Hem

Blomsterterapi Alternativterapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 142048, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är en sorts Alternativterapi

En alternativ behandlingsmetod som baseras på blomessenser.

Alias: bachterapi och blomsterterapi

normal

Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning, utan ett korrektiv, ett verktyg, som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomarnas uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och ännu större felsteg och att föra oss tillbaka den Sanningens och Ljusets väg vi aldrig borde ha lämnat.

normal

Den tidlösa giltigheten i de över femtio år gamla orden av Edward Bach har fått ny aktualitet i vår tid med New Age, humanmedicin, psykosomatik och holistisk terapisyn. Bach förutspådde starkt intresse för blomstermedlen i framtiden och idag har hans spådomar verkligen besannats, intresset bara ökar, numera i internationell omfattning.

Den holistiska synenhälsa, sjukdom och läkande utgår från en uppfattning om livet som en fulländad enhet, där varje unik del står i total harmoni med helheten. Vi är alla på vår egen, högst personliga resa genom livet och hälsan är en god kompass, som talar om för oss var vi är. Varje sjukdomssymptom, kroppsligt, andligt eller själsligt, har sitt specifika budskap, som vi kan lära oss känna igen, godta och dra nytta av. En sann läkningsprocess innebär att vi bejakar det gudomliga, heliga i vårt väsen och litar på våra möjligheter. Bachs blomsterterapi är ett sätt att återställa harmonin i medvetandet, I dessa personlighetens knutpunkter, där livskraften flödat ut i fel fåror eller helt blockerats, återskapar blomstermedlen kontakten till energins urkälla.

normal

Edward Bachs terapi.

I motsats till den västerländska skolmedicinen, som baserar sig på kroppens fysiska reaktioner och bara i begränsad utsträckning beaktar personligheten, ställer Bach sina diagnoser utgående från själens lag, ett högre orsakssammanhang.

Hans diagnostik utgår inte från fysiska sympton utan enbart från de negativa själstillstånd, som uppstått ur konflikten mellan själens oförverkligade strävanden och personligheten.

De här negativa själstillstånden är grogrunden för de fysiska sjukdomarna, men han anser ändå inte att vi skall bekämpa symptomen.Kampen mot dem skulle bara befästa deras ställning.

Däremot bör vi låta kroppen överflödas av positiv, harmonisk energi, som smälter bort de negativa egenskaperna som snö i sol. Hur skall det gå till?

Bach tillverkade sina medel av vissa, som han sade, högrestående växter. Varje växt är förbunden med någon själsegenskap. man kan på energispråk säga att alla växter har sin egen vibrationsfrekvens som motsvarar någon bestämd själsegenskaps vibrationsfrekvens i det mänskliga energifältet. Människans själ rymmer alla Bachs 38 blomsteregenskaper som energipotential, dygd eller gudomlig gnista. Om det uppstår en konflikt mellan själen och personligheten om avsikten med någon egenskap eller energipotential, kan vibrationsfrekvensen på det området av energifältet bli långsammare och balansen störd. En störning av det här slaget påverkar hela psyket och leder till ett negativt själstillstånd.

Hur fungerar då Bachs blomstermedel i den situationen?

Blomstermedlet har alltså samma harmoniska energifrekvens som den motsvarande mänskliga själsegenskapen i normal balans och rytm. Därför kan blomstermedlet ta upp kontakten med den själsegenskapen och med hjälp av sin egen harmoniska vibrationfrekvens få själsbalansen återupprättad. Med andra ord: Bachs blomstermedel fungerar som en katalysator, som gör det möjligt att reparera den brustna kommunikationen. Själen får åter upp kontakten till personligheten och där förbindelsen varit bruten, blockerad eller urspårad flödar det nu in ny livskraft och människan blir helt sig själv igen.

Personligheten som varit fångad i förvirring och begränsning på ett sätt som är nog så mänskligt, får åter tillgång till sin själsliga potential och sina dygder, något som ger henne frid i sinnet och hennes jordeliv en mening.