Hem

Reinkarnation Teori, Inkarnation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 303, v20 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/reinkarnation.html
är Teori , Upplevbart , Inkarnation och Trobart

Uppfattningen att vi alla är själar som återföds i nya kroppar om och om igen.

Alias: metempsykos och själavandring

normal

Det finns många bra forskningsstudier om barn som spontant börjat tala om sina tidigare liv. Sådana fall är mycket vanliga. Barnen tar en helt främmande identitet och levnadsvanor vid mycket ung ålder. Ofta uppvisar de mycket imponerande kunskaper inom något de knappast kunnat veta. I en viss del av alla dessa fall har man kunnat identifiera vem som detta barn tror sig vara / ha varit.

normal

Kulturell påverkan

I Sökaren nr 3, 1993 läser jag att en del kritiker menar att fall som tyder på reinkarnation kan förklaras genom kulturell påverkan, eftersom tro på reinkarnation är allmän i de kulturer där fall av reinkarnationstyp inte är ovanliga. Barnen påverkas av sin omgivning, framförallt av föräldrarna, till att berätta och bete sig som de gör, anser kritikerna, och föräldrarna inte bara accepterar vad barnen säger utan de påverkar dem också, så att de säger sig ha varit en viss nu avliden person.

En indisk forskare, Satwant Pasricha, har undersökt om fall av reinkarnationstyp kan bero på kulturell påverkan.

Pasricha har kommit fram till att påverkan från föräldrar inte genomgående tycks vara förklaringen. Ett skäl till den slutsatsen är att i många fall ogillar föräldrarna vad barnet säger, exempelvis när det rör sig om byte av religion eller byte av kön från det ena livet till det andra, och när det finns stora kastskillnader eller ekonomiska skillnader mellan den föregående och den nuvarande familjen. Dessutom är det så att i norra Indien, där Pasricha gjort sina undersökningar, tror de flesta att den som minns ett tidigare liv kommer att bli sjuk och en för tidig död. Det är också så att många föräldrar försöker hindra ett barn från att prata om tidigare liv.

Satwant Pasricha menar att hypotesen föräldrapåverkan bör övervägas allvarligt, men påpekar att hänsyn måste tas till många detaljer, när men försöker förklara fall av reinkarnationstyp. (Källa: En rapport av Satwant Pasricha i JSE, nr 2, 1992)

Tidigare-liv-regressioner används som en terapiform.

Här är frågan om vad man menar med att man levt ett tidigare liv när man erkänner att kroppen ruttnar bort. Vad är det som återföds? Det vi i vilket fall kan visa är att små barn ofta tar upp känslorna från livserfarenheter av människor som dött. Detta gör att åtminstone vissa aspekter av minnet faktiskt förs vidare från person till person och att alltså inte allt dör. Och med detta tycker jag faktiskt att man kan tala om reinkarnation.

normal

Är döden slutet? Eller har människan en framtid bortom graven? I New Age-kretsar har tron på själens upprepade återfödelser stor utbredning.

Tron på själens återfödelser är vanlig i orienten, fast det finns olika varianter av den. Det rör sig om en religiös TRO, fast många anser sig verkligen minnas tidigare liv.

I väst lutar sig de reinkarnationstroende gärna mot de vetenskapliga undersökningar av reinkarnationsfall, som gjorts av bland andra professorerna Ian Stevenson (USA) och Erlendur Haraldsson (Island). Dessa forskare har studerat fall där små barn berättar om tidigare liv, som de levt. Forskarna har funnit goda belägg för att det i flera fall kan röra sig om återfödelse, men inga avgörande bevis har kunnat läggas fram.


normal

Tron på reinkarnation (återfödelse) har ända sedan 1800-talet ständigt hämtat ny näring i hypnosexperiment. En del människor har under hypnos lämnat förbluffande detaljrika berättelser om sina tidigare liv, som de har framlevt för hundratals eller rentav tusentals år sedan.

