Hem

Kundalini Esoterisk energi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 205, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/kundalini.html
är en sorts Esoterisk energi , Praktiserbart , Upplevbart och Trobart

Kundalini är ett namn på den eteriskt kosmiska energi som sägs genomsyra hela universum - det tantras kallar ormkraft, personifierad av gudinnan Kundalini

Alias: djed, drakkraften, kundalinikraften, regnbågsormen och urkraften

normal
Bild som illustrerar kundalini
Kundalini är ett namn på den eteriskkosmiska energi som sägs genomsyra hela universum i ett komplicerat nätverk av energikanaler.

Redan 1932 höll den schweiziske psykologen Carl Gustav Jung ett seminarium om kundalinifenomenet, och konstaterade att det knappast någonsin hade uppträtt i västvärlden. Ironiskt sade han att det nog skulle ta tusen år att väcka kundalinikraften genom psykoanalys. Det visar dels vilken kunskap om andra kulturers andliga system, och vördnad för dessa, som han hade, dels att han redan då hade insett hur begränsad den verbala metoden är när det gäller att förstå hela människan.

Vad Jung inte kunde förutse var den stora våg av österländska läror och tekniker som skulle välla in över västvärlden i spåren av flower power och drogkultur på 60- och 70-talet, en öppning mot andra andliga verkligheter, som han själv i högsta grad hade banat väg för med sitt pionjärarbete inom psykologin.

En reell kraft

Sedan ungefär 15 år har allt fler läkare och psykiatrer, framför allt i USA, konstaterat att kundalini är en reell kraft, som spontant väcks till liv hos fler och fler västerlänningar. Många av de drabbade har mediterat i flera år.

Det finns nu en ganska omfattande litteratur om kundalinifenomenet, med fallbeskrivningar, forskning och försök till förklaringar. Med små avvikelser stämmer dagens många fall förblutfande väl överens med beskrivningar i gamla hinduiska skrifter.

För att förstå kundalinifenomenet måste man känna till yogatraditionens karta över kroppens sju energicentra, så kallade chakra. Det är konditionen hos dessa chakra och deras inbördes relationer som avgör hur vi mår, och det är yogans och meditationens uppgift att motionera och balansera dessa. Under vi ssa omständi gheter an ser man att en självständig kraft eller energi - kundalini - kan väckas ur sin slummer i det nedersta chakrat, beläget i ryggslutet. Den börjar då sin vandring uppåt i systemet för att till slut nå kronchakrat i huvudet. Om ens chakra är i dålig form, fulla av orenheter och blockeringar då kommer kundaliniresningen att bli mycket smärtsam och uppslitande, precis som för Elisabeth.

Ormlika rörelser, skakningar, hetta, kyla, vågor av uppslitande känslor, märkliga ljus- och ljudfenomen - litteraturen är full av symtom som passar in på Elisabeths beskrivningar.

Vi kan också anta att psykiatrihistorien har sett åtskilliga oförstådda kundalinifall, människor som inte kunnat tro annat än att de var utvalda, när ljusfenomenen och visionerna börjat.

Inga psykoser

Även om många av kundaliniresningens symtom ter sig onormala och sjukliga, kan en uppmärksam psykolog eller psykiater skilja dem från psykoser. Det föreligger nämligen ingen splittring eller upplösning av jaget, som hos psykotiska patienter. Men då krävs en mer öppen och ödmjuk inställning till sådant, som vi ännu inte till fullo har förstått, än vad som präglar medicin och psykiatri i dagens Sverige.

På svenska finns mycket litet skrivet om kundalink Det enda vi kunnat finna är ett kapitel i boken Livet nära döden av Kenneth Ring (Natur och Kultur, 1991). Boken handlar om ett annat fenomen, som väckte hån och skratt för bara 20 år sedan, men som nu är fullt etablerat hos både läkare och allmänhet - nära döden-upplevelsr, NDU.

Ring skriver:

Det som man upplever under ett fullständigt kundaliniuppvaknande är mycket likt det som många NDUare upplever. Dessutom är eftereftekterna vid båda typer av upplevelser nästan omöjliga att skilja trån varandra.

