Hem

Nagualism Schamanism, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 129684, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Triobe
är en sorts Schamanism , Lära och Praktiserbart

Nagualism är en typ av Shamanism, som härstammar från folkgruppen Toltec, Mexico. Ledare av en grupp magiker/shamaner kallas Nagual. Nagual är också benämningen för det mystiska.

Alias: nagualism

normal

Böcker om Nagualism

Nagualism är den Shamanism som har sitt ursprung i Toltekerna tusentals år sedan i Mexico. Modernt kan det sägas att allt som rör Don Juan lära beskriven och praktiserad av Carlos Castaneda. Det finns dock fler författare som skriver i ämnet, många med inpiration av Castaneda's böcker, men ofta härstammande från 'Folklivsforskare', eller idianer med ankytning till läran.

Här hittar du en förteckning på olika böcker skriva i ämnet: http://www.nagual.com/books/nagualism.html

De böcker jag själv läst och kan rekomendera är följande:

--Carlos Castaneda:
(sv)Samtal med Don Juan, En anorlunda verklighet, Resan till Ixtlan, Berättelser om makt, Maktens andra ring, Örnens gåva, Den inre elden, Tystnadens makt, Drömmandets konst, (eng)Magical Passes, (eng)¤5¤, (eng)The active side of infinity.

--Taisha Abelar:
(sv)Shamanens väg: En kvinnas initiering.(org)The Sorcerers' Crossing.

--Florinda Donner:
(eng)Shabono, (eng)The Witches' Dream, (eng)Being-In-Dreaming´.

Taisha Abelar och Florinda Donner hör till den grupp som även har medlemmar som Carlos Castaneda(Nagualman), Carol Tiggs(Nagualkvinna). Carlos Castaneda avled 27 april, 1998. Den organisation som han och de andra ledder fortsätter att efter hans död hålla seminarier och workshops. Webbsida: http://www.castaneda.org/
Jag har själv varit på ett workshop i TENSEGRITY ( M a g i c a l P a s s e s )

--Victor Sanchez:
(eng)The Teachings of Don Carlos, (eng)The Toltec Path of Recapitulation.

Victor Sanchez är inte på något sätt förknippad med Castaneda, men det Victor skriver härstammar till stor del från Don Juan's visdom. Victor är bra på att beskriva det som kan vara svårt att förstå från Castanedas egna ord. Victor har egna workshops och seminarium där han lär ut om The Toltec Warrior. Webbsida: http://www.toltecas.com/indicein.html

--Sämre böcker--
Don Miguel Ruiz:
(sv)¤4¤.

Miguel Ruiz är en självutnämnd Nagual, enligt honom är det ett arv han axlar. Nyligen hade han flertalet hjärtattacker(28 februari 2002) och det är frågan om han överlever. Annars har Miguel Ruiz workshops, precis som Victor Sanchez. Webbsida: http://www.miguelruiz.com/

Det finns fler författare, och jag kommer så småningom att plöja mig igenom dessa också, återkommer med mer ingående om böckerna jag redan nämnt.

normal

Naguals Regel

En Nagual flyttar lärlingens(dubbelvarelse) fogpunkt till förhöjt medvetande och avslöjar NAGUALS REGEL.

Från ÖRNENS GÅVA av Carlos Castaneda. Sidorna 190-195:

Den makt som styr alla levande varelser kallas Örnen, inte för att det är en örn eller har något med en örn att göra, utan därför att den för den seende framträder såsom en omätlig kolsvart örn. Vilande i upprät ställning, så som örnar brukar sitta, når den upp i oändligheten.
När den seende oavvänt betraktar det svarta mörker som Örnen är, avslöjar fyra starka ljussken vad Örnen liknar. Det första skenet, som liknar åskblixt, hjälper den seende att skönja konturerna av Örnens kropp. Det finns vita fkäckar, som liknar en örns fjädrar och klor. En annan uppflammande blixt avslöjar det flaxande, vindskapande svarta mörkret, vilket liknar en örns vingar. Med den tredje ljusblixten skådar den seende ett genomborrande, omänsjkigt öga. Och den fjärde och sista bländande blixten uppenbarar vad Örnen gör.

Örnen förtär allt medvetande hos alla de varelser som ögonblicket innan levde på jorden men nu är döda och har svävat upp till Örnens näbb, likt en aldrig sinande ström eldflugor, för att möta sin härskare, skälet att de ägt liv. Örnen skiljer dessa små lågor åt, lägger dem flata, tänjer ut dem som en garvare sträcker en hud, varefter han slukar dem; ty medvetande är Örnens föda.

Örnen, denna makt som styr alla levande varelsers öden, avspeglar jämlikt och samtidigt alla dessa levande varelser. Alltså gives ingen möjlighet för en människa att be till Örnen, hon kan inte utveckla fördelar, inte heller hoppas på nåd. Örnens mänskliga del är alltför obetydlig för att rubba helheten.

