Hem

Interaktion i Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 871, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/gtn/interaktion.html
är Trobart och Teori
enligt Jonas Grundelementsteori (Gtn)

Jag tror att varje förändring var som helst i universum påverkar allt annat.

Alias: interaktion i gtn

normal

Jag tror att varje förändring var som helst i universum påverkar allt annat. Om vi har en oändligt mängd olika energimönster där var och ett av dem interagerar med ett par andra på lite olika sätt så bildas en slags bana som förändringar bland våra fysiska elementarparticklar följer. Förändring av ett mönster, förändrar ett annat, som förändrar ett annat, osv. Jag tror inte detta sker kaotiskt eftersom ur en oändlig mängd olika energimönster borde det finnas oändligt med jämna serier som är sammanlänkade genom att olika delar av serierna växelverkar med olika delar av andra serier. Jag tror en ganska naturlig ordning uppstår ur det här. Och vår erfarenhet av existensen av de paranormala fenomenen talar för att det också är så.

Man inser att vid exempelvis telepati måste tankar först klassificeras/abstraheras (kodas) och sedan realiseras/konkretiseras (dekodas). Detta kan ge en bild av hur information (förändring i energimönstren) sprids i universum. Abstraktionsprocessen skulle kunna fungera ungefär så som neurala nätverk fungerar.

När reaktionerna på händelsen når allt högre plan abstraheras händelserna allt mera. Den högsta abstraktionen symboliseras med ESA. En punkt. Här är förändelsehastigheten oändlig (samtidigt som det som kan ändras är lika med noll). Jag påstår inte att tid och rum inte existerar. Bara att de på de högre planen med alla deras egenskaper inte alls existerar på samma sätt som här.

Alla ting har en massa fält omkring sig. Över huvud taget så sänder vi ut signaler överallt. Problemet är att de är så oordnade och svaga relativt omgivningen att det blir ett absolut brus utan någon som helst nyttig inverkan. Men brus är precis vad som renas, tolkas, klassificers och delas upp genom abstraktionsprocessen. Den hela bilden av en fysisk händelse består inte endast av den punktvisa överförningen, utan av oändligt med kopior av olika vinklar av händelsen. Dvs att den abstrakta kodningen består av en sammansatt bild. De olika aspekterna sorteras in i händelser av liknande typ. Det är energins egenskap, som nämdes i början, att förstärka liknande mönster genom resonans, som gör de abstraherade astrala formerna beständiga.

De olika planen har som jag sa flytande gränser. Vad som händer på det ena planet påverkar direkt vad som händer i det andra.

Eftersom de plan som flyter in i vårat är labila ger de ett kaotiskt avtryck i vårat plan. (Detta har skapat slumpen på kvantnivå som fysiker grubblar på.)

Men å andra sidan så ger allt som händer på vårat plan ett tydligt avtryck i de intilliggand.

Alla händelser i på det fysiska planet får sina återverkningar i eterplanet, villket i sin tur får sina återverkningar i astralplanet, osv. Växelverkan sker åt båda hållen. Det som sker i kausalplanet ger återverkningar på det fysiska planet.

Varje gång bilden av mönstret på ett plan får sin direktverkan med ett intilligande plan sker en silning. Mönstret blir allmänt. Två energirörelser i ett plan kan kanske t ex bli en energirörelse av en annan form på nästa plan. På detta sätt extrakteras alla mönster på vårat fysiska plan till allt mer allmängiltiga bilder på plan längre ifrån vårat.

Över huvud taget är de högre planens inverkan på de lägre målinriktat. Funktionen är just den att de kodade abstraherade arketyperna i ett högre plan växelverkar med de lägre planen genom att dekoda, konkretisera, objekt. Precis vilka skuffar som arketyperna använder för att göra det är de oändliga mängder av holistiskt material som samlats upp genom sin klassificering. Den rätta mängden i det holistiska materialet som är den som resonerar med det fysiska planet. Det holisitska material som dessutom resonerar med den dominerande arketypsiak bilden blir den som för vibrationerna till det fysiska planet och påverkar därmed automatiskt precis rätt kvanta i den materialla världen för att det målet arketypen representerar verkligen ska bli av.

Symboliskt kan man säga att två vågor i fas förstärker varandra. Med beledsagad energi menas att en liten rörelse kan genom sitt mönster utlösa stora energier. (När stenen ligger på kanten är allt som behövs en liten knuff.)