Dessa eftereffekter är bl a en omvärdering av prestige och materiell Iycka, en avtagande rädsla för döden, ett snabbare och klarare intellekt, en stegrad livskänsla och kärlek samt utvecklande av paranormala färdigheter som telepati, intuitivt vetande och healing.

Det finns kundaliniforskare - speciellt de som själva har gått igenom ett uppvaknande - som menar att det är kundalinienergin som ligger bakom alla upplevelser av extas och gudsvisioner i alla tider, och att det är den egna traditionen och kulturen som avgör vad man ser i sin vision.


normal

Kundalini är namnet på den gudomliga Drake som enligt Hinduerna bor i ryggslutet. Därifrån reser den sig upp längs ryggraden och upplyser oss om det gudomliga ljuset. Regnbågsormen är namnet på en gudomlig Orm hos aboriginerna i Australien. Den liknar Kundaliniormen, men den är regnbågsrandig. Dessa ormar/drakar symboliserar människans inneboende livskraft på många sätt. Teorierna om Kundalini kommer från Österlandet där tantra och Yoga har praktiserats i tusentals år. För att vi ska förstå teorierna så måste vi lära oss att se människan som en levande helhet. Kropp, själ och ande som hör ihop och inte kan separeras från det andra. Som vi lyckligtvis också i Västerlandet börjar inse så smått. Tai Chi, Tantra, Qi Gong, meditations tekniker, visualiseringar och olika andningsövningar etc. är sätt att jobba med dessa energier, som vi hör mera och mera talas om. Dessa tekniker är sätt att jobba med energiflödet, som löper från olika energi punkter (chakras) längs ryggraden och upp till fontanellen och vidare ut i merinaderna, i kroppens energiflöde system. Livsenergi, i Kina kallad Ki , i Indien Prana och i Japan Chi, namnen är många på kraften. Men alla dessa tekniker går ut på att lösa upp blockeringar i dess banor. Varje chakra har sin färg och påverkar en eller flera hormonproducerande körtlar i kroppen och dessutom olika organ och sinnestämmningar. För hög eller låg aktivitet i olika chakror ger en oharmonisk och obalanserad individ. Meditation kan bättra detta och få oss mera balanserade som individer, vilket vi människor inte alltid är, rastlöshet, stress, oro osv. känner vi väl alla igen då och då.


normal

Vivekananda

1893 hölls ett religionernas världsparlament i Chicago. Dit kom representanter för alla världens religioner och religiösa strömningar. Särskilt uppmärksamhet bland de färgrika deltagarna väckte hindun Vivekananda, som trollband publiken. Hans reformerade hinduism byggde på Ramakrishnas vedantafilosofi. Vivekananda var motiverad av en brinnande önskan att bringa den eviga sanningen till det andligt förmörkade västerlandet.

Som en väg till andlig upplysning anvisade Vivekananda kundaliniyoga. Kundalini är ett namn på den eteriskkosmiska energi som sägs genomsyra hela universum i ett komplicerat nätverk av energikanaler. Också människans eterkropp anses genomvävd av ett sådant energimönster. Kundalinienergin omtalas som en kosmisk kraft av en dimension som är okänd för vetenskapen. Man hävdar att kundalini sover i den oupplysta människan, men att det finns en metod som kan väcka och aktivera denna kosmiska kraft. Men man skall gå mycket försiktigt fram, för kundalini kan vara livsfarlig, om den släpps lös utan att kontrolleras. Om den emellertid kan väckas och styras, då kan den ge människan en oanad möjlighet till medvetandeutveckling. Kundalini kan då aktivera människans andliga sinnen och som ett yttersta mål leda människan till ett permanent kosmiskt medvetande, samadhi.


normal

Kundalinihypotesen

Utdrag ur Livet nära döden av Kenneth Ring (Natur och Kultur 1991)

Översatt av Göran Grip

Till ASCII av Jonas Liljegren 941229

Det finns numera en stor littera tur om kundalin, men termen är ändå okänd för många människor och den process den står för ligger fortfarande utanför vetenskapens accepterade teorier. Men dess effekter - vad de än har kallats för - har nu blivit accepterade i vida kretsar och kan i likhet med NDEn inte på något lättköpt sätt bortförklaras med hjälp av konventionella biologiska teorier. Men de kan inte heller förklaras inom ramarna för den konventionella biologin. Därför skall vi ge en kort översikt över de väsentliga dragen i kundalinihypotesen och de upplevelser som sägs inträffa när kundalinienergin aktiveras. Här följer kundalini i ett nötskal.

