Hem

Transpersonell psykologi Psykologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 527713, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Psykologi

Psykologisk gren som inkluderar andliga och paranormala fenomen

Alias: transpersonell psykologi

normal

Transpersonell psykologi - en större syn på människan

"Den vackraste upplevelsen vi kan ha är den
mystiska... Den som är främling för denna
känsla, den som inte längre kan stanna upp och
förundras, hänryckas och förtrollas, är så
gott som död."

Albert Einstein

Andlig utveckling har under årtusenden och i många kulturer betraktats som en normal, integrerad och väsentlig del av det mänskliga livet. I många samhällen har man haft särskilda riter och ceremonier för att befrämja denna utveckling, kartor för den andliga resan och metoder för att understödja och underlätta den. Förändrade medvetandetillstånd och transcendenta processer och upplevelser har beskrivits kontinuerligt under historiens lopp, och det finns starka belägg för att världens stora religioner bygger på sådana upplevelser.

Huvudfåran i den västerländska psykologin och psykiatrin har traditionellt främst koncentrerat sig på patologiska processer i det mänskliga psyket, och avvisat alla former av förändrade medvetandetillstånd och transcendenta upplevelser som sjukliga, medan man i många andra kulturer har betraktat dem som integrerade delar av det personliga och sociala livet: exempelvis hos de nordamerikanska indianerna, eller de australiska aboriginerna, där drömmande, förändrade medvetandetillstånd och visioner har varit betydelsefulla delar i varje människas liv. I många andliga och traditionella medicinska läror har man i tusentals år hävdat att mänskliga varelser kan uppnå ett stort antal olika medvetandetillstånd och inte är begränsade till det vardagliga, vakna dagsmedvetandet, som enbart är ett av dem.

Transpersonell betyder utöver personligheten, och den transpersonella psykologin är den västerländska psykologiska gren där man inkluderar dessa själsliga och andliga dimensioner av människan och livet, och strävar efter att integrera dem i den västerländska vetenskapen. Den transpersonella psykologin omfattar mänsklig växt utöver personlighetens ramar och begränsningar, och tar till vara och bekräftar alla människors möjlighet att utvecklas andligen och uppnå tillstånd som historiskt varit förbehållna yogis och mystiker i österlandet.

Den transpersonella psykologin och moderna medvetandeforskningen omfattar också studiet av medvetandets natur, och förändrade medvetandetillstånd och transcendenta upplevelser man börjat undersöka vetenskapligt i väst först på senare tid. Man har till stora delar bekräftat upptäckter och påståenden från andliga och traditionella medicinska läror, och börjat göra åtskillnad mellan förändringar i psyket som är patologiska, dvs. sjukliga, och medvetandetillstånd, upplevelser och processer som är annorlunda än i vårt vanliga vardagsmedvetande, men likväl naturliga, sunda och konstruktiva, och utveckla metoder för att arbeta med dem.

En av de välkända föregångare som bidrog till en bredare förståelse och kunskap om det mänskliga sinnet i andlig bemärkelse var Carl Gustav Jung, som bl. a. myntade begreppet det kollektiva omedvetna – en universell damm av kunskap vi alla delar, och beskrev arketyperna, allmänmänskliga schablonbilder laddade med stark psykisk energi som påverkar och formar oss på en nivå bortom den individuella. Han myntade också begreppet synkronicitet – till synes meningsfulla samband mellan medvetandet och den materiella verkligheten, som är oförklarliga i konventionella orsaksmässiga termer. Psykologen Abraham Maslow bidrog också till den transpersonella psykologin och kunskapen om det mänskliga medvetandets möjligheter. Han beskrev bl. a. höjdpunktsupplevelserna – ögonblick av enhet med naturen och tillvaron, tillfällen av extraordinär skönhet och transcendens, som ett naturligt och positivt led i människans utveckling.

Den amerikanske psykologen William James, som avled 1910, var också en av föregångarna på området och en av dem som ur den västerländska psykologins perspektiv studerade olika former av transpersonella och andliga upplevelser. Den nutida filosofen Ken Wilber, en av de tänkare som strävat efter att sammanföra den västerländska psykologin med den tusenåriga kunskapen i österländska andliga traditioner, skriver i No Boundary (ungefär Utan gräns, för citat, se boktips):

William James, en av Amerikas främsta psykologer, betonade gång på gång att vårt normala, vakna medvetandetillstånd endast är en sorts medvetenhet, medan det runtom och avskilt från denna av den tunnaste hinna ligger potentiella former av medvetenhet som är helt och hållet annorlunda. Det är som om vårt vardagliga medvetande inte är annat än en obetydlig ö, omgärdad av en oändlig ocean av ett annat, häpnadsväckande och icke kartlagt medvetande, vars vågor oupphörligt slår mot vårt normala medvetandes bankar. Och fullständigt spontant kan de bryta igenom och överskölja vår ö av medvetenhet med vetskap om en väldig, till stor del outforskad, men påtagligt verklig trakt av ett nytt och annorlunda medvetande, en medvetenhet av ett nytt slag.

