Hem

Ängel Astralväsen, Ljusväsen, Ljusarbetare, Bevingat väsen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 17, v10 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
Denna text är importerad från /old/psi/aengel.html
är en sorts Astralväsen , Trobart , Upplevbart , Ljusväsen , Ljusarbetare och Bevingat väsen

Himmelska mytiska andeväsen, som säga vara Guds budbärare och godhetens sändebud. Kontrapart till demoner.

Alias: guds hjälpreda, kontakt med andevärlden, ljusvarelser och ängel

normal

Mänskliga Änglar

Bild på en ängel
Vacker teckning av en ängel.

Alla har vi hört om människor som är riktiga änglar. Men det kanske har en mening. Kanske finns det änglar mitt i bland oss?
Jag tror att det finns människor på jorden som föds med förmågan och uppgiften att skydda och göra gott. Sådana människor som det riktigt lyser värme om. Sådana som inte riktigt hör hemma på jorden. Även såna människor kallas änglar. Och kanske dom är mer verkliga än guds godhets väsen? Jag är av den meningen att riktiga änglar med magiska egenskaper finns runt om oss och vakar över oss.

normal

Vad är det första du tänker på när du hör ordet ängel? En liten knubbig kerub eller en ståtlig ärkeängel med flammande svärd? Enligt Gamla Testamentet, existerar båda sorter och har var och en sin speciella plats eller uppgift.

Ordet ängel kommer ytterst ifrån grekiskans a´ngelos vilket betyder budbärare och enligt både judisk och kristen tradition har de varit andeväsen som står i Guds tjänst. Änglarna förekommer ofta som budbärare i evangelierna men även i G-T sägs Gud ta mänsklig gestalt, en spekulation är att han gör det som ängel.

I den svenska tron har vi en skyddsängel som vakar över oss dag som natt. Enligt Dödahavsrullarna har varje människa en ond och en god ängel som ser över ens steg, den ena vill leda henne rätt på livets väg, den andra in på dödens.

Reformationen behöll vår tro på änglar som människans hjälpare. Jesper Swedberg och hans son Emanuel Swedenborg framhöll särskilt änglarnas roll, Emanuel Swedenborg hävdar sig ha haft visioner om änglar som undervisade honom om livet bortom döden. Även idag säger sig människor ha sett en ängel efter de klarat sig från en farlig situation.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar. Däremot har tanken att människan förvandlats till ängel efter döden haft svårt att få fäste även om Swedberg och Swedenborg förespråkade den.

I de äldre delarna i G-T kallas änglarna ofta för Guds söner eller andar och tillsammans utgör de den himmelska härskaran, deras första uppgift är att vara Guds rådsförsamling och att utföra den himmelska kulten inför honom, de som särskilt omnämns är serafer och keruber, de senare ska bära upp Guds tronstol.

Runt 538 f.K i judedomen fick änglarna ett mer kosmiskt väsen över sig, de påverkade inte längre människan direkt utan styrde över elementen och en lära över änglarna, angelologi, utvecklades alltmer. Även gränsen mellan demoner och änglar suddades ut mer då änglarna ofta tilldelades en negativ roll som att t.ex. hindra människan att komma igenom Guds portar till Paradiset. I Nya Testamentet förekommer även helt onda änglar, änglar som en gång tjänat Gud men som vänds sig från honom, den mest omtalade är Lucifer som enligt kristen tro blev djävulen.

Änglar har alltid spelat en viktig roll inom liturgin och den tidiga kyrkan och indelades i olika klasser. Ärkeänglarna sägs ibland vara sju, men från medeltiden vanligen tre eller fyra; Gabriel, Mikael, Rafael och ibland Uriel. Den högsta rangen tilldelas oftast Mikael, som i judisk litteratur framställs som Israels särskilda beskyddare.

I Dionysos Areopagitas (enligt traditionen Atens första biskop efter att ha omvänds av Paulus) system med nio änglakörer intar ärkeänglarna bara näst lägsta platsen, närmast över de vanliga änglarna. Seraferna och keruberna innehar de två översta platserna. Övriga änglakörer kallas enligt N-T för Troner, Herravälden, Krafter, Härskare och Makter.

