Hem

TST Psiteori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 386, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/tst.html
är Psiteori

Forskning inom UFO-ljusfenomen föreslår att dessa har ett samband med störzoner i EMF.

Alias: speciella områden, tectonic strain theory och tst

normal

Geomagnetism

Forskning inom UFO-ljusfenomen föreslår att dessa har ett samband med störzoner i EMF. Det verkar som om UFO-fenomenen dyker upp oftare på vissa områdens, än andra. Dessa områden brukar kallas för UFO-fönster och sammanfaller, intressant nog, med områden med seismiska (jordskorpeliga) spänningar. Enligt teorin får dessa spänningar elektroner att fara upp i atmosfären genom sprickor i berggrunden, villket orsakar ljusfenomen. Det finns ytterligare några liknande sätt som ljus kan uppstå genom geologiska störzoner. Fälten som uppstår kan t ex ta formen av en kulblixt. När luften är torr, men det ändå finns moln, kan dessa elektroner fara högt upp och bilda ett lysande plasmamoln med en diameter på över tio meter. Sådana plasmafenomen kan ibland förefalla metallilknande och de kan utföra enorma accelerationer och tvära vändningar på grund av dess låga massa. Ibland uppfattas dessa ljus som flygande tefat med besättning, den flygande holländaren, änglar, spöken eller något annat.

EMF varierar båder regelbundet och oregelbundet med tiden; bland annat beroende på partikelstrålning från solen. UFO syns oftare vid de tidpunkter då den globala (världsomspännande) EMF-intensiteten ökar.

UFO-fönster sammanfaller inte endast med EMF-störzoner, utan också med gamla kultplatser. Av storbritaniens kvarvarande 286 stencirklar, står 235 på en berggrund som bara täcker 36% av storbritaniens yta. Kultplatserna är alltså samlade till speciella berggrunder. Denna gamla berggrund är känd för att ha ovanligt många störzoner.

normal

Elektriska pelare

Det har spekulerats om att den piezoelektriska effekten kan skapa en lokal elektrisk pelare som normalt skulle ha en radie på mellan 3 och 30 meter, men skulle kunna ha en radie på en kilometer under vissa omständigheter. Det höga elektriska fältet i en sådan pelare skulle kunna skapa flera synbart paranormala fenomen. Och om pelaren var av tillräcklig styrka så skulle luften joniseras och skapa synliga lysande föremål i luften. Den elektriska kolumnen skulle röra sig längs med sprickorna i jordskorpan. En lysande joniserad form inom den annars osynliga pelaren skulle för ett vittne tyckas flyga över landskapet. Storleken på ett sådant ljus och dess höjd över marken skulle bero på storleksordningen av de geologiska krafter som skapade kolumnen. (Det har visats att effekterna av vissa starka jordbävningar når ändu upp i jonosfären.) Sådana här pelare skulle både kunna uppstå över vatten som land.

Tiden för att bygga upp energin varierar för olika områden. För de flesta ställen händer det troligen så sällan att det i en mänsklig tidsskala verkar slumpmässigt. Dessa areor skulle ge ganska kraftiga effekter när det väl brakar loss. Andra areor som är mera instabila skulle visa effekter oftare men i mindre skala. Denna teori har kommit att kallas Tectonic Strain Theory (TST).

Enligt denna teori så skapar inte jordbävningar dessa elektriska pelare, utan snarare utlöser den spänning som redan lagrats upp. Därför skulle även mycket små lokala skalv kunna utlösa en elektrisk pelare.

normal

UFOs and Geo-magnetism

Research inte the earth-light aspect of unidentified flying objects (UFOs) suggests that these also appear to be connected with geomagnetic anomaly of certain places (Devereux, 1982; 1990). The research mentioned here is preliminary but very intresting, and definitely warrants futher investigation.

The research begins with Persinger and Lafreniere's (1977) book, Space-Time Transients and Unusual Events, which analyses a range of UFO and anomalous happenings. Their data suggest that UFO phenomena tend to cluster in particular 'window' areas. Though there is a possible confounding effect of population density, these are primarily areas of seismic-related stresses. It is thought that, during seismic strain. pressure on the rock produces light through exoelectron excitation of the ambient atmosphere. This can only occur where there is a fault line which allows the excitation to reach the surface (Brady & Rowell, 1986; Derr, 1986). Lights can even be produced under water this way. However, this mechanism does not explain lights which are seen several hundred yards above the earth's surface. Other work suggests that light phenomena can be produced by dielectric breakdown, and again this needs geological faults to provide a path for the energy flow. The fields created by this process are then seen as ball lightning, will-o'-the-wisps and other related effects.

