Hem

Solarplexuschakrat Chakra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 974, v3 - Status: befäst.
Försteredaktör: ronny
Denna text är importerad från /old/psi/chakra/solar-plexus.html
är Chakra

Solar-plexus är beläget ovanför naveln och är det känsligaste av våra chakran.

Alias: ganglia celiaca, manipuraka, nabhi, solar plexus-chakrat och solarplexuschakrat

befäst

Plats i kroppen: Solar plexus.

Organ: Buk, magsäck, tunntarmar, lever, gallblåsa, njure, bukspottkörtel, binjurar, mjälte, mellersta delen av ryggraden.

Psykiska faktorer: Tillit, rädsla, självkänsla, självförtroende, självvaktning, omsorg om oss själva och andra, ansvarskänsla, personlig heder.

Fysiska problem: Ledbesvär, gastrit, magsår, tarmbesvär, pankreatit, diabetes, matsmältningsbesvär (kroniska eller akuta), anorexi, bulimi, nedsatt leverfunktion, hepatit, binjuresjukdom.

Energisamband med den emotionella/mentala kroppen: Vårt personliga kraftcentrum, personlighetens och jagets innersta kärna. De sjukdomar som har sitt ursprung här utlöses av sådant som rör ansvaret för den egna personen, självaktning, rädsla för att bli avvisad och överkänslighet för kritik.

Symboliskt samband: Utgör länken mellan det huvudsakligen yttre medvetandet (som karakteriserar det första och andra chakrat) och det inre medvetandet. Det första chakrat har en yttre tyngdpunkt som alltid ligger i gruppmedvetandet. Det andra chakrat har också en yttre tyngdpunkt med fokuserar på relationer och deras effekt på oss. Men i det tredje chakrat är tyngdpunkten delvis internaliserad, då vi i stället för att inrikta oss på hur vi förhåller oss till människor omkring oss vänder blicken mot hur vi förhåller oss till och uppfattar oss själva.

Främsta rädslor: Rädsla för att bli avvisad, kritiserad, att verka dum och att inte fullgöra sina plikter, samt all rädsla som har med utseendet att göra, som rädsla för att bli tjock, flintskallig och gammal. Rädsla för att andra ska upptäcka våra hemligheter.

Främsta starka sidor: Självvaktning, självrespekt och självdisciplin, ambition, handlingskraft, förmågan att hantera krissituationer och modet att ta risker. Vidare generositet, moral och karaktärsstyrka.

Helig sanning: Hedra dig själv.

normal

(Nabhi)

Solar-plexus är beläget ovanför naveln och är det känsligaste av våra chakran. Här finns alla våra känslor och här får vi det första intrycket om vad vi tycker om en annan människa.

Frågar man ett litet barn om var det man tänker med sitter så är det ofta som de säger magen, och visst stämmer det att det är ofta som vi låter våra känslor styra, eller hur?

Det är också här som vi bestämmer om vi ska tro på vad andra säger är sant eller inte.

Solar-plexus energi är knutet till levern, binjurarnas adrenalinproduktion och med förbränningen i kroppen. Vårt samvete har sitt säte här, även det kan man känna genom att man får ont i magen när det är något som man ska göra fast man egentligen inte vill.

Man kan på så sätt använda solar-plexus som måttstock. De negativa känslor som finns här är egoism, snålhet, girighet, svartsjuka, ångest, de positiva känslorna är förälskelse och kärlek. Vem har inte fått fjärilar i magen??

Emotionerna här är knutna till vårt ego, den styrande delen av personligheten, som är centrum för medvetande. Egot är solar-plexus verktyg och i mötet med både oss själva och med andra kan egot få behov att styra. Vi vill bara se omvärlden efter vår vilja och våra inställningar till vad som är rätt eller fel. Solar-plexus generella uppgift har sina rötter i vårt djuriska förflutna där vår uppgift var att överleva, där våra medmänniskor var antingen vänner, fiender eller mat. Egot framkallar reaktionerna kamp om du är stark nog, eller flykt om du inte är det (fight or fliht)

Om vi låter egot få styra får vi en benägenhet att se världen i svart eller vitt, ont eller gott, vän eller fiende osv. När man lever efter dessa motsättningar upplever man livet som en enda stor kamp, man pendlar hela tiden efter de känslomässiga ytterligheterna; antingen så är man jätteglad eller så är man jättedeprimerad. Man får segerkänslor när man har med vind och blir mycket frustrerad när det går emot. Det finns ingen balans i känslolivet över huvudtaget, det är hela tiden antingen eller, man kan jämföra det med en kokande häxkittel där man hela tiden identifierar sig med och är ett med känslorna.

