Hem

Spiritualism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 348, v11 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/spiritism.html
är Praktiserbart och Lära

Spiritualism är tron att själen "vandrar", och att det går att upprätta en sorts kommunikation med sådana "vandrande" själar, själv eller genom en seans med medium.

Alias: spiritism, spirit,spiritualism,, spiritualism, spiritualist och spirituism

normal

Spiritismen är närmast en religion grundad på tron att själen överlever den fysiska döden och går att få kontakt med, dvs. att de dödas andar skapar förbindelse med anhöriga via medier.

Denna urgamla tro har funnits i de flesta kulturer, där kontakten med andarna sattes i system under ledning av schamaner, häxdoktorer eller synskt begåvade. På så vis kom den att spela en viktig roll inom helbrägdagörelsen.

Denna tro har f.ö. även stöd i Bibeln och den stora omvälvningen som skapade det vi idag kallar spiritism tillskrivs huvudsakligen en enda person: naturfilosofen, vetenskapsmannen, mystikern och teosofen Emanuel Swedenborg (1688-1772).

Kommunikation med andevärlden har genom tiderna tillgått på lite olika sätt.
1) Medier som under seanser går i trance, eller försätter sig i ett medvetandetillstånd nära hypnos, kontaktas av andar som ger sig tillkänna som deltagarnas avlidna släktingar eller vänner. Budskap lämnas, oftast bekräftelse på att den döde är lycklig och har det bra.
Åtskilliga budskap har rapporterats från seanser där mediet tagit emot meddelanden från ön Atlantis och även från andra planeter.

2) Automatisk skrift är en vanlig form av kommunikation - mediet tar en penna i handen, andarna bestämmer skriften, mediet skriver alltså utan medveten vilja.
På detta sätt sägs spiritismens bibel Spirit Teachings ha skrivits 1883 av engelsmannen W Stainton Moses. Likaså ska The Philosophy of Spiritual Intercourse från 1850 (som blev det grundsystem den moderna rörelsen vilar på) ha skrivits under hypnos av dr Andrew Jackson Davis.

3) Borddans är en mycket gammal företeelse, känd redan under kyrkofadern Tertullianus. Seansdeltagarna sitter kring ett bord med händerna placerade så att de bildar en sluten kedja. Bordet börjar röra sig, ibland mycket häftigt. Det tycks också kunna svara på frågor via slag eller knackningar med ett bordsben i golvet, där ett slag står för A, två slag för B osv.

4) Psykograf kallas hjälpmedel som Ouijabord eller planchett. Mediet lägger sin hand på skivan eller glaset, bokstäver är nedskrivna på underlaget, frågan ställs och glaset bildar svarsord genom förflyttning mellan bokstäverna.
Psykografen är en gammal uppfinning som ska ha använts redan av Pytagoras på 500-talet f.Kr.

5) Automatiskt tal innebär att mediets normala personlighet trängs ut av en annan personlighet, en kontrollande. Vid dessa tillfällen talar kontrollanden genom att använda mediets talorgan, och mediet kan på detta vis få främmande röst och även ändra anletsdrag, hållning osv.

normal

Grundtanken i spiritualismen (spiritismen) är att den fysiska döden endast är en övergång till ett annat existensplan. Eviga straff räknar man inte med. I regel tror man att den döde fortsätter att utvecklas i andevärlden.

Sommarlandet kallas spiritualisternas himmel. Denna är belägen i astralvärldens högsta sfärer, där det råder upphöjd frid och harmoni. De lägsta regionerna i andevärlden skiljer sig obetydligt från jordelivet. Många nyligen avlidna människor lär därför ha svårt att inse att de inte längre lever på det fysiska planet.

Åtskilliga spiritualister tror på reinkarnationsläran.

Enligt spiritualismen upprättas kontakt med den andliga världen med hjälp av speciella personer, s k medier, som har gåvan att förmedla kontakt mellan den fysiska världen och andevärlden.

