Hem

Pannchakrat Chakra

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 971, v1 - Status: befäst.
Försteredaktör: yellowgreywolf
Denna text är importerad från /old/psi/chakra/pann.html
är Chakra och Upplevbart

Chakrat hör ihop med tallkottskörteln, som är en liten körtel som sitter på undersidan av hjärnan.

Alias: agnya, ajna och pannchakra

befäst

Plats i kroppen: Mitten av pannan.

Organ: Hjärna, nervsystem, ögon, öron, näsa, tallkottkörtel, hypofys.

Psykiska problem: Självrannsakan, sanning, intellektuell förmåga, känslor av otillräcklighet, öppenhet inför andra människors idéer, förmåga att lära av erfarenheten, känslans intelligens.

Fysiska problem: Hjärntumör, neurologiska störningar, blindhet, dövhet, generella ryggbesvär, inlärningssvårigheter, epilepsi.

Energisamband med den emotionella/mentala kroppen: Det sjätte chakrat utgör en länk till vår mentala kropp, vårt intellekt och våra psykiska egenskaper. Våra psykiska egenskaper utgörs av en kombination av vad vi vet och vad vi håller för sant, en unik kombination av fakta, rädslor, personliga erfarenheter och minnen som är ständigt aktiva i vår mentala energikropp.

Symboliskt samband: Det sjätte chakrat ger oss de erfarenheter som leder till visdom. Vi uppnår visdom både genom våra livserfarenheter och genom att tillägna oss objektivitetens skarpa perceptionsförmåga. Symbolseende utgörs av en delvis inlärt objektivitet – en slags helig likgiltighet, en sinnets jämnhet som inte berörs av ”opersonliga tankar” eller ”nybörjartankar” och som kan leda till insikten och kraften hos det ”ickepersonliga” eller öppna sinnet.

Främsta rädslor: En ovilja att skåda inåt och dra fram sin rädsla i ljuset, rädsla för sanningen när förnuftet är grumlat, rädsla för sunda och realistiska bedömningar, rädsla för att lita på råd samt rädsla för disciplin och för ens egen skuggsida och dess attribut.

Främsta starka sidor: Intellektuell förmåga och talang, förmåga att bedöma medvetna och omedvetna insikter, förmåga att ta emot inspiration, förmåga till storslagna handlingar grundade på kreativitet och intuitivt tänkande – emotionell intelligens.

Helig sanning: Sök sanningen.

normal

(Agnya)

Pannchakrat eller det tredje ögat som det också kallas är beläget två fingerbredder ovanför ögonbrynskanten och har formen som en blomma. Chakrat hör ihop med tallkottskörteln, som är en liten körtel som sitter på undersidan av hjärnan. I viss utsträckning hör pannchakrat även ihop med hypofysen, som är en annan körtel på hjärnans undersida. Den reglerar de andra hormonkörtlar i kroppen, i och med det styr och kontrollerar det här chakrat också kroppen och känslorna.

Man kan säga att det också balanserar det fysiska och det andliga. Det är ett komplicerat samspel mellan de olika funktionerna som pannchakrat involverat i.

Pannchakrat står i nära samspel med de övriga chakrana, t.ex. är det viktigt att halschakrat och pannchakrat fungerar bra ihop, så att pannchakrats insikter kan komma till uttryck genom halschakrat.

Pannchakrat är centrum för intelligens, förståelse, intuition och riktning i livet. Ju mer vi lyssnar på vår intuition, desto tydligare kommer denna förmåga att bli. Tyvärr är det ofta så att vi inte vågar att lita på vår intuition och därför kastar bort dem som dumma idéer. Det är inte många som är på det klara med att intuitionen kan vara en mycket bra vägledare för oss.

När man utvecklar detta chakra genom att arbeta med sina omedvetna känslor, skuggor osv. utvecklas också pannchakrat till att på ett klarare sätt uppfatta vad som sker inom en själv och runt omkring oss.

Ett utvecklat pannchakra kan leda till att vi kan se bilder eller färger när de pratar med andra människor eller att man kan se auror. Det är detta som kallas klärvoajans, klarsyn.

De flesta barn är födda med förmågan att kunna se energifält omkring andra människor, men de allra flesta lär sig tidigt att detta är inget som man pratar om, att det är fantasier. De väljer att glömma den här förmågan för det är behagligast så, de skapar en blockering.

