Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Dragon Rouge ( 1989 - ) Magisk orden

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1233, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: jehova
Denna text är importerad från /old/group/dragon_rouge.html
är Magisk orden
Start 1989
plats Sverige

Dragon Rouge praktiserar mörk magi. Begreppet mörk passar bättre än svart då det handlar om att träda in i de mörka (dvs dolda, dunkla) sfärerena i jakten på ockulta visdomar och färdigheter.

Alias: dragon rouge

Detta är uppslagsordet för Dragon Rouge. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Magisk orden.

Besök

Www.dragonrouge.net

http://www.dragonrouge.net/

normal

Om Dragon Rouge

Dragon Rouge är en av Nordens ledande magiska ordnar. Vårt syfte är att möjliggöra utbildning och utveckling inom de ockulta vetenskaperna, samt att utgöra en mötespunkt för utbyte av kunskap och erfarenhet. Dragon Rouge är en praktisk magisk orden där den personliga upplevelsen är den centrala. Vi utgår från en ockult empirism och betonar den erfarenhetsmässiga kunskapen om det fördolda.

Dragon Rouges främsta symbol är den röda draken. Det är en symbol för människans inneboende krafter som vilar i det omedvetna. Draken symboliserar även naturens underliggande energi. Draken har sålunda en inre och en yttre form. Dragon Rouge utforskar den inre kraften genom ett avancerat system för drömkontroll och uppväckandet av parapsykologiska förmågor. Den yttre kraften utforskas genom läran om drakådror, jordstrålning och vril. Dragon Rouges magiska system syftar till att förena den inre draken med den yttre, dvs människans inre dolda förmågor med de krafter som finns i naturen.

Dragon Rouge använder olika ockulta system som ger en kunskap om de mörka mysterierna. Vi arbetar med den tyfonska alkhemin, den kliffotiska kabbalan, tantrismen och de fornnordiska odinistiska mysterierna. Vi studerar även skrifter av filosofer som Herakleitos och Nietzsche.

Vad betyder Dragon Rouge?

Dragon Rouge betyder röd drakefranska. Den röda draken är en symbol som dyker upp i människans myter runt om i världen. Draken representerar någonting ursprungligt. Färgen röd står för energi och kraft. I skapelsemyter runt världen uppträder den som det urtillstånd som rådde innan skapelsen. Den röda draken är en symbol för människans ursprungliga krafter och livsenergi. Den representerar naturliga drifter som ursprungliga paranormala förmågor. I livsbejakande kulturer och religioner betraktas den röda draken som god; samhällets och människornas bundsförvant och beskyddare. I livsförnekande religioner ser man draken som en symbol för det onda. Det franska namnet Dragon Rouge knyter an till den rikliga tradition av grimoirer (gamla magiböcker) som finns i Frankrike, bl a den stora grimoiren, Le Grand Grimoire, som heter just Le Dragon Rouge. Dragon Rouge arbetar med magiska system från hela världen men fokuserar starkast på den europeiska magitraditionen.

Vad står Dragon Rouge för?

Dragon Rouge står för individens utveckling. Vi är en praktisk organisation som anser att individen genom sina egna erfarenheter får bygga sin personliga teori. Vi har ingen sorts bibel som beskriver hur saker och ting fungerar, hur världen är beskaffad och hur människorna bör leva. Vi anser att individen själv måste finna svaren på dessa frågor. Vi presenterar ett antal metoder som kan ge individen en möjlighet att se in i den andliga världen och sen själv avgöra hur saker och ting förhåller sig. Dragon Rouge är ingen religiös organisation utan en magisk.

Vad innebär det att bli medlem i Dragon Rouge?

Medlem blir du genom att betala in den årliga medlemsavgiften. Medlemskapet gör att du får information hemskickat om våra kurser, föredrag och fester samt rabatt på dessa. Du får även rabatt hos ett par magiska butiker och gå på det Dragon Rouge har att erbjuda. Du har som medlem möjlighet att gå vår brevkurs som ger en utförlig inblick i magin i både teori och praktik. Vill man inte fortsätta att vara medlem är det bara att sluta betala medlemsavgiften.

Historik

Dragon Rouge bildades inofficiellt 1989 av sju unga magiker med Thomas Karlsson i spetsen. Detta på inrådan av en krets äldre yezidisk-tyfonska magiker som överlämnade sitt magiska arbete med drakkraftens uppväckande till sina yngre arvtagare. Vid midnatt nyårsafton inför 1990 öppnades Dragon Rouge under ceremoniella former.

Dragon Rouge har med åren vuxit och utvecklats. Dragon Rouge är numera en av norra Europas ledande magiska organisationer med loger och magigrupper runt om i Sverige och i Tyskland, Italien, Argentina och Tjeckien.

