Hem

Målsättningen med Paranormal.se

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148823, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/meta/maalsaettning.html

Målsättningen är att skapa ett uppslagsverk som länkar samman allt relaterat till paranormala fenomen. Människor, tankar och annat.

Alias: målsättningen med paranormal.se

befäst

Syfte

Syftet med webbplatsen är att öka och sprida kunskap om paranormala fenomen. Vi gör det genom att sammanlänka all relaterad information. Länka mellan ämnen, teorier, böcker, webbplatser, personer, osv. Vi gör det kollektivt. Mängder med människor har bidragit med olika delar. Ser du något som fattas, ber vi dig att skriva in en text.

normal

Form

Vårt mål är att skapa ett äkta hypertextuniversum. Varje sida ska enbart behandla ett enda ämne. De ska vara lättlästa. Det viktigaste ska stå först. Alla följdfrågor man skulle kunna få från texten ska besvaras genom länkar till exakt det svar man önskar. Länkdestinationen ska alltså precis motsvara dess namn, vilka utgörs av ord eller ordföljder i den löpande texten. Hänsyn ska tagas till kontexten. Perspektivet på det ämne som länkdestinationen behandlar ska utgöras av den sida man kommer ifrån. Därför kan det vara nödvändigt att ha flera sidor för ett enskilt ämne. Det är också vår åsikt att gör man en webbplats på WWW ska den vara bäst i världen i sin kategori. Vi vill alltså att den här webbplatsen ska vara det bästa hypertextlexikon på svenska om paranormala fenomen i hela världen.

Det som är bra med WWW är ju att olika webbplatser kan specialisera sig på olika saker och ha länkar mellan varandra. I ett idealfall skulle exempelvis en person kunna specialisera mig på poltergeists (RSPK) och ha en massa info om det och du skulle kunna specialisera dig på gengångare och ha en massa info om det. Så skulle ni länka till varandra ungefär så som ämnen länkas till varandra i ett uppslagsverk.

Tyvärr fungerar inte WWW riktigt så bra. Dels flyttas dokumenten runt så de gamla länkar man har inte fungerar längre, dels kan kontakten till dem plötsligt brytas och sidorna kanske plötsligt försvinner. Så hände till exempel de bästa sidorna på hela internet om förändrade medvetandetillstånd, vilka vi länkat till.

Därför, för att på ett bättre sätt kunna integrera alla dokumenten, har vi valt att sno dem. Det är inte bara avskrifter från böcker och tidskrifter du hittar här, utan också kopior på innehållet från andra webplatser, just för att det är det bästa sätt vi hittills funnit att sammanlänka sidorna. Därför har vi planer på att i mycket större grad låta besökare och andra ta ansvar för olika ämnen och via WWW ändra på innehållet här och lägga till material.

Vi sorterar, editerar och sammanlänkar material. Vi vill gärna att ha dig som medarbetare. Klart du får länka till våra sidor. Men hellre skulle vi vilja att du kunde tillföra något till dem. Du kankse kan ta materialet på någon sida och sammanställa det till en enhetligare och bättre text? Du kanske har material du tycker saknas här?

Vi arbetar med att göra sidorna mer dynamiska. Vem som helst ska kunna lägga till egna länkar, kommentarer och vinklingar på de texter som finns. De ska även enkelt kunna modifiera existerande text. Diskussioner för ett visst ämne ska knytas till den sida där ämnet behandlas. Besökare ska kunna få bli ansvariga för vissa sidor. De ska även få en en presentationssida där data om dem själva och dess intressen finns, så att de kan användas för utsökningar. Det ska bli mycket enklare att hitta just den person man söker efter och få svar på sina frågor.

normal

Innehåll

Kärnan i webplatsen är beskrivningen av ett antal relaterade paranormala fenomen. Målet är att nå kunskap om fenomenen genom att här...

1. klargöra terminologin för fenomenens beteenden.
2. redogöra för detaljer i experimenten om fenomenens egenskaper.
3. redogöra för alla relevanta teorier som kan förklara egenskaperna
4. visa hur teorierna förhåller sig till varandra och andra typer av fenomen. Hur kan teorierna knytas samman till en enhetlig beskrivning?

Runt denna kärna av att förstå fenomenen tillkommer ett antal andra saker.

1. Källorna. Intentionen med webplatsen är inte att ge en full täckning av all litteratur. Bokposterna finns där främst för att hjälpa läsaren att bedöma den information på webplatsen som tagits ur boken och för att hjälpa läsaren att avgöra om boken kan svara på frågor som inte webplatsen svarar på.
2. Författare och grupper. Likaså är inte intentionen att bygga upp en komplett databas över författare och olika grupper. Personposterna finns där främst för att hjälpa läsaren att förstå med villket perspektiv en viss person har skrivit om ämnet.
3. Exempel. Likaledes är platsen inte tänkt att bli en samlingsplats för historier, fall, experiment osv. Dessa exempel på fenomen och företeelser är till för att bättre förstå fenomenens natur.
4. Metodologi. För kunskapssökandet om dessa fenomen är de metoder med vilka vi söker kunskapen av intresse. Metodologiska svårigheter och fällor behöver belysas. Men detta är ändå av sekundärt intresse.
5. Sociologin. De intresserade av detta område stöter på andra människor på området. Den vetenskapliga kontroversen, forskningskulturen, New Age, osv utgör den miljö i vilken sökandet fortgår.

Filosofier och livsvisdom faller utanför intresset paranormala fenomen. Men filosofiernas eventuella teorier och tolkningar av fenomenen är av centralt intresse.

Den praktiska användningen av paranormala fenomen

För det första kan vi genom kunskap om fenomenens egenskaper förutsäga gynsamma situationer för fenomenens manifestation. Kanske kan fenomenen framkallas genom skapandet av liknande situationer.

För det andra kan studiet av naturbegåvningar lära oss vilka färdigheter och personegenskaper som är gynsamma för att åstadkomma paranormala fenomen. Detta leder till beskrivningar, råd och tips av olika slag.

För det tredje har ockultismen och magin teorier om hur man praktiskt bär sig åt för att åstadkomma diverse fenomen. Dessa beskrivningar har intresse både för förståelsen av fenomenen och för hur man praktiskt kan nytja dem. Dessa praktiska beskrivningar är av intresse, men webplatsen ska inte utgöra en stor samling metoder (ritualer och besvärjelser) från alla möjliga olika skolor. Skolorna är av intresse så som teorikomplex. De enskilda metoderna i skolorna är intressanta så som exempel. Ur metoderna ska härledas gemensamma nämnare för hur man praktiskt kan gå till väga. Förståelsen av varför en viss sorts metod fungerar ska kopplas till teorierna för fenomenet och om de situationer och personegenskaper som är gynsamma för fenomenets uppkomst.