Hem

Själens mörka natt Depression

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 527937, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Ulf
är en sorts Depression och Upplevbart

Fas under en andlig-psykisk eller själslig utvecklingsprocess eller kris, som är snarlik djup depression men har andliga orsaker.

Alias: dark night of the soul, själens mörka natt och skärseld

normal

Själens mörka natt

En ångest förföljer mig. Den sipprar ur jorden. Där våndas ett träd i tunga lager av jord. Å vind! Solljus! Känn den våndan: löften om doft av paradisunder.

Karin Boye

De flesta människor som är involverade i en andlig utvecklingsprosess möter förr eller senare upplevelser och går igenom stadier som är av det mindre behagliga slaget. Det är en naturlig del av en sådan process, och inte att betrakta som något som måste undvikas eller förbigås. Att bearbeta sådana upplevelser och gå igenom skeden som kan vara svåra är ofta nödvändigt för att läkas psykiskt och nå fram till en djupare känsla av livsglädje och större personlig frihet.

Många gånger stiger under en andligt-psykisk utvecklingsprocess traumatiska minnen och upplevelser till ytan från det undermedvetna - det personliga eller det transpersonella - som kan innefatta rädsla, känslor av ensamhet, sorg, smärta osv. Ofta kommer man i kontakt med den del av psyket som berör födelse och död, och inte sällan den rädsla som har samband med dem, och får i vissa fall kontakt med psykiska komponenter som gäller galenskap.

Under sådana stadier i den andliga utvecklingen är det mycket viktigt att komma ihåg att dessa upplevelser i regel är övergående, och många gånger leder till att man uppskattar det läkande som sker och de upplevelser av befrielse, glädje och livslust som vanligen kommer efter ännu mer.

Själens dunkla natt, eller själens mörka natt, har även beskrivits av kristna mystiker som Johannes av Korset som en mycket specifik fas under den andliga utvecklingen, ett slags reningsprocess eller skärseld som leder till stora andliga genombrott. Transpersonellt inriktade vetenskapsmän, bl.a. Roberto Assagioli (se psykosyntes), har bekräftat att en sådan upplevelse kan vara snarlik djup depression, men inte är en sjuklig företeelse utan i grunden en konstruktiv andlig process som leder till oerhört positiva resultat.

normal

Rädsla

En av de vanligare rädslorna som förekommer under andlig-psykiska utvecklingsprocesser är rädsla för att förlora kontrollen. Den grundläggande beståndsdelen i sådana processer är förändring, och när gamla personlighetsstrukturer förvandlas till något nytt, gamla föreställningar om sig själv, andra och världen förändras eller försvinner, gamla intressen, värderingar, sätt att vara och se på livet kanske faller bort, kan man periodvis uppleva det som om all kontroll man tillkämpat sig genom att lära sig att hantera livet är på väg att försvinna. I en bemärkelse kan detta vara riktigt när det gäller uttjänta mönster och psykiska strukturer, och det är viktigt att minnas att det i det gamlas ställe uppstår något nytt, vilket kan ta sin tid.

Ytterligare en rädsla som är vanligt förekommande är rädsla för det okända. I någon mån finns denna rädsla hos oss alla, och kan under en process som kan inbegripa många förändringar och nya upplevelser bli förstärkt. När det gäller transpersonella upplevelser kan rädslan för det okända också öka eftersom dessa kan innefatta nya och ovana känslor, förnimmelser och företeelser.

Ännu en rädsla som är vanligt utbredd och som kan framträda under en andlig utvecklingsprocess är rädsla för döden. Förvandlingen och förändringarna som en sådan process innebär kan innefatta döende i många olika former - av invanda föreställningar och trosåskådningar, psykiska mönster och gamla livsstrategier. Det förekommer även upplevelser av transpersonell natur som för individen i kontakt med döden på en djupare nivå.

