Hem

Näradöden-upplevelse Parapsykiskt fenomen, Lokaliserad händelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 248, v11 - Status: normal.
Försteredaktör: Eva Waldris
Denna text är importerad från /old/psi/nde.html
är Upplevbart , Parapsykiskt fenomen och Lokaliserad händelse

En NDU kan vara mycket varierande från person till person. Skulle man bara ha två stycken att jämföra med varandra skulle man kanske tycka att det rörde sig om två helt olika typer av upplevelser.

Alias: ndu, nära död, nära-döden-upplevelse och näradödenupplevelse

normal

En NDE kan vara mycket varierande från person till person. Skulle man bara ha två stycken att jämför amed varandra skulle man kanske tycka att det rörde sig om två helt olika typer av upplevelser.

Upplevelsen sägs vara en NDE när man först och främst varit nära att (eller egentligen varit död, men återkommit till livet). Sedan ska upplevelsen ha inkluderat ett eller flera av följande moment. Jag listar dem i den ordning de vanligen uppkommer. Men som jag ska berätta om senare så kan kombinationerna variera ganska betydligt.

1. OBE
2. Tunneln
3. Ljuset
4. Figurerna
5. Återblicken
6. Valet

NDE har likheter med dödsbbäddsvisionerna. Men det finns skillnader.

Ofullständiga NDE är ganska vanliga. Då kan man kanske t ex bara uppleva OBE och/eller tunneln. Kombinationerna är många.

Forskare har kunnat lokalisera ett område vid höger tinninglob som tydligen har nära samband med NDE. Se NDE och hjärnan.

De är även klart fastställt att ett accepterande av NDE av läkare kan minska anhörigas oro eller sorgearbete. En liten skillnad i valet av ord kan få patienten att påskynda läkningsprocessen eller de anhöriga att återgå till ett normalt liv. Det handlar om sådant att läkarna inte bör klassa dylika upplevelser som mental sjukdom. Att de inte behöver droga ner gamla människor inför de sista ögonblicken. Att läkarna inte behöver kalla de känslor av närvaro av en bortgången som anhöriga kan känna, för halucinationer.


normal

En av de vanligaste invändningarna mot Moodys, Rings och Saboms redovisningar för de transcendentala delarna av nära-dödenupplevelsen är att de i så hög grad stämmer med religiösa föreställningar om livet efter detta att de kan avfärdas som resultat av religiös och kulturell påverkan. (Å andra sidan är det många religiösa som avfärdar dessa upplevelser för att de inte i tillräckligt hög grad stämmer med den religiösa läran - särskilt saknas skärseld och helvete - men det är en annan historia.)


normal

NDE skildring enligt Nicklas

Jag skulle mycket väl ha upplevt en NDE liknande sensation.
Om man följer beskrivningen så stämmer allt utom tunlen in.
Jag låg och sov och kände en förnimmelse som övergick till total sömnförlamelse. Helt plötsligt ser jag mig själv ligga på gatan utanför mitt hus med solen rakt över mig.
Jag känner en stark känsla av att något vill att jag ska komma, men jag vågar inte. Till slut blir känslan övervämligande och jag kan inte stå emot. Just då när jag precis mentalt accepterat att följa känslan så lyfter jag upp circa 30 m över marken och omsluts av en stor vitt2 är det ända jag skulle kunna kalla det. Precis som i filmen Matrix där de får alla sina vapen och sånt, ett sådant vitt". Helt plötsligt återvänder jag till min kropp som ligger i sängen och kan knappt andas, som reaktion av detta försvinner förnimmelserna och det vita. Och jag sätter mig upp andfådd men starka smärtor i bröst och händer och liv rädd. Efter detta tog det mig flera dagar innan jag somnade igen. Men nu önskar ja att det skulle hända igen.

normal

Introduktion till nära-dödenupplevelsen

"Nära-dödenupplevelsen, och särskilt visionen av det
mystiska ljuset, förändrar livet för alltid."

Melvin Morse, leg. läk.

Nära-dödenupplevelsen,eller NDUn, är ett av de mest folkkära, berikande och spännande samtida mysterierna. Den har under de senaste trettio åren blivit allmänt känd genom den nya vetenskapen tanatologin, läran om döden och döendet, och forskning av bl a läkarna Raymond Moody, Michael Sabom, Elisabeth Kübler-Ross, Melvin Morse, Bruce Greyson och psykologen Kenneth Ring. I Sverige har läkaren och författaren Göran Grip översatt många böcker om NDUn, föreläst om den i många år och bidragit till att sprida kunskap om den.