Filosofi

Dragon Rouge utvecklas med sina medlemmar och kan ses mer som en organism än en organisation. Tanken är att varje medlem fyller en unik funktion och bidrar till allas utveckling genom sin egen. Även om Dragon Rouge är känd som en ung organisation har vi medlemmar i alla åldrar och fördelningen mellan könen är jämn. Vi har de flesta sorters människor inom Dragon Rouge men det som kännetecknar de flesta medlemmarna är deras kreativa läggning. Vi har framstående musiker, konstnärer och artister med oss. Vi anser att kreativiteten är livets, kraftens och magins grund och främsta uttryck.

Dragon Rouge har den röda draken som främsta symbol. Den röda draken är en allmänmänsklig symbol för den ursprungliga och obegränsade livskraften. I somliga kulturer ses draken som det högsta goda, i andra som det yttersta onda. Ibland framställs draken som manlig, ibland som kvinnlig. Draken är i sin ursprungliga form inte vare sig ond eller god, manlig eller kvinnlig. Draken är den rena extatiska kraften som uppstår genom motsatsernas möte.

Dragon Rouge menar att människan använder en bråkdel av sin fulla kapacitet, såväl fysiskt, psykiskt, andligt och magiskt. Draken symboliserar all den omedvetna och okända kraft och kapacitet människan bär inom sig. Genom att väcka upp draken kan människan utöka och förbättra sin livsupplevelse mångfaldigt men även utveckla paranormala förmågor som clairvoyance, telepati och astralprojektion.

Dragon Rouge studerar de verkligt okända delarna av människan och hennes tillvaro. Det okända kan i sin yttre form verka skrämmande medan det i sin inre och sanna form enbart är ren energi. Därför omgärdar sig Dragon Rouge av traditionella svartkonstsymboler och gotisk-psykedeliska attribut.

Dragon Rouge menar att allting är besjälat. Världssjälen kallas för den yttre draken. Människan kan uppnå ett perfekt liv i balans mellan sig och sin tillvaro genom att väcka upp den inre draken i samspel med den yttre draken.

Den drakonska magin
UPP

Magi är ett begrepp omgärdat med okunskap, fördomar och naiva tolkningar. Magi är idéhistoriskt ett av två förhållningssätt till det gudomliga. Det ena förhållningsättet är det religiösa där man upplever sig som helt beroende av den ödesbestämmande makten. Det andra förhållningssättet är det magiska där man upplever sig ha förmågan att påverka den ödesbestämmande makten i enlighet med sin egen vilja. Den av moderna magiker mest accepterade definitionen av magi formulerades av magikern Aleister Crowley (1875-1947): Magin är vetenskapen och konsten att åstadkomma förändringar i enlighet med den egna viljan.

Ordet magi härstammar från grekiskans megas vilket betyder ”stor” och syftar till den ”stora” vetenskapen, det ”stora” arbetet, dvs vetenskapen och arbetet att närma sig det stora, översinnliga planet. Ordet magi härleds även till det grekiska ordet magein, vilket var religionen och vetenskapen hos de fornpersiska zoroastrianerna. Ordet magus, som ungefärligen betecknar magiker, var namnet på dess präster. Ordet magi kopplas till olika ord för ”kraft” (samt ”stor” och ”stor kraft”), t.ex magnetism.

Draken är ett mytologiskt väsen som existerar i alla kulturer och tider. Draken är enklast sätt en bevingad orm. Religionshistoriskt förekommer ormen som symbol för det jordiska och underjordiska och örnen (eller någon annan fågel) som symbol för det himmelska. Draken är en förening mellan dessa två grundprinciper. Draken är en bild av den hermetiska grundsatsen: Det som är nedan är såsom det som är ovan och det som är ovan är såsom det som nedan är.

I Kina är draken en symbol för Tao, d.v.s det som är bortom alla begrepp och alla polariteter (yin och yang) och samtidigt är kraften bakom allt. Draken representerar det okända och den bakomliggande energin inom människan och i naturen.

Ordet drake kommer från det grekiska verbet derkein vilket betyder ”att se”. Draken är klarseendets princip: förmågan att se saker i ett nytt ljus och som de verkligen ser ut, bortanför alla illusioner. Av denna anledning tillskrivs draken i myterna stor visdom och kunskap. Drakens visdom symboliseras av den skatt den vaktar eller den pärla draken bär i sin mun. För att finna denna visdom och kunskap måste människan söka i sitt inre och i det okända. Inom yogan benämns draken som kundalini, den kraft som finns förborgad i människans inre.

Den drakonska vägen eftersträvar att medvetandegöra denna omedvetna kraft och kunskap. ”En bild säger mer än tusen ord” och symbolen draken och myterna om denna, bär på information hur det omedvetna kan bli medvetet och hur människan ska kunna utvecklas.