Den amerikanske läkaren Ian Stevenson gav år 1974 ut en bok om ett av de mest förbluffande fallen av detta slag, som han undersökt mycket noga. Det gällde en amerikansk läkarhustru, som under hypnos berättade om sitt liv som den svenske bonden Jensen Jacoby pa 1600-talet. Som Jensen talade hon svenska med djup manlig röst. Tillkallade svenskspråkiga personer intygade att det verkligen var svenska hon talade, dock med viss tillblandning av norska. Hon svarade på tilltal på svenska, även om hennes svar var korta och ibland något oinformativa. Så här kunde det låta:

Fråga: Bor det manga människor där? Bor det mycket folk där? I Hansen?

Svar: Hansen. Ja Hansen.

Fråga: Har du mycket land?

Svar: Har. . s. . landet.

Fråga: Har du mycket skog Jens? På din gård?

Svar: Har juga skog.

Fråga: Du har mycket skog?

Svar: Tjuga.

Fråga: Vart går du någonstans, Jensen, när du går till byn? Vad heter byn?

Svar: Mörby Hagar.

Fråga: Säg det igen.

Svar: Mörby Hagar.

Fråga: Jag förstår dig inte. . . Vad heter byn? Du bor i Hansen.

Svar: Hansen.

I vaket tillstånd förstod kvinnan inte ett ord svenska. Hon intygade, muntligt och skriftligt, att hon aldrig lärt sig eller ens nämnvärt hört något skandinaviskt språk. Hennes mor och systrar intygade att hon inte haft någon som helst kontakt med skandinaviska språk under barnaåren. Hennes man intygade att hon inte haft det som vuxen.

Det gick inte att få fram tillräckligt konkreta uppgifter om var Jensen Jacoby hade bott för att man skulle kunna lokalisera honom t ex i kyrkoböcker. De märkvärdiga kunskaperna i svenska språket gör ändå detta till ett av de mest citerade reinkarnationsfallen.

Många förklaringar är möjliga till att denna kvinna lärt sig en del svenska. En av flera möjligheter är att hon haft en hemlig relation med någon svenskspråkig person. Om hon inte ville avslöja denna relation för sin familj hade hon knappast något annat val än att envist intyga att hon aldrig lärt sig någon svenska.

Under hypnos kan ibland minnen väckas till liv som inte är tillgängliga i vaket tillstånd. I en del fall har hypnotiserade personer t ex visat sig förmögna att tala ett språk som de annars glömt bort sedan barndomen.

Det är emellertid viktigt att observera att hypnos inte är något osvikligt sanningsmedel. Det är nämligen inte bara minnen som kan väckas till liv under hypnos, utan också fantasin. Detta är ett allvarligt problem då man använder hypnos vid brottsutredningar. Hypnos kan lätt skapa falska minnen, som i värsta fall står kvar efter hypnosen och inte går att skilja från äkta minnen.

Hypnosberättelser om tidigare liv brukar bära tydliga spår av våra tiders föreställningar om gångna tider. Det är också anmärkningsvärt hur stor andel av dessa tidigare liv som har varit spännande och exotiska. Var och varannan person som berättar under hypnos om tidigare liv har varit egyptisk prinsessa eller tibetansk präst. Knappast någon har varit t ex markomannisk slav eller ashantisk jägare.

Trots ett stort antal försök med hypnosminnen av tidigare liv har det hittills inte framkommit bevis för några andra fenomen än sådana som kan förklaras med vad försökspersonen (medvetet och omedvetet) kunnat lära sig under sitt nuvarande liv.

Referenser


normal

Abstract från JSE, no 3, 1997, sid 323, av Erlendur Haraldsson:

It has been proposed that some normal-psychological factors may explain why some children speak of having a previous life. Some of these and other psychological factors, which may futher our understanding of children claiming previous-life memories, were the subject of this study. Psychological tests were administered to 30 children in Sri Lanka, aged 7 to 13, who at an earlier age had claimed to remember a previous life, and a control group of equal size. Children claiming previous-life memories show a higher level of cognitive functioning; perform much better in school, have a larger vocabulary, obtain higher scores on the Raven Progressive Matrices (brief test of intelligence), have better memory, and are not more suggestible than their peers. As a group they are gifted children. Parents found them to argue a lot, prefer being alone, be more nervous and stubborn than their peers, more perfectionistic, and more concerned about cleanliness. Teachers found them excellent to be pupils. As research continues the alleged memories of these children are found to be only one part of a pattern of characteristics that so far seem to defy a normal explanation.


normal

Om reinkarnation finns två motsatta tolkningar.