I den tidiga kyrkan framställdes änglarna oftast som ynglingar utan vingar men under inflytande av liturgin, där flygande serafer och keruber omnämns, började änglarna vid 300-talets slut att avbildas som varelser med vingar.

De olika änglagrupperna skildes oftast åt med hjälp av olika attribut. Seraferna avbildades med sex vingar och stora sköldar, de omgavs av eldslågor som ett tecken på sin brinnande guds kärlek. Keruberna omges av ögon och ikläds oftast en dräkt av påfågelfjädrar för att symbolisera intellektet. Herraväldena har spjut och svärd medan Krafterna är utrustade med törnekrona, kors och spjut. Makterna och Härskarna är liksom Mikael rustade med svärd. Gabriel bär bebådelsens lilja, medan Rafael ofta är följd av en man som tecken på beskydd.

Idag lever tron på en skydds ängel starkast, änglarna tas även ofta ur sitt religiösa sammanhang och jämnställs med tomtar och älvor. De är ofta inte mer än ett vackert bokmärke eller en utsmyckning till jul.

Kanske de inte längre vandrar vid vår sida som en himmelsk beskyddare men tror man på dem kan de vara en hjälp till lycka och trygghet.

Hierarkins indelning

Den judiska änglalärans tro är indelad i tre hierarkier med tre sorters änglar i varje, med detta blir det 9 olika sorters änglar. Man kallar ofta de olika hierarkierna för sfärer eller körer. Denna indelning handlar inte om vilken värdering de olika änglarna har, utan vilken uppgift de har.

Dionysios Areopagita var en man som levde på en pelare för att han skulle kunna uppleva änglarna bättre. Ibland kom fromma människor för att ge honom mat, men man tyckte han åt så lite, därför trodde man att änglarna gav honom näring. Dionysios var enligt traditionerna den första biskopen i Athen.

På 500-talet skrev en man vid samma namn ner indelningen av änglarnas hierarki som han fått av sin meditativa forskning. Detta finns inte skrivet i bibeln. Vilken hierarki som kommer när tvistar de lärde om, därför har jag valt den ordning som förekommer oftast.

Den första hierarkin - den högsta

Serafer - de brinnande:
Seraferna är närmast Gud. De har sex vingar, ett par för att skydda sina ögon mot Guds stålande ljus för att inte bländas, med det andra paret skyddar de sina fötter och med det tredje paret flyger de. De är det rena ljuset och kärlekens eld. De sjunger sin lovsång till Gud: Helig, helig helig är herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. (Jes 6:3) Seraferna förknippas oftast med tro och förhoppning. Innan Lucifer blev en fallen ängel tillhörde han seraferna.

Keruber - De visa:
Keruber är Guds kanaler för vishet och sanning. De har därför betydelse för människors rena och klara tankar samt samvetet. Idag ser vi keruber som små barnänglar, men Hesekiel beskrev dem annorlunda. Han menade att de hade fyra ansikten, ett människoansikte, ett lejonansikte, ett tjuransikte och ett örnansikte. Dessutom hade de fyra vingar med en mänsklig arm under var och en av dem. Med ett par av vingarna slöt de sig intill varandra med det andra paret täckte de sina kroppar. De hade raka ben, med klövar som fötter och de glimmade som metall och liknade eldsglöd. De som tror på UFO har tolkat detta som en beskrivning av UFO. Det var dessa keruber som Gud sände ut för vakta Edens lustgård med det flammande svärdet.

Troner:
Tronerna var de som bestod av andlig eld och vilja. De var fyllda av mod och offerglädje. Tronerna offrade sig själva till keruberna och genom detta offer uppstod möjligheten till tid och rum, men också en möjlighet till vår egen historia. Keruberna tog inte alltid emot offren. Detta medförde att tronerna fick uppleva glädje och smärta. De som inte fick offra det de ville fick uppleva sin första stora sorg och smärta.

Men tronernas största egenskap var att de var bärare av mod, vilket utvecklades till tålamod, saktmod och jämnmod. Tronerna var med vid jordens skapelse, de skapade jordytan och allt vackert som kom att finnas på den. Men de är även ofta förknippade till de dömande och juridiska makterna.
Tronerna avbildades som bevingade eldhjul med flera ögon på varje vinge.

