Hem

Hylozoik Mysticism, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 163, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/hylozoik.html
är en sorts Mysticism , Praktiserbart , Lära och Trobart

Ordet hylozoik är grekiskt och kan översättas med läran om den levande materien.

Alias: hylozoik

normal

Följande är en beskrivning av Lars Adelskogh:


normal

En uråldrig kunskap

Allt fler människor i vår tid funderar över livsproblemen: varför lever jag egentligen? Allt fler finner att varken vetenskapsmän, teologer eller filosofer kan ge en hållbar förklaring på hela verkligheten. De måste strunta i obekväma fakta för att den bild de vill ha skall stämma. Den metoden leder knappast till ökad kunskap. Men hur skall då människan få kunskap om verkligheten, livet och sig själv?

Det finns en mycket gammal och en levande tradition, som gör anspråk på att äga en högre kunskap. Detta vetande har tidigare hållits hemligt inom särskilda esoteriska skolor, varav flera varit kända i historien. Sedan år 1875 har dessa skolor medgivit att allt mer av den esoteriska kunskapen förmedlas öppet, dock endast sådana delar, som inte lätt kan missbrukas men som däremot kan bilda grunden till en hållbar världs- och livsåskådning.

Hylozoiken är en sådan esoterisk skola. Den grundades för 2700 år sedan av den grekiske vetenskapsmannen Pytagoras och har existerat alltsedan. Dess lära publicerades först år 1950 i boken De vises sten av Henry T. Laurency. Alla esoteriska skolor har ägt samma kunskap. Skillnaderna dem emellan ligger främst i terminologi och undervisningssätt. De äldre systemen har som regel en religiöst färgad symbolik, medan den yngre hylohylozolikenzolken gått en annan väg och strävat efter vetenskaplig exakthet. Därför är hylozoiken det esoteriska system, som nutidens västerlänningar lättast kan tillägna sig.

Ordet hylozoik är grekiskt och kan översättas med läran om den levande materien. Mycket kort och enkelt kan den sammanfattas så:

Tillvaron har tre aspekter, nämligen materia, medvetenhet och rörelse. Allt som finns är materia. All materia äger medvetenhet i någon grad. All materia är i rörelse och verkar som energi.

Kosmos bestar av nanga världar av olika slags materia. Alla världar utom den fysiska är osynliga för människan.

Allt är liv. Alla naturens former har liv eller medvetenhet av något slag; således inte bara människor, djur och växter utan också mineral.

Allt liv utvecklas. Varje livsform förändras, utvecklas och upplöses slutligen. Men en odödlig kärna, nonaden, går vidare i en ny form och fortsätter sin utveckling.

Tillvarons nening är medvetenhetens utveckling. När människan lärt sig allt som går att lära som människa, flyttar hennes monad över till nästa högre rike för att fortsätta sin medvetenhetsutveckling.

Allt är styrt av lagar. Hylozoikens förnämsta axiom (självklar sats) lyder: Det finns lagar i allt och allt är uttryck för lag. Genom att lära sig tillämpa universella natur- och livslagar bättre kan människan leva i harmoni och balans.


normal

En positiv livssyn

Det ondas problem har människan grubblat över i alla tider. Finns det en kärleksfull allmakt? Om den finns, hur kan den då tillåta att det onda sker och att varelser plågas? Eller finns ingen sådan makt utan är livet ett meningslöst lidande?

Enligt hylozoiken finns en kärleksfull intelligens, som råder över hela kosmos. Detta väsen dirigerar krafterna, så att allt liv i kosmos gynnas på bästa sätt. Men bästa sätt för människan vore inte att allt lades till rätta för henne. Det onda som människan själv vållat måste hon själv avhjälpa.

Det finns en universell princip om ansvar. Den kallas skördelagen. Lagen säger, att allt gott och ont vi varit upphov till i tankar, känslor, ord och gärningar får vi tillbaka med sanma effekt, i detta liv eller i ett framtida. Skördelagen är en livslag med oinskränkt giltighet. Två andra livslagar är:

Frihetslagen: Varje väsen är sin egen frihet och sin egen lag. Det har rätt till egenart och verksamhet inom gränserna för allas lika rättEnhetslagen: Allt liv utgör en enhet. För att kunna vidga sin medvetenhet utöver det egna jaget måste individen visa denna enhet i handling genom att tjäna livet.

