Hem

Noas ark Föremål

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 254, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/noas_ark.html
är Föremål

Bibelns syndaflodsberättelse är mer än tvåtusen år äldre än kristendomen, men det är främst genom kristen mission som den har spritts över världen.

Alias: noas ark

normal

Så här föreställer sig den amerikanske författaren Rene Noorbergen att Noas ark har sett ut. Liksom andra kreationister hävdar han att Noa var en historisk person och att en världsvid översvämning verkligen har ägt rum. Som bevis för detta hänvisar man till de många berättelser om en syndaflod som har nedtecknats i olika världsdelar. Många av dessa berättelser är förbluffande lika den bibliska berättelsen. Som exempel nämner Noorbergen en legend som nedtecknats på Hawaii:

"Öfolket tror att långt efter att världen skapats, hade den förste mannen blivit så ond att hans gud, Kane, bestämde sig för att förgöra honom och jorden som han levde på. Men eftersom Kane var trött på att skapa beslöt han att låta den ende rättfärdige mannen Nu-u och hans familj undslippa genom att bygga en stor kanot med ett hus ovanpå. Kane befallde sedan Nu-u att ta sin hustru Lili- Nu-u, deras barn och alla djur han ville ombord på farkosten för att invänta den stora floden.

När regnen kom och vattnen steg och oceanerna flöt ihop, drev farkosten Waa-Halau omkring många dagar, och samtidigt utrotades alla andra människor. Slutligen, efter att ha lämnat en regnbåge som tecken på evig förlåtelse, lät Kane vattnen sjunka undan och sade till Nu-u och hans tre söner att befolka jorden."

Likheten med berättelsen om Noa i Första Mosebok är slående. Noorbergen drar slutsatsen att syndafloden verkligen har ägt rum, och att minnet av den lever vidare i legender hos manga olika folk.

Bibelns syndaflodsberättelse är mer än tvåtusen år äldre än kristendomen, men det är främst genom kristen mission som den har spritts över världen.

Berättelsen om Noa hör till de mest anslående och fantasieggande i Bibeln. Främst har den gjort intryck i trakter där det förekommer översvämningskatastrofer. Sådana trakter f_nns i alla världsdelar. På en del platser är det floder som svämmar

över, på andra - som på Hawaii - drabbas man av störtvågor

från jordbävningar till havs.

Missionärens berättelse om Noa blev ofta, med större eller mindre förändringar, införlivad i den egna folkdiktningen. Någon generation senare kan missionären och hans övriga budskap vara bortglömda, men syndaflodsberättelsen har funnits kvar. I en del fall har den nedtecknats av förundrade upptäcktsresande och folklivsforskare, som var övertygade om att vara de första västerlänningarna på platsen.

Redan pa 600-talet naddes Kina av kristna missionärer, vars inflytande ledde till en kinesisk syndaflodsberättelse som är mycket lik Bibelns. Den hawaiiska legenden om Nu-u har ett likadant ursprung. Den är dock av färskare datum eftersom ön inte hade nagon kontakt med Västerlandet före James Cooks landstigning år 1778.


normal

Jag har själv många gånger undrat över hur allt gick till när Noa byggde Arken och tog med sig alla djuren för att undkomma syndafloden. Det finns saker som jag inte kan förstå fortfarande, men efter att ha läst boken Noah's Ark: A Feasibility Study, av John Woodmorappe, har en hel del av mina frågor fått svar.

I boken försöker författaren förklara att det som låter som en saga faktiskt kan ha inträffat, precis som det står skrivet i bibeln. Givetvis kan man ju förklara allt som verkar omöjligt med att Gud gjorde ett övernaturligt ingripande och fixade allt åt Noa, men John Woodmorappe vill för att övertyga dem som inte tror på en Gud som kan göra under, visa att bibelns berättelse om Noas Ark håller att tro på även utan ett gudomligt ingripande.

