Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


White Eagle Lodge ( 1936 - ) Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1258, v8 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/white_eagle_lodge.html
är Grupp
Start 1936

White Eagle Lodge är ett världsomfattande andligt sällskap grundat 1936

Alias: svenska white eagle lodge, the white eagle lodge och white eagle lodge

Detta är uppslagsordet för White Eagle Lodge. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

Besök

White Eagles webbplats

http://www.white-eagle.org.se

normal

White Eagle´s lära

White Eagle lär:

1. Att Gud, den evige anden, är både Fader och Moder.

2. Att Sonen, den kosmiske Kristus, också är det ljus som lyser i det mänskliga hjärtat. På grund av detta gudomliga barnaskap är vi alla bröder och systrar i anden, ett brödraskap som omfattar allt liv, synligt och osynligt, inneslutande älvor och änglarnas riken.

3. Att dessa principer ska uttryckas i dagligt liv genom tjänande.

4. Att medvetenheten om en osynlig värld, som överbryggar separation och död, uppenbarar livets eviga enhet.

5. Att livet styrs av fem kosmiska lagar: Reinkarnation, Orsak och Verkan, Möjlighet, Överensstämmelse, Kompensation, Jämvikt och Balans (gottgörelse)

6. Att människans yttersta mål är att Kristusljuset inom henne skall bli så starkt och lysande att också den fysiska kroppens celler förvandlas till finare substans som övervinner döden. Vi är då mästare, med det gamla brödraskapets ord - the Blooming of the Rose upon the Cross of Matter. Med detta ord menar de, må du såsom min andlige broder så leva ditt liv att istället för att pinas och plågas på korset, så skall rosen blomma i ditt hjärta, rosen skall täcka ditt kors.


normal

Meditation mot Kristusljuset

Våra individuella liv kan fullbordas endast genom att vi blir ett med någonting mycket större och vackrare än vår egen begränsade varelse.
Genom utövandet av meditation har helgon och mystiker i alla tider sökt kosmiskt medvetande eller förening med gudomligt liv. Därigenom har deras liv berikats med insikt, andlig kraft och visdom.

Lodgen undervisar i en mycket beprövad form av meditation, genom vilken själen kan lära sig att skapa kontakt med den oändliga kärleken. I meditation söker själen sin djupa gemenskap med Gud, sin Skapare. Genom vägledning och regelbundna övningar lär sig själen att utveckla intuitionens essens och sakta få en vision av det andliga livets olika nivåer, både utanför och inom sig.

Djupt inom människan finns också den gudomliga kärlekens frö, Kristus-ljuset. Detta inre ljus stimuleras och utvecklas genom meditation. Det är detta mystiska ljus och denna kraft som många sökare strävar efter att finna på sin andliga väg.

normal

Helande kraft

Den Vita Örnens visdom har förmedlats under många decennier genom föreläsningar, kurser, praktiskt arbete, böcker och broschyrer.
Han lär oss ett sätt att leva som är i harmoni med naturen och de andliga lagarna. Det är endast när vi bryter mot dessa lagar som smärta och lidande uppstår. Lodgens undervisning vill leda människan till ett högre medvetande, bringa djupare förståelse för livets verkliga syfte och skapa en god balans mellan ande och materia.

White Eagle Lodge önskar hjälpa människan att förstå sin gudomliga arvedel, att hon är en del av sin Skapare, att hon bär fröet av den kosmiska kärlekens ljus, Kristus, inom sig.
Genom självdisciplin, ödmjukhet, enkelhet, tolerans och kärlek kan själen lära sig att utveckla detta inre ljus som är källan till all helande kraft. Denna kraft är helig och skall inte användas i egoistiska syften utan endast för att hela och välsigna skapelsen.

White Eagle lär ut en form av andlig healing som har praktiserats av de invigda i bl.a. Atlantis, Hyperborea, Egypten och av mästaren Jesus.

Grunden till all sjukdom är disharmoni, antingen i detta liv eller tidigare.
I Lodgen praktiseras två olika former av helande, distanshealing och kontakthealing. Båda dessa healingformer har till syfte att skapa harmoni och balans i själen.

normal

Esoterisk astrologi

Astrologi har alltid utgjort en del av White Eagles undervisning och arbete.

Den astrologi som lärs ut och praktiseras i Lodgen är en s.k. andlig vetenskap, en esoterisk undervisning som ska hjälpa de praktiserande att förstå det gudomliga mönster som ligger bakom allt liv och vår egen plats i skapelsen just nu.
Esoterisk astrologi bygger enligt White Eagle Lodge på andliga lagar och principer. Den utgår från själen och förtydligar syftet med varje människas liv.

normal

Gammal kortbeskrivning

Vi har valt att kalla detta brödraskap för White Eagle Lodge. Detta namn hänsyftar inte till en viss person utan till den vita örnen som symboliserar en vision. Genom tidsåldrarna har denna symbol använts av de Vise, vilka det är vårt privilegium att få tjäna. White Eagle