Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Falun Gong Nyreligiös rörelse, Qi gong

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 495958, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: deedee
är Nyreligiös rörelse och Qi gong

Falun Gong är en s.k. Ny Religiös Rörelse som uppstod i Kina 1992 men förbjöds 1999. Till det yttre är det en form av Qigong medan själva läran är betydligt mer religiös till sin natur.

Alias: falun dafa och falun gong

Detta är uppslagsordet för Falun Gong. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Nyreligiös rörelse.

normal

(Föreliggande text är ett utdrag från min C-uppsats om Falun Gong, där denna lära speglas mot kinesisk religiositet. Nedanstående beskriver dock endast lärans historik och allmänna drag.)

1 Historisk bakgrund

Grundaren av Falun Gong är Li Hongzhi, en man som Adams e. a. i Power of the Wheel beskriver som ”a riddle wrapped in a mystery inside an enigma”. Anledningen till detta är alla de oklarheter som cirkulerar kring hans liv och leverne.
Det finns t.ex. två olika uppgifter om denne mans födelsedatum: antingen 7:e Juli 1952 eller 13:e Maj 1951. Det senare datumet, vilket Li hävdar är det riktiga, sammanfaller med Buddha Shakyamunis (Buddhismens grundare) födelsedag. Kritiker menar att Li hittat på detta datum för att påvisa något slags släktskap eller relation till Buddha, medan Li själv i Time magazine menar att han rättat till ett fel som uppstått under kulturrevolutionen och att det endast av en ren slump råkar sammanfalla med Buddhas födelsedag.
Även Lis uppväxt är omgärdat av diverse myter. I det sista kapitlet i boken ”Kinesisk Falun Gong”, en av Lis böcker, ges en biografi med en beskrivning av hur Li från och med fyra års ålder i hemlighet blev undervisad av stora andliga mästare och att han bl.a. redan som åttaåring uppnådde ”den enastående Dafa (den stora lagen, med stora övernaturliga förmågor).” Här finns också beskrivningar av diverse mirakel m.m. som han skall ha utfört.
Något som är mer säkerställt är att han växte upp i Jilin-provinsen i nordöstra Kina och att han här senare kom att arbeta som trumpetare inom röda armén och poliskåren samt som säkerhetsvakt på ett oljebolag, detta fram till 1991. I maj 1992 höll han sina första föreläsningar och började undervisa sin variant av det som allmänt kallas Qigong.
Qigong är en från Kina populär uppsättning övningar som utåt sett består av långsamma meditativa rörelser och som finns i en mängd olika varianter. Qigongmästaren Tzu beskriver Qigong så här: ”Qi Gong is a holistic therapy that excercises the body and mind and increases self-regulation and self-control.”
Falun Gong blev efter introduktionen snabbt populärt och blev officiellt erkänd som qigongmetod av ”Chinese Qigong Scientific Research Committee”. Li grundade också ett eget forskningsinstitut för sin lära, ”Falun Xiulian Dafa Research Institute”. 1994 släppte han boken Zhuan Falun, baserad på en serie föreläsningar, i vilka lärans grunder utförligt beskrivs.
1998 började Falun Gong kritiseras i kinesisk media, vilket Falun Gong-utövare protesterade emot, och i Juli samma år kallade Säkerhets-ministeriet Falun Gong för en ”lömsk religiös sekt” och började grundligt undersöka rörelsen. En särskilt uppmärksammad nyhetsartikel den 11:e April 1999 kritiserade att Falun Gong lärdes ut till barn samt Falun Gongs påståenden om ”övernaturliga krafter”. Tusentals utövare gick ut och demonstrerade mot denna artikel vilket ledde till massarresteringar. Som ett resultat av detta kom nästa stora demonstration som ägde rum utanför regeringskvarteret Zhongnanhai 25:e April 1999. Då samlades 10000 - 15000 demonstranter. Trots att den var fredlig ledde det hela till hårda reaktioner hos regeringen som därefter helt förbjöd utövandet av Falun Gong. Massarresteringar av demonstrerande Falun Gong-utövare och intensiv propaganda från regeringens håll följde. Li Hongzhi emigrerade dock till USA redan 1998, och bor där än idag.
Det är oklart hur många anhängare Falun Gong hade i Kina innan förbudet 1999. Enligt Adams e. a. kom Kinas ”Public Security Bureau” 1999 fram till siffran 100 miljoner anhängare eller utövare, detta efter att ha bett varje känd Qigong-grupp i Kina att fråga sina medlemmar huruvida de först och främst såg sig som anhängare till Falun Gong. Idag hävdar å andra sidan regeringen en siffra på 2 miljoner, något som naturligtvis komplicerar frågan. Organisatoriska aspekter hos rörelsen gör det förmodligen också svårt att bestämma medlemsantal, eftersom rörelsens struktur är så löst utformad (se nedan).
Idag finns Falun Gong i många länder och städer i väst, ”from Moscow to Sydney” (inklusive Sverige). I åtminstone USA och Kanada är det enligt Adams e. a. mestadels kinesiska immigranter som utövar Falun Gong.