Roten till allt ont är okunnighet. I vår ovetskap om grundläggande livslagar trampar vi på andra varelsers frihet, och därmed kränker vi enheten. Vi tillämpar då skördelagen negativt, så att vi själva utsätts för likadana kränkningar. Även om vi sår i ett liv och skördar i ett senare, får skörden sin effekt på vår medvetenhet. Vi blir mindre benägna att tillfoga andra lidande i framtiden. Efter hand vaknar vi till insikt om att vi skall avstå från att vålla ont, tvärtom hjälpa andra till ett rikare liv. Då tillämpar vi de tre nämnda livslagarna positivt. Skördelagen sätter oss då i livssituationer, som gynnar vår utveckling.

Två viktiga lagar för människans utveckling är:

Självförverkligendets lag, som säger att alla egenskaper och förmågor, som människan skall tillägna sig, förvärvar hon genom eget arbete,

och

aktiveringslagen, som säger att denna utveckling sker genom aktivitet inifrån hennes egen medvetenhet, aktivitet som hon själv tar initiativ till.

Det ondas problem är ett utvecklingsproblem. Människan blir bättre, inte genom att lyda regler eller auktoriteter utan genom att arbeta sig upp till högre nivåer: större insikt, djupare medkänsla, starkare vilja. Människan löser sitt individuella lidandesproblem genom att hjälpa andra ur lidandet.

Den viktigaste praktiska insikten är att vi skapar vårt eget öde genom tankens kraft. Allt har tre aspekter, också tanken. Tanken är inte bara medvetenhet, ett visst tankeinnehåll, utan också en materieform och energi i osynliga världar. Vi påverkar oss själva och andra med våra tankeenergier. Är de inte positiva, så är de negativa. Varje negativ tanke (och känsla) river ner, varje positiv tanke bygger upp. Vi kan målmedvetet bygga vår inre människa genom att uppmärksamma allt gott och värdefullt, genom att bortse från allt ont och livsodugligt Vi hjälper andra att bli bättre genom att principiellt se till det bästa hos dem. Detta är enhetslagen i praktiken.

Enligt det godas lag följer varje människa det högsta goda hon verkligen inser och förstar, inte av tvång, utan därför att det är ett behov och en glädje för henne att få göra det.


normal

En väg i vardagen

Liksom all övrig esoterik ger hylozoiken en världsbild, som går långt utöver människans möjliga erfarenhet. Detta är nödvändigt för att vi ska få perspektiv på livet, inse dess mening.

Esoterik handlar om det för människan ovetbara. Men därför får den inte bli en trossak. De esoteriska lärarna har alltid framhållit, att människan måste använda sitt kritiska tänkande och sunda förnuft i synnerhet på detta område, där önsketänkande och (själv)bedrägeri är så vanligt. Hylozoiken kan för människan bli endast en hypotes, ett antagande tills vidare, tills hon fått veta.

Hylozoiken bör kunna tillfredsställa alla kunskapssökare i vår tid, alla som insett att det finns en verklighet bortom den synliga men funnit de olika ockulta förklaringsmodellerna bristfälliga.

Många sekter och rörelser av idag lovar sina anhängare snabb andlig utveckling, ställer orimliga krav eller presenterar kunskaps- och livsfientliga läror. Däremot betonar all äkta esoterik det nödvändiga med sunt förnuft, balanserad utveckling och förståelse för proportionerna i tillvaron. Hylozoiken betonar förståelsen för det mänskliga. Vi är och bör betrakta oss som människor. Vi bör lära oss lösa de mänskliga problemen först. Med hylozoiken som den fasta kunskapsgrunden får vi en livsförståelse, som är till hjälp i vardagens alla problem.


normal

För dig som vill veta mera

Henry T. Laurency har skrivit böckerna De vises sten (DVS) och Kunskapen om verkligheten (KOV). De utgör grunden för allt hylozoikstudium idag. De ger en koncis och systematisk redogörelse för hylozoikens världsbild och på denna uppbygd livssyn. KOV är lättare att börja studierna med. DVS är mer detaljerad och innehåller dessutom ett stort material om livslagarna. Sedan år 1986 pågår arbetet med att i bokform utge Laurencys förut opublicerade manuskript. De utges i fyra volymer med samlingsnamnet Livskunskap.