Den andra hierarkin

Den mellersta hierarkin består av herradömen, krafter och makter. Herradömena sköter välsignelser och mirakel. De kommenderar även de lägre stående änglarna. Krafterna styr stjärnors och planeters omlopp. Makten står vakt vid himlastegen, de skyddar även krafterna mot onda andar.

Eftersom tid och rum hade skapats kunde änglarna i den mellersta hierarkin känna de högre änglarnas smärta. Och genom detta kunde de därför känna medlidande och behovet av att trösta och läka. De tröstade och läkte genom bild, form och musik.

Den tredje hierarkin

Furstendömena:
Furstendömena är de skyddsänglar som vakar över länder, dess ledare och stora grupper såsom städer och nationer. De finns för att härska och undervisa.

Ärkeänglarna:
Ärkeänglarna är de änglar som leder de andra änglarna. Deras uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. Det var ju ärkeängeln Gabriel som talade om för Maria att hon skulle föda Guds son.

Ärkeänglarna är tre, fyra eller sju stycken. Det är beroende på var man letar information. Jag har valt de fyra, det är det som förekommer oftast. Ärkeänglarna råder över historien i cirka 300 år var. Varje god tanke eller gärning som kommer från människorna samlas hos ärkeänglarna och gror som ett frö till blomma. Och på detta sätt växer tanken eller gärningen genom hierarkin upp till Gud.

Vanliga änglar:
De vanliga änglarna är dem som vi kallar skyddsänglar, men bland dessa finns även budskapsänglar. Änglarna kan aldrig hindra oss från vår egen vilja, men de kan upphäva naturlagar. De kan inte hindra en mördare från att försöka ta en annan människas liv, men de kan se till att ambulansen hinner i tid. De kan också hindra armen från att hugga.

Har vi alla en egen skyddsängel eller är de gemensamma? Det är frågor som inte går att svara på, men de flesta tror att vi har en varsin skyddsängel. Enligt Dödahavsrullarna har vi två änglar per person, en ond och en god. Den onda vill försöka leda oss mot frestelser och in på fel livsstig, den goda finns där för att stoppa den onda från att få sin vilja igenom.

Dessa änglar som vi kallar skyddsänglar är de änglar som man tror på mest. Man pratar ofta om änglavakt, och med detta menar man ofta vilken tur du hade, någon måste ha vakat över dig. Många tror att en ängel kommer och hämtar en när man dör och för en upp till Gud. Skyddsänglarna tas ofta ur sitt religösa sammanhang och jämnställs ofta med älvor och tomtar.


normal

Änglar är övernaturliga varelser som är budbärare och tjänare till en mäktig gud. De är mycket mäktiga varelser, men är underkastade sin guds vilja och måste vara mycket noga med att följa hans order.
En traditionell ängel har formen av en mycket vacker människa, utrustad med stora vingar på ryggen. Änglar kan dock se ut nästan hur som helst, även om de flesta har ett mycket estetiskt tilltalande utseende.

Jag brukar be änglar om hjälp, när jag har allvarliga problem

normal

Änglarnas synd

Vilket motiv fick de första människorna och ängeln att falla ?
Innan Gud skapade världen, så skapade Han änglarna som sina tjänare (Hebr 1:14). Medan människan skapades som Hans barn med rätten att härska över skapelsen, inklusive änglarna. Men eftersom människan föll, så blev hon alltigenom svekfull och korrumperad (Jer 17:9) och avundas till och med änglarna.

Ändå står det skrivet i 1 Kor 6:3 att människan skall döma änglar.

Av detta skäl kan vi förstå att en fullkomlig människa uppnår en högre position än änglarna. Som Jesus själv uttryckte det vet ni inte att även ni skall döma änglarna. Eftersom Lucifer var kunskapens ängel och en av de tre högsta ärkeänglarna, så uppstod en stolthet i den ännu ofullkomlige Lucifer gentemot den unge Adam som hade mindre kunskap, men växte mot fullkomlighet.

