Hem

Funktionshindernationen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 529929, v3 - Status: normal.

Är en funktionshindertransnationell organisation skapad av den svensk-chilenska filosofen och mystikern Adryan Linden.

Alias: funktionshindernationen

normal

Funktionshindernationens självständighetsförklaring samt målsättning & principer

Ett folk, ett mål, ett öde! Funktionshindernationen av och för funktionshindrade, för oss nationellt och internationellt.

Funktionshindernationens Självständighetsförklaring

Vi - de Funktionshindrade folken förklarar härmed med denna förklaring oss självständiga gentemot icke-funktionshinderkulturen och icke-funktionshindrade folkens orättfärdiga överhöghet, detta för att det är den enda vägen om vi vill skapa en bättre politisk och kulturell existens för majoriteten av vårt folk. Vi vill skapa riktig rättvisa politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt för de Funktionshindrade folken världen över och för att uppnå detta mål så finner vi det nödvändiga med denna självständighetsförklaring. Vår självständighetsförklaring ska lägga fundamentet till frihet, rättvisa, jämställdhet, syskonskap och solidaritet mellan den stora myriaden av de Funktionshindrade folken. Den ska se till att förse de Funktionshindrade folken med skydd och är till för att försvara våra rättigheter, vi har med självständighetsförklaringen gjort oss ansvariga att förse de Funktionshindrade folken världen över med välfärd och således i all evighet säkra friheten och rättvisan för oss och kommande generationerna av vårt folk.

Det är därför vi, folken av Funktionshindernationen har etablerat denna självständighetsförklaring.

Stockolm den 1:a januari, 2003

Adryan Linden

Funktionshindernationens målsättning & principer

1. Att uppnå enhet bland de Funktionshindrade folken i alla delar av världen.

2. Att etablera ekonomiskt och moraliskt stöd för de Funktionshindrade folken och till Funktionshindernationen.

3. Att handla direkt och bestämt mot orättvisor riktade mot medlemmar av de funktionshindrade folken oavsett var på jorden dessa orättvisor sker.

4. Att kräva att Funktionshindernationen bli accepterad av det globala samfundet, som en självständig och en fullkomliga suverän transnationellnation.

5. Att etablera Funktionshindernationen av och för funktionshindrade, för oss nationellt och internationellt.

6. Att förbereda vårt folk för att kunna ta deras rättmättiga plats i mänsklighetens familj, som ett självständigt syskon och förbereda dem för att kunna etablera Funktionshindernationen bland andra nationer.

7. Att bygga upp en egen ekonomi för de funktionshindrade folken och Funktionshindernationen.

8. Att bekämpa icke-funktionshinderkulturen imperialism, kolonialism och nykolonialism.

9. Att utbilda funktionshindrade barn och ungdomar om sitt ursprung, sin historia, sin kultur, om sina mänskliga rättigheter och i självförsvar mentalt som fysiskt.

10. Att kämpa för de funktionshindrade folkens mänskliga rättigheter.

11. Att förbättra levnadsvillkoren för väldens alla funktionshindrade folk.

12. Att ta hand om och försörja de äldre generationerna av de funktionshindrade folken.

13. Att ena och förena alla funktionshindrade världen över till ett och samma folk, med ett gemensamt mål och öde.

14. Att fostra och höja medvetenhet bland de funktionshindrade världen över om att de Funktionshindrade folken är lika bra som andra folkgrupper, och pågrund av detta så kan man vara stolt över sig själv på samma sätt som andra.

15. Att arbeta för en global respekt för de funktionshindrade folkens rättigheter och de icke-funktionshindrade folkens rättigheter.

16. Att förespråka social, kulturell, ekonomisk och politisk separation för alla folk, klasser och grupper till den grad att det betyder att man förespråkar sin klass, grupp och folks egna ideal, värderingar och kultur, fast med bibehållen rätt att på egna villkor idka handel, byten och ha affärer med andra folk, klasser och grupper. Vi förespråkar att alla folk, klasser och grupper äger rätten till en egen stark och självständig transnationell nation.

17. Att arbeta för en sann respekt för mänsklighetens alla folk, grupper och klasser rättigheter.

18. Att upprätta Funktionshindernationen, vars struktur går att likna med Förenta Nationerna eller Europiska Unionen, detta betyder att Funktionshindernationen vilar på federalistiska grunder. Skillnaden ligger vid att Funktionshindernationen inte är en federation för att stärka nationalstater, utan vi är federation som endast är öppen och arbetar i intresset för de funktionshindrade folket världen över.