En av de nutida förgrundsfigurerna och grundarna av den moderna transpersonella psykologin är den checkisk-amerikanske psykiatern Stanislav Grof. I The Holotropic Mind (Ung. Det holotropiska sinnet) säger han:

Den medvetandeforskning jag och andra bedrivit under loppet av de tre senaste årtiondena har framför allt övertygat mig om att våra nuvarande vetenskapliga modeller av det mänskliga psyket inte kan förklara många av de nya fakta och observationerna i vetenskapen. De utgör en begreppsmässig tvångsskjorta, och gör många av våra teoretiska och praktiska ansträngningar ineffektiva, och motarbetar dem till och med i många fall. Öppenhet för nya data som utmanar traditionella lärosatser och dogmer har alltid varit en viktig egenskap hos det bästa i vetenskapen, och fungerat som en drivkraft för utveckling. En sann vetenskapsman förväxlar inte teori och verklighet, och försöker inte diktera hur naturen ska bete sig. Det är inte vår sak att besluta vad det mänskliga psyket kan, och inte kan göra för att det ska passa in i våra bekväma och välordnade förutfattade meningar. Om vi någonsin ska kunna upptäcka hur vi på bästa sätt kan samarbeta med psyket, måste vi låta det uppenbara sin sanna natur för oss.

Ytterligare en forskare som fördjupade sig i andlig-psykisk utveckling var psykiatern och professorn Roberto Assagioli, som var en av Sigmund Freuds elever. Assagioli ansåg att andlig utveckling var en integrerad och väsentlig del av mänskligt liv, och menade att vi alla förutom ett undermedvetet även äger ett övermedvetet, där högre eller andliga egenskaper och förmågor har sin hemvist. Han menade också att vi förutom det personliga självet äger ett andligt själv, som befinner sig på en djupare eller högre nivå än det många av oss vanligtvis betraktar och upplever som vårt jag. I den transpersonella psykologiska gren han grundade, psykosyntesen, utvecklade han metoder och tekniker för att nå detta större själv. I Transpersonal Development, ungefär Transpersonell utveckling, skriver han:

I våra studier av människans psykiska natur har nu tiden kommit för att rikta vår uppmärksamhet mot den högre delen av det omedvetna: det övermedvetna och det andliga Självet. Inledningsvis behöver vi bekräfta det övermedvetnas verklighet, för det är ännu inte allmänt accepterat, särskilt inte på det vetenskapliga och psykologiska området, där det är en okänd företeelse. Det övermedvetnas faktiska existens behöver dock inte bevisas, det är en upplevelse, och när vi blir medvetna om dess existens kan det betraktas som ett av de psykiska fakta som Bergson så träffande framställde det, fakta som inrymmer bevis och bekräftelse i sig själva. Det övermedvetna är en direkt upplevelse, precis som upplevelsen av en färg, ett ljud eller en känsla. Det är varken möjligt eller nödvändigt för någon att bevisa förnimmelsen av rött eller grönt, glädje eller smärta, för dem som upplever sådana saker är de en psykologisk verklighet. …Den inre upplevelsen av det transcendenta Självet, och dess intima förbindelse och förening med det personliga jaget, ger dem som har den en känsla av mening och inre expansion, vetskap om att på ett eller annat sätt ta del i det gudomliga varandet. I de religiösa traditionerna och andliga lärorna från alla tidsåldrar finner man ett stort antal exempel på detta tema, ibland formulerade i djärva termer. I bibeln finns den uttryckliga meningen: Jag säger er; Ni är gudar och alla är Ni barn av det Yttersta Högsta."

Precis som i många andliga traditioner menar man alltså i den transpersonella psykologin att människan kan uppnå och inträda i ett stort antal olika medvetandetillstånd, och inte är begränsad enbart till det vardagliga vakna dagsmedvetandet. Man skiljer som sagt på förändrade medvetandetillstånd som är patologiska och sådana som är annorlunda än i vårt vanliga vardagsmedvetande, men ändå naturliga och konstruktiva.