En att den är sann.
Människan återföds enkelt förklarat i en ny kropp.

Den andra (som jag försvarar).
Människan har bara ett fysiskt liv.
Meningen var att detta skulle räcka för att uppnå fullkomlighet (vilket Jesus visade i sitt liv).

På grund av syndafallet, så förstördes denna möjlighet.

DÄRFÖR söker sig den andliga kroppen/personligheten hos fysiskt avlidna, tillbaka för att fortsätta sin utveckling mot fullkomlighet.

Den fysiska jordiska kroppen (inte andens egen) som anden påverkar upplever då att han levt tidigare och kan minnas det liv som anden förmedlar genom tankarna.

Reinkarnisterna bekymrar sig inte om följande fakta:

A. Större delar av alla människor i denna värld är beträffande deras andliga tillväxt fortfarande lata och overksamma och inte benägna till att ändra sig själv. Vilka lärdomar har de dragit från sina många tidigare liv? Om de i sina föregående liv inte har lärt något, vari ligger då meningen i ett återkommande?

B. Varje barn börjar att lära utgående från fullkomlig okunnighet. Det finns inte något bevis för att någon för med sig vetande och erfarenhet förvärvade i ett tidigare liv. Vilken mening ligger däri, att alltid komma tillbaka för att då varje gång behöva börja på nytt?

C. I den andliga världen finns det otaliga sfärer och regioner för vår utveckling. Vi har många möjligheter till fortsatt utveckling, men inte därigenom att vi än en gång antar fysisk gestalt. Vilken eländig plats skulle inte vår jord vara om det inte funnes något hopp om en tillkommande bättre värld? Reinkarnationens teori ignorerar Guds plan för den välsignade eviga andliga himlen, där efter vår fysiska bortgång vägen till andlig utveckling ligger vidöppen framför oss. Om vi så önskar kan vi beträda den för att lära saker, som vi inte kunde fatta på jorden.

D. Vi har inte det ringaste minne om föregående tillvaroformer. Reinkarnisterna förklara dessa fakta i det att de säger, att människorna normalt är benägna att sörja och gräma sig över förgångna händelsen i detta liv. Om de skulle behöva befatta sig med materialet från många liv, skulle de snabbt förinta sig själva. Därför, så säger de, har naturen dragit en glömskans slöja över vår tillvaros början och döljer på goda grunder minnet om föregående liv. I detta liv skall vi skörda det, som vi under andra liv har sått. Varför görs vi ansvariga för något om vilket vi inte har någon minnesförmåga och följaktligen aldrig medvetet kan korrigera?

Reinkarnister menar att hela utvecklingsgången i alla våra föregående liv upplagras på djupare nivåer i vårt undermetvetna och följaktligen är vår nuvarande mentalitet och följdriktigt vårt öde, det logiska resultatet av de liv som vi fram till nuvarande tidpunkt har levat. Det är sant att intrycken och erfarenheterna från vår tidiga barndom har trängt in djupt i vårt undermedvetna och kan inverka på vår mentalitet till en viss grad. Vårt andliga jag kan också, medan den fysiska kroppen sover, röra sig på andra orter, vilka vi vid uppvakandet överhuvudtaget inte längre kan erinra oss.

normal

Reinkarnation eller inte?

1. För och emot reinkarnationstanken
Det var omkring 1990 som jag började fundera mer över reinkarnation. Min käresta var mer eller mindre anhängare av den tanken. Hon trodde inte att allt var slut i och med döden. Hon sade att livet var för kort för det. Jag började fundera över vad som talade för och vad som talade mot Reinkarnation.

