Hem

Astrologi och personlighet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 986, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Aftonfe
Denna text är importerad från /old/psi/astrologi/personlighet.html
är Trobart

Vad kan vi lära om en persons personlighet med astrologi?

Alias: astrologi och personlighet

normal

En avgörande orsak till astrologins framgang är att människor som prövat den tycker att den stämmer. Detta gäller de enkla veckotidningshoroskopen, som bygger på det stjärntecken som solen stod i vid födelsen. Det gäller också de mera sofistikerade horoskop som går att köpa för några hundralappar, och där man tar hänsyn till solens, manens och samtliga planeters lägen i förhållande till stjärntecknen vid födelseögonblicket.

Den 16 april 1968 återfanns följande annons i den franska tidningen Ici Paris:

HELT GRATIS!


Ert ULTRA-PERSONLIGA HOROSKOP
ETT DOKUMENT OM TIO SIDOR
Dra nytta av en unik undersökning.
Skicka namn, adress, födelsedatum och
födelseort till: ASTRAL ELECTRONIC.
8, rue Amyot, PARIS-5 e.

150 personer som svarade fick sig ett horoskop tillsänt, tillsammans med ett formulär som de ombads fylla i och skicka tillbaka. Av de inskickade formulären framgick att 94 procent ansåg att horoskopet stämde väl in på dem själva. En del bad dessutom om att mot betalning få mera detaljerade analyser.

Innan vi går vidare, skulle jag vilja be Dig att noga läsa följande horoskop, som är utställt på just Dig, kära läsare:

Du har ett behov av att andra människor ska tycka om dig, men ändå brukar du vara självkritisk. Visserligen har du en del svagheter i karaktären, men i regel klarar du av att övervinna dem. Du har atskillig outnyttjad förmaga som du inte har dragit nytta av. Utat verkar du behärskad, men inom dig är du ofta ängslig och osäker pa dig själv. Ibland är du allvarligt oroad över om du har fattat rätt beslut eller gjort rätt saker. Du föredrar ett visst mått av variation i livet, och ogillar att hämmas av restriktioner och inskränkningar. Du sätter värde på att tänka självständigt och att inte acceptera vad andra säger utan tillräckligt bevis. Men du har funnit det vara oklokt att vara alltför öppen och avslöja ditt inre för andra. Ibland är du utåtvänd, tillgänglig och social, vid andra tillfällen är du inåtvänd, pa din vakt och reserverad. En del av det du önskar dig är tämligen orealistiskt.

Det stämmer utmärkt, inte sant? I själva verket stämmer det överens med föreställningar som nästan alla människor har om sig själva, men vi är i regel inte medvetna om hur allmängiltiga de är. Just den här beskrivningen har åtskilliga gånger delats ut till försökspersoner som personliga svar efter att de genomgått personlighetstester. Över 90 procent brukar tycka att det är en utmärkt beskrivning av just dem - ända tills de far veta att alla andra fått samma svar.

Annonsen i Ici Paris var insatt av Michel Gauquelin som ett led i en undersökning. Han hade lämnat in födelsedata på massmördaren Marcel Petiot till en horoskopfirma. Alla som svarade på annonsen fick till svar det horoskop som firman hade ställt ut pa Petiot.

Horoskop bygger genomgående pa allmängiltiga formuleringar, som var och en kan få att passa in pa sitt eget liv. När man väl gjort en sådan intolkning är det svart att se hur allmängiltiga formuleringarna är. Det f_nns emellertid undersökningar som visar att människor lika gärna godtar ett horoskop utställt pa någon annan som ett horoskop gjort efter deras egna födelsedata.


normal

Människan har i alla tider sökt sammanhang och förståelse av tillvaron. Ju subtilare sammanhangen är, desto mera erfarenhet behövs för att utröna dem. De svårgreppbara samband som tycks finnas mellan mellan karaktären och planeternas position vid personens födelse, måste ha tagit hundratals år och djup intuition att finna. En sådan kunskap kan inte skifta i naturvetenskapens vansinnestakt utan måste låta sig förändras långsamt med den samlade erfarenheten av generationer.

Men idag har vi möjlighet att med större säkerhet utröna sambanden. Idag kan vi i en helt annan grad samla statestik och göra beräkningar, så som Gauquelin gjort. Detta gör det möjligt för en modern astrologi att växa fram. Men en sådan måste ifrågasätta all tidigare lärdom. Den klassiska astrologin får endast tjäna som inspiration till experiment. En ny astrologi måste grunda sig i en modern världsbild. Vi har möjligheten att metodiskt bygga upp en ny teori, med moderna termer och begrepp.

Michael Persinger är editor för boken ELF and VLF Electromagnetic Field Effects, i vilken jag på sidan 277 fann följande: Comparable results were reported by Persinger, Lafreniere and Ossenkopp. In their studies, rats that had been exposed perinatally to an ELF fielf, with a dominant magnetic component, were observed to display behaviours different than control rats. However, such differences could be reduced by re-exposing the perinatally ELF-exposed rats (as adults) into the field condition in which they had been born. Det kan alltså vara en möjlighet att de fält barnet möter när det lämnat livmodern, präglar barnet på ett sätt som bevaras även vid vuxen ålder, och att fältets karaktär påverkar beteendemönstret.

På föregående sida kan man läsa att more diffuse behaviours, such as ambulation or emotional response, which are controlled by a variety of enviromental stimuli, have been reported to vary as a function of ELF electric or magnetic field application. Människans beteende och känslor förändras alltså i enighet med de fält som finns på platsen. Villken reaktionen blir beror då på den prägel personen fick vid födelsen.

Men detta gäller alltså jordens magnetfält och extremt lågfrekvent elektromagnetisk strålning. Men detta kan ju väcka misstanken att i analogi med dessa fält, finns det andra fält som på liknande sätt präglar och påverkar människans psyke; fält som påverkas av planeternas positioner relativt jordytans normal, etc. Fält som kanske liknar de som sägs kunna detekteras med slagruta, eller än mer abstrakta / sublima.