Det är endast av Örnens handlingar som den seende kan utläsa vad den önskar. Trots att Örnen inte låter sig bevekas av någon levande varelses omständigheter, har var och en bland dem dessa tilldelats en gåva av honom. Var och en ibland dem har som sin arvsdel fått makten att om han så önskar hålla medvetandets låga vid liv och därmed makten att inte åtlyda budet att och förtäras. Varje levande varelse har tilldelats makten att om han så önskar söka en öppning mot friheten och gå igenom denna. Det är uppenbart för den seende som ser öppningen, och för de varelser som går igenom denna, att Örnen skänkt dem denna gåva på det att medvetandet skall bestå i evighet.

I syftet att leda de levande varelser fram till denna öppning skapade Örnen Nagual. Nagual är en dubbelvarelse för vilken regeln har blivit uppenbarad. Antingen den uppträder i skepnad av en mänsklig varelse, ett djur, en växt, eller något annat som har liv, dras Nagual genom sin dubbelhet till att söka denna dolda färdväg.

Nagual kommer i par, man och kvinna. En dubbel man och en dubbel kvinna blir Nagual först när regeln uppenbarats för var och en av dem, och när var och en förstått och till fullo underkastar sig den.

För den seendes blick framstår Nagualmannen och Nagualkvinnan som ett lysande ägg indelat i fyra fack. Till skillnad från den vanliga människan, som endast har två sidor, vänster och höger, har Nagual en vänstersida i två avlånga delar och en högersida, likaledes i två delar.

Örnen skapade den första Nagualmannen och den första Nagualkvinnan som seende och satte dem genast ut i världen för att se. Den försåg dem med fyra kvinnliga krigare, som var smygare, tre manliga krigare och en manlig löpare, vilka de skulle nära, vårda och leda till frihet.

De kvinnliga krigarna kallas de fyra väderstrecken, de fyra hörnen i en kvadrat, de fyra lynnena, de fyra vindarna, de fyra olika kvinnliga karaktärerna som förekommer i människosläktet.

-1-Den första är öster. Hon kallas ordning. Hon är optimistisk, sorglös, smidig, ihärdig och uthållig som en stadig bris.

-2-Den andra är norr. Hon kallas styrka. Hon är pålitlig, öppenhjärtig, direkt och envis, som en hård blåst.

-3-Den tredje är väster. Hon kallas känsla. Hon är inåtvänd, ångerfull, listig och slug, som en kall vindstöt.

-4-Den fjärde är söder. Hon kallas växande. Hon är livgivande, högljud, skygg och varm, som en het vind.

De tre manliga krigarna och löparen företräder de fyra olika manliga temperamenten och intressen.

-1-Den första är den kunnige, den lärde; en ädel, pålitlig, fridsam man, hängivet inriktad på att fullgöra sin uppgift, vad denna än må vara.

-2-Den andre är handlingens man, synnerligen ombytlig, en humoristisk men oberäknelig kamrat.

-3-Den tredje är den som styr i obemärkthet, den mystiskt gåtfulle, som ingen lär känna. Inget kan sägas om honom, eftersom han inte tillåter att något sipprar ut honom.

-4-Löparen är den fjärde. Han är medhjälparen, em tystlåten, allvarlig man, som sköter sig väl om han styrs rätt, men som inte kan stå på egna ben.

För att göra det lättare Nagualmannen och Nagualkvinnan visade Örnen dem att dessa personligheter bland män och kvinnor på jorden har särskilda kännetecken i sina lysande kroppar.

-1-Den lärde har en sorts grund inbuktning, en ljus grop i solar plexus. Hos en del framträder den som en stark ljuskrets, ibland är den slät och blank som en spegel, men bländar inte.
-2-Handlingens man har fibrer vilka utgår från viljans område. Antalet fibrer varierar från en till fem, deras storlekar kan skifta alltifrån en tunn tråd till en replikerande tentakel, som kan vara över två meter lång. Hos somliga har så många som tre av dessa fibrer utvecklats till tentakler.
-3-Mannen som styr i skymmundan känns igen inte på något särskilt drag, utan på sin förmåga att helt ofrivilligt framkalla en maktexplosion, som effektivt blockerar de seendes uppmärksamhet. När den seende ställs inför den sortens man, kommer de att fördjupa sig i ovidkommande detaljer och bli oförmögna till verkligt seende.
-4-Medhjälparen har inga påfallande kännetecken. För den seende framstår han som ett klart sken i felfritt lysande skal.