Alla böcker och skrifter beställes från:

FÖRLAGSSTIFTELSE N HENRY T. LAURENCY c/o Lars Adelskogh Lönnvägen 3 A 541 41 SKÖVDE Tfn: 0500-43 01 82

Studiecirklar i hylozoik finns på flera orter. Om det inte finns någon där Du bor, kan Du få hjälp att starta en egen. Vill Du studera på egen hand men ända ha vägledning i ämnet, kan Grund4 kurs i hylozoik vara lämplig hjälp. Information om studieverksamheten ges av:

INSTITUTET FÖR HYLOZOISKA STUDIER Box 92085 541 02 SKÖVDE Tfn: 0500-43 01 82

Sfinxens tre frågor och En effektivitetsfilosofi är två småskrifter, som ger en god introduktion till hylozoikens teori och praktik. Du beställer dem enklast genom att sätta in 15:- på postgirokonto nr 439 54 35 - 3, Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency. Märk talongen Småskrifter


normal

Laurency på svenska

Kunskapen om verkligheten. Den esoteriska världsåskådningens grunder enligt Pytagoras system (hylozoiken). Den esoteriska kunskapens historia. Kritiska undersökningar av Västerlandets filosofi, Steiners antroposofi och indisk yogafilosofi ur hylozoisk synvinkel. En grundläggande lärobok, framför alit de 50 första sidorna till vilka en studieplan med vägledning och textkommentar fiens. Häftad. 293 sidor. Pris: 200 kr. Med studieplan: 215 kr.

De vises sten. Tre böcker i en volym. Ett: Inledande orientering i emotionalkultur och mentalkultur. Två: Esoteriska världsåskådningen (hylozoiken) behandlas i större djup och detalj än i Kunskapen om verkligheten. Tre: Esoterisk livsåskådning med ingående beskrivning av sju grundläggande livslagar för frihet, enhet, utveckling, självförverkligande, öde, sådd och skörd, självaktivering. En fortsättningsbok för dem som i Kunskapen om verkligheten inhämtat grunderna. Inbunden. 328 sidor. Pris: 250 kr.

Vid sidan om dessa två grundläggande verk av Henry T. Laurency fines fördjupande och kommenterande uppsatser, utgivna i serien Livskunskap. Detta material förstår man bäst, om man tidigare studerat både Kunskapen om verkligheten och De vises sten. Hittills utgivna volymer i serien är:

Livskunskap Ett. Tio uppsatser om främst esoterisk livsåskådning: Meditation, Gnostiken, Gnostiska symboler, Lärjungaskap, Planethierarkien, Identifikation och frigörelse, Pedagogik, Rättsuppfattning, Lagen, Sfinxens hemlighet. Häftad. 432 sidor. Pris: 250 kr.

Livskunskap Två. Tio uppsatser om främst esoteriska världsåskådningen (hylozoiken): Hylozoik, Hylozoikens världsåskådning, Esoterik, Rörelseaspekten, Medvetenhetsaspekten, Materieaspekten, Medvetenhetsutvecklingen, Människans utvecklingsstadier, Esoterisk filosofi, Esoterisk psykologi. Häftad. 464 sidor. Pris: 250 kr.

Livskunskap Tre. Aderton uppsatser i olika överfysiska ämnen: Esoteriska kunskapsordnar, Symboler, Esoterisk terminologi, Teosofi, Alice A. Bailey och D.K., Ockulta grupper, Yoga, Mystik, Spiritualism, Livet mellan inkarnationerna, Reinkarnation, Devaer, Hälsa, De sju departementen, Centra i människans höljen, Magi, Astrologi, Vår epok. Häftad. 410 sidor. Pris: 250 kr.

Sfinxens tre frågor ger kortaste sammanfattning (2000 ord) av esoteriken enligt Pytagoras hylozoiska system. Häftad. 8 sidor. Pris: 5 kr.

En effektivitetsfilosofi handler om det positive tänkandets teori och praktik. Häftad. 16 sidor. Pris: 5 kr.

Om Kristi återuppträdande och Människans frigörelse. Två uppsatser i häftad broschyr. 37 sidor. Pris: 25 kr.