Här har jag tänkt ta upp en del av de frågor och svar som finns med i John Woodmorappes bok, fast kanske inte så omfattande som i boken. Ingen vet ju hur allt gick till i detalj men jag vill ändå försöka att ge en möjlig förklaring åt den som har svårt att tro på berättelsen om Noa.

Varifrån kom allt vatten som täckte hela jorden?


En del forskare menar att jorden innan syndafloden omgavs av ett ånghölje en bit ut i atmosfären, som gjorde att klimatet var tropiskt över hela jorden. De stödjer sig på 1 Mos 1:6-7, där det står att Gud skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet. Det står ju också att marken vattnades av en dimma som steg upp från jorden och inte av regn (1 Mos 2:5-7). Av detta kan man anta att det inte regnade förrän syndafloden kom och att det var då som vattnet, som omgav jorden i form av ett ånghölje, blev det första regnet (1 Mos 7:11). Denna teori utvecklades för att försöka förklara varifrån allt vatten kom, men har senare ifrågasatts av många skapelsetroende forskare som menar att den inte håller för en närmare granskning. När vi läser om syndafloden i bibeln, ser vi att vatten nivån steg ända tills alla berg var helt täckta med vatten (1 Mos 7:17-20) Oftast tänker man väl sig att det regnade så mycket att hela jorden täcktes av vatten, eftersom det står att det regnade i 40 dagar och 40 nätter (1 Mos 7:12). Men även om det regnade oavbrutet i 40 dygn så skulle det bara motsvara en mycket liten del av den totala vattenmängd som en global syndaflod kräver. Det finns också en övre gräns för hur mycket vatten som kan bindas i atmosfären, som gör det omöjligt att regn skulle ha varit huvudorsaken till syndafloden. Vad man inte får glömma är att det också står att djupets källor bröt fram (1 Mos 7:11). Det är denna vers som är nyckeln till varifrån allt vatten kom. För att kunna förklara en global översvämning av syndaflodens storlek måste nästan allt vatten ha kommit från stora underjordiska källor annars skulle inte alla berg ha blivit täckta med vatten. Bibeln börjar ju också med att tala om att alla de stora djupets källor bröt fram, det verkar som att det är detta som är viktigast i sammanhanget och inte att himmelens fönster öppnade sig.

Om det nu var så som det står, att hela jorden var täckt med vatten, så kan man ju undra vart allt vatten finns idag. När vattnet sjönk undan måste det ju ha hamnat någonstans. Tittar man på hur mycket vatten som finns i våra hav, så ser man att den sammanlagda landmassan skulle kunna rymmas i havens vatten. Om man tänker sig att alla berg plattades ut och djuphavsgravarna höjdes motsvarande så skulle faktiskt hela jorden vara täckt med vatten. Bibelns berättelse om en global syndaflod är inte så omöjlig som den kanske verkar vid första anblicken.

Här är några bra länkar till sidor om skapelsetro och syndafloden som jag själv har haft mycket nytta av, för den som vill fördjupa sig mera i ämnet:

Center for Scientific Creation
Lambert's Library


Hade den tidens människor kunskapen som behövdes för att bygga en båt av Arkens storlek?