-1-Bland kvinnorna känns öster igen på de nästan omärkliga fläckarna i lyskraften, närmast något som kan liknas vid små missfärgade områden.
-2-Norr har en jämnstark utstrålning, hon avger ett rödaktigt sken, nästan som hetta.
-3-Väster är insvept i en sammanhängande hinna, en hinna som får henne att framstå mörkare än de andra.
-4-Söder har ett växlande sken; hon lyser ett ögonblick, mattas, men lyser så upp igen.

Nagualmannen och Nagualkvinnan har två olika rörelsemönster i sina lysande kroppar. Den högra sidan går i vågor, medan den vänstra går i virvlar.
Vad beträffar deras personligheter är Nagualmannen stödjande, pålitlig och oföränderlig. Nagualkvinnan är stridig men ändå saktmodig, alltid medveten, men aldrig hetsig. De båda återspeglar de fyra typerna inom sina kön, som fyra sätt att uppträda.

Den första befallning som Örnen gav Nagualmannen och Nagualkvinnan var att på egen hand finna en ny grupp bestående av fyra kvinnliga krigare, de fyra vädersträcken, som var smygarnas exakta motsvarigheter, men som var drömmare.

-Drömmare framträder för den seende som om de hade ett förkläde av små hårlika fibrer över sitt midjeparti.

-Smygare har ett liknande förklädesformat kännetecken, men istället för att bestå av fibrer, består förklädet i deras fall av ett otal små runda utväxter.

De åtta kvinnliga krigarna indelas i två grupper, vilka kallas den högra och den vänstra planeten. Den högra planeten är sammansatt av fyra smygare, den vänstra av fyra drömmare. Krigarna på vardera planeten ubdervisades av Örnen om regeln inför sin särskilda uppgift; smygarna lärdes att smyga; drömmarna lärdes att drömma.

De två kvinnliga krigarna från vart väderstreck ska bo tillsammans. De är så lika att de speglar varandra och blott genom sin otadlighet ska de kunna finna tröst och utmaning i varandras spegelbilder.

Den enda tidpunkt då de fyra drömmarna eller de fyra smygarna samlas är när de måsta utföra en oundgänglig uppgift; men endast under särklida omständigheter fattar de fyra varandras händer, ty beröringen sammanfögar dem till en varelse och ska användas i yttersta nödfall, eller i den stund då de lämnar denna värld.

De två kvinnliga krigarna från vart väderstreck är knutna till en av de manliga, i vilken kombination som helst, om den visar sig nödvändigt. På så vis kommer de att bilda fyra hushåll, vilka kan införliva det antal krigare som krävs.
De manliga krigarna och löparna kan också bilda en oberoende enhet av fyra män, eller också kan de verka var för sig, alltefter nödvändighetens bud.

Därnäst fick Nagual och hans sällskap befallningen att finna ytterligare tre löpare. Dessa kunde alla utgöras av män eller kvinnor, eller en bladad grupp, men de manliga löparna måste tillhöra den fjärde personligheten, medhjälparens, och de kvinnliga måste komma från söder.

För att vara säker om att den förste Nagualmannen skulle leda sin skara till frihet och inte avvika från den stigen eller råka i förfall, tog Örnen Nagualkvinnan över till den andra världen, där hon skulle lysa som en ledstjärna och visa skaran på öppningen.

Därpå befalldes Nagual och hans krigare att glömma. De slungades ut i mörkret och fick nya uppgifter: uppgiften att minnas sig själva och uppgiften att minnas Örnen.
Befallningen att glömma var så överväldigande att de alla skingrades. De mindes inte vilka de var. Örnens uppsåt var, att om de förmådde minnas sig själva igen, skulle de återfinna jagets helhet. Först då skulle de ha fått den styrka och den utgållighet som krävdes för sökandet och den slutgiltiga resan.

Deras sista uppgift, sedan de återvunnit jagets helhet, skulle bli att hitta ett nytt par dubbelvarelser och omvandla dem till en ny Nagualman och Nagualkvinna genom att avslöja regeln för dem. Och i likhet med den första Nagualmannen och Nagualkvinnan, vilka utrustades med en liten skara anhängare, måste också det nya Nagualparet förses med fyra kvinnliga krugare som var smygare, tre manliga krigare och en manlig löpare.

När den förste Nagual och hans sällskap var redo att gå igenom öppningen, väntade den första Nagualkvinnan där för att visa dem vägen. Då befalldes de att ta den nya Nagualkvinnan med sig till den andra världen, för att hon skulle tjäna som en ledstjärna för sitt folk, medan den nya Nagualmannen kvarlämnades i världen för att upprepa samma kretslopp.
Medan han befinner sig i världen är det minsta antalet människor under en Naguals ledning sexton; åtta kvinliga krigare, fyra manliga krigare, inräkat Nagual, och fyra löpare. Iden stund de lämnar världen, när den nya Nagualkvinnan är med dem, är de stjutton till antalet under Nagual. Om hans personliga makt tillåter honom att ha fler krigare, måste de anslutas i grupper om fyra.