Hem

Att vara källa till det nya medvetandet Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 130217, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är Instruktion och Praktiserbart

Du kan vara källan till det nya globala medvetandet. Någon måste börja.

Alias: att vara källa till det nya medvetandet

normal

Neale Donald Walsh: How can I begin?

God: Be a light unto the world, and hurt it not. Seek to build, not to destroy.
Bring My people home.

How?

By your shining example. Seek only Godliness. Speak only in truthfulness. Act only in love.
Live the Law of Love now and forevermore. Give everything, require nothing.
Avoid the mundane.
Do not accept the unacceptable.
Teach all who seek to learn of Me.
Make every moment of your life an outpouring of love.
Use every moment to think the highest thought, say the highest word, do the highest deed. In this, glorify your Holy Self, and thus, too, glorify Me.
Bring peace on Earth by bringing peace to all those whose lives you touch.
Be peace.
Feel and express in every moment your Divine Connection with the All, and with every person, place and thing.
Embrace every circumstance, own every fault, share every joy, contemplate every mystery, walk in every man's shoes, forgive every offence (including your own), heal every heart, honor every person's truth, adore every person's God, protect every person's rights, preserve every person's dignity, promote every person's interests, provide every person's needs, presume every person's holiness, present every person's greatest gifts, produce every person's future secure in the assured love of God.
Be a living, breathing example of the Highest Truth that resides within you.
Speak humbly of yourself, lest someone mistake your Highest Truth for a boast.
Speak softly, lest someone think you are merely calling for attention.
Speak gently, that all might know of Love.
Speak openly, lest anyone think you have something to hide.
Speak candidly, so you cannot be mistaken.
Speak often, so that your word may truly go forth.
Speak respectfully, that no one be dishonored.
Speak lovingly, that every syllable may heal.
Speak of Me with every utterance.
Make of your life a gift. Remember always, you are the gift!
Be a gift to everyone who enters your life, and to everyone whose life you enter. Be careful not to enter another's life if you cannot be a gift.
(You can always be a gift, because you always are the gift - yet sometimes you don't let yourself know that.)
When someone enters your life unexpectedly, look for the gift that person has come to receive from you.

What an extraordinary way of putting it.

Why else do you think a person has come to you?
I tell you this: every person who has ever come to you has come to receive a gift from you. In so doing, he gives a gift to you - the gift of your experiencing and fulfilling Who You Are.
When you see this simple truth, when you understand it, you see the greatest truth of all:

I HAVE SENT YOU NOTHING BUT ANGELS.


normal

Hur börjar jag?

Var ett ljus i världen, och skada den inte. Försök att bygga, inte förstöra.
För mitt folk hem.

Hur?

Genom att vara ett lysande föredöme. Sök enbart fromheten. Tala bara sanning. Handla bara kärleksfullt.
Lev Kärlekens lag nu och för alltid. Ge allt, behöv inget.
Undvik det triviala.
Acceptera det oacceptabla.
Lär alla som vill lära sig om mig.
Gör varje stund av ditt liv till ett utgjutande av kärlek.
Använd varje ögonblick till att tänka den högsta tanken, uttala det högsta ordet, utföra den högsta handlingen. På detta sätt upphöjer du ditt heliga jag, och upphöjer sålunda mig.
Skänk frid till jorden genom att skänka frid till alla vars liv du berör.
Var frid.
Var fred.
Känn och uttryck i varje ögonblick ditt gudomliga samband med alltet, och med varje människa, plats och sak.
Ta emot varje omständighet, likaså varje fel, dela varje glädje, begrunda varje gåta, gå i varje människas skor, förlåt alla oförrätter (även dina egna), hela varje hjärta, hedra varje människas sanning, dyrka varje människas Gud., Skydda varje människas rättigheter, bevara varje människas värdighet, främja varje människas intressen, fyll varje människas behov, förutsätt varje människas helighet, skapa varje människas välsignelse och förkunna varje människas framtid i Guds utlovade kärlek.
Var ett levande exempel på den högsta sanningen som finns inom dig.
Tala mjukt om dej själv så att ingen misstar sig och tar din högsta sanning för skryt.
Tala lågmält, så ingen tror att du bara söker uppmärksamhet.
Tala vänligt, så att alla får höra om kärleken.
Tala öppet, så ingen tror att du har något att dölja.
Tala tydligt, så att du inte kan misstolkas
Tala ofta, så dina ord verkligen gör sig hörda.
Tala respektfullt, så att ingen blir skymfad.
Tala kärleksfullt, så varje stavelse kan hela
Tala om mig i allt du säger.
Gör ditt liv till en gåva. Glöm aldrig att du är gåvan!
Var en gåva för alla som kommer in i ditt liv, och för alla vars liv du träder in i. Var noggrann med att inte träda in i någon i någons liv om du inte kan vara en gåva.
(Du kan alltid vara en gåva, eftersom du alltid är gåvan – men ibland låter du inte dig själv veta om det.)
När någon oväntat kommer in i ditt liv, sök då efter den gåva som den människan har kommit för att få av dg.

Vilket fantastiskt sätt att uttrycka det.

Varför skulle annars en annan människa komma till dig?
Jag säger dig detta: Varje människa som någonsin har kommit till dig har kommit för att få en gåva av dig. Genom att göra det ger hon en gåva till dig – gåvan att låta dig uppleva och fullborda det du är.
När du ser denna enkla sanning, när du förstår den, då ser du den största sanning av alla:

JAG HAR INTE SÄNT ER NÅGONTING ANNAT ÄN ÄNGLAR.