Meditation. Uppsats ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 29 sidor. Pris: 20 kr.

Gnostiken. Uppsats ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 24 sidor. Pris: 20 kr.

Gnostiska symboler. Uppsats ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 22 sidor. Pris: 20 kr.

Goethe såsom esoteriker, Verklighetsideer hos Rousseau, Geijers historiefilosofi, Krishnamurti och utvecklingslagen, Vägen till kunskapen och enheten. Häftade. Pris: 15 kr per styck.

Ekon från planethierarkiens första departement. Esoteriska tänkespråk sammanställda ur den s.k. Agni-yoga-litteraturen. Häftad. 42 sidor. Pris: 25 kr.

Kaldeernas magiska cirkel. En urgammal spådomskonst i teori och praktik. Häftad. 42 sidor. Pris: 25 kr.


normal

Laurency på Engelska - Laurency in English

The Knowledge of Reality. Översättning av Kunskapen om verkligheten. Häftad. 307 sidor. Pris: 150 kr.

The Philosopher's Stone. Översättning av De vises sten. Inbunden. 352 sidor. Pris: 175 kr.

An Introduction to Esoteric Philosophy. En effektivitetsfilosofi och Sfinxens tre frågor. Häftad. 34 sidor. Pris: 30 kr.

Meditation. Översättning av uppsatsen Meditation, ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 29 sidor. Pris: 25 kr.

Gnostics. Översättning av uppsatsen Gnostiken, ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 25 sidor. Pris: 25 kr.

Gnostic Symbols. Översättning av uppsatsen Gnostiska symboler, ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 22 sidor. Pris: 25 kr.

Discipleship. Översättning av uppsatsen Lärjungaskap, ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 60 sidor. Pris: 50 kr.

The Planetary Hierarchy. Översättning av uppsatsen Planethierarkien, ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 40 sidor. Pris: 50 kr.

Identiffcation and Liberation. Översättning av uppsatsen Identifikation och frigörelse, ingående i Livskunskap Ett. Häftad. 12 sidor. Pris: 25 kr.


normal

Laurency på Finska - Laurency Suomeksi

Tieto todellisuudesta. Översättning av Kunskapen om verkligheten. Inbunden. 302 sidor. Pris: 200 kr.

Johdanto esoteeriseen filosofiaan. Översättning av En effektivitetsfilosofi och Sfinxens tre frågor. Häftad. 35 sidor. Pris: 30 kr.

Kaikuja. Översättning av Ekon. Häftad. 40 sidor. Pris: 30 kr.


normal

Laurency på Tyska - Laurency auf Deutsch

Die drei Fragen der Sphinx. Översättning av Sfinxens tre frågor. Häftad. 8 sidor. Pris: 10 kr.

Alla skrifter beställes hos:

FÖRLAGSSTIFTELSEN HENRY T. LAURENCY c/o Lars Adelskogh Lönnvägen 3 A 541 41 SKÖVDE

För beställningar effektuerade per post uttages porto- och expeditionsavgift. Betalning göres till postgirokonto nr 439 54 35 - 3 inom trettio dagar efter erhållande av räkning.


normal

Kritisk granskning av Hylozoiken

Jag (Jonas Liljegren) tycker att Håkan är lite väl svartmålande och oförstående. Som alltid: Tänk själv!

Teosofiska Samfundet, skapat av Helena Petrovna Blavatsky iNew York 1875, har liksom de flesta religiösa grupper splittrats i otaliga grupper; en av de mest kända är Alice Baileys Arcane School.

Inte så många känner till att en gren på det teosofiska trädet har sitt ursprung i Sverige. Läran har fått namnet hylozoik, och dess upphovsman är Henry T. Laurency, pseudonym för svensken Henrik von Zeipel (1882-1971). Han är mest känd genom böckerna De vises sten och Kunskapen om verkligheten.

Laurency var en mycket produktiv man, och hans efterlämnade manuskript ges kontinuerligt ut av Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency under ledning av Lars Adelskogh i Skövde. Åren 1982-1986 var jag själv aktivist för hylozoiken och ingick under en tid i styrelsen för Institutet för hylozoiska studier. Hösten 1986 insåg jag farorna med läran och hoppade av mitt engagemang, vilket också ledde till artikeln Varning för hylozoiken, publicerad i Sökaren nr 8, 1987.