2 Lärans uppbyggnad

Lis variant av Qigong kallas alltså Falun Gong och kan översättas som ”Dharma wheel Practice” eller ”Law wheel practice”, d.v.s. ”laghjulsövning”. Falun Gong kallas omväxlande också för Falun Dafa, ”Law wheel, great practice/law”, d.v.s. ”Laghjul, stor övning/lag”. Falun Gong refererar oftast till själva utövandet och Falun Dafa till lärostoffet. Jag gör för enkelhets skull dock ingen åtskillnad i denna uppsats utan använder genomgående begreppet ”Falun Gong” för båda aspekter.

2.1 Utövande

Grundstommen för utövandet av Falun Gong är de fem st. fysiska övningar som är utarbetade av Li Hongzhi. I en reklamfolder från Falun Gong beskrivs dessa så här:

Falun Gongs fem långsamma och mjuka övningar renar och öppnar kroppens meridianer ""[energikanaler]. De ger energi samt stärker och förbättrar cirkulationen. Rörelserna är enkla och lätta att lära sig men ändå mycket kraftfulla. En stilla sittande meditation ingår. Man kan öva i grupp eller ensam, när som helst och var som helst. /.../ Stora hälsoeffekter, Främjar etik och moral, Passar alla åldrar, Överskrider kultur- och rasgränser, Alla kurser och aktiviteter är avgiftsfria.

Porter nämner förutom dessa fem övningar också en ny ritualliknande övning, som introducerades av Li på en konferens 19:e Maj 2001 som ett resultat av Falun Gongs förföljelse och som syftar till att eliminera ondska i andra dimensioner.
Förutom att göra dessa övningar, läser och studerar utövare Falun Gongs litteratur, där Zhuan Falun och Kinesisk Falun Gong är huvudböckerna. Här presenteras både rörelsens filosofi och anvisningar för hur man utför de fem övningarna. Utövare uppmanas speciellt läsa Zhuan Falun så många gånger som möjligt:

After reading the book for the first time, you will find that it is teaching people the principles of how to be a good person. If you read it again, you will find that what it states are not the principles of ordinary people, but is a book beyond ordinary human knowledge. If you read it a third time, you will find that it is abook of heaven.

För de utövare som verkligen vill följa läran följer dock också ett moraliskt leverne för att på så sätt höja sin s.k. Xinxing (moraliska kvaliteter) och ”släppa begär”. Li råder på grundval av detta också utövare att avstå från kött, eller åtminstone släppa begäret efter kött, samt avstå från olika typer av droger. Efter förbudet i Kina och förföljelsen av Falun Gong-utövare så uppmanar Li nu också utövare över hela världen att aktivt ta ställning och öppet visa sitt stöd för Falun Gong genom en doktrin som kallas ”Fa rectification”. Ingen yttre avsägelse av världen, celibat eller liknande är dock nödvändigt. Då utövandet kan ske var som helst, när som helst krävs heller inga tempel eller särskilda platser.

2.2 Organisation

Det är inte helt klart exakt hur Falun Gong var organiserad i Kina eller hur rörelsen är organiserad över världen idag. Bruseker skriver i texten Falun Gong: A Modern Chinese Folk Buddhist Movement in Crisis om grundaren Li Hongzhis stora betydelse: ”…Falun gong has always been directly dependent on him for issues of doctrinal disputation, organizational direction, and spiritual edification”.
Kinas regerings officiella syn på Falun Gong är att rörelsen är hierarkisk, centraliserad, välorganiserad och kapabel att mobilisera stora mängder anhängare vid en given tidpunkt. Det senare har varit ett faktum t.ex. vid den stora demonstrationen i Zhongnanhai 1999. Li utpekas som direkt ansvarig för alla Falun Gongs aktviteter, något han själv förnekar. Falun Gong menar att rörelsen är decentraliserad och mycket löst organiserad. Oavsett vilken linje man följer så hade Falun Gong trots allt en viss struktur i Kina med 39 branches nationwide, 1,900 sub-units, and 23, 000 places where it held gatherings.
Något som bl.a. citaten från reklamfoldern ovan visade är Falun Gongs öppna medlemsstruktur. Man kan komma och gå som man vill och engagera sig i den grad man önskar. Inte heller någon avgift tas ut. Bruseker menar att trots den lösa medlemsstrukturen så är Falun Gong en tätt sammanhållen grupp med stora möjligheter att mobilisera anhängare till t.ex. demonstrationer. Detta verkar dock ske i större grad genom anhängares egna initiativförmåga och vilja än på direkt toppstyrning. Modern teknik i form av mobiltelefoner och Internet möjliggjorde också ett effektivt nätverk.
Porter instämmer delvis med Bruseker men betonar i än högre grad Falun Gongs lösa organisation. T.ex. menar Porter att strukturen i Kina med 39 huvudcentra, 1900 mindre centra och 23000 övningsplatser snarare återspeglar den grad av organisation som ”Chinese Qigong Scientific Research Committee” krävde av Falun Gong. Under tre års tid var Falun Gong också med i denna förening utan någon kritik av Falun Gongs organisation.