När vi tänker på människor som levde för 5000 år sedan, får vi lätt bilden av ett folk som nyss hade flyttat ut ur grottorna och lärt sig att bygga kanoter.Vår tids sätt att se på historien är ju att vi har utvecklats från att vara apor till den högt stående människan vi är idag, och då borde det inte vara möjligt för Noa att bygga en ca 137 m lång Ark. Det är inte så enkelt som att människan först lärde sig att bygga små båtar och sedan fortsatte att bygga större och större skepp och tillsist nådde upp till dagens stora fartyg. Om vi ser tillbaka i historien, finner vi att t.ex kineserna byggde större skepp på 1500-talet än vad de gjorde långt senare.Vi kan också se att skeppsbyggarkonsten utvecklades olika fort i olika kulturer, så man kan inte fastslå att det var omöjligt för människan på Noas tid att bygga stora skepp för att det dröjde mycket längre innan vi själva här i Europa lyckades bygga skepp av Arkens storlek.Om man hittar lämningar eller ritningar av ett skepp från en viss tid, kan man ju inte vara säker på att detta är det mest avancerade skepp som människor kunde bygga då. Om vi tänker oss att arkeologer i framtiden skulle hitta lämningarna efter en roddbåt eller kanot från vår tid, och sedan dra slutsatsen att människor på 1900-talet inte kunde bygga större båtar, så ser vi ju hur fel det kan bli! Det finns många bevis för att gamla kulturer kunde utföra gigantiska konstruktioner och byggnadsverk som vi än idag inte kan förstå hur de kunde genomföra. Det tydligaste exemplet är väl pyramiderna i Egypten! Det finns nog områden inom vetenskapen som vi i vår tid inte har utforskat ännu, men som människor för flera tusen år sedan förstod och kunde använda sig av. Jag tror vi är lite för självsäkra när vi säger att vi själva i vår tid är historiens högst stående kultur! Tillsist vill jag bara nämna att det nog inte var så svårt för Noa att konstruera Arken, han fick ju trots allt en utförlig beskrivning av GUD (1 Mos 6:14-16), kanske fick Noa också en komplett ritning! Om Noa helt på egen hand hade konstruerat Arken, är det inte så säkert att projektet hade lyckats. Trots en bra beskrivning av GUD, måste det ha varit en hel del arbete innan Arken stod färdig!

Vilka djur fanns ombord på Arken?


Även om Bibeln ganska klart talar om för oss vilka djur som fanns med på Arken, så har många olika teorier vuxit fram under årens lopp. De som vill bevisa att historien om Noa och Arken inte håller för en nogrannare granskning, försöker visa att praktiskt taget alla djur måste ha varit ombord på Arken för att överleva floden. De menar att t.ex valar och hajar inte skulle ha klarat sig utanför Arken och försöker på så vis säga att Noa aldrig skulle ha kunnat rädda alla djur från floden. Kristna forskare som istället vill bevisa att Bibelns flodberättelse är sann har ibland gått för långt åt andra hållet och påstått att Noa bara behövde ta med sig några få arter ombord på Arken. Vad säger då Bibeln egentligen om vilka djur som var ombord på Arken? I 1 Mos. 6:19-20 kan vi läsa om vilka djur som Noa tog med sig ombordpå Arken. Vad som är helt klart är att alla nu levande och utdöda landlevande däggdjur fanns med på Arken. Alla fåglar och kräldjur fanns också med men inte ryggradslösa och marina arter. Det är tänkbart att en del av de amfibie djur som lever mest på land fanns med på Arken men inte alla.

De flesta dinosaurier fanns också med på Arken eftersom de i huvudsak var landlevande. I boken Noah's Ark: A Feasibility Study, konstaterar John Woodmorappe att det sammanlagda antalet arter ombord på arken skulle ha varit ca 16000, om man räknar med alla kända levande och utdöda djur. Kunde alla djur få plats i Arken? Det låter ju ganska otroligt att 16000 djur skulle få plats i Arken, men det skulle faktiskt vara möjligt. Om man tittar närmare på de olika arterna ser vi snart att de riktigt stora djuren inte är så många till antalet, medan de flesta djur är små. Det är faktiskt bara ca 11% av de 16000 djuren som är större en ett får. Enligt John Woodmorappe beräkningar, skulle Arken (med de bibliska måtten) kunna rymma alla djuren och ändå ha plats över för mat, vatten och utrymme för Noa och hans familj. John Woodmorappes beräkningar är väl tilltagna, så det är mycket möjligt att det egentligen var färre djur ombord på Arken, vilket skulle betyda mer plats för varje djur och för de människor som fanns med. Att visa alla beräkningar och tabeller som finns med i boken här, skulle vara omöjligt så jag rekomenderar den som är intresserad att köpa boken och själv läsa den mycket omfattande redogörelsen i ämnet Noas Ark.