I januari 1984 föreslog jag skapandet av en korrespondenskurs i hylozoik som inledning till upprättandet av ett hylozoiskt universitet i Sverige. Tolv kursbrev utarbetades av Lars Adelskogh med undertecknad som konsult. Denna korrespondenskurs har nu utgivits som bok med titeln Förklaringen. Boken är utgiven av Foinix förlag, som ägs av Institutet för hylozoiska studier. Eftersom det nu gått några år sedan jag Iämnade hylozoiken och jag idag kan se den i ett vidare perspektiv, kan det kanske vara av värde med några kommentarer till Förklaringen.

Bokens tio första kapitel är närmas identiska med motsvarande kursbrev i korrespondenskursen, medan kapitlen elva och tolv är nyskrivna. För den som vill sätta sig in i hylozoikens världsbild, är Förklaringen en utmärkt introduktion, klar och pedagogisk och utan de störande kritiska utfall mot allt och alla som vidlåder Laurencys egna böcker.

Tyvärr ger inte Adelskogh svaret på den väsentligaste frågan: Hur fick Henry T Laurency denna kunskap? Inom hylozoiken anses det nämligen oandligt att fråga vem som sagt det eller intressera sig för personligheten. Därmed har man också räddat sig undan den besvärande vetenskapliga frågan om källkritik. Något motsägande ter sig då följande citat från kapitel åtta: Den intellektuella osjälvständigheten visar sig i att man inte vågar ha egen åsikt utan böjer sig för auktoriteterna, inte ens undersöker på vilka grunder auktoriteten utger sig som sådan. Den som försöker vara intellektuellt självständig inom hylozoiken blir snart varse att detta är tabubelagt område. Om Laurency som person och hans upplevelser talar man inte.

För den kritiske läsaren kan därför följande fakta vara av intresse. Henry T. Laurency (Henrik von Zeipel) studerade teoretisk och praktisk filosofi i Uppsala vid seklets början. Som lärare hade han de kända filosoferna Axel Hägerström och Karl Hedvall. Genom Vivekananda väcktes intresset för yogafilosofin, och därefter fann han Blavatskys Isis unveiled, vilket ledde till ett grundligt studium av teosofin och senare Alice Baileys skrifter. I sin opublicerade dagbok förklarar han sig stå i telepatisk kontakt med mästarna från planethierarkin, vilka dikterat de böcker som utgivits i Laurencys namn. Enligt Adelskogh var det den i teosofin kände mästaren Hilarion, som var Laurencys källa. Laurency ansåg sig också vara en reinkarnation av den grekiske filosofen Demokritos.

Laurencys böcker kan sägas utgöra en syntes av teosoferna Blavatsky, Leadbeater och Bailey, en mera intellektuell och akademisk form av esoterik. Laurency imponerar genom sin intellektuella förmåga och stora kännedom om litteratur och kultur. Hylozoiken i hans tappning är en representant, i vår tid, för den gnostiska idétraditionen. Det grekiska ordet gnosis betyder kunskap och i det här fallet en kunskap om andliga världar och krafter, förmedlad av invigda. Enligt denna lära är det människans mening och mål att utvecklas andligt till ett femte naturrike, övermänniskornas rike. Hela tankegången är således ett slags förandligad version av Darwins utvecklingslära.

Hylozoiken och andra ockulta system ställer frågan om kunskap på sin spets. Vad är kunskap? Adelskogh hävdar att hylozoiken är kunskap. Men samma sak sägs inom andra grupper, t ex antroposofin, Martinus, Summit Lighthouse, scientologin, Jag-är-rörelsen, Ambres, Astara och många, många fler. De är alla varandra motsägande och kommer med fakta som inte går att förena. Den religiösa människan ställs således inför den knepiga uppgiften att avgöra vilken andlig lärare som har rätt. De flesta löser problemet genom att rent känslomässigt godta en lära och strunta i andra. Skall man begå intellektuellt självmord, kan man ju göra det ordentligt.

