Hem

Konstruktivism Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142005, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Filosofi

En konstruktivist ifrågasätter inte verklighetens existens men den intresserar sig mycket mer för hur den uppfatts

Alias: konstruktivisism och konstruktivist

normal

Konstruktivismens filosofi

Om vi börjar med vad verkligheten verkligen är..... Det är ju liksom filosofins kärna. En objektivist anser att världen ÄR något absolut och framför allt MÄTBART. Det här gör att en objektivist oftast vill bortse ifrån sådant som INTE är mätbart, som känslor, aningar, intuition, smärta, etc. Som exempel kan jag nämna att psykologi i Freuds mening inte är vedertaget hos objektivismen. Där anser man att ett obehag i kroppen eller hjärnan såsom ångest eller depression botas bäst med att man lindrar symptomet på kemisk väg. Eftersom man har behov av att kunna verifiera dvs bevisa verklighetens existens genom mätbarhet är detta naturvetenskapens officiella verklighetssyn.

En konstruktivist ifrågasätter inte verklighetens existens men den intresserar sig mycket mer för hur den UPPFATTAS. Dessutom säger konstruktivisten att verkligheten uppfattas olika av alla människor. Att vi ändå är påfallande överens om det mesta vi upplever beror på att vi KONSTRUERAT en gemensam bild genom att kommunicera med varandra. Den gemensamma verklighetsbild vi svenskar tillexempel har beror på en outtalad överenskommelse mellan alla människor i Sverige (även historiens ) om hur vi uppfattar världen. Vi fostras in i denna bild i vår uppväxt, därför kommer den att bli lite olika beroende på vilken samhällsgrupp vi kommer att födas i och vilken generation vi föds i.

Så till kunskap då..... Kunskap ur objektivistens synvinkel är vetande om den sanning som man anser är bevisad genom mätningar av olika slag. Sådan kunskap får man genom att inhämta den från olika källor, som tillexempel föreläsningar, lektioner och läroböcker. Man stimulerar kunskapsinhämtningen genom att ge beröm när studenten lär sig det som är den vedertagna sanningen och kritik när man inte gör det.

Konstruktivisten å sin sida anser att ingen människa kan lära sig på det sättet, eftersom alla människor utgår från det de redan vet när de skall lära sig något nytt, alltså kommer detta att påverka hur studenterna uppfattar det de skall lära sig. Man menar att hjärnan filtrerar alla intryck som den tar in och att varje hjärnas filter är unika och består av erfarenheter man gjort, trossatser och fördomar som man har. Det gäller ju inte bara studenterna utan alla människor och därmed alla människors uppfattning av verkligheten. Konstruktivisten menar att verkligheten bor i varje människas huvud och absolut INTE kan överföras från en person till en annan. Däremot kan man ta hänsyn till andras bilder av verkligheten när man bygger sin egen.

Det centrala är just detta: att man bygger och bygger om (konstruerar) sin bild av verkligheten (kunskapen) i samspel med andra. Skulle man inte göra det riskerar ens uppfattning av verkligheten att skilja sig grovt från alla andras, och man skulle bli en särling.