Ordet kundalini är sanskrit och betyder hoprullad (som en orm). Det står för en subtil form av bioenergi, som sägs ligga latent, som en sovande orm vid ryggradsslutet. Under vissa omständigheter kan den bli aktiverad, och då stiger den uppåt längs ryggraden (i en särskild kanal). Efter hand som den stiger aktiverar den speciella energicentra (som kallas för chakra inom yogatraditionen) och kan utlösa explosiva och omvälvande energiomvandlingar som personen upplever både psykiskt och fysiskt. Upplevelsen är olika från individ till individ, men för det mesta leder den till en mycket kraftig störning av hans jämviktstillstånd även då den ursprungliga upplevelsen i sig själv varit extatisk. I många fall är de fysiska och psykiska följderna av ett sådant uppvaknande mycket obehagliga och skrämmande.

Kundaliniuppvaknandet kan upplevas på många olika sätt. Den energi som driver det är stark nog att slunga in personen i ett högre medvetandetillstånd. Man kan uppnå kosmiskt medvetande i vaket tillstånd och i vissa fall också upprätthålla det under lång tid. Energiflödet sägs omvandla nervsystemet och hjärnan så att den kan arbeta på en mycket högre funktionsnivå. Bildligt talat lägger kundalini in hjärnans överväxel, aktiverar dess outnyttjade kapacitet och låter individen uppleva och agera i världen på ett extraordinärt sätt.

Kundaliniteoretiker (som ofta själva genomgått kundaliniuppvaknanden) menar att aktivering av kundalinienergin ligger bakom sådana egenskaper som genialitet, paranormala förmågor och också de mystiska och religiösa upplevelser som människor haft i alla tider. Kundalinienergin anses vara gudomlig och gudaskapande, och tanken att den är ansvarig för mänsklighetens utveckling mot ett högre medvetande kallas kundalinihypotesen.

Den hypotesen har framkastats av flera olika teoretiker, men trots att den väckt ett växande intresse hos vetenskapsmän och studenter kan man knappast säga att någon har kunnat visa att det förhåller sig så. Hypotesen kan ju inte ens prövas vetenskapligt, på grund av brist på lämpliga mätinstrument och på grund av osäkerhet om vad det är man skall försöka mäta. Det enda vi har att tillgå för närvarande är kontroversiella arbeten av sådana pionjärer som Itzhak Bentov och Hiroshi Motoyama som båda konstruerat mätinstrument som är avsedda att upptäcka de energier som står för kundaliniuppvaknandet, men deras tekniker och deras fynd behöver bekräftas av oberoende forskare.

Den litteratur vi i dag har att tillgå är precis som för NDEn beskrivningar av människors upplevelser. Dessa människor berättar ofta att de är medvetna om en energi som väckts till liv inom dem.

Vad finns det då för samband mellan kundaliniupplevelserna och NDEerna?

Det som man upplever under ett full ständigt kundaliniuppvaknande är mycket likt det som många NDEare upplever. Dessutom är eftereffekterna vid båda typerna av upplevelser nästan omöjliga att skilja från varandra.

Dessa uppenbara paralleller bevisar naturligtvis inte att de båda upplevelserna har samma ursprung, men de antyder att det skulle kunna finnas en gemensam biologisk process för dem och också för andra typer av transcendentala upplevelser.

Dessa paralleller är alldeles för tydliga och alldeles för fascinerande för att nonchaleras. Kundalini är en fingervisning om hur vår tolkning av NDEn kan komma att se ut. Därför skall vi nu granska likheterna mellan dessa båda fenomen.