Lars Adelskogh är medveten om denna problematik och skriver: ... klärvoajans är inte svår att utveckla, och klärvoajanter finns det gott om. Men när de försöker göra lärosystem av sina upptäckter i 'andevärlden', kommer de aldrig fram till samstämmiga resultat i fråga om det väsentliga... Esoteriken är något helt annat än på emotional klärvoajans uppbyggd ockultism. Lite längre fram varnar han för att lyssna på inre röster, följa inre ledare. Följ dem inte! De leder alla vilse, hävdar Adelskogh. Men Laurencys inre röster från mästaren Hilarion leder uppenbarligen inte vilse! När far super är det rätt. Denna enastående självblindhet och intellektuella ohederlighet finner man hos i stort sett alla sektföreträdare.

Laurency själv försöker komma undan problemet med följande resonemang: Hylozoiska mentalsystemet är, när man väl bemästrat det, helt enkelt logiskt tvingande, emedan det förklarar tusentals eljest oförklarliga företeelser på enklast möjliga och samstämmiga sätt. Och det är förklaringen som är beviset.4 Men att metafysiska system har en inre logik innebär inte att de överensstämmer med verkligheten. I stort sett alla ockulta system är logiska inom sina ramar men de blir inte sannare för det.

Den psykologiska förklaringen till Laurencys röster är en utvecklad sidopersonlighet. Laurency läste väldiga mängder teosofisk litteratur och var filosofiskt skolad. Han trodde på mästarna. Det är därför bara naturligt att när han upplever en inre röst, så meddelar rösten det teosofiska systemet ~men i en mera akademisk, logiskt skolad form. I sin dagbok ondgör sig Laurency över att mästarna bara tar kontakt på telepatisk väg, när dom ändå finns på jorden i jordisk kropp. Det är en psykologisk gåta att en intellektuell av Laurencys kapacitet inte insåg den psykologiska förklaringen till sina inre röster. Han är därmed ett bra exempel på den s k reproduktionsteorin, formulerad av religionspsykologen Hjalmar Sundén, d v s att mystikern eller ockultisten reproducerar vad han läst, hört och sett i inre skådande eller hörande (visioner, auditioner). Man får så att säga den egna föreställningsvärlden tillbaka från det undermedvetna. Sidopersonligheter och dissociativa tillstånd finns noga beskrivna i den psykologiska och parapsykologiska litteraturen.

Men denna förklaring kan aldrig Lars Adelskogh godta. Likt alla religiösa är han fullkomligt övertygad om att sitta inne med den rätta läran. Denna människans förmåga att ta inre röster och syner för verklighet är kulturens akilleshäl, orsaken till historiens

alla kunskaps- och livsfientliga religiösa läror. Man kan kritisera ockulta system som hylozoiken utifrån ett flertal aspekter. För klarhetens skull utgår jag ifrån de fem punkter utifrån vilka jag kritiserat new age-rörelsen och övrig nyandlighet: antiintellektualism, inre kunskapsväg, subjektivism, förfiningssyndrom och fascism.

Antiintellektualism

Hylozoiken kan vid en första anblick verka mycket akademisk och intellektuell, en esoterik på vetenskaplig grund. Liksom alla religiösa sekter åberopar hylozoiken vetenskapliga rön, så länge de ger stöd för den egna läran. Men tittar man närmare efter, avslöjas föraktet för utbildning och vetenskap. Allra tydligast kommer det fram i synen på källkritik, vilket jag nämnde ovan. Hylozoiken gör också kunskapsbegreppet meningslöst genom att inte skilja på vetenskaplig kunskap och uppenbarelsekunskap (visioner och auditioner). Vetenskaplig kunskap ges en andra rangens plats gentemot verklig kunskap. Belysande är följande citat från Laurency: Sedan hylozoiken lagt grunden för verklig kunskap, kan direkt anknytning ske till denna och hypotesmetoden förvisas till historiens skräpkammare.5 Intressant i sammanhanget är också följande påstående av Laurency: Vad skall dessa, som är tiotusentals inkarnationer äldre än sina skolkamrater, med allt det livsodugliga skräp som läres i skolorna.6

Hylozoikens syn på kunskap och utbildning ligger farligt nära den nazistiska, som skilde mellan en nordisk (arisk) vetenskap i opposition mot en liberalt judisk, alltså traditionell, vetenskap. Talet om att hylozoiken endast skall antas som en arbetshypotes är vilseledande. Eftersom hylozoikens utsagor aldrig kan kontrolleras av vetenskapen, är det felaktigt att använda ordet arbetshypotes, som i det här fallet bara blir ett finare ord för tro.

