Hem

Rotchakrat Chakra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 972, v1 - Status: befäst.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/chakra/rot.html
är Chakra

Rotchakrat är beläget på basen av ryggraden och är det chakra som vibrerar med lägst frekvens, dvs detlångsammaste av våra sju chakran.

Alias: baschakrat, mooladhara, muladhara och rotchakrat

normal

(Mooladhara)

Rotchakrat är beläget på basen av ryggraden och är det chakra som vibrerar med lägst frekvens, dvs det långsammaste av våra sju chakran. I och med dess frekvens så är dess färg är röd eller svart. Rotchakrat eller baschakrat som det också kallas är det enda av våra chakran som är placerat på baksidan av kroppen.

Elementet som är förknippat med det här chakrat är jord och står för det mest fysiska och jordnära hos oss.

Indierna och buddhisterna har elefanten som symbol på grund av att den symboliserar vishet och tyngd, en vanligare symbol för det här chakrat, i vår kultur, är hästen. Rotchakrat är uppdelat i fyra fält eller lotusblad. Chakrat är beläget mitt på korsbenet och körtlarna som har förbindelse med chakrat är: binjurarna, och könskörtlarna.

I och med chakrats placering så hör det i hög grad ihop med vår sexualdrift. Fysiskt sett hör rotchakrat ihop med vår fysiska kropp; skelettet och då först och främst benen och bäckenet. Rotchakrats element är jord, det fasta i livet. När rotchakrat befinner sig i balans har vi sk jordförbindelse man brukar säga att man står med bägge fötterna på jorden och vi känner oss väl till mods.

Andra egenskaper som det här chakrat är förbundet med är saker som är relaterade med den materiella världen, framgång. Hit hör också våra mest primära behov såsom mat, värme och trygghet, överlevnad och instinkter. Individualitet, stabilitet, säkerhet stillhet hälsa mod och tålamod är också egenskaper man visar upp när rotchakrat befinner sig i balans. Negativa egenskaper som kommer fram när chakrat är blockerat och i obalans är att man blir självcentrerad, man blir osäker på sig själv. Blockeringarna kan även visa sig genom ilska, våld och girighet.

Dess uppgift är att få oss att känna att världen är en säker plats för oss att leva på. Luktsinnet är det sinne som hör ihop med det här chakrat.


normal

Plats i kroppen: Basen av ryggraden (vid svansbenet).

Organ: Bindväv, basen av ryggraden, ben, fötter, ändtarm, immunsystem.

Psykiska faktorer: Familjens och gruppens fysiska säkerhet och trygghet, förmåga att klara livsuppehället, förmåga att försvara sig, hemkänsla, social lag och ordning.

Fysiska problem: Kroniska ländryggsbesvär, ischias, åderbråck, ändtarmscancer, depression, immunsjukdomar.

Energisamband med den emotionella/mentala kroppen: Grunden för den emotionella och tala hälsan. Känslomässig och psykisk stabilitet har sitt ursprung i kärnfamiljen och den tidiga sociala miljön. Olika psykiska sjukdomar har sitt upphov i störningar i familjen, däribland multipla personligheter, tvångsföreställningar, depression, destruktiva beteenden som alkoholism.

Symboliskt samband: Det kommer till uttryck i vårt behov av logik, ordning och struktur. Denna energi orienterar oss med hjälp av våra fem sinnen i tid och rum. Som barn uppfattar vi och lär känna den fysiska verkligheten genom våra fem sinnen. Energin från det första chakrat har svårt att tolka livet symboliskt eftersom våra fem sinnen ger oss så påtagliga intryck och gör att vi tar saker för vad de är. Det är först när vi blir äldre som vi lär oss att se den symboliska meningen i händelser och relationer.

Främsta rädslor: Oro för den fysiska överlevnaden, rädsla för att bli övergiven av gruppen och för yttre kaos.

Främsta starka sidor: Stam- och familjeidentitet, samhörighetskänsla och stammens hederskodex, gruppens stöd och lojalitet som skänker trygghet och skapar kontakt med den fysiska verkligheten.

Helig sanning: Allt är ett.

normal

Första chakrat: Muladhara, rotchakrat

Muladhara är placerat i ryggradens nedersta del, i närheten av svanskotan eller mitt emellan könsorgan och anus. Alla chakror sitter individuellt placerade så du kan kanske hitta ditt första chakra längre fram vid blygdbenet eller längre bak vid ryggslutet.
Benen är en förlängning av rotchakrat.
Första chakrats färg är rött, som i benen övergår i svart. Det är de lägsta vibrationerna och längsta våglängderna som harmoniserar med första chakrat.
Muladhara brukar symboliseras av en fyrkant, därför att fyrkanten är en symbol för det materiella, för jorden, för den stabila grunden varur allt växer. Inuti fyrkanten ser vi en nedåtpekande triangel, symbolen för kvinnans sexualitet och för kundalinienergin, vilket är en feminin, receptiv energi.
De hormonproducerande körtlar som associeras med första chakrat är binjurar och testiklar. De styr de hormoner som påverkar aggressivitet, vitalitet, överlevnad och manlig sexualitet. Handlingskraft och förmåga att se rött är typiska första chakraegenskaper.
Det chakra som utvecklas tidigast hos ett nyfött barn är sjunde och första chakrat. Först ska själen ta sin boning i barnets kropp och sedan ska starka rötter växa ut så att den materiella existensen inte hotas. Ett barn som fått mycken, ovillkorlig kärlek i tidig ålder, har därför en starkare överlevnadsdrift än det barn som inte omgetts av villkorslös kärlek.
Aggressivitet, passion, intensitet och spontanitet är aspekter av personligheten som vi ofta är rädda för, både hos andra och hos oss själva. Vi jordmänniskor bär på så mycken förträngd aggressivitet att när den kommer fram, får det sjuka och allvarliga konsekvenser, allt från våldtäkt och barnmisshandel till krig och eploatering av jordens resurser och av andra människor.
Blockeringar i muladhara berör hela bäckenbottenmuskulaturen. Den påverkar alltså muskulaturen som kontrollerar avföring, urin och den sexuella utlösningen. Potträning, sexuella övergrepp eller en trångsynt omgivnings syn på onani, sexualitet och fysiska behov ger förstås spänningar i bäckenbottenmuskulaturen och blockeringar i rotchakrat.
Dessa spänningar ger upphov till svag överlevnadsförmåga, brist på vitalitet och handlingskraft, slöhet och depression, ointresse för det motsatta könet och svag sexualdrift. Likgiltighet för den materiella verkligheten och oförmåga att ta hand om den fysiska vardagen kan vara symptom på ett första chakra med för lite energi.
Motsatsen kan också vara fallet. man kämpar t. ex. för att bli rik, men är ändå rädd för att inte ha tillräckligt med pengar. Rastlöshet och oförmåga att vila är också symptom. Ständigt på jakt efter nya sexpartners för natten, men aldrig tillfredsställd. Lättirriterad, arg och alltid aggressivt missnöjd är också aspekter av människan som påverkas av ett överladdat rotchakra.