Den drakonska magin är konsten och vetenskapen att genom inre och yttre krafter utföra handlingar som omvandlar vision till verklighet i enlighet med den egna viljan.

Drakonska satser
visio . vires . actio UPP

Den drakonska magins tre grundprinciper:

Vision.
Magikern är en visionär som skådar det gränslösa och häri hämtar inspiration till sitt handlande.

Kraft.
Magikern eftersträvar att nyttja de kraftresurser som finns outnyttjade inom människan och i naturen.

Handling.
Magikern omvandlar vision till verklighet genom handling

Fem elementära drakonska grundsatser

Allt är ett.
Ouroboros eller draken som biter sig själv i svansen visar den eviga återkomsten och att början är slutet och slutet är början, i det lilla finns det stora och i det stora finns det lilla, det enskilda reflekterar det hela och det hela det enskilda. Det som är ovan är såsom det som nedan är.

Allt är kraft.
Universum är kraft i olika former. Kraft är rörelse. Kraften uppenbarar sig genom de sju strålarna eller vibrationsnivåerna vilka svarar mot spektrats sju färger. Draken är kraften och när Draken uppenbaras med sju huvuden representerar dessa de sju strålarna. Kraften manifesteras genom elementen: plasma (eld), gasform (luft), flytande (vatten) eller fast materia (jord). I sig motsvarar kraften det femte elementet (etern, kvintessensen) vars symbol är Draken.

Allt är möjligt.
Alla gränser och begränsningar är illusoriska. Enbart människans visioner och kraft sätter gränserna. Att följa sin sanna vilja är den enda lagen. Människan kan bli sin egen skapare.

Allt flyter.
Verkligheten är i ständig omvandling. Ordning är illusion. Genom rörelse och handling får människan liv och kraft att skapa sitt liv. Stagnation leder till undergång. Att vila i Drakens armar innebär att följa kraftens flöde.

Allt finns.
Ingenting finns. Verklighet är en fråga om energi och varseblivning. Nihilismen är ett uttryck för energilöshet. Mening finns om energi finns. Allt kan vara sant och bli sant genom fokuserande av rätt vision genom rätt kraft och rätt handling mot rätt mål.

Esoteriska kommentarer till den drakonska magins tre grundprinciper

1. Vision:
Den drakonska magins språkmässiga betydelse är att det är en ”seendets magi”. Ordet drake kommer från ett grekiskt verb som har betydelsen ”att se”. Ordet kan även ha innebörden ”att blixtra”. Den drakonska magin är klarseendets magi. De flesta människor lever som i en glaskupa vilken är igenimmad av dem själva. Genom imman ser de bara konturerna av världen utanför. Imman reflekterar bilden av dem själva och de tolkar intrycken av världen utanför glaskupan genom reflektionen av dem själva. De är fångade inom en ”självbespeglingens bubbla”.

Människan får sin uppfattning om den andra sidan enbart efter att ha filtrerat intrycken genom bilden av sig själv. När vi erhåller intellektuell kunskap filtreras den genom ett antal kategorier som skapar vår förståelse. De tre främsta kategorier som vi förstår världen igenom är tid, rum och kausalitet (orsak och verkan). Kategorierna bygger upp vårt universum. Den bild av världen vi får genom intellektet och kategorierna är vad vi kallar för kosmos, ordning och den ljusa sidan. Det ideala tillståndet av perfekt logisk och intellektuell förståelse inom det kategoriska systemet är vad som inom mystiken och religionen hänförts till Gud eller gudarnas värld. Världen utanför glaskupan är vad vi kallar kaos och det okända. Det är ”den mörka sidan” .

Det är även ”den andra sidan” eller ”det andra” i förhållande till människan själv som inom självbespeglingens bubbla är utgångspunkten för sin förståelse och därigenom ”det ena”, ”det enda” och ”det första”. Detta är termer som brukar hänföras Gud. Gud eller gudarna är idealbilder av sig själv såsom man önskar se sig och såsom man önskar att verkligheten skulle se ut, i spegelbilden. Det andra eller det mörka är det okända utanför. På detta projiceras människans rädsla för det som är utanför henne själv.

Den drakonska vägen till klarseende sker genom att människan putsar glaskupan ren från imman så att världen utanför framträder klart och tydligt i sin helhet. Den drakonska vägen möjliggör även en transcendens utanför glaskupan. Visionen av världen utanför är drakon-principen: ”att se”.