Vanligen faller medier i någon form av trans, när de frambär meddelanden från andra sidan. Men även andra former av mediumskap förekommer, exempelvis automatisk skrift.

Kanalisering inom New Age kan betecknas som ett slags nyspiritism. Det viktiga där är inte kontakt med avlidna och bevis för överlevnad av döden, utan istället budskap från andligt högt stående intelligenser och från det högre jaget.

normal

Ordet spiritism härleds från latinets spiritus, som betyder ande. Spiritismen bygger på tron att andar kan och vill kommunicera med människor. Den uppträder inte som en självständig religion utan förekommer inom samtliga religioner. Västerländska spiritister brukar betrakta sig som kristna. Uppskattningsvis finns det omkring 100 miljoner spiritister i världen.

Det finns berättelser om spiritism ända från äldsta tider. Under antiken exempelvis förekom en rad olika spiritistiska fenomen. Det berömda oraklet i Delfi var ett medium. Flera av antikens mest kända personer var involverade i spiritistisk verksamhet. Aristoteles påstod sig ha kontakt med sin avlidna hustrus ande.

Flera fall av andekontakt är kända i Europa från medeltiden och framåt, inte minst efter 1500-talet, när kristendomens ställning blev alltmer försvagad i den västerländska kulturen.

I Sverige har spiritismen gamla anor. Emanuel Swedenborg är en av den moderna spiritismens viktigaste förelöpare. Redan under 1700-talet hölls spiritistiska seanser i svenska frimurarloger och societétssällskap.

Skrivmedier

Teosofins stora sierska ryskan Helena Petrovna Blavatsky är ett av de mest inflytelserika skrivmedierna i modern tid. Som Teosofiska Samfundets ideolog producerade hon genom automatisk skrift böcker som fick stor betydelse för den moderna ockultismen.

I teosofisk tradition står också Alice Bailey. Omkring tjugo av hennes böcker skall ha tillkommit genom telepatisk kontakt med Tibetanen Djwhal Khul, en av adepterna i Det Stora Vita Brödraskapet. Tibetanens budskap har mött stort intresse inom New Age-rörelsen.

Amerikanen Levi H. Dowling (1844- 1911) publicerade 1907 The Aquarian Gospel of Jesus the Christ (svensk översättning 1954, Den nya tidsålderns evangelium. Detta verk är mycket uppmärksammat inom New Age-andligheten. Dowling gjorde anspråk på att ha mottagit materialet till sitt evangelium när han mediterade under stilla morgontimmar.

Den största bok som nedtecknats på mediumistisk väg är The Urantia Book, som omfattar 2100 sidor. Boken tillkom på 1930-talet genom automatisk skrift av en grupp anonyma personer. Urantia är i boken ett namn på jorden som utomjordiska varelser använder. The Urantia Book presenterar universums historia och uppbyggnad, Kristi liv och vår planets historia.

Mormons bok kan också räknas till de böcker som skapats genom ett skrivmediums verksamhet. Enligt mormonismens officiella historieskrivning skapades boken genom att profeten Joseph Smith (1805-1844) översatte några hemliga guldplåtar. Personer som stod Smith nära och som assisterade honom i översättningsarbetet, intygade dock att han agerade som ett skrivmedium, när han dikterade texten till Mormons bok.

Flera kända skönlitterära författare skrev i en inspiration som de själva liknade vid mediumitet. Rudyard Kipling (1865-1936) skrev de flesta av sina mest älskade böcker under vägledning av inre röster.

Måsen av Richard Bach blev till genom andekontakter. Boken utkom 1970 (svensk översättning 1973) och blev den dittills största boksuccén genom tiderna i USA.

Den norska författarinnan Margit Sandemo (f. 1924) skapare av den populära Sagan om isfolket i 47 volymer, uppger att det inte är hon själv som skrivit böckerna. Vid sin sida har hon en hjälpare, när hon skriver i trans. Böckerna har utgetts i hundratusentals exemplar i Norge och Sverige och har blivit en stor försäljningssuccé.

