

DMT är utformat av svenskarna Ulf Kragh och Gudmund Smith, för att mäta freudianska försvarsmekanismer. Idén med subliminal perception säger att vi uppfattar saker och händelser omedvetet och också förvränger omedvetet.
Man utestänger vissa intryck (framför allt hotfulla) från att nå medvetandet. Detta är ett s.k. perceptuellt försvar. Idén är nästan lika kontroversiell som de paranormala fenomenen, men den har prövats experimentellt under de senaste decennierna och används bl.a. av svenska försvaret, främst för att välja ut piloter åt flygvapnet.

Testet består i att för fp visa ett antal hotbilder under bara ett kort ögonblick, innan det är fysiologiskt möjligt att uppfatta bilden, och se hur denne reagerar. För varje ny visning ökar man exponeringstiden och försökspersonen får berätta vad han tyckte sig se.
Testet avbryts när försökspersonen riktigt uppfattar och rapporterar det han ser. Av det försökspersoncn successivt rapporterar kan man utläsa om han på olika sätt förvränger de intryck han får. Dessa störningar tolkas som ett neurotiskt försvar i varseblivningen, som har samband med ångestbenägenheten enligt psykoanalysen.
Om man kan avläsa stark avskärmning och ett stelt varseblivningsförsvar antyder det att försökspersonen har dålig tillgång till förmedvetna processer, dvs är starkt neurotisk.

Testets användning inom parapsykologin har blivit uppmärksammad. Man kan med testet förutsäga om försökspersonen kommer att lyckas bättre eller sämre i sina gissningar eller valreaktioner än vad slumpen skulle givit. Det har gjorts flera försök med ESP - DMT, bl a av Martin Johnson och Erlendur Haraldsson, och de har givit klara samband. De som är mindre neurotiska och har bra tillgång till förmedvetna processer har en tendens att uppnå bättre resultat på ESP-test än vad de borde göra enligt slumpen.

normal

Det finns forskning inom parapsykologin som använder the Defence Mechanism Test (DMT) för att förutsäga vem som är mest psibenägen.

DMT använder en hotande bild som visas subliminalt, men inte så subliminalt att du inte vet att den är där, bara tillräckligt för att du ska se att det är något där, men inte kan se vad det är. Du ombeds sedan rita vad det är du ser. Sedan visas samma bild en gång till, fast lite tydligare, och du ombeds än en gång att rita vad du ser.
Detta fortsätter tills du kan beskriva bilden korrekt.
Från dina beskrivningar av bilden medan den var subliminal och gränsen för när du slutligen uppfattade den är det möjligt att komma fram till hur försvarande du är och vad för sorts försvarsmekanismer du använder för att hindra hotande information från att nå medvetandet.

Det här testet är så bra på att avgöra försvarsmekanismer, så att det används i skandinavien för dem som söker till pilotutbildning. De som är försvarande är mer benägna att höja sin gräns när de är skrämda och därmed mer benägna att råka ut för olyckor. Dessa upptäcks med testet och accepteras inte för träningen.