In their studies of these tremor-related light phenomena they have noted that there often are a number of reports that they call 'exotic cases' (Derr & Persinger, 1986), in which the person reports seeing a light which has form. This form might take the classical UFO flying-saucer shape, perhaps even complete with occupants, or it might be en apparition or phantom. For example, the Zeitoun apparition of the Virgin Mary, which was seen by thousands of people, began one year before an unprecedented increase in seismic activity about 400 km south of Cairo (Derr & Persinger, 1989). This distance between the light phenomena, in this case an apparition and in other cases what are called UFOs, and the epicentre of the seismic strain is comparable to those which they have found in other studies in America (Persinger & Derr, 1985) and depends on the geology of the area. They have also noted (Derr & Persinger, 1986) that these light phenomena are related to an increase in global magnetic field intensity as measured by the Ap index. This links with the findings of Persinger with regard to psychic phenomena. These seismic-strain-related lights also seem to be connected with psychological and psychic effects such as poltergeist outbreaks (Persinger & Larfreniere, 1977; Persinger & Cameron, 1986).

Some writers have linked the modern UFO with folk-tales of fairies, as the reports of UFO sightings seem to come from areas which abound in fairy-lore, particularly in Britain (Roney-Dougal, 1991). The number of reports of such exotic cases seems to be culture-dependent (Evans, 1983) and there is clearly a psychological factor related to the light phenomena. This psychological factor could just possibly have psychic overtones, as suggested by Persinger's correlation between these lights and poltergeist outbreaks.

Devereux (1982) has shown that there is a strong correlation not only between UFO sightings and areas of geomagnetic anomaly, but also between these and sacred sites, in Britain and France at least. Of the 286 stone circles extant in Britain today, 235 are found on Pre-Armorican rock outcrops. Pre-Armorican rocks are those that are more than 250 million years old (Pre-Cambrian through to Carboniferous), and they cover 36% of the land mass of Britain. In other words, stone circles are found on specific rock outcrops. These rocks are extensively faulted and thus are all areas of tectonic stress.

Comprehensiv maps in Devereux's book (1982) show the relationship between UFOs and earthquake epicentres, between UFOs and geological faulting, between stone circles and UFOs and between stone circles and geological faulting. Measurments of unusual physical effects associated with megalithic stones have been made using gaussmeters, which have shown anomalous magnetic readings near the stones compared with the rest of the locality; using geiger counters, which appear to show ionization effects rather than straightforward excess radioactivity; using audio-sonic equipment, which measured a high-pitched sonic outburst from the stones at the moment of dawn; and infra-red photography, which showed the same energy-burst from the stone at the moment of dawn. Several well-known and well-respected dowsers, for example Bill Lewis, have also measured unusual effects (Devereux, 1982; Robins, 1985; 1988). This field research is of a preliminary nature, so the findings are only suggestive. It is to be hoped that it will be followed up by further work soon.

What it does suggest, however, is that light effects which are related to unusual electrical and magnetic fields seem also to be related to unusual psychological and psychic experiences of the sort which in other research are found to be related to increases in EMF intensity, namely poltergeists, bereavement allucinations and psychokinetic effects. This increase in EMF intensity will affect the pineal gland, and this could be the link between the earth-lights triggered by seismic strain and the reports of apparitions and UFOs, which are related. That these occur in window areas, which in Britain are located near sacred sites such as stone circles, suggests that it is unusual EMF anomalies which could be linked with the atmosphere associated with such places and the experiences people report having.

normal

Förtrollande fält

Devereux skriver om en teori av Michael Persinger som ger en god förklaring av många närkontakter. Han menar att om vittnet står bortanför inflytandet av ljusfenomenets fält, kommer det bara att se ett underligt ljus som beter sig på ett konstigt sätt. När ljuset och vittnet kommer närmare varandra kommer detaljer att synas som färg, form, etc. När ljuset kommer ytterliggare närmare vittnet, kommer det att befinna sig innuti det elektromagnetiska fält som omger ljuset. Den elektrostatiska komponenten av fältet kommer till en början att kännas av som en krypande känsla som ger gåshud och en tryckande känsla i magen. När vittnet går längre in i fältet, eller när fältet rör sig runt vittnet, kan starka strömmar induceras innuti kroppen, villket påverkar hjärnvävnaden och ger ett förändrat sinnestillstånd. Särskilt känsliga delar av hjärnan är tinningloberna, vilka är de delar som ger religiösa upplevelser som kan ge efterverkningar i timmtal. Om vittnet kommer allt för nära kan det uppstå livshotande strål- / brännskador.