Kanalisering

Spiritismen har nu högkonjunktur inom New Age-andligheten. Shirley MacLaine har med sina böcker och sin film Ut på yttersta grenen starkt bidragit till det ökande intresset för kanalisering (channeling) som New Age- varianten av spiritismen kallas.

Kanalisering skiljer sig från klassisk spiritism genom att medierna oftast inte förmedlar budskap från avlidna, utan från väsen av andra slag. Namn som El Morya, Hilarion, Koot Hoomi, Maitreya och Saint Germain figurerar, ja till och med Kristus och Gud. Ofta är dessa Mahatmor (Mästare) medlemmar av det Stora Vita Brödraskapet eller den Vita Logen. Mästarna fungerar som ett slags inre världsregering som befinner sig på hemlig ort i Tibet (Shamballa) men det finns också esoteriker som menar att denna ockulta hierarki bor i olika länder, spridda över hela världen.

All kanalisering sker inte under trans. Öppen kanalisering innebär att den som kanaliserar budskap är vid fullt medvetande, ett tillstånd som kan liknas vid inspiration eller kreativ fantasi.

Kanalisering blev ett känt begrepp hos en bredare publik i början av 1970-talet. Kanaliseringsvågen startade med Seth, som talade genom amerikanskan Jane Roberts (1929-1984). Troligen är Seth det mest kända kanaliserade andeväsendet under 1900-talet. Seth påstår sig vara en multidimensionell varelse som existerar utanför tid och rum. Nästan tjugo böcker med Seths undervisning har publicerats på flera olika språk.

Budskapen från Seth handlar bland annat om reinkarnation och om att Gud är detsamma som Alltet. Gud kan endast erfaras, och vare sig ni inser det eller inte, erfar ni Honom genom er existens.

Jane Roberts förmedlade även budskap från andra varelser i de andliga världarna, däribland Paul Cezanne och William James.

Den skotska Finhorn-kommuniteten har också bidragit till att kanalisering blivit en del av New Age- andligheten. I början av 1960-talet hörde en av kommunitetens pionjärer, Eileen Caddy, en inre röst som sa: Jag är Gud. Hon började regelbundet ta emot budskap från Gud, och snart var hela hennes familj ledd av rösten. Så småningom började andra medlemmar i kommuniteten ta emot budskap från naturgudomligheter: devor, elementarer och änglar, som upprätthåller naturens liv.

David Spangler är en av New Agerörelsens viktigaste ledargestalter. Åren 1970- 1973 var han bosatt i Findhorn. Under denna tid publicerade han boken Revelution: The Birth Of A New Age (1971) som tillkom genom kommunikation med ett opersonligt medvetande som identifierade sig genom kvaliteterna Obegränsad Kärlek och Sanning. Sedan barndomen har Spangler varit medium för en rad andeväsen.

Ett av de mest spridda av alla kanaliserade budskap är A Course in Miracles, som har sin upprinnelse hos den amerikanska psykologen Helen Schucman. Sommaren 1965 blev hon rejält omskakad, när en inre röst förkunnade: Detta är en kurs i mirakler. Var god och anteckna! En tid av inre kamp följde. Sedan hon fått stöd av sin kollega, psykologiprofessorn Bill Thetford, valde Helen Schucman motvilligt att stenografera ned budskapen som kom från den inre rösten. När slutresultatet trycktes 1976, omfattade verket inalles 1188 sidor, som var arrangerade som ett kursmaterial. A Course in Miracles har översatts till cirka 20 språk.

Den inre röst som talade till Helen Schucman identifierade sig som Kristus och använde ett bibliskt språkbruk. De bibliska termerna har emellertid fått en annan innebörd än vad de har i sitt usprungliga sammanhang. För många människor framstår likväl A Course in Miracles som Kristi budskap till den moderna människan.