19. Att upprätta lokalavdelningar för Funktionshindernationen över hela jorden, vars verksamhet ska samordnas av 6 huvudambassader.

20. Att upprätt 6 huvudambassader för Funktionshindernationen en i varje världsdel, det vill säga Europa, Asien, Afrika, Oceanien, Sydamerika och Nordamerika.

21. Att upprätta en tribunal och en underrättelsetjänst i Funktionshindernationens tjänst, vilka båda ska operera under direkta direktiv från Funktionshindernationens beslutandeförsamling som är den årliga transnationella världskongressen.

22. Att arbeta mot att devisen, ”Åt var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.”, blir universell och genomsyrar samhällets alla plan.

23. Att arbeta för att garantera fri mat, kläder, bostad och medicin för alla.

24. Att vara ledande i spridningen, bevarandet, utvecklandet och etableringen av Funktionshinderkultur.

25. Att arbeta för införandet av en universell assistanslagstiftning, anti-diskrimineringslagstiftning och en tillgänglighetslagstiftning för de funktionshindrade folken.

26. Att etablera en kulturell definition av funktionshinder och genetiska tillstånd, som gör gällande att personer med funktionshinder eller genetiska ”sjukdomar” tillhör en egen folkgrupp med en egen historia och kultur och med unik fysiologisk och biologisk karaktärsdrag.

27. Av denna ovannämnda anledning så arbetar Funktionshindernationen för ett universellt stopp av alla former av genetiska experiment som gör gällande att personer med funktionshinder eller genetiska ”sjukdomar” är sjuka och att deras kroppar måste botas eller korrigeras, när deras fysiologi i själva verket är tillhörande en egen specifik folkgrupp.

28. Med den kulturella definitionen i ryggen, så arbetar Funktionshindernationen för ett universellt stopp av selektiv abort och alla former av dödshjälp för personer med funktionshinder eller med genetiska ”sjukdomar”. Vi arbetar alltså för etablerandet av uppfattning att dessa tekniker inget annat är metoder för att genomföra ett folkmord på de Funktionshindrade folken världen över.

29. Att etablerandet en universell hjälpmedelsgaranti, som ska garantera alla funktionshindrade världen över kostnadsfria hjälpmedel för basbehov såsom t ex. rullstolar, kryckor, proteser, osv.

30. Att motarbeta läkemedelföretagens läkemedelspatenter som effektivt förhindrar att, majoriteten av jordens sjuka och Funktionshindrade som bor i världens fattigaste delar får ta del av tillgängliga mediciner.

31. Att arbeta mot alla former av krig och väpnade konflikter.

32. Att arbeta för ett universellt totalförbud av all slags vapentillverkning, samt ett förbud av alla former av försäljning av redan existerande vapenmaterial.

normal

Frågor & Svar om Funktionshindernationen

Vem är grundaren av Funktionshindernationen? Adryan Linden grundade Funktionshindernationen i Stockholm, Sverige den 1 januari 2003.

Vad är Funktionshindernationen? Det är funktionshindertransnationell organisation vars syfte är att globalt försvara de funktionshindrade folkens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och de funktionshindrade folkens särart.

Vad är huvudslagordet för Funktionshindernationen? Ett folk, ett mål, ett öde! Funktionshindernationen av och för funktionshindrade, för oss nationellt och internationellt.

Vad har Funktionshindernationen för målsättning? Att etablera ett mentalt syskonskap hos de funktionshindrade folken - så att funktionshindernationen kan förespråka funktionshinder stolthet och kärlek.
Funktionshindernationen vill hjälpa de nödställda bland vårt folk och stödjer därför kampen för avskaffandet av icke-funktionshinder överhöghet. Vår målsättning är även ett raserande av icke-funktionshinderkulturens dominans över de funktionshindrade folken.

Vi vill etablera ambassader med diplomatisk funktion i alla sex världsdelar som ska representera och skydda alla de funktionshindrade folken. Förutom detta vill vi även etablera separatistiska utbildningsinstitutioner som alternativ för de funktionshindrade som vill gå i helt egna skolor, runt om i världen för att åstadkomma kulturell, politisk, teologisk, etisk, teknisk, estetisk, kommersiell och industriell utveckling hos de funktionshindrade folken och på så sätt främja vårt folks välstånd. Funktionshindernationen målsättning är att förbättra levnadsförhållanden för alla de funktionshindrade folken var de än må bo på planeten.

Var har Funktionshindernationen sin jurisdiktion? Jurisdiktionen för Funktionshindernationen inkluderar alla städer, länder, områden och regioner där de Funktionshindrade folken lever och bor.

