Hem

New Age Trosuppfattning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 252, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/new_age.html
är Trobart och Trosuppfattning

Rörelse från USA som agiterar för en holistisk världsbild med tonvikt på människans ekologiska ansvar och med inslag av teosofi och astrologi.

Alias: den nya tidsåldern, fiskarnas tidsålder, new age och newage

normal

Synen på universum

New Age uppfattar universum som en enhet, ett sammanhängande helt, en enda organism, där delarna är oskiljbart förenade och påverkar varandra. Universum består inte av död materia, det är inte en själlös maskin - och inte slumpens verk - utan det är något dynamiskt levande: ett ständigt skapande oändligt intelligent medvetande.

Det är medvetande som är universums substans. New Age ser inte världens tillblivelse så att Gud har skapat världen utanför sig själv - så som den traditionella västerländska religionen säger - utan så att universum skapar sig självt med sin egen inneboende intelligens. I New Agekretsar kan man säga:

Universum vill i stället för Gud vill.

Allt som existerar anses vara manifestationer av den levande anden.

Inom New Age menar man att teoretisk fysik och metafysik har en tendens att smälta ihop: Fysiken idag stöder urgamla religionsmystiska föreställningar om tillvarons innersta natur. Fysikerna har inte hittat någon minsta materiell beståndsdel i verkligheten. I stället för materia finner de energi.

Den amerikanske fysikern Fritjof Capra, som understryker likheterna mellan österländsk mystik och modern atomfysik, är en inom New Age ofta åberopad modern tänkare.

Den materialistiska verklighetsuppfattningen skakar i sina grundvalar, anser New Age. Vetenskapen finner att materien består av vibrerande energi. Där finns inget solitt.

Synen på naturen

Naturen uppfattas som ett helt, där delarna samverkar och påverkar varandra. New Age har alltså det ekologiska synsättet och anser att man skall samarbeta med naturen, verka i överensstämmelse med dess lagar och inte exploatera och fördärva den. Man skall använda förnybara energikällor. Råvaror skall man vara sparsam med - eftersom jordens tillgångar inte är outsinliga - och de skall om möjligt återanvändas. Människans upgift är att förvalta jorden.

Odlingen skall vara biologisk. Man skall undvika kemiska gödnings- och bekämpningsmedel, som försämrar kvaliteten på jordbrukets produkter och vållar skador på jord, vatten, gröda, djur och människor.

Vår planet är rik och kan ge människan en paradisisk tillvaro, säger New Age.

Synen på människan

Människan är inte en slumpens frukt, utan en del av en plan för livets utveckling. Hon är i botten av sitt väsen samma andliga substans som universum självt. Det individuella mänskliga medvetandet är som en droppe av den oändliga medvetandeoceanen, vilken är universums grund.

New Age upphöjer människan. Hon ses inte som full av synd, utan som gudomlig med fantastiska möjligheter. Hon är en skapande varelse med långt större resurser än vi hittills trott. Hjärnans och medvetandets kapacitet har ännu endast utnyttjats till en liten del.

Det är stort att vara människa, anser New Age, men också ansvarsfullt. Vad vi bör sträva efter är att vara Iyckliga med varandra och att tjäna livet. Vårt djupaste behov är inte att äga saker, utan det är behovet av Iycka, av gemenskap, av kärlek.

Vår jord är en underbar plats att leva på, och vi människor kan här skapa oss ett gott liv. Men vi måste samarbeta. Och det kan vi, för innerst inne förstår vi varandra. Vi är i grunden lika. Vi är inte skandinaver, britter, greker, araber - utan vi utgör en människofamilj. Vi är inte arbetare, tjänstemän, präster, vetenskapsmän - och inte socialister, liberaler eller konservativa - utan vi är en familj av människor.

New Age ser inte en mänsklig individ som något isolerat i ett hav av likgiltighet, utan som en del av ett universum, där allt hänger samman i en organisk kreativ helhet och varje del har sin uppgift. Varje individ är en kamrat med allt annat liv, eftersom vi alla, människor och djur, existerar i samma världsgrund som barn av samma universum.

New Age på det personliga planet

För den enskilde betyder New Age ofta inre personlig utveckling för att förverkliga de egna unika möjligheterna. Många kurser, seminarier och föredrag arrangeras med detta syfte. Bland New Age-metoderna kan nämnas affirmationer, visualiseringar, olika meditationsmetoder och massagemetoder, rebirthing, yoga, healing m m.

Positivt tänkande är viktigt för New Age-folket.