För att få en bra balans här måste an ha fått lära sig att ha bra självtillit, självrespekt och man måste kunna tro på sig själv. Ett solar-plexus som befinner sig i balans betyder att man har god kontroll över sina känslor och vi vet vad vi har lust till, vi ser inte världen sedd ur en känslomässig synvinkel.

När det däremot är i obalans så vet man inte vad det är man känner och man har svårt att acceptera att man känner som man gör. De mest vanliga sjukdomarna som tyder på obalans här är våra mest vanliga sjukdomar idag; magsjukdomar som magsår, ont i magen, anorexia, illamående etc. Sjukdomarna här har alltså med känslor att göra, ouppklarade situationer sätter sig i magen och skapar obalans.

Det är viktigt att man visar och säger vad man tycker och känner så att man inte går och bär på en massa gammal ilska. Man måste göra känslorna synliga på ett bra sätt, att börja slå på någon är inte ett bra sätt att släppa fram ilska på, istället kan man kanske skriva ner dem eller på något annat sätt bli av med aggressioner som finns inom oss. Istället för att förneka sina emotioner så ska man försöka att förstå dem.

Känslorna måste ut! De djur som hör till solar-plexus är de som är förknippade med aggressioner, kamp och flykt såsom lejon och tigrar. Elden är solar-plexus element, vilket man också kan förknippa med känslor, t.ex. så kan man säga att en person med ett häftigt humör är eldig.


normal

Tredje chakrat: Manipuraka, solar plexus-chakrat

Manipuraka är beläget längs ryggraden precis under bröstkorgen där revbenen möts. Det är en punkt där många nervbanor strålar samman, bl. a. de som påverkar diafragman och magsäcken. Den som fått ett slag eller en fotboll där, vet att det är ett extra känsligt ställe. Varje chakra stårlar ut från sin tänkta plats längs ryggraden och avtar i intensitet i förhållande till avståndet. Det verkar alltså även i viss mån på kroppens framsida och även utanför kroppen.
Solar plexus-chakrats färg är gul, gul som solen. Det symboliseras av en nedåtpekande triangel, ibland kantad av svastikans symboltecken.
Den körtel som påverkas av tredje chakrat är binjurekörteln, men också magsäcken och matsmältningen. Gallan hänger också samman med tredje chakrat.
Personligheten har sitt säte här och ska stråla och manifestera sig som solen. Barnets behov av att säga jag kan själv kommer när detta chakra börjar utvecklas. Vi vill se vår personlighet manifestera sig i det materiella och vi behöver hitta den sysselsättning som gör oss lyckiga. Detta är två mål för det tredje chakrat, och de kan bara uppnås när personligheten funnit sig själv och förenat sitt öde med helheten. Tredje chakrat påverkar intellektet och vår förmåga att organisera, skapa kontakter och kommunicera vår personlighet till omvärlden. Stress är ett typiskt solar plexus-chakrafenomen. Det kommer ofta ur konflikten mellan att kontrollera och ha makt över omgivningen och vår oförmåga att ha det.
När Manipuraka är obalanserat av för mycket energi, ger detta ofta stressymptom. Människan söker status och bekräftelse av sin omgivning i stället för att lyssna till sitt eget hjärta. Vad omgivningen tycker blir avgörande, man söker gärna makt över andra människor och vill bli beundrad. Om man inte har kraft och möjlighet att påverka sitt eget liv, kan man i alla fall bestämma över, och påverka andras. Det dåliga självförtroendet bakom detta beteende, bryter då och då fram med stor smärta som följd. Livet blir en jakt efter bevis på att man duger. Att vra arbetsnarkoman och perfektionist hör hit.
Med för lite energi i solar plexus skapas en människa som inte tror på sin egen förmåga, som klänger sig fast vid andra och hoppas att deras energi ska föra dem dit de vill. De är osjälvständiga och osäkra och de vet inte vad de egentligen vill. De lyssnar hellre på andra, starkare personligheter än på sitt eget hjärta eller jag. Ett svagt tredje chakra kan också göra människan förvirrad, försjunken i sig själv och utanför alla sociala sammanhang. Man blir en drop-out och försöker smita undan ansvaret för sig själv. Tredje chakrat kollapsar allt mer och tron på den egna förmågan blir allt mindre. För många människor kan det vara en risk när arbetslösheten blir större och vårt värde i den sodiala strukturen går under nollstrecket. Lösningen är givetvis inte att pumpa upp egot och skapa en ny obalans. Istället kan vi gå inåt och upptäcka det sanna jaget och de gåvor vi kommit till jorden att förvalta, samt börja uttrycka en balanserad personlighet. Det är förstås svårare än att bara följa med i trendiga attityder. Det kräver ju en personlig insats, men det ger också utdelning, alla har en vinst i det lotteriet!