Nära-dödenupplevelsen är en transpersonell och också djupt personlig och genomgripande upplevelse. I en gallupundersökning som genomfördes 1982 framkom att åtta miljoner vuxna i USA hade varit med om en NDU (senare undersökningar har visat att denna siffra numera är uppe i ca 12 miljoner). Upplevelsen har ofta en djupgående inverkan på personen som varit med om den och dennes liv. Många nära-dödenupplevare får insikt och kunskap om andliga och existentiella livsprinciper och kommer tillbaka med en annan syn på livet än den de hade före sin NDU.

Följdverkningar

Följdverkningarna av en NDU kan innefatta bl a avsaknad av rädsla för döden, insikt om kärlekens betydelse och förmåga att depersonalisera kärlek, en känsla av att stå i förbindelse med allting, en upplevelse av mening och mål i livet, accepterande av och medkänsla med andra och fördjupad andlig utveckling. Många NDUare får en övertygelse om att vi är andliga varelser som bär en fysisk kropp och får benägenhet att vara universellt andigt inriktade snarare än konventionellt religiösa. Ofta utvecklar NDUare paranormal känslighet och får varierande paranormala upplevelser och förmågor. En del menar att de blir intelligentare efter sin NDU. I Förvandlad av ljuset (se boktips) säger barnläkaren och nära-dödenforskaren Melvin Morse:

""[De paranormala upplevelser NDUare kan ha är]: telepati, prekognitiva aningar, prekognitiva drömmar, förmåga att se andra människor och platser med något slags fjärrseende, förmåga att diagnostisera sjukdomar och ibland att verka som healer. När jag nu granskat data om paranormala upplevelser... håller jag med den store psykologen William James som påpekade att den teori om själen eller sinnet som bortser från förändrade medvetandetillstånd och paranormala upplevelser aldrig kan bli heltäckande.

Effekterna av en NDU kan också innefatta benägenhet att följa livsflödet snarare än att planlägga, ovilja att godta gränser och begränsningar, barnlik öppenhet, glädje och förundran, förändrad tidsupplevelse och en känsla av tidlöshet, och markant minskning av oro och rädslor. Kvinnor har en tendens att bli mer bestämda, utåtriktade och aktiva och män mer förtänksamma och känslomässigt uttrycksfulla.

Kännetecken

Forskning om NDUn har visat att upplevelsen har vissa gemensamma kännetecken, trots att den innehåller många personliga variationer och är lika individuell som de individer som upplever den. Dessa gemensamma kännetecken är dock desamma för NDUare oavsett kulturell eller religiös bakgrund, kön, ålder eller liknande faktorer.

De återkommande momenten i upplevelsen innefattar bl a: en känsla av att vara död, att lämna kroppen, en upplevelse av frid, att komma in i en tunnel, färdas till en annan värld, möta döda släktingar och vänner, möta ett väsen eller varelse av ljus och att göra en återblick på sitt liv. Det centrala i nära-dödenupplevelsen är mötet med ljuset, som förändrar upplevaren genom sin kraft. Man behöver dock inte ha varit eller vara nära döden för att ha mött detta ljus, vilket också kan ske under stress, vid nödsituationer, utmattning och liknande, och också vid utövande av andliga discipliner eller som en spontan upplevelse.

Olika sorters NDUer

Nära-dödenupplevelsen har delats in i fyra huvudsakliga grupper:

- Ursprungsupplevelsen utan livfullt bildspråk som inkluderar beståndsdelar som ett kärleksfullt intet eller känslor av frid och trygghet - och ofta blir en grund eller frö till förändring.

- Den positiva och/eller behagliga upplevelsen som ofta inbegriper kärleksfulla möten med döda anhöriga och andliga varelser, religiösa figurer eller ljusvarelser och vackra miljöer, extatiska känslor och känslor av fullständigt accepterande och villkorslös kärlek.

- Den mindre positiva och/eller obehagliga upplevelsen som kan innefatta ett skrämmande tomrum eller fullständigt limbo, avsaknad av kärlek, upplevelser av att bli dömd av en högre makt, hotande varelser och miljöer och känslor som rädsla, skam och vrede.