Jag kände till s.k. ”tidigare liv upplevelser” och hade läst en del om det. Jag var medveten om att en del av de människor som haft sådana upplevelser verkat kunna berätta riktiga fakta om döda personers liv, även sådant de inte borde ha känt till genom genom de vanliga sinnena. Detta tycktes kunna stödja reinkarnationshypotesen. (Låt vara att det ibland är svårt att kontrollera vad en viss människa kan ha snappat upp under sitt liv eller inte.) Ofta har ”tidigare liv upplevelser” förekommit i samband med ett förändrat medvetandetillstånd, t.ex vid hypnos.

Många har sagt sig komma ihåg större eller mindre delar av tidigare liv. Men är verkligen reinkarnation den enda tänkbara förklaringen till TLU? (min förkortning för tidigare liv upplevelser) Är det faktiskt så att människor berättar om sådant som hänt dem själva i tidigare liv före födseln? Eller är allt bara inbillning och sammanträffanden eller finns det ett tredje alternativ? Kan man kanske känna av minnen från andra människor som levt tidigare utan att man faktiskt varit dessa personer själv-även om man tror att man var det?

Kanske fick jag början till ett svar en dagsommaren 1991. Jag befann mig på Lunds Stadsbibliotek och vill minnas att det gick till ungefär så här:
Jag hade gått och funderat på om TLU kom från verkliga tidigare liv eller om de kunde förklaras annorlunda. Min blick föll på en bok som handlade om just reinkarnation. Jag vill minnas att den tog upp John Björkhems parapsykologiska forskning. Jag slog upp en sida i boken och kanske var det meningen. Jag tror det var på det första uppslag jag fick se som jag kunde läsa om ett intressant fall av TLU. Författaren som verkade tro på reinkarnation beskrev det aktuella fallet som ett fall av nästan omedelbar återfödelse, men det var en sak som liksom inte kändes som om det stämde med äkta reinkarnation.

En försöksperson hade kunnat berätta riktiga fakta om en person som antogs vara hennes förra inkarnation, men försökspersonen visade sig vara född ca 4 månader efter den påstådda tidigare existensens död. Jag vet inte om bokens författare alls tänkt på det, men om tidsuppgiften stämmer innebär det med rätt stor sannolikhet att försökspersonen (om hon inte var född för tidigt) varit ett foster på ca 5 månader när den ”förra inkarnationen” dog. Det innebär i så fall att försöksperson och hennes ”tidigare inkarnation” skulle ha existerat parallellt ett tag.

Detta fall som jag nu snubblade över, förmodar jag hade en äkta paranormal dimension, men den stärkte min misstanke att det finns något annat än reinkarnation som kan ge en människa tillgång till döda personers minnesbilder och kanske även till ännu levande personers minnesbilder. Möjligen kan ESP spela en roll. Här misstänker jag också att det skulle kunna finnas en koppling till material som kommer fram då medier är verksamma eller till det som ibland antas vara spökerier.

Visserligen skulle man kunna försvara just det här fallet som ett äkta reinkarnationsfall genom att, som en del människor gör, hävda att själen kan splittras upp och att en person kan leva i mer än en kropp samtidigt, men det som jag rent språkligt menar med en person är något odelbart, så den diskussionen lämnar jag i så fall åt andra. Om min själ splittras upp efter min död kan jag inte anse att det är jag som person som lever vidare, utan på sin höjd att själsliga rester av mig finns kvar precis som rester av min kropp sprids i naturen, men det är inte jag som person. Delarna av mig kan komma att ingå i andra både människor och djur, men de har inte mycket med mig som person att göra, precis som det kan finnas atomer i min kropp som en gång ingått i ett förhistoriskt, djur utan att jag är ett sådant.