normal

Vad solarplexuschakrat hjälper oss med
Det här chakrat hjälper oss att förverkliga, att våga och att tro på sig själv; självförtroende. Kommunikation och gemenskap med andra. Att våga och leva med sin kreativitet. Det här är tredje chakrat räknat ifrån basen. Det här chakrat visar på inspiration, livsglädje och framåtanda. Det är vårt utåtriktade chakra, det som söker social kontakt och kommunikation, gemenskap. Tillsammans med Baschakrat och Navelchakrat är det chakrat som representerar Jordenergi; Stillhet och grundtrygghet; här finns viljan att skapa och att komma vidare med kontakter och gemenskap.

Om det blir överaktivt;
För självsäker, kör över andra, ser bara till egna intressen: rastlös och socialt splittrad. När man har för mycket energi i detta chakra så växer självförtroendet , men man saknar grunden eftersom det då blir mer energi i detta chakra än i de lägre som är mer grundande. Man kan bli för säker på sig själv, svårt att lyssna till andra, det finns en rädsla som kommer fram när man har för mycket energi i detta chakra. Prestationskrav som blir orimliga. En inre splittring, då man vill mycket men har svårt att rikta sin energi till de mål som man har, har lätt att bli irriterad på andra. Rastlöshet kan ta överhand då man vill att det ska ske något hela tiden. En social splittring kan även bli märkbar då man isolerar sig eftersom ingen annan duger till allt det som man vill göra. När det blir för mycket energi i detta chakra mot för i de andra så påverkar det en till att inte vara i trygghet varken med sig själv eller med andra. Det blir även en låsning emot de högre chakrana som påverkar tankarna och idéerna och får en att inte tänka klart med alla sina inriktningar. Med för mycket energi här så är risken stor att man att enbart fixera sig vid det som skapar händelser där man kommer framåt i livet utan att tänka igenom om det håller i längden.

Underaktivt;
Osäker, söker ensamhet, dålig självtillit och självkänsla. Brist på självförtroende och vilja. Om man har för lite energi i detta chakra så påverkar det våra handlingar med att man känner av det som vi kallar dåligt självförtroende/för lite självkänsla; helt enkelt att man blir osäker på sig själv, tror inte att man duger till något, har verkligen svårt att bli motiverad då man inte tror att man räcker till eller får vara med i gemenskapen. Självtilliten är i stort sett obefintlig, vågar ingenting, känner panik och rädsla inför det mesta. Man kan lätt isolera sig då man inte riktigt vågar vara ens med sig själv, ängslig och osäker på sina handlingar och det man gör.

normal

Solar plexuschakrats magiska gåva till Dig

Manipuraka sitter längs ryggraden där revbenen möter bröstkorgen.
Färgen som förknippas med Navelchakrat är gul, och styr diafragman, magsäcken, matsmältningen och gallan.

Eftersom chakrat påverkar personligheten, intellektet och förmågan att kommunicera med omvärlden, hör även stressen hit eftersom den kommer ur konflikten mellan att ha kontroll över omgivningen, och maktlösheten i att inte ha det.

Har Du för lite energi i Navelchakrat finns risken att Du ”hakar på” andra människors energier, och tror att de kan leda Dig eftersom Du inte litar på Din egen förmåga eller självständighet, vilket kan leda till att Du blir förvirrad, känner Dig asocial och sjunker in i Dig själv.

Har Du ett överskott på energin i chakrat, kan det visa sig genom stress, sökande efter status och en ständig vilja att överträffa Dig själv, vilket i sin tur kan leda till att Du blir en arbetsnarkoman eller perfektionist.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.