Kundalini och NDEn: parallellerna

Det finns många självbiografiska redogörelser för kundaliniuppvaknande i litteraturen som jag skulle kunna citera. Den bästa är kanske Gopi Krishnas uppvaknande som han beskriver i detalj i sin bok Kundalini. I John Whites antologi Kundalini, Evolution and Enlightment finns det ett halvt dussin personliga redogörelser för kundaliniuppvaknanden. Därutöver har jag själv några opublicerade fall i min personliga brevväxling. Det finns också fallbeskrivningar gjorda av intresserade läkare, som till exempel tretton fallbeskrivningar i Kundalini - Psychosis or Transcendence? av Lee Sanella. Men jag har här valt en annan bok, Theories of the Chakras av Hiroshi Motoyama som beskriver ett fullständigt kundaliniuppvaknande. Jag kommer att komplettera Motoyamas personliga redogörelse med några av Gopi Krishnas allmänna iakttagelser. Han anses allmänt vara den främste auktoriteten på det här området. Med hjälp av Motoyama och Krishna kommer vi att få en god bakgrund för en jämförelse med NDEn.

Motoyama blev introducerad i de andliga disciplinerna redan i unga år och kom att studera och praktisera yoga. Yoga är avsiktligt utformad för att uppväcka kundalini genom en kombination av kroppspositioner (som kallas Asanas), andningskontroll (som kallas Pranayama) och meditation över chakrana. Motoyama rapporterar att han hade sin första kundaliniupplevelse när han var tjugofem år gammal:

...en oerhörd kraft rusade upp genom ryggraden och upp i skallen... hela kroppen brann och en svår huvudvärk hindrade mig från att ta mig för någonting under resten av den dagen...""[*] Det kändes som om huvudet skulle explodera av energi.

Strax efteråt började han få profetiska drömmar och ofrivilliga ESP-upplevelser, bland annat telepati. Dessa förmågor fortsatte att utvecklas när han kände att hans högre chakra började uppväckas. Enligt yogateorin har man sju chakra. Då hans så kallade hjärtchakra öppnade sig, som är det fjärde chakrat nedifrån, nådde hans upplevelser en ny nivå. Han skriver:

När kundalini steg från hjärtchakrat upp i huvudet blev det lysande vitt. Det lämnade kroppen genom hjässan och jag steg tillsammans med det till en högre dimension... när jag kom tillbaka eller tjugo minuter senare sa min mor att hon hade sett ett gyllene ljus Iysa från hjässan och hjärtat... Sedan dess har jag kunnat ge andlig healing ""[han ger några exempel]... Mitt psykiska tillstånd genomgick stora förändringar i samband med detta uppvaknande. Framför allt utvecklade jag en distans till världsliga ting.

Motoyamas utveckling fortsatte. När femte chakrat (strupchakrat) öppnades kunde han se det förgångna och framtiden i samma dimension. Han blev också av med ett kroniskt problem med hörseln. Men det var inte bara hans fysiska hörsel som förbättrades; hans inre hörsel skärptes också.

Men det var inte förrän det högsta chakrat öppnade sig som hans upplevelse kulminerade i något som liknar en NDE. Medan han en dag koncentrerade sig på det sjätte chakrat:

... blev min andning så lätt och så långsam att det kändes som om jag skulle kunna leva utan att andas. Kroppen... kändes som om den hade försvunnit. Jag var helt omgiven av ett purpurrött ljus medan ett starkt vitt ljus lyste fram mellan mina ögonbryn. Jag hörde en röst ropa på mig som om den ekade i en dalgång. Jag var i extas... Jag uppfylldes av ett himmelskt lugn... Jag befann mig i ett tillstånd av vidgat och fördjupat medvetande, ett medvetande av en högre dimension som ibland kallas för supermedvetande. Medan jag befann mig i det här tillståndet är förgången tid, det närvarande och framtiden tillgängliga samtidigt.