Flera framstående författare och terapeuter inom New Age-andligheten har anammat budskapet i A Course in Miracles. Det har uppstått en hel flora av litteratur som bygger på dess idéer. I sin bestseller Lev och lär kärlek berättar Gerald Jampolsky hur mirakelkursen hjälpte honom komma till insikten att jag ägde en underbar potential: möjligheten att ändra mina uppfattningar. Jag kunde korrigera dem genom att fridfullt välja de tankar jag tillät mig själv att tänka.

Delar av kursmaterialet finns översatt till svenska, och många föredrag och kurser hålls i vårt land om A Course in Miracles.

Ett välkänt medium i USA är J.Z Knight. När hon faller i djup trans, talar en manlig röst som tillhör Ramtha den upplyste genom henne. Ramtha skall ha varit en andlig och politisk ledare som levde för 35 000 år sedan. Han kom från Lemurien och erövrade Atlantis. Ramtha presenterar en gnostisk undervisning som kan karakteriseras som ockult allmängods. Under senare år har Ramthas undervisning förlorat sin popularitet i New Age-kretsar. Anledningen är att Ramtha börjat ge apokalyptiska budskap om kommande katastrofer som skall avsluta vår civilisation. Bland kanaliseringsentusiaster talas det om att J.Z. Knight fallit offer för en pseudo-Ramtha.

Den engelske konstnären Benjamin Creme är känd för sin annonskampanj våren 1982. I flera av världens största dagliga tidningar satte han in en helsidesannons som proklamerade: KRISTUS NU HÄR. I annonsen lovade Creme att Kristus Maitreya inom loppet av de närmaste två månaderna skulle tala till mänskligheten i ett världsomfattande televisions- och radiobudskap. Hans ord kommer att uppfattas av alla i deras inre, telepatiskt och på deras eget språk. I Sverige var annonsen införd i Dagens Nyheter.

Trots att den utlovade manifestationen av Kristus uteblev, fortsätter Creme att resa jorden runt och förmedla sin vision om Kristis snara återkomst. Sedan slutet av femtiotalet har Creme varit medium för Kristus Maitreya. Han säger sig ha ständig telepatisk kontakt med Kristus.

Creme har fortsatt att göra förutsägelser som inte slagit in. Under 1989 skulle enligt Creme bland annat följande inträffa: en svår börskrasch med början i Japan, offentligt erkännande att AIDS kan botas genom bön, Margaret Thatchers avgång som premiärminister och ett misslyckat mordförsök på president Gorbatjov. Inget av detta skedde under 1989. Hösten 1989 besökte Creme Göteborg. Hans offentliga seans med Kristus Maitreya lockade endast ett tjugofemtal personer.

Många medier gör anspråk på att stå i förbindelse med utomjordiska intelligenser, som befinner sig i rymdfarkoster. Ett exempel är Gloria Lee. Hon var medium för det kosmiska väsendet JW, som påstods komma från Jupiter. UFO-spiritismen kan verka udda, men den breder ut sig.

Bland de många svenska medierna är kanske Sture Johansson i Nyskoga, Värmland mest känd. Genom honom talar Ambres, som uppger sig vara en före detta egyptisk präst som levde omkring år 1000 f.Kr I Shirley MacLaines film Ut på yttersta grenen medverkade Sture Johansson och visade hur han gick i trans så att Ambres kunde meddela sig genom honom.

Religionsgrundande medier

Medier har ofta stor auktoritet hos dem som tror på budskapen, eftersom de anses överföra kunskap från högre dimensioner. Flera medier har blivit religionsgrundare. Man tänker inte minst på Emanuel Swedenborg. Genom sina uppenbarelser och samtal med änglar och andar förkunnade han grundandet av Nya Kyrkan, som skulle inleda en ny tidsålder. Man tänker också på namn som H P Blavatsky, Alice Bailey, Grace Cook, Gabrielle Witteh och Elizabeth Clare Prophet.

Trots att de flesta medier brukar hävda att den undervisning de förmedlar från andevärlden är förenlig med bibeln, är den i många väsentliga stycken annorlunda än den kristna tron. Detta gäller också spiritistiska kyrkor, som trots kristen inramning för sina seanser tar avstånd från de flesta grundläggande idéerna i klassisk kristendom.

