Hem

Initiation Ritual

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422777, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: alanna_wolf_star
är en sorts Ritual

En invigningsceremoni under vilket den som blir initierad åtar sig att följa gruppens stadgar.

Alias: initiation, initiationsrit och invigningsceremoni

normal

Inom många ockulta rörelser genomgår man olika grader av initiation allt eftersom man anses tillräckligt kunnig. Ordet kommer av latinets initare = att ägna sig åt.


normal

Det kan vara en form av ritual som är beprövad och människor vet att initiationen ger vissa effekter på personen. Man får en viss sorts kunskap till sig.

normal

Initiering är en slags invigning t.ex. i en hemlig gudstjänst, eller som förstadium till högre lärdom inom ritualiserade andliga skolor.

Förekommer också hos primitiva folk genom speciella riter då deras ungdomar ska upptas i vuxenkretsen.

normal

En initiering ses ofta som att man föds åter in i något nytt.
Man lämnar det gamla efter sig och tar till sig de kunskaper och läror man får i det nya tillståndet av varande. Det gäller både ordernsinitieringar och initieringar till vuxenlivet.

I ordnar initieras man in i nya hemligheter och kunskaper som blir förlänade initianden. En anledning till att ordnar fungerar på det sättet är att de anser att initianden inte har den kunskap och erfarenhet som behövs för att förstå de nya mysterierna, och därför förlänas kunskapen stegvis.
När jag skriver att de förlänas kunskap så menar jag inte bara att de får ordernshemligheter berättade för sig, utan också att de får nya mysterier att själva lista ut. Ofta måste initianden ha listat ut mysterierna och samlat kunskapen för att ta nästa grad inom en ordern. Det krävs eventuellt att initianden har de tidigare gradernas visdom för att förstå nästa grad.

Hur en initiering sker och vad den betyder skiljer sig naturligvis väldigt mycket mellan olika grupper. Det mest extrema, som man hittar i sekter är att initianden lämnar sitt tidigare liv totalt, det vill säga att han eller hon slutar umgås med familj och tidigare vänner och helt hänger sig till sekten.

I moderna s.k. magiska ordnar såsom Dragon Rouge, Ordo Templi Orientalis, Ordo Arcanae, etc. ses en initiation som att initianden har genomgått en esoterisk förändring. Han eller hon har valt att tillhöra en ordern och att ta an sig Det Stora Arbetet; Att bli en Gud (Dragon Rouge), Att hamna i ett nirvanalikt tillstånd där endast hans eller hennes Sanna Vilja finns (Ordo Templi Orientalis) eller att initianden ska hitta sin egen väg till vad han nu önskar (Ordo Arcanae).

Det finns en stor likhet i att initieras och att döpas, eller att gå med i en kristen församling. Första graden i en orden skulle kunna vara att man är medlem i kyrkans församling, andra att man döper sig och den tredje graden att man konfirmerar sig. Den stora skillnaden är att det i ordnar finns en mysterietradition och ett hemlighetsmakeri.

Initieringar kan också betyda att man går upp en grad i en hieraki. Ju högre upp man kommer desto mer ska man veta om ämnet ifråga. Ibland ska man agera mentor åt personer med lägre grader, som inte har samma kunskap i ämnet. Universitet och högskolor har också den här strukturen, och det är förmodligen ingen slump med tanke på att de i början historiskt sett är besläktade med både gillen (som idag ter sig som mästare-elev-relationer i hantverksyrken) och ordnar.

I vissa ordnar har initieringar med tillhörande grader också använts som verktyg till makt över andra.
En hög grad ger en viss respekt, vilket gör att personer med narcissistiska drag dras till att bestiga dem. Ofta utan att fullt förstå mysterierna som är knutna till graderna. Det kan vara väldigt svårt att göra motstånd mot en sådan person, eftersom han eller hon förmodligen sitter på en hög grad och dessutom gör allt för att förneka sin narcissism, förmodligen uppstår gräl där den med lägre grad riskerar att bli utesluten ur sällskapet.