Hur blir man medlem/medborgare av Funktionshindernationen? Alla som har någon form av funktionshinder och tillhör de funktionshindrade folken kan bli medlem av Funktionshindernationen, men att kunna ansöka om medborgarskap i Funktionshindernationen måste man ha varit aktiv medlem i två år.

Vilken trohetsed svär medborgarna till Funktionshindernationen? Att med all sin makt försvara och bevara de funktionshindrade folkens rättigheter och respektera hela mänsklighetens rättigheter; att alltid tro på mänsklighetens syskonskap.

Vad är månadsavgiften för medlemmen/medborgaren av Nationen? Först är det en startavgift för alla nya medlemmar på 150 kr och sedan är det en månadsvisavgift på 50 kr.

Efter två år i organisationen utan omotiverade betalningsanmärkningar och att man påvisat lojalitet till Funktionshindernationen samt mot en mindre administrativavgift, så äger man rätten att ansöka om medborgarskap i Funktionshindernationen.

Varför måste man ha varit medlem av Funktionshindernationen i två år innan man kan ansöka om medborgarskap? Vi har denna regel eftersom vi inte vill ha passiva medborgare i Funktionshindernationen , utan vi söker aktiva och lojala medborgare som är beredda att ivrigt arbeta för Funktionshindernationens målsättningar och principer.

Hur vet man om man är en aktiv medborgaren av Funktionshindernationen? Den som fullkomligt har accepterat Funktionshindernationen målsättning, principer, strategier och taktiker samt som varje månad ger ekonomiskt bidrag till Funktionshindernationen är en aktiv medlem. Det är även förutsatt att en aktiv medborgare ständigt propagerar för Funktionshindernationen och väver nya medlemmar.

Finns det någon skatt för medborgaren av Funktionshindernationen? Ja, det är en årlig inkomstskatt till Nationen för medborgare som har regiresterade inkomster, som ska betalas in den 1 januari varje år. Hur stor procent beslutas vid Funktionshindernationens transnationalistiska världskongress, här ska även skattelättnader och skattebefrielse för enskilda medborgare beslutas.

Arbetslösa, studenter, pensionärer, fattiga familjer och enskilda personer som har en inkomst under existensminimum är alla befriade från att betala skatt till Nationen.

Hur ser Funktionshindernationens organisationsstruktur ut? Högst upp i toppen av Nationens struktur har vi den årliga transnationella världskongressen, sen kommer de s k sex huvudambassaderna uppdelade på de sex världsdelarna Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Sydamerika och Nordamerika och sist kommer de lokala avdelningar.

Vad är Funktionshindernationens hösta beslutsfattandeorgan? Det är den årliga transnationella världskongressen.

Hur är Funktionshindernationen ledning strukturerad? Ledningen består av en president, en vicepresident, två sekreterare och en transnationella sambandsofficierare (som ansvarar för Funktionshindernationens tribunal och underrättelsetjänst, samt chef över Funktionshindernationens samtliga transnationella sambandsofficierare).

Hur tillsätts ledningen för Funktionshindernationen? Den tillsätt av de funktionshindrade folken via demokratiska val.
Alla som utses till dessa poster måste minst ha tre fjärdedelar majoritet bakom sig för att kunna godkännas av den efterföljande årliga transnationella världskongressen. Val till dessa ämbeten ska hållas vart fjärde år och måste alltid förläggas före den årliga transnationella världskongressen.

Varför håller Funktionshindernationen en årlig transnationella världskongress? Världskongresserna är där Nationens ledarskap demokratiskt styr hela rörelsen, där alla övergripande beslut fattas och där lagar, principer, regler osv. utarbetas för hela den transnationella regeringen och rörelsen av Funktionshindernationen. Det är även här som Nationens totala arbete överblickas och där enskilda delegater kan lägga fram förslag till att på demokratisk väg försöka förbättra, ändra eller utveckla Nationens konstitution som i detta dokument redovisas.

Det är även i världskongresserna som vi varje år förnyar och stärker vårt åtagande som Nation och enskilda medborgare i Funktionshindernationen att vara progressivt ivriga att göra så att vi som folk fullföljer våra plikter och skyldigheter även under perioder av bra tider. Det är även här som vi ska påminnas om Nationens syfte och målsättning samt ser till att de blir verklighet. Världskongresserna är även ett viktigt forum för vårt folk att realisera det universella syskonskapet mellan världens alla Funktionshindrade som vi i Nationen vet existerar.