Tolkningar

Det finns olika kritiska tolkningar av de spiritistiska fenomenen. Enligt den materialistiska tolkningsmodellen kan spiritismen förklaras på naturlig väg. Antingen är de spiritistiska fenomenen produkter av inbillning, självbedrägeri, minnesfel eller misstag hos vittnen, eller också har medierna medvetet vilselett människor. Vid upprepade tillfällen har också välkända medier avslöjats som bedragare och undersökningar har visat att spiritistiska fenomen haft naturliga förklaringar.

I många fall har det även visat sig att det funnits betydligt mer närliggande förklaringar till kanaliseringsfenomenet än att det orsakas av att andeväsen kommunicerar med människor. Det är inte ovanligt att det som tros vara översinnlig kunskap i själva verket har hämtats ur mediernas eget undermedvetna. Helen Schucman framhöll att hon var ateist innan hon blev kontaktad av Kristus. I presentationen av Helen Schucman brukar man dock inte nämna att hon växte upp i en familj som omfattade gnostiska idéer av det slag som återfinns i A Course in Miracles. Om mediet Sture Johansson har det sagts att han är en enkel snickare, som tar emot budskap vars innehåll överstiger hans egen andliga horisont. Men Håkan Blomqvist, ihärdig humanetisk kritiker av New Age, tillhörde en gång kretsen kring Sture och Turid Johansson och han har berättat att man där studerade teosofi och annan ockultism, innan Sture blev medium för Ambres. De idéer som Ambres framförde var således välbekanta för Sture.

Förklaringen att medier hämtar informationer från sitt eget undermedvetna ställer sig Hjalmar Sundén och andra religionspsykologer bakom.

Parapsykologisk forskning har också levererat åtskilligt stöd för att förklaringen till de spiritistiska fenomenen står att finna i det mänskliga psyket.

Det har visat sig vara relativt enkelt att få medier att bära fram budskap fran personer som aldrig existerat eller fortfarande är i livet. En grupp kanadensiska parapsykologer fabricerade exempelvis en livshistoria om en viss Philip som skulle ha levt i Storbritannien1600-talet. Efter ett halvårs regelbundna seanser lyckades gruppen få den påhittade anden att meddela sig genom att knacka i ett bord.

En blivande massrörelse?

Inom kanaliseringsrörelsen betonas det att alla människor, inte endast ett fåtal utvalda medier, kan utveckla en förmåga att nå kontakt med en översinnlig verklighet. Flera handböcker och kurser inom New Age innehåller undervisning om hur man kan frigöra en latent mediumistisk begåvning. Ett av målen med A Course in Miracles är att människan skall kunna utveckla förmågan att ta emot budskap från den inre rösten.

Med hjälp av sina instruktionsböcker vill flera författare skapa en mediumistisk massrörelse. Medierna Sanya Roman och Duane Packer hävdar i boken Opening to Channel att 80% av mänskligheten har förmågan att personligen erfara kanalisering.

Den amerikanske pedagogikprofessorn Alfred Alschuler menar att kanalisering kommer att ge upphov till en transcendental undervisning som kommer att demokratisera profetismen. De inre rösterna skall göra präster och heliga skrifter överflödiga som andliga auktoriteter. I Vattumannens tidsålder förväntas varje människa vara sin egen andliga ledare genom att hon följer sitt högre Jag.

Från vetenskaplig synpunkt och från kristen, framstår emellertid mediumismen som en villoväg.

normal

Spiritismens historia

Systrarna Margaret och Kate Fox knöt ett snöre till ett äpple och började framkalla dunsar som omgivningen inte kunde koppla till flickorna. Detta inträffade 1848 i Hydesville, nära Rochester, USA och sägs vara det som markerar den moderna spiritismens födelse.
Fenomenet spred sig över Amerika och till Europa som en löpeld och nya medier som framkallade knackningar och manifestationer dök upp överallt. Flickorna Fox förfinade sin metod och lärde sig framkalla knäppningar med tå- och fotlederna. 1888 avslöjade Margaret Fox dessa metoder och demonstrerade i detalj hur systrarna hade framkallat andarna vid en offentlig förevisning i New York. Vid den tiden var den moderna spiritismen redan etablerad.