I den transpersonella psykologin betraktar man inte människan som enbart styrd av instinktiva drifter och formad av personliga upplevelser och historia. Man inkluderar även större perspektiv som det kollektiva omedvetna, det övermedvetna, och högre, eller andliga psykiska krafter och processer. Man menar att den mänskliga utvecklingen inte upphör i och med personligheten, utan fortsätter till högre stadier.

Roberto Assagioli beskriver de vanligaste och mest framträdande särdragen i dessa högre stadier i Transpersonal Development:

- En upplevelse av ljus, upplysning, antingen i allmän bemärkelse eller i bemärkelsen av belysning av vissa problem eller situationer, vars lösning och betydelse då blir uppenbara.

- En upplevelse av frid, en total frid som är oberoende av yttre omständigheter eller inre tillstånd.

- En upplevelse av skönhet och harmoni.

- En upplevelse av glädje och sublimitet.

- En upplevelse av kraft – andlig kraft.

- En upplevelse av storhet, expansion, universalitet, evighet.

Och i No Boundary säger Ken Wilber:

Någonting mycket enkelt händer när vi besvarar frågan Vem är jag? När vi beskriver, eller förklarar, eller till och med bara känner oss själva, är det vi i själva verket gör, vare sig vi vet det eller inte, att dra en mental gräns eller linje tvärs över hela vårt upplevelsefält. Och allt på insidan om denna gräns kallar vi för, eller erkänner som oss själva, medan vi upplever allt på utsidan om denna gräns som icke-själv. Vår jag-identitet beror med andra ord helt och hållet på var vi drar denna gränslinje. …Det mest intressanta med denna gränslinje är att den kan förändras, och ofta också gör det. Den kan dras om. I en bemärkelse kan en individ på nytt kartlägga sin själ, och i den finna områden han aldrig trott vara möjliga, uppnåeliga, eller ens önskvärda.

Den transpersonella psykologin omfattar förutom forskning i högre medvetandetillstånd även fostrets medvetande, upplevelser före och runt den fysiska födelsen, och födelsetraumats påverkan på psyket. Den omfattar också många andra upplevelser som kan förekomma under andligt-psykiska utvecklingsprocesser. Dessa kan vara jagets död- och återfödelseupplevelser, upplevelser av minnen från tiden runt, under och före den fysiska födelsen, mångskiftande upplevelser av ljus- och subtila energifenomen, upplevelser som tycks vara minnen från tidigare liv eller karmiska upplevelser, paranormala upplevelser av olika slag, eller helt enkelt starka känslor av förhöjd livslust, glädje, balans och harmoni. Mindre behagliga upplevelser som populärt ofta kallas själens mörka natt kan också förekomma. Alla dessa är transpersonella upplevelser, och är normala företeelser under den andligt-psykiska utvecklingen. Sådana processer förlöper emellertid inte alltid lätt och utan svårigheter – andlig kris, eller Spiritual Emergency, en term som myntats av Stanislav Grof, har nyligen införts som diagnoskriterium i DSM IV – The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som används som diagnostisk handbok inom psykiatrin över hela världen. Stanislav Grof säger i The Holotropic Mind:

Som ett resultat av observationer av bokstavligen tusentals människor som upplevt icke-ordinära medvetandetillstånd är jag nu övertygad om att vårt individuella psyke förenar oss direkt, inte bara med vår omedelbara miljö och olika delar av vårt eget förflutna, utan också med händelser som ligger långt bortom räckvidden för våra fysiska sinnen och som sträcker sig in i andra historiska tidevarv, ut i naturen och i kosmos. Jag kan inte längre förneka bevisen för att vi har fömågan att återuppleva de känslor och fysiska förnimmelser vi upplevde under vår färd genom födelsekanalen, och återkalla episoder som ägde rum då vi befann oss i moderliven hos våra mödrar som foster. Ibland kan vi nå långt tillbaka i tiden och bevittna sekvenser ur våra mänskliga och animala förfädrers tillvaro, liksom händelser som inbegriper människor från andra historiska tidsepoker och kulturer vi inte har någon som helst genetisk anknytning till. Med vårt medvetande kan vi överskrida tid och rum, passera gränser som avskiljer oss från olika djurarter, uppleva processer i växtriket och den inorganiska världen, och till och med utforska mytologiska och andra verkligheter som vi inte visste existerade. Vi kan upptäcka att upplevelser av det här slaget kommer att ha en djupgående inverkan på vår livsfilosofi och världsåskådning.