Inre kunskapsväg

Kritik av den inre kunskapsvägen har redan givits i föregående stycke. Motsatsen till den inre kunskapsvägen är den yttre kunskapsvägen, vetenskapens mödosamma faktasamlande; fakta som alla kan kontrollera att de stämmer. Den inre kunskapsvägen kan aldrig bygga upp en gemensam verklighetsuppfattning utan att hemfalla åt auktoritetstro. Och auktoritetstro är aldrig förenlig med demokrati. Att bygga upp samhället utifrån inre röster och syner borde tillhöra mänsklighetens barnstadium. Med hylozoiken som samhällsgrund följer vi kartan i stäilet för verkligheten.

Subjektivism

En vanlig tankegång inom nyandliga rörelser är att tillvaron är en illusion, att den fysiska verkligheten egentligen bara existerar i våra huvuden. Således är det bara att tänka positivt så förändras hela tillvaron på ett magiskt sätt. Här får man delvis ge ett plus till hylozoiken som med sin lära om tillvarons treenighet - materia, medvetande, rörelse - inte fallit i den vanliga subjektivistiska fällan. Andå är det magiska tänkandet påfallande i och med hylozoikens lära att tankar och känslor motsvaras av materia.

Förfiningssyndrom

Enligt hylozoiken är människans mål att utvecklas till övermänniska i ett femte naturrike. För att nå dit måste man leva andligt och rent i tanke, ord och handling. Hylozoiken är således en asketisk, gnostisk lära. Särskilt varnas för aggressivitet och sexualitet som räknas till lägre, negativa känslor. Hela det här tänkandet brukar jag benämna förfiningssyndromet, alltså en sjuklig rädsla för det fysiska, jordiska, sensuella. Den psykologiska effekten av läran blir en neurotisk inställning till det egna drifts- och känslolivet.

I Förklaringen varnar Lars Adelskogh för erotomani och rusmedel7. Det är en något egendomlig dubbelmoral, eftersom det kommer från en gammal rumlarkollega. Erotoman får väl antas vara en person med starkare sexualdrift än Lars Adelskogh. Laurency själv har en egenartad dubbelhet i inställningen till sexualiteten. Han går till storms mot kristendomens sexualfientlighet men påbjuder celibat före äktenskapet och ojar sig över flickornas bara ben på teatern och att sängkammarscener får förekomma i litteraturen. Åsikterna känns igen från extremhögern och den religiösa fundamentalismen. Ännu tydligare blir det i synen på Freud, som enligt Adelskogh var satanist. Freud var ju dessutom jude. I boken Trough the curtain av Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla sägs att Freud var en ond människa genom vilken de onda krafterna, Svarta Logen, tömde en flod av snusk över mänskligheten8. Boken sprids av Institutet för hylozoiska studier.

Det hylozoiska andlighetsidealet är psykologiskt osunt och inhumant. Med hylozoiken har ännu en livsfientlig skuldkult lagts pa mänsklighetens redan tyngda rygg.

Fascism

Den senaste tiden har vi sett hur extremhöger och nynazism åter vunnit terräng. Skolorna rustar för kampanjer för att bemöta det nya hotet. Tyvärr ser inte många kopplingen mellan esoteriska läror typ hylozoiken och extremhögern. På flera punkter är nämligen ideologierna närmast gemensamma. Många unga idealister sväljer ett totalitärt bete bara för att det påstås komma från en andlig källa.

Jag har redan berört antisemitismen som inte redovisas öppet hos Laurency eller i Adelskoghs Förklaringen, utan tillhör en mera esoterisk lära. Judarna anses vara en misslyckad ras från ett tidigare solsystem och är därför ondskans redskap på jorden. Därav Adelskoghs negativa syn på t ex Freud, som var jude. Antisemitismen blir mera öppen hos Blavatsky och Bailey som är Laurencys källor.