- Den transcendenta upplevelsen som ofta är opersonlig till sin natur och kan inbegripa djupgånde andliga insikter, allomfattande kunskap, dimensioner och miljöer bortom individens begreppsvärld, framtidsvisioner och hisnande resor i andra verkligheter.

Både positiv och negativ

Nära-dödenupplevelsen är en mycket komplex och omvälvande erfarenhet både för vuxna och barn, som kan få många olika följder - inte bara positiva sådana. Det är vanligt att den medför stora förändringar i individens livsåskådning som kan vara svåra att integrera i det dagliga livet. För barn som har en NDU kan svårigheten bestå i att de inte förstår vad som hänt eller inte blir trodda när de berättar om sin upplevelse. Följdverkningarna av en nära-dödenupplevelse kan sträcka sig över många år och även öka med tiden.

De vanligaste negativa reaktionerna efter en NDU är:

- Vrede för att ha blivit återupplivad och tvungen att lämna platsen där man befann sig.

- Skuld för att inte ha saknat eller haft skrupler mot att lämna anhöriga.

- Besvikelse vid upptäckten att man återigen är förskansad i en fysisk kropp och måste äta, andas osv.

- Tystlåtenhet eftersom upplevelsen har en tendens att vara outsäglig och svår att uttrycka.

- Depression då man måste återuppta sitt liv och återvända till den vardagliga världen.

Hur en NDU kan upplevas

I läkaren och nära-dödenforskaren Barbara Rommers bok Blessing in Disguise berättar NDUaren Sadhana om sin nära-dödenupplevelse:

"Man fortsätter genom ljuset och man går bortom och bortom och bortom. Man går bortom tiden och så småningom går man bortom rummet. Vid en viss punkt finns inte längre något rum. Man går också bortom det här att ha någon som helst kropp och efter det kommer man bara att ha medvetande. Att lämna kroppen ger en sådan känsla av frihet, att inte vara begränsad! Man är aldrig helt och hållet frisk, men det vet man inte förrän man inte har någon kropp.

När man går vidare kommer man in i ett sådant lyckorus, inte glädje, men jag menar lyckorus. Sen går man längre, till och med bortom det här att uppleva, och man upptäcker att det är en sådan frihetskänsla, att inte ha några känslor, inga upplevelser.

Om man fortsätter att gå längre in i ljuset, och jag avskyr att använda ordet jag igen, men jag gick hela vägen till det Gudomliga. Gosse, det är inte ens de rätta orden, men hur som helst, jag gick till platsen där jag inte längre existerar som avskild varelse. Det är som en droppe i havet. Man upplöses totalt. Det finns inget separat medvetande. Det finns en oändlighet, och man löses upp i det, vilka ord vi än använder för det Gudomliga.

När man kommer tillbaka vet man att det inte fanns någon separation. Allt som finns, är allt som finns. Jag har ingen aning om hur mycket jordisk tid som förflöt under upplevelsen, men när jag kom tillbaka ""[till kroppen och sjukhuset] visste jag att det finns absolut medvetande och total kunskap. Min första tanke var att jag måste minnas vägen tillbaka så att jag kan visa andra vägen."

Text och översättning ur Blessing in Disguise Lisa Meyler

Boktips:

Fakta och forskning

Raymond A. Moody
I dödens gränsland (Natur och Kultur) Ljuset ur tunneln (Natur och Kultur) The Last Laugh (Hampton Roads Publishing) Klassikerna - Raymond Moodys banbrytande nära-dödenforskning.

Melvin Morse och Paul Perry
Närmare ljuset (Natur och Kultur) Förvandlad av ljuset (Natur och Kultur) inriktade på barns nära-dödenupplevelser Where God Lives (Harper Collins) inriktat på teorin om Gudspunkten i hjärnan Avskedsvisioner: Kärleksfulla möten med döda anhöriga (Natur och Kultur) även dödsbäddsvisioner av olika slag och paranormala upplevelser.

Kenneth Ring
Livet nära döden (Natur och Kultur) Med Evelyn Elsaesser Valarino Lessons from the Light (Insight Books/Plenum Press) De ultimata NDUerna och insikterna från Kenneth Rings mångåriga forskning i ämnet, rekommenderas varmt.

