Hem

Bevis

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 55, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/bevis.html

Att något är bevisat betyder att det finns en allmän acceptans inför fenomenet.

Alias: bevis, bevisning, definition av bevis och vetenskapliga bevis

normal

Att något är bevisat betyder att det finns en allmän acceptans inför fenomenet. Det har alltså inte så mycket att göra med enskilda experiment. För att övertyga andra måste man presentera experimenten i lämplig facktidskrift. Om det man påstår där låter troligt så till vida att de andra som arbetar på området inte känner anledning att betvivla det, så kan man säga att saken är bevisad. Men om det är frågan om något som inte stämmer överens med förväntningarna kommer de andra forskarna att leta efter fel och brister och kommer att ta upp en diskussion. Detta kan leda till att fler experiment görs tills man fått en viss grad av konsensus på området. Man kan alltså säga att saken är bevisad när de flesta forskarna är överens.

Men sen så ska också gruppen av forskare - den krets som läser i den eller de facktidskrifterna - vara accepterade som seriösa i en större krets. De måste kvalificera sig som en vetenskap. För att kvalificera sig som en vetenskap måsta de inordna sig i den akademiska världen och följa de ideal för vetenskaplighet som det globala vetenskapssamfundet ställt upp.


normal

Bevis av psi

För att psi ska bevisas räcker det alltså inte med att experimenten visat på existensen av psi. Vad som behövs är ett experiment som vem som hels kan utföra hemma och som fungerar. Och det är detta demonstrationsexperiment som många parapsykologer arbetat för att utveckla under 50 år nu. För att åstadkomma ett experiment som med hygglig sannolikhet kommer att lyckas måste de veta mera om hur detta psi fungerar. Och för att veta hur det fungerar måste de göra många olika sorters experiment. Detta är vad som har gjorts. Men experimenterandet har under många år hämmats på grund av att bidragsgivare kräver bevis innan de vill ge bidrag för detaljstudier av psi.

Ett demonstrationsexperiment måste kräva ganska lite resurser och kunna genomföras under ganska kort tid. De Ganzfeld-experiment som finns idag kräver mycket stora resurser. Ett experiment av Ganzfeld skulle kanske ta flera år! Men trots det är detta den bästa motod som finns idag. Auto-ganzfeld är resultatet av närmare 100 års parapsykologisk forskning.


normal

Bevisföring i världsbildsfrågan

Email: johan.lindstrom@goteborg.mail.telia.com

När man hävdar att en utsaga om världen är sann, så krävs en bevisande argumentation, som utgår från en sann premiss (Ps) -- dvs man antar att premissen är sann.

Detta gäller även när man utgår från att någonting (så som psi) inte finns.

En sådan axiomatiserad premiss kan ifrågasättas, men den möjligheten vägrar man att räkna med. Man syftar här på en massiv konsensus bland forskare. En opinionspejling har visat att öppenheten för psi-hypotesen är störst bland fysiker och minst bland (akademiska) psykologer. Se vetenskapselitens attityder.

Detta pekar på en utbildnings(d)effekt av psykologins kurser i metod. Det finns anledning att fråga, om dessa kurser överför ett reduktionistiskt perspektiv (se Koch, S 1981 The Nature and Limits of Psychological Knowledge American Psychologist , s 257 ­ 269).

Parapsykiska fenomen anses få sin förklaring genom ett reduktionistiskt argument: antingen ser man psi förklarat i kvantfysikaliska termer eller också anser man att de är en slump.

Att man tror sig klara av en så stor förklaringsuppgift genom att hänvisa till en slump kan jämföras med Snobben, där Linus spelar en komplicerad komposition av t ex Beethoven, varpå elaka Lisa föraktfullt utbrister: Turgubbe!

Man (dvs forskarna) drar i denna fråga stora växlar på rena tillfälligheters samspel för att förklara anmärkningsvärda och komplicerade förlopp med stort informationsinnehåll, t ex kontrollerade fall av telepati och prekognition. Dessutom antyder de implicit att den som tror (!) någonting annat måste vara psykiskt abnorm.

Det är alltså frågan om trosföreställningar. (Även när man tror sig veta.) Den världsberömde James Randi och vår egen Sven-Ove Hansson är exempel på personer som tror sig vara vetenskapligt objektiva och därför inte göra några antaganden.

Consensus reality formation seems to be a trait of our species as a whole, for consensus realities are everywhere formed -- and usually perpetuated to their last gasp, especially if they have become prevailing ones. The length of their prevail reinforces the idea of their correctness and efficiency.(Swann, I 1997 NON-CONSCIOUS PARTICIPATION IN SOCIAL CONSENSUS REALITIES, Firedocs , Internet Publication)

Swann är en f d lärare vid NASA:s spionutbildning, som hoppat av och framträtt som parapsykologins vetenskapsteoretiker. Swann är en tänkare av rang, med en uppfattning om paradigm, som påminner om Törnebohms, dock med en mera lättläst skrivstil.

2. Randis plan för hypotesprövning

James Randi bryter mot logiken i en normal testplan på två sätt:

1. Han utgår från att nollhypotesen är sann, och talar om detta för alla.


Därefter erbjuder han alla att uppvisa sin parapsykiska förmåga, men de måste göra det på följande villkor:

1. Tala om (predicera) exakt vad som skall hända,
2. Tala om när det skall hända.

2. Genom dessa villkor (a och b) tar Randi kontrollen över försökspersonens psyke, som i hypnos. Dessutom har Randi redan uttalat (1), vilket gör att fp möts av det implicita budskapet: All parapsykologi är bluff. Försök, så skall du få se att du kommer att misslyckas.

Kunskapsteori handlar om villkoren för vetbarhet. I vårt fall är accessproblemet speciellt viktigt (som även inom fysiken), vilket gäller hur information om fenomenet Psi kan göras åtkomlig. Randi förutsätter aningslöst att han är en utanförstående observatör som kan studera fenomenet utan att påverka det. Samtidigt framtonar i Randis agerande en påfallande intellektualiserad aggression, först genom (1) ovan, sedan genom (2). Fp befinner sig därefter i en mental tvångströja, som gör att hans Psi­förmåga blockeras. (Jfr med en person som får uppmaningen: Tror du att du din djävla torrboll kan berätta en rolig historia? Äsch, var spontan, nu! Kom igen!)

Slutsats: Inga Psi­fenomen inträffar i närvaro av James Randi!

En fysiker skulle inte vara så tvärsäker och fylld av belåtenhet över sin egen skepsis, utan i stället påminna de medverkande om Einsteins uppmaning att uppmärksamma observationsbetingelserna. Detta innebär mera konkret att observationsinstrumentet PÅVERKAR FENOMENET, så att man får en snedförskjutning genom mätningen. I Randis fall kan påverkan vara så stark, att fenomenet försvinner -- just genom Randis närvaro. Detta är nu inga säkra bevisdata (= ingen emprisk evidens) för att Psi inte finns utan bara ett tecken på Randis inverkan.