I vår kultur och samhälle har religion och andlighet traditionellt varit skilda från psykologin och vetenskapen - trots att vetenskapen till stora delar genomsyrar vårt dagliga liv med sin högteknologiska och mekanistiska världsbild - medan man i många kulturer har betraktat dem som integrerade delar i det personliga och sociala livet grundat på varje individs upplevelser och utveckling. I den transpersonella psykologin menar man att dessa mänskliga upplevelser, förmågor och processer är mycket väsentliga också för oss, men att vi har förlorat balansen och avlägsnat oss från denna del av oss själva, och följaktligen berövat oss en högre utveckling, större harmoni och många värdefulla egenskaper och förmågor.

Idag ägnar sig allt fler västerlänningar åt andliga discipliner, experientiella (upplevelsebaserade) terapier, personlig utveckling och andligt sökande, och allt fler rapporter om andligt-psykiska och transpersonella upplevelser och processer kommer från människor i väst. Aktuella rön inom den transpersonella psykologin, tanatologin (läran om döden och döendet) och den moderna medvetandeforskningen har gett starka belägg för att sådana processer och upplevelser är en väsentlig och inneboende del i psyket som vi alla kan få tillgång till, och att det kan öppna nya vägar till att lösa både personliga, sociala och globala problem.

Orsaker till både individuellt lidande och mellanmänskliga och samhälleliga företeelser i vår värld som krig, våld, diktaturer, grymhet av alla de slag osv. kan i enlighet med dessa fynd ligga djupare och ha ett bredare omfång än man tidigare trott i psykologin, då man förklarat dem som människans animala instinktiva drifter eller resultat av personliga psykologiska trauman. Alla dessa är onekligen viktiga faktorer, liksom många andra som sociala och ekonomiska, men rön inom den transpersonella psykologin och medvetandeforskningen antyder att dessa orsaker även kan ha sina rötter långt djupare i lagren av våra psyken än vi tidigare trott.

Många individer som genomgår andligt-psykiska utvecklingsprocesser och har transpersonella upplevelser som för dem i kontakt med djupare och bredare nivåer av psyket kan få tillgång till genomgripande psykosomatiskt läkande, en allmänt högre grad av välbefinnande och dessutom uppnå en långt större medvetenhet om exempelvis vikten av omsorg om vår miljö, större insikt om behovet av mänsklig enhet och samarbete på ett globalt plan, till stora delar minskad aggression, och ökad empati och samhörighet med andra människor, naturen och universum.

I den transpersonella psykologin menar man alltså att alla människor kan nå andlig-psykisk växt på en högre nivå, och att vi alla har potentialen att uppnå en utveckling som är likvärdig med den hos mänsklighetens stora andliga lärare. Och för att uppnå detta behöver vi lära oss mer om och utforska vårt eget medvetandes mysterier.

Boktips:

Stanislav Grof,
Psychology of the Future (Suny Press) The Holotropic Mind (Harper Collins) Beyond the Brain (State University of New York Press) The Adventure of Self-discovery (State University of New York Press) The Cosmic Game (Suny Press) med Christina Grof The stormy search for the Self (J. P. Tarcher) med M.L.Valier (ed.) Human survival and Consciousness evolution (Suny Press)

Frances Vaughan
The inward Arc: Healing in Psychotherapy and Spirituality (Blue Dolphin Press) Frances Vaughan et. al. (ed.) Paths Beyond Ego: The Transpersonal Vision

John Rowan
The Transpersonal; Psychotherapy and Counselling (Routledge)

Ken Wilber
No boundary (Shambhala Publications) The atman project; A Transpersonal view of Human Development (The Theosphical Publishing House) The Eye of Spirit (Shambhala Publications) A Brief history of Everything (Shambhala Publications)

Donald Rothberg och Sean Kelly
Ken Wilber in Dialogue (Quest Books/The theosophical Publishing House)

Roberto Assagioli
Psychosynthesis (Thorsons/Harper Collins) Transpersonal Development: The Dimension beyond Psychosynthesis(Thorsons/Harper Collins. Svensk översättning: Transpersonell utveckling; Psykosyntes och den andliga dimensionen, skall utges snart på HumaNova förlag)

Danah Zohar och Ian Marshall
SQ Själens Intelligens (Forum) Kvantjaget (Forum)

C. G. Jung
Om psykisk energi, drömmar och arketyper (Wahlström och Widstrand)Mitt liv: Drömmar, tankar, minnen.

Arthur Janov
Primalskriket (Wahlström och Widstrand) Det nya primalskriket: Primalterapi 20 år senare (Wahlström och Widstrand)

Harry R. Moody och David Carrol
Själens fem stadier: den andliga utvecklingen under livet (Wahlström och Widstrand)