Ett annat möjligt försvar av reinkarnationsmodellen i detta fall skulle vara att hävda Att själen inte anländer till fostret förrän efter att 5 månader gått av graviditeten. Det argumentet har jag dock svårt för. Ett 5 månaders foster är ganska väl utvecklat
även om tillväxt återstår. Det är faktiskt inte så väldigt långt från tidsgränsen för vad man kan rädda i fråga om för tidigt födda barn. Jag är övertygad om att ett foster i den åldern kan göra förnimmelser och tror att de kan det långt tidigare. En del menar att förmågan att t.ex att förnimma värme eller ljud finns mycket tidigt i fosterutvecklingen. (Rätta mig om jag har fel, men jag är rätt säker på att många nyfödda barn redan lärt sig känna igen mammans röst.)

Dessutom, för att återgå till fenomenet att uppleva andras minnen, finns det uppgifter om barn som berättat om TLU som verkat hänga samman med ännu levande personers liv. Om detta är äkta paranormala skeenden tror jag också man kan säga att det är något annat än reinkarnation i dessa fall. Att de fallen finns motbevisar inte i sig själva att reinkarnation kan finnas, men det öppnar i alla fall upp för tanken att reinkarnation inte behöver existera. Om TLU kan ha andra förklaringar kan sådana upplevelser inte sägas vara ett bevis på att reinkarnation finns.

2. Fler Dokumenterade Erfarenheter
För att läsa mer i reinkarnationsfrågan köpte jag boken ”The Reincarnation Sensation” Av Norman L Geisler och J Yutaka Amano. I den boken ges exempel på en namngiven person (Peter Hurkos) som så att säga ”kommit ihåg”mer än ett tidigare liv som löpt parallellt. Jag leddes Allt mer in på tanken att man kan kopplas in på andras upplevelser eller minnen även om man inte är identisk med dessa personer. Kanske kan mekanismerna något likna telepatins, fast över både tid och rum.

I kanal 5 på TV visades 2003 dokumentärserien ”Förnimmelse av Mord” där man anlitat medier för att försöka få fram information om olösta fall av mord eller dråp. Ett av medierna hade mycket starka upplevelser vid en brottsplats och tycktes känna Både psykisk och fysisk smärta. Han grät och för mig såg det i alla fall ut som om Han fick del av offrets ångest och smärta. (Hon hade knivhuggits 11 gånger.)

Jag kan inte bevisa att det hände något verkligt paranormalt, men det verkade relativt trovärdigt i hans fall. Han träffade bla ganska rätt när han skulle lokalisera den Exakta brottsplatsen . Brottet begicks för ca 15-16 år sedan och mediet var en vuxen man klart äldre än så. Mediet kan alltså inte ha varit någon reinkarnation av offret. Själv trodde han att han hade kontakt med offret i andevärlden, men jag lutar mer åt någon form av ESP eller liknande mekanism, att han så att säga blev inkopplad på det förflutnas ”krönika” eller ”databank”. Det finns en teori om en sådan. Jag tror detta Nämns i Poul Ferslings bok Naturligt-Övernaturligt. En del av mediets upplevelse Vid brottsplatsen påminner mycket om vissa TLU.

Att intryck från det förflutna tycks kunna nå människor idag läser jag också ett Intressant exempel på i boken ”Förbluffande Fakta” (Det Bästa) som baseras på Den brittiska boken Facts and Fallacies.. Där refereras fallet med engelskorna Anne Moberly och Eleanor Jourdain som, om de uppgifterna stämmer, under ett besök 1901 vid det franska kungaslottet Versailles lär ha fått se både slottsparken och dithörande människor så som de såg ut på 1700-talet. Deras beskrivning av platsen sägs ha stämt med hur där såg ut omkring 1790. Historien finns även på internet. Besöket vid Versailles ägde rum 10 augusti , årsdagen av dramatiska händelser 1792 under franska revolutionen. En bok gavs ut 1911 som väckte sensation och
ansågs vara sin tids mest autentiska spökhistoria. Det fanns dock en del vassa kritiker. Det kan nämnas i sammanhanget att den etablerade vetenskapen inte räknar med Existensen av något paranormalt över huvud taget.