Och andligt känsliga människor har många gånger beskrivit änglar som omger goda andliga människor och helgon. Detta visar att människan skapades för att stå högre och vara mer värdefull än änglarna. I Jesaja 14:12 ser vi att Lucifer (“Morgonstjärnan”) hade positionen som ärkeängel. Han var centrum för Guds kärlek. Den genom vilken Gud gav sin kärlek till hela änglavärlden. Men efter att Gud skapat Adam och Eva, som skulle bli Hans egna barn, så älskade Gud dom mer än ärkeängeln som ju skulle vara människans tjänare. I själva verket så älskade Gud fortfarande Lucifer lika mycket som tidigare. Men Lucifer såg att Guds kärlek var större till Adam och Eva, så han trodde han fick allt mindre kärlek av Gud. På grund av detta, så försökte Lucifer att komma närmare Adam och Eva för att komplettera den kärlek han fick av Gud.

Dessutom kände Lucifer stark avundsjuka mot Adam som skulle uppnå en högre position än han själv.

Eftersom Guds kärlek är källan till liv och idealet för allt skapat. Så verkade Eva, som växte i Guds kärleks överflöd, att vara otroligt vacker i Lucifers ögon. Därför drogs Lucifer mot Eva. Dom kände kärlekens impuls och syndade. Den synd som nu skedde kallas det andliga fallet.

Hur kan då ett sexuellt förhållande uppstå mellan en ängel och en människa ? På grund av den stora avtrubbningen av människans andliga känslighet efter fallet, så är det svårt att förstå. Men det finns flera exempel i Bibeln på fysisk kontakt mellan människor och änglar. Till exempel Jakob som får höften ur led under brottningen med en ängel. (1 Mos 32:25)

Efter att Eva och ärkeängeln åstadkommit det andliga fallet, genom att förena sina andliga kroppar i otillåten kärlek. Så kände Eva skam och även rädsla med den nya erfarenhet hon gjort. Hon förstod nu att hennes make var Adam och inte ängeln. Nu ville hon återvända till Adam, dels för att rätta sitt misstag och också för att bli av med rädslan hon kände. Så hon förförde Adam och denna andra fallna kärleksakt kallar vi det fysiska fallet.

Som vi tidigare sagt så skulle Adam och Eva uppfylla de tre välsignelserna. Men för att göra det måste de förenas i äktenskap först som vuxna. Det vill säga fullkomliga individer centrerade på Gud. Så inte nog med att de förenade sig för tidigt och utan Guds välsignelse, utan dessutom centrerade på satan.

Detta är betydelsen av syndafallet.

Genom att förena sig med Eva så ärvde Adam alla de onda element och synden, på samma sätt som Eva ärvt från Lucifer. Dessa element har alltsedan dess fortplantats.

Om inte de första människorna ätit av frukten från Kunskapens träd, så skulle de blivit fullkomliga som Guds son och dotter, välsignats av Gud, blivit man och hustru med Gud som centrum och förökat godhetens barn för att uppfylla idealet med Guds skapelse. Då skulle Evas frukt ha blivit en god frukt och hon hade blivit en fullkomlig kvinna eller Godhetens träd.

Men den ofullkomliga Eva hade ett otillåtet kärleksförhållande med ärkeängeln och blev därmed en falsk kvinna, som dessutom fick Adam att falla och de startade ursprunget till en fallen familj där Gud inte kan arbeta. Därför kan Eva liknas vid ondskans träd och hennes kärlek en ondskans frukt.

Ser vi på resultatet så kunde Eva före fallet ha blivit ett godhetens träd genom att uppfylla skapelsens syfte, eller ett ondskans träd genom att falla, och bryta Guds bud. Detta är orsaken till att Eva liknas vid ett träd på gott eller ont.

På samma sätt kunde Evas kärlek före fallet antingen blivit en god eller en ond frukt, som uppfyller skapelsens syfte eller orsakar fallet. Därför liknas hennes kärlek med en frukt på gott eller ont.

Enligt Skapelsens princip så skulle Guds syfte med människan uppfyllas genom kärlekens ideal. Därför är kärlek källan till mänskligt liv och lycka. Men eftersom de första människorna misslyckades och svek denna himmelska väg, genom att missbruka kärleken. så har satan hela tiden gjort anspråk på och demoraliserat människor genom sin falska kärlek. Satan är den brottsling som har dömt den mänskliga familjen att gå under.

ref:
http://www.ettl.co.at/uc/swedish/6t3.htm#I17