Han fortsatte sina pranayamaövningar (som bland annat innebär att man håller andan) och upplevde hur det sjunde chakrat (kronchakrat) öppnades:

... ett lysande gyllene ljus kom in i och lämnade kroppen genom hjässan... jag såg något som liknade Buddhas huvud, skimrande i purpur och blått... Ett gyllene vitt ljus flödade in och ut genom porten på Buddhas hjässa. Gradvis förlorade jag kontakten med kroppen, men jag hade ett klart medvetande, supermedvetande... Jag kunde höra en mycket kraftfull men mycket kärleksfull Röst som genljöd genom hela universum. Medan jag Iyssnade till Rösten insåg jag spontant min mission, mitt tidigare liv, mitt eget andliga tillstånd och många andra saker. Sedan upplevde jag ett helt obeskrivbart tillstånd där hela min andliga existens fullständigt uppfylldes av en enorm frid. Efter ett tag kände jag att jag var tvungen att återvända till den fysiska världen. Jag gick på samma väg, och återvände till kroppen genom porten i hjässan. Jag var tvungen att medvetet fylla hela kroppen med andlig energi, för den var stel och armar och ben var förlamade. Till slut kunde jag röra händerna och fötterna lite grand och efterhand återvände de normala sinnesintrycken.

Skillnaderna mellan Motoyamas och Omega-NDEarnas kulturella bakgrund grumlar likheterna en aning. Han har under lång tid av andlig träning lärt sig att medvetet och avsiktligt försätta sig i det här tillståndet, vilket också skiljer honom från en vanlig NDEare. Men jag tror ändå att det står klart att Motoyama upplevde samma typ av upplysning som centralupplevarna. Kundaliniuppvaknandet ger en tillgång till samma (eller liknande) dimensioner av medvetande som en centralupplevelse.

Men hur vanliga är dessa drag och eftereffekter till ett fullständigt kundaliniuppvaknande? Låt oss granska vad Gopi Krishna har att säga.

Gopi Krishna anser att kundalini är grunden för alla mystiska upplevelser. I en av sina böcker om kundalini säger han att det är

... outsägligt [men] att man kan få en vag föreställning om det genom att beskriva det som den högsta fulländning av behag, storslagenhet, harmoni, frid, kärlek, extas, förundran och Iycka, så intensivt kombinerade att sinnet för ett ögonblick utsläcks under extasens anstormning.

De kundalinimedierade upplevelserna leder till en permanent

... förvandling av hela livet. De leder till en orubblig tro på Guds existens, även om man tidigare varit skeptiker. De leder också till en radikal förändring i livsmönstret hos dem som tidigare bara varit själviska. I stället handlar de i en anda av altruism, barmhärtighet och välvillighet, hjältemod, självuppoffran och till och med martyrskap... De mer avancerade mottagarna av denna nåd får en stor skaparkraft som formar dem till instrument för att upplysa mänskligheten.

Gopi Krishna säger att de personer som upplever ett kundaliniuppvaknande som leder till en högre form av medvetande kännetecknas av genialitet, paranormal förmåga, sublima personlighetsdrag och ett expanderat medvetande där tid och rum förlorat sin exakthet och där förfluten tid, nutid och framtid flyter samman. [l3]

I det som Gopi Krishna skriver om hur kundaliniuppvaknandet påverkar ens religiösa världssyn och personliga värderingar finner vi återigen många paralleller med NDEarna. Att döma av vad han upplevt under sitt eget uppvaknande har även han haft en variant av vår nu så välbekanta profetiska "vision"[**], något som också antyds i en annan av Motoyamas böcker.

Ingen av dessa likheter mellan kundaliniuppvaknande och NDEer bevisar någonting, men de tillåter oss i alla fall att påstå att banden av kontinuitet mellan dem kan ha en viss betydelse för en allmän tolkning av NDEn. Men innan vi kan börja dra några slutsatser är vi i stort behov av bevis från ett annat håll. Det är lätt för mig som forskare att peka på ett eventuellt samband mellan kundalini och NDE, men vad säger NDEarna själva? Har kundalinihypotesen någon mening för dem? Och finns det några data från dem själva som kan stödja vår hypotes att kundaliniuppvaknande kan ligga bakom vissa av NDE-fenomenen?

""[*] Känslor av extrem hetta eller kyla och huvudvärk är vanliga i samband med kundaliniuppvaknande och kan förklaras inom yogas begreppsapparat.

""[**] I The Awakening of Kundalini skriver han: Inträdet i ett högre medvetande ger åt sinnet en skarpt förmåga att uppfatta framtiden. Vad man då ser är en bild som är så fruktansvärd att jag av hela mitt hjärta önskar att en stor nåd frälser människosläktet från att drabbas av dess fasor (s 30).