Michael Sabom
Vi upplevde döden (Natur och Kultur) Också en klassiker som kallats den mest rigoröst vetenskapliga och objektiva NDU-undersökningen Light and Death (Zondervan Publishing House) Något helt annat - Michael Saboms egna religiösa tro och perspektiv på NDUer utifrån den, men ändock mycket intressant.

P.M.H. Atwater
Children of the new millenium: Childrens Near-death experiences and the evolution of humakind (Three River Press) Beyond the Light (Thorsons/Harper Collins) Inriktat på barns nära-dödenupplevelser och mänsklighetens utveckling i allmänhet, många mycket spännande fynd inom NDU-fältet man bara finner hos Atwater.

Barbara Rommer
Blessing in Disguise: Another side of the Near-death Experience (Llewellyn Publications) forskning om mindre positiva nära-dödenupplevelser (MP-NDUer), en mindre känd sida av NDUn - objektivt och mycket informativt med många exempel.

Evelyn Elsaesser Valarino
On the Other Side of Life: Exploring the Phenomena of the Near Death Experience (Insight Books/Plenum Press) intervjuer med Kenneth Ring m fl. nära-dödenforskare och upplevare, och diskussion.

Peter Fenwick och Elizabeth Fenwick
The Truth in the Light: An investigation of over 300 Near-Death Experiences (Clairview/Berkley) nära-dödenforskning av neuropsykiater och ordförande för engelska IANDS P. Fenwick.

Brad Steiger och Sherry Hansen Steiger
Children of the Light (Signet/Penguin Books) barns nära-dödenupplevelser, lätt religiöst vinklat, men många vackra upplevelser.

Elisabeth Kübler-Ross
Om barn och döden (Natur och Kultur) On Death and Dying (Macmillan Publishers) nära-döden pionjären Elisabeth Kübler-Ross´ erfarenheter och forskning.

Karlis Osis och Erlendur Haraldsson
At the Hour of Death (Hastings House Publishers) Svensk översättning: Vad de såg i dödsögonblicket (Atlantis)

Stanislav Grof och Christina Grof
Beyond Death: The Gates of Consciousness (Thames and Hudson) medvetandeforskarens Stanislav Grofs fynd.

Nära-dödenupplevares berättelser

Betty J. Eadie
Omsluten av ljuset (Forum) Hjärtat vaknar (Forum) lätt religiös vinkling men mycket fascinerande

Dannion Brinkley
Räddad av ljuset (Natur och Kultur) dramatisk NDU vid blixtnedslag med paranormala förmågor och omvälvande personlig omvandling som följd Inte rädd för att dö (Natur och Kultur) spännande fortsättning

Göran Grip
Allting finns (Forum) djupgående personlig omvandlingsresa som inkluderar nära-dödenupplevelser och mycket mer. Rekommenderas mycket varmt.

Angie Fenimore
Beyond the darkness (Simon and Schuster) mindre positiv NDU vid självmordsförsök med positiva följdverkningar.

George G. Ritchie
Från andra sidan ""[Return from tomorrow, svår att få tag i på svenska - Flemming H. Revell/Baker Book House] Ordered to return (Hampton Roads Publishing) Klassiker - psykiatern George Ritchies genomgripande nära-dödenupplevelse och följdverkningar som fick Raymond Moody att börja forska i NDUer.

Howard Storm
My Descent into Death (Clairview/Temple Lodge Publishing) Framgångsrik man som levt den amerikanska drömmen får omvälvande NDU som förändrar hela livet.

Tom Sawyer och Sidney Sailor Farr
What Tom Sawyer Learned from Dying (Hampton Roads Publishing) insikter och paranormala upplevelser efter NDU

Laurelynn Martin
Searching for Home (Cosmic Concepts) ung kvinnas NDU och hur den påverkat hennes liv

Grace Bubulka
Beyond this Reality (Word Dancer Press) sjuksköterskas NDU med följdverkningar

When Ego Dies: A Compilation of Near-Death & Mystical Conversion Experiences (Emerald Ink Publishing) sammanställning av olika andliga och transformerande upplevelser av IANDS medlemmar.

Don Brubaker
Absent from the Body (Peninsula Publishing) Rätt stark religiös vinkling, men icke desto mindre fascinerande upprepade multipla NDUer under lång tid vid mycket svåra hjärtproblem.

RaNelle Wallace
The Burning Within (Gold Leaf Press) Otrolig historia om överlevnad och inre styrka som inkluderar NDU, rekommenderas