De politiska effekterna av hylozoiken måste bli en teokratisk stat, där mästarna her tagit den politiska makten. Laurency hävdar energiskt att mänskligheten inte ken lösa sine egna problem, utan att dom måste ta över och leda utvecklingen. Föraktet för demokrati och vetenskap visar släktskapet med extremhögern. Den fria och öppna debatten är demokratins livsluft. Adelskogh svarar aldrig på kritik och visar därmed sitt förakt för den demokratiska processen. I hylozoiken får man lära sig att lojalitet är viktigare än sanningen. De sociala och politiska effekterna av hylozoiken ken bare bli diktatur och ett inhuman" skräckvälde där människor blir besatta av sin egen andliga utveckling.

Jag hyser inga förhoppningar att Lars Adelskogh skall ändra uppfattning om hylozoiken. Inte heller räknar jag med någon debatt i frågan. Vad jag ken hoppas på är att min kritik dock leder till att de värsta fascistoida hörnen på hylozoiken skalas bort. Boken Förklaringen kanske skall ses som ett steg i den riktningen. Avskalad mycket av det osunda innehållet är läran om mästarna från Venus, som kom till jorden för l8 miljoner år sedan för att leda utvecklingen, en mäktig och fascinerande myt. [bland brukar jag roe mig med tanken att mästarna verkligen existerar och är sådana de beskrivs i den teosofiska traditionen. Men eftersom deras lära är så i aura högsta grad osympatisk, ken jag bare instämma med författaren Sven Delblanc när hen i en av sine böcker säger: det enda jag begär av gud är att hen lämnar mig ifred.

Noter

1. Lars Adelskogh. Forklaringen. Foinix Förlag, Skovde 1991, s 108.
2. Ibid. s 3 1. 3 Ibid. s 173.
3. Henry T. Laurency. Livskunskap två. Förlagsstiftelsen Henry T. Laurency, Skövdc 1987, s 16.
4. Ibid. s 26.
5. Henry T. Laurency. Livskunskap ett. Förlagsstittelsen Henry T. Laurency, Skövde 1 986, s 204.
6. Adelskogh 1991, s 182.
7. Viola Petitt Neal och Shafica Karagulla. Through the curtain. DeVorss, Marina del Rey, Calif. 1983, s 263.

De 5 revolutionerande nyheterna

De 5 revolutionerande nyheterna Laurencys viktigaste arbete, De vises sten (1950) innehåller fem revolutionerande nyheter, som aldrig förut publicerats:

  • Lösningen av treenighetens mysterium: tillvarons tre likvärdiga aspekter; rörelse, medvetenhet, och materia -,det väsentliga i absoluta kunskapssystemet, grundvalen för framtidens filosofi och vetenskap.
  • Materien (atomerna) såsom bärare av medvetenheten och medvetenhetsutvecklingen såsom tillvarons mening.
  • Jaget såsom en monad en uratom.
  • Angivandet av de olika utvecklingsstadierna och definierandet av dessa på objektiva (materiella) grunder, nämligen genom angivande av de molekylerslag i höljena som aktiveras.
  • Formuleringen av livslagarna med särskilt framhävande av de väsentliga för vår tid som inledning till Vattumannens lagepok.

Se boken: Kunskapen om verkligheten av Henry T. Laurency


normal

Reflexion över hylozoik

Hylozoiken är en av många esoteriska läror. Ingen av dessa måste varken förkastas helt eller accepteras helt.

Vi är människor. Vi har hjärta och hjärna. Vi kan tänka och känna. Hylozoiken har inspirerat mig genom Laurencys böcker. Det betyder inte att jag svalt vartenda ord rubb och stubb. Kritiskt avstånd är viktigt, liksom intellektuell öppenhet. Jag menar att de förutsätter varandra.

Alltså: Hylozoiken, liksom teosofin, antroposofin, världens religioner, politiska synsätt etc. tillhör det mänskliga arvet.
Det är upp till var och en av oss att ta reda på så mycket som hon/han orkar och kan för att sedan ta ställning. Det som inspirerar mig kanske inte inspirerar dig. Det som inspirerar mig idag kanske jag förkastar i morgon. Det jag förkastar idag kanske jag plockar upp i morgon osv.

Den enda tankevärld jag någonsin kan kontrollera är min egen. Förhoppningsvis kan jag utbyta tankar med andra öppna tänkare och själv förbli öppen.
Att tänka är roligt och stimulerande. Vi kan tänka tillsammans, men måste inte fördenskull alltid tänka likadant.