Hem

Vetenskapselitens syn på parapsykologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 709, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/para/psykologi/vetenskapseliten.html

Vetenskapseliten hör till de allra mest negativt inställda av alla i samhället.

Alias: vetenskapselitens syn på parapsykologi

normal

1982 rapporterades en enkätundersökning av den amerikanska vetenskapliga elitens attityder till ESP, parapsykologi och anomalia erfarenheter. Ett frågeformulär sändes ut till 497 valda medlemmar av American Association for the Advancement of Science. Den visar att:

  • Vetenskapseliten hör till de allra mest negativt inställda av alla i samhället.
  • Farmaceuter och ingenjörer är mer positivt inställda än andra. Antropologer och vetenskapsteoretiker är mer negativt inställda än andra.
  • Tro på ESP i denna grupp är inte beroende av åldern. Även bland de yngsta är det bara 40% som tror på ESP.
  • I denna grupp hänvisar troende till egna erfarenheter. Icke troende hänvisar till a priori-argument.
  • Denna grupp rapporterade färre anomalia erfarenheter än befolkningen generellt (i Amerika). Det är ett starkt samband mellan erfarenhet och tro.
  • Motståndet mot parapsykologin förklaras på ett helt annat sätt av denna grupp än av PA. De argument man väljer beror på vilken inställning till ESP man har.

Några exempel ur den statistiska undersökningen över AAAS:


SektionAntal formulär postadeAntal procent svarandeAntal procent troendeAntal procent som bejakar legetimiteten av psi-forskning
Antropologi1457057
Psykologi2972595
Vetenskapsteori15600100
Teknik37814080
Farmaci86260100
Statistik15731892
Totalt497682986

normal

Anekdot

Adrian Parker skriver att när Edmond Fischer, nobelpristagare i medicin 1992, fick frågan vid den traditinella diskussionen, Snillen spekulerar efter prisutdelningen Vad är din framtidsdröm för vetenskapen?, svarade han att det var att komma underfund med den vetenskapliga grunden för telepati. När intervjuaren, uppenbart förvånad, ställde den oundvikliga följdfrågan: Tror Du på telepati? blev svaret ett entydigt ja, även om han sade sig vara väl medveten om svårigheterna att mäta fenomenet.


normal

The National Academy of Sciences, NAS (Amerikas vetenskapsakademin) består av över 1.500 av de mest framstående vetenskaparna i USA; medlemmarna väljs in på grund av betydande vetenskapliga insatser. En enkät, som gjorts av parapsykologen Robert A. McConnell vid Pittsburghuniversitetet, visar att NAS-medlemmarna är skeptiska till existensen av utomsinnlig varseblivning (ESP) och psykokinesi (PK).

239 (49%) av samtliga tillfrågade svarade på frågorna i undersökningen. 14% ansåg att psi inte finns, 63% förklarade att de var ytterligt skeptiska, 19% hade ingen uppfattning, medan endast 2% svarade att psi hade demonstrerats och 3% att psi förekommer.

NAS har tidigare (1988) genom Amerikanska forskningsrådet, NRC, förklarat att forskningen under 130 år inte har gett några vetenskapliga belägg för att parapsykologiska fenomen finns.

De 77% som var skeptiska tillfrågades om skälen för sin inställning. 71% av dessa valde svaret Fenomenen har inte förklarats och passar inte in i det vetenskapliga vetandet. 5% uppgav att de själva gjort experiment och endast fått slumpresultat. 11% svarade: Jag har personligen studerat några av de förmodligen bästa experimenten och inte funnit dem övertygande. 48% gav som skäl för sin uppfattning: Jag känner till, och accepterar, negativa resultat som publicerats av vetenskapsmän. 11% angav andra skäl, såsom dålig upprepbarhet, tvivelaktig statistik, bedrägeri mm.

25% ansåg att man skall avråda från parapsykologisk forskning, 63% att sådan forskning skall tillåtas men inte uppmuntras, medan 10% ansåg att den skall uppmuntras.

(Bland den amerikanska allmänheten däremot tror 49% på ESP, 36% på telepati, 26% på klärvoajans och 17% på psykokinesi.)

Robert McConnell, som gjorde undersökningen, tolkar resultatet så att de flesta av NAS:s medlemmar avvisar bevisen för psi utan att ha undersökt dem och grundar sin uppfattning nästan helt på det faktum att de påstådda fenomenen inte kan förklaras genom dagens vetenskap, samt på den negativa uppfattningen hos andra vetenskapare.