I många andliga traditioner , exempelvis buddhismen, framhåller man vikten av att inse tillvarons förgänglighet för att utvecklas andligen, och inkluderar kontemplation eller meditation över död och förgänglighet i den andliga disciplinen. En individ som är involverad i en själslig resa kan få spontana upplevelser av sådana djupgående insikter, och under en tid kanske enbart se den förgängliga sidan av livet och alla dess beståndsdelar. Sådana stadier och upplevelser är oftast övergående och kan vara en viktig del av den andliga utvecklingen, som kan leda individen till förståelse för och uppskattning av livet på ett djupare plan.

normal

Negativa känslor av kosmisk omfattning

När man kommer i kontakt med de transpersonella dimensionerna kan upplevelser och känslor av kosmisk omfattning förekomma. Sådana känslor kan vara mycket djupgående och enkelt uttryckt desamma som i den personliga sfären, men förstorade till universell, eller kosmisk storlek.

Under återupplevelse och bearbetning av traumatiska händelser som innefattar ensamhet och sorg i den personliga livshistorien, kan de transpersonella dimensionerna bryta in med känslor av kosmisk övergivenhet, hopplöshet och ensamhet, eller kollektiv sorg. Eller så kan man t ex. under en tidigare-livupplevelse identifiera sig med alla krigsoffer, slavar eller martyrer som någonsin funnits, eller när man är på väg att konfrontera döendet av gamla sätt att vara, eller personlighetsstrukturer som blivit överflödiga, få arketypiska eller mytologiska visioner av all den död, vissnande och förgänglighet som finns i världen.

Vissa stadier i en andlig utvecklingsprocess kan också innebära upplevelser av existentiell ensamhet och meningslöshet som kan öka till kosmisk omfattning. En individ som genomgår en sådan fas kan uppleva inte bara sitt eget liv, utan hela mänsklighetens tillvaro som tom och meningslös, och känna sig avskuren från andra, sig själv, eller en högre ordning som skapar mening i livet. Detta kan vara en viktig del i utvecklingen, är återigen oftast övergående och kan leda fram till en djupare upplevelse av mening och samhörighet.

normal

"Galenskap"

Generellt sett är det så att förnuftet eller intellektet, som många av oss förlitar oss på, sällan har något att skaffa med inre processer som sker på en djupare nivå av psyket, och som inte låter sig styras av förnuftsskäl. För en individ som är i hög grad intellektuellt inriktad kan detta vara obehagligt eller skrämmande.

Det kan även kännas skrämmande och obehagligt att återuppleva traumatiska händelser från mycket tidig barndom, eller sådana som har anknytning till födelsen, eftersom de ofta är överväldigande intensiva och kan uppfattas som något som sker här och nu. För en person som inte har kunskap om sådana processer kan det kännas som att han eller hon är på väg att förlora förståndet. Detsamma kan också hända någon som är med om ovana och oväntade upplevelser av transpersonell natur, särskilt om man inte har tillgång till stöd och förståelse av andra.

Det förekommer också stadier under en andlig-psykisk förändringsprocess som kan innefatta döendet av uttjänta och begränsande sätt att tänka och resonera, vilket kan upplevas som att man är på väg att bli galen. Detta är i sådana situationer inte fallet, och som med andra förändringsprocesser, så kommer i de gamla intellektuella strukturernas ställe vanligtvis något nytt som är mer omfattande och ger individen större frihet och möjligheter.

normal

Boktips

Stanislav Grof
The Stormy Search for the Self (Thorsons/Harper Collins) (ed.) Spiritual emergency (Tarcher/Putnam)

Roberto Assagioli
Transpersonal Development (Thorsons/Harper Collins - svensk översättning - Transpersonell utveckling: psykosyntes och den andliga dimensionen)

Johannes av Korset
Själens dunkla natt (Karmel förlag)

Viktor E. Frankl
Livet måste ha mening (Natur och Kultur)

Harry R. Moody och David Carroll
Själens fem stadier: den andliga utvecklingen under livet (Wahlström & Widstrand)

Elisabeth Kübler-Ross
Döden är livsviktig (Natur och Kultur)

Jack Kornfield
A Path with Heart (Bantam Books)