Balans i pannchakrat ger en känsla av att vi har riktning i livet, vi vet vilken väg vi ska ta och är inte rädda för att följa den. Blockeringar här kan leda till att man blir förvirrad, man vet inte vilken väg man ska välja, det kan ge problem till att fatta beslut, man blir så kallat tungsint. Det vi måste lära oss som barn för att inte få blockeringar här, är att lära oss att se in i oss själva och förmågan till att lita på sig själv.

Ett barn frågar om allt och vill veta allt om allting, oavbrutet frågar de om oss vuxna om antingen det ena eller det andra. Om de aldrig får svar på sina frågor och blir ivägskuffade lär de sig inte förmågan att undersöka och att leta efter svar. De utvecklar då en ångest för att se in i sig själva eller får en känsla av att de inte är lika smarta som andra människor.

Sjukdomar som man kan få till följd av blockeringar här är hjärntumörer, blindhet, migrän, bihåleinflammation, nervositet och inlärningsproblem.

Pannchakrats element är ljus, om man nu kan kalla det ett element. Chakrat har 96 lotusblad vilket visar det stora hoppet från halschakrats 16 lotusblad, det visar också hur mycket komplexare pannchakrat är. Pannchakrats symbol kan visas som en bevingad cirkel, som visar att pannchakrat ger möjlighet till en högre medvetande-nivå. Pannchakrat vibrerar med färgen indigo.


normal

Pannchakrats energi är även viktigt för oss för att kunna förverkliga mål. Då den inte enbart härrör till den claivoyanta delen av oss. Utan även till förmågan att se och skapa tydliga mål för vårt liv här och nu. För den som vill lära sig tolka chakran som en karta i sitt personliga liv. Så är navelchakrat ofta motpolsenergin till pannchakrat.

För att förverkliga mål behöver vi även känna oss trygga i oss själva, vår kunskap och tryggt gå mot förvekligandet av målen. Detta finns i vårt självförtroende, hur vi uppfattar oss själva. Vid obalans i pannchakrat så kan vi ha massor av drömmar och visioner. Men saknar kraft och mod att leva eller förverkliga dem.

normal

Sjätte chakrat: ajna, pannchakrat, "det tredje ögat"

Ajna är beläget mitt i pannan, mellan ögonbrynen, i bakhuvudet ungefär mitt emot pannan. Som jag sagt förut är alla chakror individuellt placerade, men du bör känna något i detta område. Färgen är djupt blå som gränsar till violett, och symbolen för detta chakra är den nedåtpekande triangeln (feminin sexualitet) som innesluter den maskulina potenssymbolen. Ovanför triangeln syns en halvmåne med en punkt som halvmånen tycks omsluta. Punkten symboliserar den andliga energins essens och halvmånen är symbol för oändlighetens energi. Dessa två tillsammans är en bild av förmågan att vara i sitt centrum, vilket är en förutsättning för att kunna iaktta sinnena och ge den sexuella energin plats att stiga och fylla vårt väsen med ljus. De två lotusbladen skall symbolisera att här finns dualiteten, uppdelningen av vår hjärna i två delar med olika funktioner, uppdelningen i de inre och yttre - jag och den andre, man och kvinna, bra och dålig, osv. här finns också enigheten, förmågan att betrakta dualiteten och hitta det gudomliga bortom splittringen.
Detta centrum påverkar hypofysen och tallkottkörteln (undre och övre hjärnbihanget) och hänger samman med synen, hörseln och lukten. Härifrån utvecklas det som kallas intuition och som skiljer sig från den mer jordnära och praktiska intuitionen, som har sitt säte i andra chakrat. Telepati, sanndrömmar, hallucinationer, vetenskapliga ingivelser, förmåga att se symboliska bilder och övergripande sammanhang, inspiration och genialitet springer ur detta centrum. Detta chakra kan också användas för kontroll och manipulation genom att projicera tankar till andra mäniskor. Ett utvecklat eller öppet tredje öga, som inte är förbundet med hjärtat och hela individen, kan lätt bli till skada både för individen och för omgivningen.
Det är mycket viktigt att dessa chakror öppnas i rätt ordning, alltså det första först. Risken för psykos, maktmissbruk, depressioner och fysisk sjukdom är annars mycket stor. Det är ungefär som om man försökte tvinga ett barn att först lära sig gå och sedan krypa.
Vår kultur har präglats av obalanserade individer som har mer öppna övre chakror än lägre. Detta därför att människan inte sett bakom dualiteten utan bara smakat på andligheten och sedan återvänt till värderingsnormen hög och låg, där det högre och andliga varit målet och det lägre och materiella har föraktats. Tyvärr har ju denna mänskliga egenskap att utnyttja kunskap, samt böjelse för egoistiska mål, skapat stora problem för oss och hela världen. Frågan är ju om vi i framtiden kommer attt kunna få njuta av t.ex. naturens enkelhet.
Ett sjätte chakra med för mycken, obalanserad energi skapar en manipulativ och maktlysten individ. Denna person kan också vara argumentativ och religiöst dogmatisk eller psykotisk och rädd att släppa in verkligheten. Ofta kan den vara driven av höga ideal och gå på ett mycket högt varv. En människa av det här slaget mår sällan bra och har dålig kontakt med sin kropp. Mycket energi i sjätte chakrat kan ge en karismatisk ledare med förmåga att överblicka och styra sina lamm. Det är svårt att inte lyssna på en människa av det här slaget, även om idéerna är långt ifrån harmoniska och kärleksfulla. Tyvärr verkar det vara så att människan lättare manipuleras av makten än tar ansvar och tillsammans skapar en vacker jord.
Ett underskott av energi här gör individen tung, intellektuellt svårrörlig och man minns t.ex. inte sina drömmar. Denna människa är ofta deprimerad och kan inte se något mening med sitt liv. Han eller hon kan också ha svårt att skilja på verklighet och fantasi. Denna individ har något ointelligent och sävligt över sig, som om den ständigt grubblade på något. Den är lättledd och godtrogen och ofta är hela människan påverkad då hypofysen styr den övergripande hormonproduktionen.