normal

Baschakrat - Röda chakrat

Baschakrat är det lägst belägna chakrat och sitter vid genitalierna (könsorganen) och ser till att vi känner oss grundade, dvs att vi känner oss säkra trygga och att vi känner stark vilja och tålamod. Kraft att 'bita i hop' så att säga. Stark rödaura vid det här området indikerar på livsvilja och motivation. Det är det chakra som vibrerar lägst....lugnt och sakta.

Blir baschakrat (röda chakrat) för starkt kan det betyda att personen lätt får agressioner, vredesutbrott, hastiga humörsvängningar och otålighet som kan göra det svårt för personen att sitta still. Det kan också leda till att personen blir krävande och egoistisk eller översexuell.

Är det mindre aktivt kan det tyda på impotens eller frigiditet. Det kan bli problem och värk i underlivet, förvirring, svårt att förändra sin livsstil.

Lågaktivt baschakra kan sänka livsviljan och motivationen så att man uppför sig på ett sätt som om man vill försvinna bort.

normal

Vad Rotchakrat hjälper oss med
Det här chakrat hjälper oss att vara grundad, att känna trygghet, säkerhet och tålamod. Vilja och mål, mod och råstyrka. Det här är vårt lägsta chakra, det som har lägsta vibrationen, det lugna och sakta. Det chakra som visar på vår livsvilja och motivation. Tillsammans med Navelchakrat och Solar Pelxuschakrat är de chakran som representerar Jordenergin; Stillhet och grundtryggeht, vår vilja till att växa och att komma framåt, vilja och bestämdhet, materiell trygghet och gemenskap är även de en stor del som styrs av detta chakra.

Om det blir överaktivt:
Beroende eller överaktiv att sexuell njutning. Aggressiv. Tempramenstutbrott. Otålighet och irritation. Svårt att vara stilla, krävande och egofixerad. När man har för mycket energi i detta chakra så har man lätt för att bli arg och ilsken. Man kan lätt tappa kontrollen över sitt humör och sina handlingar (PMS !) Snabba och kanske ibland oväntade tempraments utbrott. Otålighet och lätt för att bli irreterad, svårt att tygla sitt humör. Kan ha svårt med stillheten, vill att det ska hända något hela tiden, kan söka spänning och händelser för att slippa stilla sig. Egotrippad, man kan bli helt upp i sig själv och bara se till sitt eget, svårt att ta hänsyn till andra.

Underaktivt:
Impotens/frigidhet. Värk och bekymmer med underlivet. Förvirrad. Svårt att ta sig för någonting, fastnar lätt i gamla mönster och beteenden. Om man har för lite energi i detta chakra så påverkar det livsviljan och vår inre styrka och kraft. Man vågar inte visa att man finns eller vad man vill ha, går undan med sig själv, blir lätt ensam och förtvivlad, vill mycket men har inte förmågan att ta tag i det. Är otrygg med sig själv, blir lätt förvirrad och splittrad då man vet vad man vill men har svårt att förverkliga det. Fastnar lätt i gamla mönster och beteenden, vågar inte riktigt bryta upp och förändra utan faller ihop eller blir hysterikt arg. Svårt att hitta en grundmotivation för att ta sig för det man vill.

normal

Baschakrats magiska gåva till Dig

Muladhara sitter på olika platser på olika individer, men det är placerat någonstans runt svanskotan eller mellan könsorganet och anus.
Färgen som förknippas med Baschakrat är rött, och styr njurar, testiklar och hormonernas påverkan på aggressiviteten, vitaliteten, överlevnadsinstinkten och den manliga sexualiteten.

Eftersom chakrat påverkar de muskler som kontrollerar avföringen, urinflödet och den sexuella utlösningen, kan sexuella övergrepp, en nedvärderande syn på onani eller sexuella behov vara bidragande orsaker till blockeringar i chakrat.

Har Du för lite energi i Baschakrat kan det leda till bristande vitalitet, likgiltighet för den fysiska verkligheten, slöhet och depressioner, samt en försvagad sexualdrift och ointresse för det motsatta könet.
Har Du ett överskott på energin i chakrat, kan det visa sig genom rastlöshet, irritation, ilska, pengabegär och sexualmissbruk.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.