Hem

Självet enligt Jung Arketyp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586856, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är Arketyp

Självet är personligheten inom oss och beskrivs av Jung som ”Gud i människan” en slags psykisk helhet.

Alias: självet och självet enligt jung

normal

Självet är personligheten inom oss och beskrivs av Jung som ”Gud i människan” en slags psykisk helhet. Detta beskriver M.-L. Von Franz som: ”Självet kan definieras som en inre, vägledande instans” (Människan och hennes symboler, s. 162). Självet kommunicerar med det medvetna genom drömmar och manifesterar sig i myter. Självet är en plats för motsatsernas förening. Symbolerna som hör ihop med självet är därför ord både lust- och skräckfyllda.
”Självet kunde karakteriseras som ett slags kompensation för konflikten mellan det inre och yttre [...] Så är Självet också livets mål, ty det är det fullständigaste uttrycket för den ödeskombination som man kallar individ och inte bara för den enskilda människan utan för en hel grupp, där den ena kompletterar den andra så att bilden blir fullständig.” (Jaget och det omedvetna s. 148).
Wikströms av detta uttrycker han som ”Självet är identisk med gudsbilden är individuationen identisk med en gudomlighetens inkarnation av människan.” (Den religiösa människan, s. 377).
Jung skriver att Självet kan motiveras psykologiskt, men inte går att bevisas vetenskapligt. Självet är en psykisk process som pågår empiriskt och kan, enligt Jung, åtminstone få statusen av att vara en hypotes. Han jämför Självet med hypotesen om atomstrukturen, vilken ändå anses vara verklig. Man kan därför mellan raderna ana att Jung egentligen anser att Självet är verkligt, men då det inte kan bevisas, kan han i sin argumentation inte ge det annan beskrivning av det än en hypotes.
”Men det överstiger vår förmåga att klargöra för oss vad vi är såsom Själv, ty detta skulle kräva att delen kunde uppfatta helheten. Det finns inte heller något hopp om att vi någonsin skulle nå fram ens till ett gryende medvetande om Självet, ty hur mycket vi än gör medvetet för oss kommer alltid en obestämd och obestämbar kvantitet av omedvetet att finnas. Den hör med till Självet i dess helhet och Självet kommer därför alltid att förbli en kvantitet som står över oss.” (Jaget och det omedvetna, s. 74).
Vi kan alltså aldrig medvetandegöra Självet enligt Jung, även om vi ständigt strävar mot att förståelse.