Hem

Dissociativ personlighetsstörning Dissociation, Psykisk sjukdom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 276, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/personlighetsklyvning.html
är en sorts Dissociation och Psykisk sjukdom

Grav psykisk störning. En och samma person har flera olika och sinsemellan åtskiljda personligheter. Icke att förväxla med schizofreni.

Alias: alternerande personlighet, did, dissociativ personlighetsstörning, mind split, mpd, multipel personlighet och multiple personality disorder

normal

Uppdelning av personligheten på olika delpersonligheter. Man talar i samband härmed om 'sekundär personlighet' och 'multipel personlighet.


normal

Q: Och hur blir personligheterna separata från varandra på olika sätt?

Antingen kan det vara personligheter som förnekar varandra eller stöter bort varandra och som båda identifierar den kropp de har som sin egen. Personen kommer då att beroende på situationen att växla mellan de olika personligheterna och var och en minns inte vad den andra haft för sig. I andra fall är gapet emellan inte lika stort och personen kan vara medveten om sina olika personligheter men har ett komplicerat förhållande till dem.

De yttre personligheter som dyker upp i mediala sammanhang är av lite olika slag. Vissa medier kan välja att låta en personlighet ta över sitt eget medvetande. Vid andra fall kan personligheterna projiceras utåt och uppfattas som skilda från sig själv. Detta är fallet med barns låtsaskompisar. Andra exempel är mediers personliga guider.


normal

Mind split är ett begrepp för flera medvetanden som är helt oberoende av varandra, men alla tillhör samma person. Detta uppstår när en person astralprojicerar eller liknande.

normal

Ordet 'person' har passande elementarpartikeländelsen -on liksom exempelvis elektron och foton! Jag skulle vilja definiera 'person' som 'odelbar entitet med medvetande'. Odelbara enheter kan INTE beskrivas i termer av underenheter under bara av sina globala egenskaper. (Kanske hade Leibniz rätt med sina monader, utom det att de kommunicerar och att ingenting är 100% förutbestämt!) Vi får då räkna med att samma människa i vissa fall kan innehålla flera 'personer' enligt min filosofiska definition av ordet. Inom psykologin kallar man det väl 'multipla personligheter'. Men kanske vi alla i vars och ens kropp härbärgerar flera personer (enligt min definition) som upplever allting parallellt utan att veta om varandra. Kanske det jag kallar jag bara är 1 av dessa parallella personer i mig och att det i min kropp finns massor av andra jag' som var var och en tror sig vara det enda jaget i kroppen! (Jag kör här bryskt över Freuds och andras definitioner av 'jaget'.) Kanske varje nervcell har ett eget jag och det jag kallar jag bara är en enda av mina nervceller, åtminstone vad den nervcellen kallar 'jag'. När jag skriver detta som kan det vara så att en överväldigande del av mina 'jag' samstämmer om att detta ska skrivas och upplever detta parallellt varje nervcell för sig. När vi känner tveksamhet inför något så är det kanske så att våra olika 'jag' (läs: nervceller) försöker dra i olika riktningar, genom lobbyverksamhet åt olika håll. Det kan också finnas olika former av koherens inom vissa grupper av nervceller, kanske bland alla nervceller, så att de med hjälp av elektromagnetism eller på annat sätt mer eller mindre är låsta till att arbeta i takt. För att en sådan koherens skulle kunna sträcka sig mellan olika människors hjärnor måste nog mer abstrakta (exempelvis kulturella) och därmed oerhört svagare mekanismer träda in. Kanske människor
som har diagnosen 'multipla personligheter' har en bristande
koherensfunktion i hjärnan så att de inte kan bringa samtliga nervceller i hjärnan till en enda koherent enhet. Då blir det olika delar av den splittrade hjärnan som turas om att ta över kontrollen. På det mellanmänskliga planet kan man se exempel på brister i den kulturella koherensen inom en människogrupp i form av exempelvis psykopati.
När en nervcell dör blir det bara det jaget som svarar mot den nervcellen som försvinner, och varje 'jag' som i mig som fortfarande upplever (det vill säga är ett jag) har inte upplevt detta, och kan inte berätta därom.

normal

Om fallet Sybil

Berättelsen om Sybil är biografin som på allvar satte igång debatterna kring vad man då kallade Personlighetsklyvning –en diagnos som numer ersatts av Dissociativ personlighetsstörning. Fenomenet (sjukdomen) tenderar att dela upp en person i flera olika personligheter.

Det florerar många olika påståenden, mer eller mindre sanna, i psykologi/psykiatrikretsar.
Syndromet har absolut ingenting med diagnoser som schizofreni, borderline eller cykloida psykoser att göra.

” Diagnostiska kriterier enligt DSM-VI
American Psychiatric Association, 1995
300.14 Dissociativ identitetsstörning
A. Två eller fler åtskilda identiteter eller personlighetstillstånd existerar sida vid sida (var och en med sitt eget relativt bestående sätt att uppfatta, tänka kring och relatera till omgivningen och sig själv).
B. Minst två av dessa identiteter eller personlighetstillstånd tar vid återkommande tillfällen kontrollen över personens beteende.
C. Personen är oförmögen att minnas viktig personlig information. Oförmågan att minnas är mer betydande än vad som kan förklaras med vanlig glömska.
D. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex blackout eller kaotiskt beteende vid alkoholberusning) eller någon somatisk sjukdom/skada (t ex komplexa partiella epileptiska anfall. Obs: Hos barn skall inte fantasilekar eller fantiserade lekkamrater inkluderas som symtom. ”

Det talas inom vissa kretsar om att Sybil, den verklighetsbaserade berättelsen är förfalskad. För att helt kunna förstå alla upprörande känslor kring fenomenet Sybil bör man kanske ha läst boken.

”I augusti 1997 dömdes psykiatern Gloria Keraga vid Spring Shadows Glen Hospital i Houston av en federal domstol att betala sin tidigare patient fru Lynn Carl nära sex miljoner dollar för att bland annat ha intalat henne att hon hade 500 olika personligheter, som en följd av sexuella övergrepp barndomen.”

VEM VAR/ÄR SYBIL?

” Sybil-fallet, som publicerades 1973 och beskrev en kvinna som påstods ha haft 16 personligheter. Boken skrevs av två kvinnor: den kreativa författaren Flora Schreiber, som står som bokens författare men som påstod sig ha fått sakuppgifterna från sin väninna, New York-psykoterapeuten doktor Cornelia C Wilbur, som från 1954 till ca 1970 behandlade Sybil”

Källor: Familjer mot falska incestminnen


Sybil

Av Flora Rheta Schreiber
First published in the USA 1973
Published in Penguin Books 1974
normal

Personer med denna sällsynta störning har en eller flera personligheter som är separata från deras dominerande personlighet. De olika personligheterna kan var och en för sig syssla med sinsemellan vitt skilda beteenden helt ovetandes om ”varandra”.