En för New Age karakteristisk framgångsfilosofi är iden att så som du tänker dig ditt öde, så blir det. Tänk framgångstankar, så blir du framgångsrik! Men man går inom New Age gärna ett steg längre också och anser att tankar faktiskt kan manifestera sig i den yttre sinnevärlden: önska dig något, föreställ dig det klart och tydligt och tro att du skall få det - då blir det till i ditt liv, om det överensstämmer med universums vilja!

New Age på det sociala planet

New Age vill bygga en ny civilisatiion, grundad på nya värderingar, en ny uppfattning om människan. Man har en vision av en paradisisk värld, där människor i samarbete och med icke-våld som en princip vill ge varandra en Iycklig tillvaro. Och den visionen har börjat bli verklighet, ty något händer med mänskligheten nu - allt fler får ett vidgat medvetande och en fördjupad kärlek. Vår värld är en värld i förändring.

New Age-folk arbetar för freden, för hälsan och miljön, för en solidarisk livsstil, för giftfri odling, mot kärnkraft och kärnvapen, inom nyandliga rörelser, feministrörelser och human potential-rörelser, som meditationslärare, terapeuter samt inom helhetsmedicinen, med nätverksarbete med mera.

Inom New Age framhåller man att det betyder något vad DU gör.

Synen på affärsverksamhet

Det finns en särskild affärsfilosofi, ärliga affärer, som företräds av bland annat Briarpatchföretagen i USA och MeMO-företagen i Holland och som kan sägas vara New Ages ide om affärer. Inom dessa företag sätter man djupare mänskliga värden före expansion och ekonomisk vinst. Man känner ansvar: Man vill framställa produkter och göra tjänster som är nyttiga och svarar mot verkliga behov. Och man vill använda förnybara energikällor och vill att råvaror skall återanvändas. Man undviker miljöfarliga och ohälsosamma biprodukter.

Ärliga affärer-filosofin passar bra för småföretag. Småskalighet ses som ett positivt värde, och man begränsar medvetet ett företags expansion. Hantverksskicklighet värderas högt. Man vill producera varor av god kvalitet, hållbara och vackra. Slit och släng är inte New Age. I första hand tillverkar man för den egna ortens behov.

Öppen bokföring är ett karakteristiskt inslag i affärsfilosofin. Vem som helst skall kunna ta del av böcker och bokslut. Det är en öppenhet som skapar förtroende.

New Age-företag samarbetar och stöder varandra. Och de intresserar sig för människorna i företagen, är måna om deras trivsel. Alla bör ha ett meningsfullt arbete, anser man, alla bör vara glada på arbetsplatsen, ingen skall känna jobbet som ett tvång.

Att göra affärer är enligt denna filosofi ett sätt att leva skapande och självförverkligande och finna mening och glädje i livet.

New Age-företag vill verka för ett giftfritt samhälle utan arbetslöshet med samarbete och vänskap mellan människor, som alla känner att de har en viktig funktion att fylla.

Ideologin betyder inte att affärerna går dåligt. Nej, tvärtom brukar företag med New Age-ideologin klara sig bra, säger dess förespråkare, och det beror på ärligheten och på kvaliteten på varorna och tjänsterna samt på att dessa människor tror på värdet av det de gör.

Högre medvetenhet

I New Age-kretsar talar man gärna om ökad eller vidgad medvetenhet. Man menar att den normala medvetenheten bara är en form av medvetenhet; det finns också andra, som vi kan uppnå med träning och som höjer vår livskvalitet och ökar vårt värde som medmänniskor.

Vad innebär det då att ha denna nya medvetenhet? Ja, att se saker, skeenden och sammanhang, som den vanliga omedvetena människan inte ser, exempelvis det obegränsade jaget, universums andliga natur, alltings enhet och kärleken som den skapande energin.

Olika meditationsmetoder kan användas för att vidga och fördjupa medvetenheten.

New Ages framtid

Ännu är inte New Age en rörelse med bred folklig förankring. Och den är inte utbredd över hela världen. Men tankarna och värderingarna sprids. Det är stora tankar, och stora tankar kan få stort inflytande.

New Age kan ses som ett hopp om förnyelse av mänskligheten, ett hopp om en god framtid för oss alla.

Kanske verkar det som om entusiasmen har sjunkit i jämförelse med de första pionjäråren. Men ideerna finns omkring oss fortfarande. Och de kan bryta ut i handling.

Mycket inom New Age är enligt min mening uttryck för något av det finaste som mänskligt tänkande visat upp. Säkert sätter detta spår i samhällsutvecklingen, även om vi idag inte kan skymta ett direkt förestående genombrott för en ny tidsålder.


normal

New Age är inte samma sak för alla människor.


normal

Newage.se

Vill du ha dittnamn@newage.se som e-post?

Registrera din e-postadress nu. Det tar bara en minut och är helt gratis.