2.3 Kosmologi och soteriologi

Redan i inledningen till böckerna Kinesisk Falun Gong och Zhuan Falun förklarar Li att Buddhas Fa (lag), som Falun Gongs lära är ett uttryck för, ”är en inblick i alla mysterier och inkluderar allt utan att utelämna någonting - från partikeln, molekylen till universum, från det allra minsta till det allra största.”
Falun Gong har en väl utarbetad metafysik. En grundläggande tanke i Falun Gongs lära är tanken på att universums grundläggande karaktär består av eller korresponderar med tre kvaliteter: Zhen (sanning, sanningsenlighet), Shan (medkänsla, välvillighet, välvilja) och Ren (uthållighet, tålamod, tolerans). Zhen-Shan-Ren genomsyrar allt, även fysisk materia såsom luft, sten och järn.
Universum består enligt Li av många olika dimensioner, varav endast den fysiska är den vi (i vanliga fall) kan uppfatta. I andra dimensioner finns både olika slags energier, såsom qi (ung. livsenergi) och gong (kultiveringsenergi); och övernaturliga väsen, såsom gudar, Buddhor och Daos (taoistiska helgon). Li verkar ha en cyklisk historiesyn och nämner att jorden och mänsklig civilisation förstörts och återuppstått många gånger före vår nuvarande civilisation.
Ur ett soteriologiskt (frälsning) perspektiv är målet för utövare av Falun Gong att genom den process som Li kallar kultivering (utövning) nå högre nivåer eller dimensioner av tillvaron och själv bli upplyst, d.v.s. en Buddha. Denna process sker dels genom de fem tidigare beskrivna fysiska övningarna, dels genom att studera läran och förbättra sin Xinxing (moraliska kvaliteter). Lärarens (Li Hongzhis) roll i förloppet är också av avgörande betydelse, då han ”installerar” vissa övernaturliga mekanismer i utövarens kropp, samt skyddar utövare med hjälp av sin s.k. faschen (lagkropp).

Referenser

Adams, Adams, Galati, 2000, Power of the Wheel, Stoddart Publishing Co. Limited, Toronto

Bruseker George, 2000, Falun Gong: A Modern Chinese Folk Buddhist Movement in Crisis, elektroniskt dokument: http://www.let.leidenuniv.nl/bth/bruseker.rtf

Li Hongzhi, (1994) 1997, Zhuan Falun, (svensk version) Falun Fo Fa Publishing CO, Hong Kong

Li Hongzhi, (1993) 1998, Kinesisk Falun Gong, Falun Fo Fa Publishing CO, Hong Kong

Porter Noah, 2003, Falun Gong in the United States: An Ethnographic Study, Dissertation.com, Parkland

Reklamblad för Falun Gong, 2000 (finns hos författaren)


normal

Meditativa övningar i olika positioner som börjar ståendes och avslutas sittandes i meditation.
Det finns 5 ställningar som utövas exakt på samma sätt varje gång.

Övningarna ger bättre välbefinnande och övernaturliga förmågor. Man försöker öppna det inre ögat.
Man följer principerna sanning,godhet och tålamod.

Målet med falungongen är alltså att bli en bättre människa. När fler tränar falungong blir fler människor kärleksfulla och vi kan på detta sättet skapa fred på vår jord.

I det kommunistiska Kina är det förbjudet att träna falungong eftersom man inte vill att människor ska vara självständiga.

Regeringen mördar folk som tränar falungong.

Det har också skrivits i böcker att homosexualitet är en dålig gärning. Men jag följer inte författarens ord utan jag följer bara övningarna och deras fördelar.

Man får starkare healingförmåga och man kan lättare bota när man tränar falungong.

Vad jag märkt när jag övar är att jag får starkare healinghänder, blir piggare och lyckligare.Efter bara en gångs övning märker man de positiva förändringarna i sinnet och kropp.