normal

Vad hjärtchakrat hjälper oss med
Det här chakrat hjälper oss med att se oss själva som vi är. Att lita till vår egen intuition, vårt högre jag och inre jag. Att se helheten, att kunna se allt och inte sätta upp en begränsning. Möjligheten till att gå in i sig själva och finna lugn och harmoni. Det här är det sjätte chakrat från basen. Det som vi även kallar Tredje Ögat, det är det här chakrat som står för andligheten, för spådomar och det ockulta, ögat som ser allt! Det är det här chakrat som ger oss andliga insikter, lär oss att se med slutna ögon; att känna in från vårt inre och inte enbart se till det yttre. Det här chakrat tillsammans med Kronchakrat representerar Eldenergi.

Om det blir överaktivt;
Utflippad. Svårt att leva i verkligheten och i vardagslivet. Flyr ansvar. Tar ingenting på allvar. spelarroll-typ. Ev drogproblem… När man har för mycket energi i detta chakra så kan man ha svårt att leva i verkligheten, blir förvirrad och har svårt att ta det lugnt; s k utspacead Svårt att ta ansvar även för sig själv, ser inte var man hör hemma i vardagen. Lite för drömmande eller rättare sagt okoncentrerad, har svårt att ta situationer och saker/handlingar på allvar - spelar ingen roll typ - . Kan söka lösningar som man inte ens vet frågan till! Spilttrar upp sig och går vilse med sig själv.

Underaktivt;
Tar inga egna beslut. Skjuter upp det planerade, vet inte vad man vill. Fastnar i rutiner. Deprimerad och orkeslös, ev drogproblem. Om man har för lite energi i detta chakra så har man svårt att se framåt, att känna inspiration och förväntan, vet inte vad man vill, skjuter ständigt upp beslut och handlingar. Kan fastna i rutiner, har svårt att se att något ska lyckas eller överhuvudtaget bli av. Lätt att bli deprisiv att tappa forfästet och gå vilse med sig själv, orkeslös.

normal

Tredje Ögats magiska gåva till Dig

Ajna är beläget mellan ögonbrynen, strax ovanför näsroten, och runt bakhuvudet.
Färgen som förknippas med Pannchakrat är mörkblå eller lila, och styr hypofysen, synen, hörseln och lukten.

Eftersom chakrat påverkar förmågan att betrakta dualiteter såsom inre - yttre, positivitet – negativitet, finns här även enigheten, telepati, sanndrömmar och förmågan att tolka symboliska bilder.

Har Du för lite energi i Pannchakrat finns risken att Du blir deprimerad och tankeslö, vilket kan leda till att Du får svårt att skilja på verklighet och fantasi.

Har Du ett överskott på energin i chakrat, kan det visa sig genom Din förmåga att kontrollera och styra andra, vilket i sin tur kan leda till att Du blir manipulativ istället för att leda människorna i den riktning som är bäst för dem själva.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.