Någon egentlig enhetlig teoretisk bas har spiritismen aldrig haft men Andrew Jackson Davis sägs ha förebådat flickorna Fox genom att något år tidigare ha skrivit att tiden nu var mogen för en kontakt mellan denna värld och nästa.

W. Stainton Moses anses annars normerande för spiritismen i den anglosaxiska världen. Hans Teachings räknas som spiritismens bibel.
Allan Kardec gjorde ett omfattande försök till teoribygge i Europa. Kardec var en pseudonym för den franska vetenskapsmannen Hippolyte Denisard Rivail, som genom sitt intresse för mesmerismen kommit in i spiritistiska cirklar. 1858 publicerades hans Livre des Èsprits, en beskrivning av andevärlden så som han förstått den efter regelrätta seanser med flera medier. Bland de andar Kardec fick kontakt med och som inspirerade honom kan nämnas Johannes, Augustinus, Sokrates, Platon, Fenelon, Franklin, Swedenborg och ”Sanningens ande”. Kardecs lära fick inflytande i framför allt Europa men skiljde sig från övrig spiritism i det att den inkorporerade reinkarnationsläran.

Teosofins grundare Madame Blavatsky var ytterligare en betydelsefull bidragsgivare till den teoretiska spiritismen.
Hon hade prövat lyckan som medium men misslyckats och startade i stället sin egen kvasireligion baserad på esoteriska skrifter som var populära vid den tiden. Ur ett hundratal böcker och verk kopierade hon valda textstycken och gav ut under eget namn i volymerna Isis Unveiled och The Secret Doctrine.
1875 hade hon startat The Theosophical Society, men det var först efter flytten till Indien 1879 som rörelsen fick ordentlig fart. Detta berodde i hög grad på de mirakel som rapporterades från dess högkvarter. Gudomliga budskap från Blavatskys egen andlige guru, mahatman Koot Hoomi, dök upp i trädklykor och stängda skåp. Det nybildade Society for Psychical Research skickade en utredare och när hans undersökning publicerades avslöjades det mesta Blavatsky och hennes medarbetare sysslat med som rena bluffar. Bland annat upptäcktes det att ett heligt skåp i vilket materialisationer ägde rum hade en lönnlucka i ryggen som vette mot ett hål i väggen in till Blavatskys sovrum. Trots avslöjandet minskade inte teosofins popularitet och Blavatsky kom också att ha stor påverkan på spiritismen.

Den moderna spiritismens historia innehåller omfattande fusk och bedrägeri. Inom 20 år efter att systrarna Fox började uppträda fanns enbart i USA närmare 30 000 verksamma medier. Till hjälp för dem som inte drog sig för att medvetet lura sina kunder fanns bland annat den Blå boken som innehöll detaljerad information om kända spiritister i de större städerna. Med den kunde de avslöja intima uppgifter 'de absolut inte kunde veta' för sina kunder i varje stad de gästade.
I slutet av 1800-talet fanns också en etablerad industri som via postorderförsäljning tillhandahöll material till alla de fysiska fenomen som var populära under seanserna; svävande trumpeter, spökhänder, griffeltavlor som oförklarligt fylldes med text, etc. Publiken under seanserna, som nästan alltid skedde i mörker, var hårt kontrollerade - man fick inte flytta sig från sin plats eller röra fenomenen.

Sedan möjligheter till mörkerseende och mörkerfotografering blev vanliga har de fysiska manifestationerna upphört förutom för slutna, spiritistiskt hängivna sällskap. I stället har medierna övergått till psykiskt mediumskap.