3. Filosofiska Resonemang Runt Reinkarnation
Ett ofta upprepat filosofiskt argument för reinkarnation är att det anses öppna för Någon sorts rättvisa och kunna förklara människors olika levnadsöden samt ge tid För utveckling. Österländsk reinkarnationstro är dock något förändrad när den Dyker upp i västerländsk New Age variant. Ofta förknippas reinkarnation med Den österländska karmaläran. Den innebär att det man ”sår” i ett liv kommer man Att få ”skörda” i ett annat liv. Detta anses ibland förklara vissa människors lycka och andras olycka. Men om man säger att reinkarnation troligen existerar Eftersom det möjliggör någon sorts rättvisa och jämlikhet så utgår man från grundantagandet att livet här på jorden måste innebära just en fullbordad Jämlikhet och rättvisa enligt vårt mänskliga sätt att se, och varifrån kommer detta antagande? Vad är det som säger att så måste vara fallet?

Vad det gäller livet finns det två teoretiska möjligheter. Antingen har det uppkommit Genom En slump eller finns det ett syfte med det, dvs det är skapat med en avsikt. Om universum uppkommit av en slump och styrs av opersonliga naturlagar bryr sig dessa naturlagar inte ett dyft om jämlikhet eller rättvisa. De bara finns helt neutralt .Då finns varken gott eller ont i någon objektiv universell bemärkelse. Men om universum å andra sidan är skapat av någon och inte bara av något, så att det finns ett syfte bakom universum och bakom mitt liv, är det ju tänkbart att denne någon i slutändan skulle kunna styra utvecklingen till en fullkomlig rättvisa utan att någon reinkarnationsprocess alls behövs. Kanske denna någon i så fall är så intresserad av mig som den person jag är och har utvecklats till i det här livet att jag får uppstå vid tidens slut just som den person jag är när jag dör, utan att jag behöver gå tillbaka till något fosterstadium och återfödas som ett litet barn. Det kanske kommer en ny värld där jag inte är bunden till en dödlig kropp som måste bytas ut.

4.Mellantillstånd och utsuddning av minnen från tidigare liv
En del spiritualister beskriver reinkarnationscykeln så att den döde först kommer Till någon form av mellantillstånd innan man är redo att gå i in i nästa jordiska Inkarnation. Detta mellantillstånd, från vilket en del medier anser sig kunna ta Emot budskap från avlidna, tycks ,om de har rätt, variera mycket i tid. Det verkar Både kunna vara långt och kort.

Men hur som helst måste det till någon sorts kraftig ”utsuddningsprocess” innan man går in i nästa kropp. Vi vet ju att ett nyfött barn inte är fullt av erfarenheter och minnen. Barnet måste lära sig prata, gå, gå på toaletten o.s.v. och sedan gå i skolan. Om barnet har levt tidigare så ser vi verkligen inte mycket som återstår av det att bygga på i detta livet.

När spiritualistiska medier bringar budskap från avlidna som de menar senare skall in i reinkarnationscykeln igen verkar de döda dock ,enligt medierna, minnas sin tidigare tillvaro. Så det verkar alltså som att utsuddningsprocessen skulle äga rum precis innan de döda reinkarneras. En del menar ju också att man själv får välja
sin nästa inkarnation.

En utsuddningsprocess som den jag beskrivit är inte något jag skulle vilja genomgå. För mig tycks det som detta skulle innebära att mycket av det som är jag försvinner.

5. Reinkarnation och bibeln
En del menar att reinkarnationsläran finns ibibeln. T.ex hänvisar man till Matteus 11:14 där Jesus säger att Johannes Döparen är Elia. Dock var det, vad jag vet, så när evangeliet skrevs att detta uttryck kunde betyda att Johannes Döparen verkade i Elias anda och fortsatte hans uppdrag. Det behövde alltså inte betyda att Johannes Döparen var en bokstavligen återfödd Elia. Detta ställe är alltså inget belägg för att reinkarnationstron skulle ha stöd i bibeln.Dessutom förnekar Johannes Döparen själv i Johannes 1:21 att han skulle vara profeten Elia personligen.

