Hem

De vises sten Bok

världs- och livsåskådning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1172, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Joacim
Denna text är importerad från /old/book/vises_sten.html
är Bok
Behandlar Hylozoik och Cn
Publicerad år 1995
ISBN 91-85922-12-9
sidantal 363
Av Henry T Laurency
Publicerad av Laurency

Varför den esoteriska kunskapen hållits hemlig, varför den i vår tid tillåtits för publicering och vad syftet med offentliggörandet är, förklaras närmare i boken.

Alias: de vises sten

normal
Omfång16x23 cm
FörordLars Adelskogh
OmslagAnnes Hermann-Enehielm

normal

Innehåll

 • Exoterisk världs- och livsåskådning
  • Emotionalkultur
   • Människan såsom känslovarelse
   • Religionen
    • Religionens väsen
    • Religiös mystik
    • Religiösa tankekonstruktioner
   • Moralen
    • Konventioner
    • Regler för handlandet
    • Bevekelsegrunder
    • Moraliska värderingar
    • Samvetets röst
    • Religiös moral
    • Sexualmoralen
    • Äran
    • Rätt och orätt eller gott och ont
    • Levnadskonst
   • Politiken
    • Inledning
    • Politiska problem
    • Politiska system
    • Frihet, jämlikhet och broderskap
    • Politisk enhet
    • Praktisk politik
   • Estetiken
  • Mentalkultur
   • Filosofien
    • Ideer
    • Begreppsklarhet
    • Logik
    • Kritik
    • Vad är sanning?
    • Förstånd och förnuft
    • Verkligheten
    • Kunskapens gränser
    • Världs- och livsåskådning
   • Vetenskapen
   • Historien
    • Historiska fakta
    • Historiska faktorer
    • Historiska betraktelsesätt
    • Historiekultur
 • Esoteriska världsåskådningen
  • Inledning till esoteriska kunskapsläran om verkligheten
  • Verklighetens materieaspekt
    • Inledning
    • Involveringen
    • Involution
    • Solsystemet
    • Elementalerna
    • Evolutionen
    • Evolutionsväsen
    • Naturrikena
    • Triadkedjan
    • Monaden
    • Gruppsjälarna och transmigrationen
    • Kausaliseringen
    • Människans höljen
    • Människans eterhölje
    • Människans emotionshölje
    • Människans mentalhölje
    • Människans kausalhölje
  • Verklighetens medvetenhetsaspekt
    • Medvetenheten
    • Medvetenhetens enhet
    • Aktiv och passiv medvetenhet
    • Objektiv och subjektiv medvetenhet
    • Gruppmedvetenheten
    • Jagmedvetenheten
    • Människans medvetenhet
    • Människans emotionalmedvetenhet
    • Människans mentalmedvetenhet
    • Människans kausalmedvetenhet
    • Essentialmedvetenheten
    • Superessentialmedvetenheten
  • Esoteriska kunskapen om människan
    • Raserna
    • Mänsklighetens åldersklasser
    • Mänskliga utvecklingsnivåerna
    • Kausalhöljets involveringar
    • Inkarnationshöljenas upplösning
    • Individualjaget
    • Kollektivjaget
  • Esoterisk kosmologi
    • Manifestationerna
    • Sjukloten
    • Involution och evolution i sjukloten
    • Eonerna
  • Esoterisk ontologi
    • MAnifestationsprocesserna
    • Manifestationsperioderna
    • Olika slags solsystem
    • Departementen
    • Expanderande kollektivväsen
    • Kollektivväsens arbetsuppgifter
    • Kollektivväsens förhållande till mänskligheten
  • Esoteriska kunskapen om verkligheten: allmänt
    • Rum och tid
    • Dynamis, energier, vibrationer
    • Högre materier äro självlysande
    • Atomen
    • Materieformernas och naturkrafternas ursprung
    • Verklighetens tre aspekter
    • Urmaterien
    • Urmateriens dynamiska energi (dynamis)
    • Esoteriska beteckningar, exoteriska fiktioner, tillägg mm
 • Esoterisk livsåskådning
  • Livsåskådning
  • Livslagar
  • Frihetslagen
   • Den oförytterliga, gudomliga friheten
    • Frihet och lag
    • Frihet genom insikt och förståelse
    • Valfrihet
    • Frihet och ansvar
    • Frihet och utveckling
    • Frihet och ledning
   • Individen och kollektiviteten
    • Ideal lag och rätt
    • Individen och staten
    • Individen och lagarna
    • Individen och samhällsfriheten
  • Enhetslagen
    • Individualism och kollektivism
    • Kollektiviteter
  • Utvecklingslagen
   • Medvetenhetsutvecklingen
   • Barbarstadiet
   • Civilisationsstadiet
    • Emotionaliteten på civilisationsstadiet
    • Mentaliteten på civilisationsstadiet
    • Religionen på civilisationsstadiet
    • Konststrävan på civilisationsstadiet
    • Rättsuppfattningen på civilisationsstadiet
   • Kulturstadiet
    • Emotionaliteten på kulturstadiet
    • Mentaliteten på kulturstadiet
    • Religionen på kulturstadiet
    • Konsten
    • Rättsuppfattningen på kulturstadiet
   • Humanitetsstadiet
   • Idealitetsstadiet
   • Enhetsstadiet
  • Självlagen eller lagen för självförverkligande
   • Självförverkligande
    • Självtillit
    • Självbestämdhet
    • Enhetstendensen
    • Lagen för förståelse
    • Människans fel och brister
    • Personlighetsbedömning
    • Självblindheten
    • Personlighetsförädling
    • Levnadskonst
   • Hinder för självförverkligandet
    • Söndringstendensen
    • Dogmer
    • Osjälvständighet
    • Moralen
    • Moralismen
    • Allmänna opinionen
  • Ödeslagen
    • Egenarten
    • Egenartens grundtendenser
    • Självhävdelsen och utjämningslagen
    • Jagets öde
    • Kollektivitetens ödesgemenskap
  • Skördelagen
    • Skördelagen och andra livslagar
    • Skördelagen och livsokunnigheten
    • Skördelagen och livets orättvisor
    • Skördelagen och skördens agenter
    • Skördelagen och lidandet
    • Medvetenhetsyttringarnas sådd och skörd
    • God sådd
    • God skörd
    • Dålig sådd
    • Dålig skörd
    • Kollektiv sådd och skörd
    • Skördefaktorerna
    • Skördelagen och nedärvda fiktioner
  • Aktiveringslagen
    • Personlighetens omedvetna
    • Det undermedvetna
    • Det övermedvetna
    • Medvetenhetskontroll
    • Aktiveringsmetoden
    • Gruppaktiviteten

normal

Baksidan

Ämnet för De vises sten är den världs- och livsåskådning, som förkunnats i de esoteriska kunskapsskolorna. Hemliga skolor för sökare efter sanningen har funnits hos alla folk, där självständigt tänkande kunnat ställa förnuftiga frågor om livets mening och mål.

Varför den esoteriska kunskapen hållits hemlig, varför den i vår tid tillåtits för publicering och vad syftet med offentliggörandet är, förklaras närmare i boken.

Bokens första del ger en orientering om de resultat människans tänkande i livsfrågorna uppnått utan esoterikens hjälp. Andra delen ger en komprimerad exposé av esoterikens världsåskådning. Tredje delen behandlar esoterisk livsåskådning, varvid framställningen koncentreras på de sju livslagar, som är viktigast för människan att tillämpa på hennes olika utvecklingsstadier.