2. Kraft:
Visionen av världen-världarna utanför medför ökad kunskap. Kunskap är kraft. Varje slutet system (vilket världen innanför glaskupan är) har en begränsad mängd energi. Energin och förmågan till varseblivning hör ihop. Det är därför de drakonska vägarna (kundalini-yoga, odinistisk initiation, tyfonsk alkemi etc) eftersträvar att först fokusera den inre energin mot ökad varseblivning för att uppnå klarseende, vilket i sin tur ger möjligheten till att tappa energi från världen utanför. Den inre kraften kallas ”den inre draken” och den yttre kraften kallas ”den yttre draken”.

Allt är kraft eller energi i olika former och på olika vibrationsnivåer. Världen innanför kupan är ett stabiliserat system av energi i fast form. Den fasta energin är inte tillgänglig för människan. Innanför den fasta formen finns dock en kärna av ren, fri och rörlig kraft likt lavan i jordens mitt. Det är denna kraft magikern använder och fokuserar för att öppnas en spricka i kupan så att världen utanför blir tillgänglig. I världen utanför finns en oändlig mängd kraft som magikern nu kan tillgå. Magikern använder den inre kraften för att få visionen av den yttre kraften. Detta leder till en uppladdning av den inre kraften vilket ökar förmågan att se och tillgå den yttre kraften. Det krävs kraft för att se och seende ger kraft.

3. Handling.
Den tredje principen inom den drakonska magin treenighet är den nödvändiga konsekvensen och resultatet av vision och kraft: handling. Magi är konsten och vetenskapen att genom inre och yttre krafter utföra handlingar som omvandlar vision till verklighet. Om inte magikerns visionssökande och krafthämtande omsätts i konkret handling kommer denne att bränna ut sig själv. Handling är den nödvändiga kanalen för den kraft magikern erhåller genom visionen av ”den andra sidan”. Handling är magins uttryck. Genom kraften av sina handlingar kan magikern göra sina visioner verkliga.

Drakonska aforismer

Draken är den bevingade ormen. Draken förenar ormen med örnen, det som är nedan med det som är ovan.

Draken är de fyra elementen. Vingarna är Luften. Reptilkroppen är Jorden. Fjällen är Vattnen och och den brinnande andedräkten är Elden. Draken är därmed även det femte elementet – Anden.

Draken är, i formen av Ouroboros, ormen som biter sig i svansen. Draken är början av slutet och slutet av början.

Draken är bortom ont och gott, natt och dag, kvinnligt och manligt, minus och plus. Draken stiger genom motsatsernas möte. Draken är laddningen mellan minus och plus.

Draken är symbolen för Tao – Vägen – och Vägen är målet. Draken är den dynamiska evigheten.

Det mörka är det okända, det från det medvetna förträngda. I det mörka finns själens dolda skatter.

Tänder vi ett ljus uppstår samtidigt en skugga. Ju mer man eftersträvar det ljusa desto större skugga kastas bakom en.

I mörkret finns rädslan. Genom att möta mörkret möter vi rädslan och blir fria från den. Flyr vi mörkret förstärks vår rädsla för det som finns i mörkret.

Inom Dragon Rouge eftersträvar vi en balans mellan det ljusa och det mörka, det kreativa och det destruktiva.

Människosyn, etik och moral:

Enligt medlemmarna i Dragon Rouge är människan en materiell skapelse. Alla människor har dock en ickenaturlig del. Rörelsen ser människan som en vek varelse. De menar att vi människor bara använder ungefär 10 % utav vår hjärna. För att kunna använda all kapacitet så måste man genomgå vissa ritualer t.ex. meditation. Syftet med dessa ritualer är att människan ska bli mer handlingskraftig och starkare d.v.s. de vill att vi människor ska kunna använda alla våra sinnen till fullo. Man ska kunna öppna de sidor av jaget som är okända t.ex. kunna utnyttja människans naturliga synskhet. De menar också att människan är en levande helhet som består av kropp, själ och ande. Dessa hör ihop och kan inte separeras.

De anser att alla människor har något gudomligt/gudinnligt inom sig och att människan har en personlig makt. Människan har en ursprunglig kraft/livskraft, vilken symboliseras med en gudomlig drake (kundalini) och ormar. De menar också att allt levande är besjälat. Denna världssjäl kallas för den yttre draken. Motsatsen till den yttre draken är den inre draken vilken vi människor har inom oss. När man uppnår balans mellan dessa drakar blir ens liv perfekt.

För att kunna uppnå målet att bli starkare och mer handlingskraftig så kan man genomgå ritualer, meditation och olika magiska övningar. Dessa handlingar hjälper människan att hitta och förstå den mörka (okända) sidan av sig själv. Man anser att alla människor har samma förutsättningar och möjligheter till magisk utveckling.

Rörelsen anser att alla människor har samma värde oavsett ex. kön, ras eller sexuell läggning. Detta stärks genom att de tycker att kvinnan och mannen är jämställda. De enda människor som de anser vara meningslösa individer är de som bara gnäller över sin misär, och inte gör något åt situationen.