Hur bildas en s k huvudambassad för Funktionshindernationen? Bildandet av en huvudambassad för Funktionshindernationen beslutas vid den årliga transnationella världskongressen.

Hur väljs ambassadör, viceambassadör och den funktionshindertransnationella sambandsofficieraren för huvudambassaderna?
Ambassadören och viceambassadören samt den funktionshindertransnationella sambandsofficieraren tillsätt via allmänna demokratiska val i den region som den aktuella huvudambassaden ska administrerar och samtliga posters mandatperiod är på fyra år.

Vilka är röstberättigad till dessa val?
Alla som är registrerad medborgare av Funktionshindernationen och bosatta i den region där den aktuella huvudambassaden ska etableras är röstberättigade till dessa val.

Hur etablerar man en lokalavdelning av Funktionshindernationen? Om det inte redan finns en lokalavdelning av Funktionshindernationen på er ort uppmuntrar vi er att bilda en.

För att bilda en lokalavdelning måste ni vara minst fem medlemmar av Funktionshindernationen som går ihop, röstar fram en sekreterare för avdelningen och gör en skriftlig ansökan som ni skickar till närmaste huvudambassad för Funktionshindernationen.

Glöm inte att den skriftliga ansökan förutom själva ärendet måste bestå av namn, underskrift, adress och tydligt framgå vem som blivit vald till sekreterare för avdelningen samt kvitton på senaste betalda medlemsavgift över samtliga som ansöker om bildandet för en lokalavdelning av Funktionshindernationen. Om bildandet av avdelningen acceoteras av huvudambassaden, så är huvudambassaden skyldig att arrangera ett möte med avdelningen och erbjuda en kontaktperson till den nybildade avdelningen - vars funktion ska vara att ge stöd och råd till avdelningen.

Mandatperioden för avdelningens sekreterare är på fyra år och efter fyra år ska val utlysas bland den lokala avdelningen medlemmar för att välja en ny sekreterare för avdelningen.

Vad har en sekreteraren för en lokalavdelning av Funktionshindernationen för funktion? Sekreteraren har samma funktion som en ordförande.

Kan lokala avdelningar av Funktionshindernationen värva personer från de icke-funktionshindrade folken som medlemmar? Nej, de ska inte tillåta medlemskap i Funktionshindernation annat än för personer som tillhör de funktionshindrade folken.

Vad är villkoren för att inneha de högsta ämbeten för Funktionshindernationen? Alla dessa poster blir tillsatta för en fyra års period, förutsatt att de i alla situationer handlar i enlighet med Nationen lagar och principer, om inte så kan deras mandatperiod med omedelbarverkan förkortas och nyval utlysas för den aktuella posten.

Vad är kvalifikationerna för att kunna hålla ett ämbete inom Funktionshindernationen? Alla kandidater till ämbetsposter inom Funktionshindernationens administration måste vara registrerade medborgare av Funktionshindernationen, måste ha betalat alla sina avgifter till organisationen, måste vara medlem av de Funktionshindrade folken, måste vara medveten om behovet av att upplyfta de Funktionshindrade folkens politiska och kulturella själ samt fullständigt arbeta för att åstadkomma detta och måste ha någon form av utbildning eller i alla fall vara en beläst medlem de funktionshindrade folken. Detta låga krav på utbildning är infört provisoriskt eftersom den existerande icke-funktionshinderkulturens kulturella imperialism och kolonialism situation som vårt folk befinner sig i, har gjort så att majoriteten vårt folk ligger generationer efter icke-funktionshindrade folken när det gäller utbildning. Men vi kommer senare höja kraven på utbildning, då vi har etablerat separatistiska utbildningsinstitutioner och lyckats med att utbilda nya generationer av vårt folk.

Hur får Funktionshindernationen sina intäkter? Från medlemmarnas månadsavgifter och den årligaskatten samt från inträdesavgiften för medlemskap, gåvor, frivilliga bidrag, administrationsavgiften för medborgarskap, inkomster via affärsrörelser skapade och drivna av organisationen. Funktionshindernationen tar inte mot ekonomiskt bidrag från Stater eller från företag eftersom Nationen inte tar emot mutor.

Förklara varför man vill etablera kommersiella och industriella organisationer i Nationens regi? Därför att Nationen även skapades för att uppmuntra handel mellan Funktionshindrade både nationellt och internationellt; för att bland de Funktionshindrade folken etablera självägda fabriker, kooperativ och all slags affärsverksamhet som är strukturerade att utveckla den ekonomiska säkerheten för alla medlemmar av de Funktionshindrade folken.