Ett annat bibelställe är Johannes 9:2 när Jesus ställs inför frågan om en blindfödd man fötts blind på grund av sina synder. Detta har vissa tolkat som att lärjungarna räknade med reinkarnation, men det finns en annan förklaring. Det fanns nämligen tankar om att även ett ofött barn som befann sig i moderlivet kunde bli skyldigt
till synd. Om modern t.ex. var inblandad i avgudadyrkan så tänkte man att fostret i hennes Kropp också kunde bli skyldigt till synd. Frågan om den blindfödde mannen förutsätter alltså inte reinkarnationstro. Jesus nekar för övrigt i Johannes 9:3 till att det var mannens egna synder som orsakat hans blindhet.

Ett annat skäl till att vissa menat att stöd för reinkarnationstron finns i bibeln är att Jesus talar om att det är viktigt att bli född på nytt, men detta är mig veterligt bildspråk och född på nytt betyder att börja ett nytt liv, att bli en kristen att följa Jesus. Över huvud taget talar Jesus väldigt mycket i bildspråk.

Det är en myt att reinkarnationstron skulle varit representativ för den tidiga kyrkan men tagits bort ur läran av politiska skäl-vilket dock ofta påstås. Däremot fanns Kring medelhavet reinkarnationstro i Egypten och Grekland och möjligen berördes ”kyrkans utkanter” av dessa strömningar.I Alexandria fanns en teolog vid namn Origenes som omfattade en lära om en preexistens-en existens före detta livet, men det var inte en egentlig reinkarnationslära. Origenes hävdade inte att vi återföds efter döden. Jag förmodar också Origenes trodde på uppståndelsen i någon form Liksom kyrkan alltid gjort. Jesus talar om de dödas uppståndelse t.ex. i en diskussion Med saddukeer i Markus evangelium. Saddukeerna var den tidens liberalteologer Och trodde att det inte fanns någon uppståndelse. Jesus bemöter dem kraftfullt i Markus 12:24-27.

Vad Origenes beträffar må det vara sant att hans preexistenslära förkastades vid något kyrkomöte, men Origenes var inte representativ för kyrkan och någon regelrätt reinkarnationslära var vad jag läst aldrig uppe till kyrklig diskussion. En del om detta finns i ”The Reincarnation Sensation”.

Det finns gott om referenser till de dödas kommande uppståndelse i bibeln och reinkarnationstron är svår att få ihop med judisk-kristen syn på vad en människa egentligen är-vad själ, kropp och ande verkligen är. Det finns en skillnad mellan bibliskt och grekiskt synsätt. Jesus verkade när han vandrade här i världen i en judisk miljö och delar gamla testamentets grundsyn på människan. Här finns en tro på att själ och kropp hänger mycket intimt samman.

normal

Någonting intressant jag kom över i en bok (vet inte vad den heter på svenska), var metaforen att livet vore en teaterscen. (Detta påminner bra mycket om det som Mithera skriver i sin Mitheras teori om tidigare liv).

I boken säger författaren, att man för varje liv väljer ett roll som man ska spela under scenen (d.v.s. livet). Man väljer om man ska vara man eller kvinna, och vad som kommer att hända i livet. Kanske man också valde sina vänner och familj?

Efter att scenen är slut, går man in till omklädningsrummet för att byta om till nästa roll, och återvänder sedan till scenen, till nästa liv. Skådespelaren vet ju vad som hände i de tidigare scenerna, men eftersom denne spelar en annan person nu, ska man inte i sin roll veta någonting om de tidigare händelserna... om då inte någon annan figur i skådespelet berättar det, och det leder ju till intressanta spekulationer =P

I teatervärlden använder man manus, och p.g.a. detta kan skådespelaren läsa igenom allt i förväg. Och om man då tillämpar detta till tron om tidigare liv, kan man ju undra om man kan veta sina kommande liv också?

Det finns mycket att diskutera, om man finner det intressant. T.ex. Vad händer med personen efter att skådespelet är slut? =P

Egentligen tror jag att detta med teater-jämförelsen kan användas främst för att förklara åt någon oinvigt vad man riktigt menar med att födas på nytt. Även om det knappast finns så många som inte vet vad det är... eller som man inte kunde förklara det för på ett enklare sätt