Se John Whites antologi Kundalini, Evolution and Enlightenment som är en bra introduktion.

Ett fångslande exempel på den här typen av kundaliniuppvaknande och dess eftereffekter är Gopi Krishnas självbiografiska bok Kundalini.

I Bentov, Stalking the Wild Pendulum.

H Motoyama, Science and the Evolution of Consciousness.

Redogörelsen återfinns i kapitel 9 i den boken, särskilt s 238-257.

H Motoyama Theories of the Chakras, s 241.

Ibid, s 247-248.

Ibid, s 251-252.

Ibid, s 253-254.

Gopi Krishna Higher Consciousness, s 28.

Ibid, s 29.

Ibid, s 117.

Gopi Krishna, The Awakening of Kundalini s 126.

H Motoyama, Science and the Evolution of Consciousness, s 28.


normal

Kundalini kan vara farligt

I nr 37, 1984 av Läkartidningen rapporterade doktor Bo Gunnar Johansson om nio fall av psykos, där en aktivering av kundalinin tycktes ha kunnat vara en förklaring. Det hade dock inte varit de sjukas avsikt att väcka kundalinikraften. De hade ägnat sig åt sådant som meditation, autogen träning, yoga eller manisk religiös aktivitet, och de berättade att sjukdomen hade börjat i samband med dessa aktiviteter.

De upplevde en energi som eld, kraft eller värme. Flera tyckte att energin fanns i hela ryggen, en att den var i huvudet. Sju tyckte att energin fyllde huvudet, studsade mot skalltaket, sprängde ut ögon, öron, tänder och tunga. En upplevde att ett energiflöde sakta gick genom ryggraden och successivt vitaliserade hela kroppen - det steg upp till huvudet, där det kulminerade som en explosion. Upplevelser av religiös karaktär var vanliga, till exempel andliga upplevelser, ökad intuition, pånyttfödelse, inre ljus och tidigare inkarnationer. Senare övergick exaltationen i mörker och tomhet, förlust av livskraften, paranoia och rädsla för döden.

Det var doktor Johnssons mening att en kundaliniprocess hade utlöst psykosen.

Problemen fortsatte sedan patienterna upphört med det som utlöst dem.

Psykiatriska fall av denna typ talar för att det finns en verklighet bakom talet om kundalinikraften och dess potentiella farlighet. I Indien är det en tradition att väcka kundalini för att nå högre medvetandenivåer. Där ser man också mycket allvarligt på kundalinistegring, och i yogalitteraturen varnas för detta. Psykisk sjukdom kan bli följden. Det är viktigt med sakkunnig ledning, om man försöker väcka kundaliniormen.


normal

Om man har problem med ett alltför häftigt Kundalini-uppvaknande kan det hjälpa att bli initierad till Kundalini Reiki. Varför denna Reiki-stil kan hjälpa till kan man läsa i initieringarnas beskrivningar:

"Den första initieringen till Kundalini Reiki är en förberedelse att använda Kundalini-energin. Man genomgår utrensningar som löser upp blockeringar så att man på ett bättre sätt kan kanalisera Reiki- energin. Kron-, hjärt- och handchakrorna öppnas och förstärks i denna initieringen.

Reiki-/healingkanalerna förstärks i den andra initieringen och är nu förberedda för Kundalini-energin. Den främsta energikanalen öppnas och fylls varsamt med Kundalini's energi upp till solar plexus-chakrat. Det pågår även en förberedning för nästa initiering och energin balanseras inom dig. Du får också lära dig en meditation som hjälper dig att rensa ut och förstärka dina energisystem/chakras."

Personligen tycker jag det är en bra väg om man är intresserad av Kundalini att gå via Reiki-vägen just därför att energin är noga förberedd innan - chakras och kroppen balanseras innan Kundalini-lågan börjar att väckas till liv. Dessutom får man flera verktyg så att man kan balansera sig på ett smidigt sätt.

Ole Gabrielsen som kanaliserade Kundalini har skrivit följande i manualen för Kundalini Reiki:

A person who has, or has had problems with wrong Kundalini awakening, or other problems with the Kundalini energy, can most often be helped with Kundalini Reiki.

Mer läsning finns här: http://the-taz.net/index.php?action=reikikundalini