Hem

NLP Självterapi, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 16, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Mega
Denna text är importerad från /old/psi/nlp.html
är Trobart , Självterapi , Praktiserbart och Lära

Konsten och vetenskapen om hur människor strukturerar sin inre verklighet genom sina inre och yttre upplevelser.

Alias: neurolinguistisk programmering

normal

Reportage

NLP står för Neuro Linguistic Programming. En direkt översättning är svår att göra. Förenklat kan man säga att NLP handlar om hur hjärnan (neuro) och sinnet använder ett specifikt språk (linguistic) eller en viss programvara för att ta en metafor från datorn. Detta sinnets språk har dels en aspekt som är gemensam för alla individer, dels en aspekt som är unik för varje person som använder systemet.

NLP sysslar med att utforska hur detta språk fungerar i praktiken och hur individens program kan förändras (programming) genom mentala tekniker.

På NLP-huset i Köpenhamn har man valt att byta ut ordet programming mot ordet psykologi.

Sedan några år tillbaka har intresset för NLP ökat i Skandinavien. I Stockholm finns NLP Institut AB, och Danmark har flera centra, bland dem NLP-huset i Köpenhamn.

För att ta reda på vad NLP egentligen är for jag som Sökarens reporter till Köpenhamn, där jag träffade Hans Bremer och Helene Kongsbach, vilka tillsammans driver NLP-huset sedan 1990.

Hans var tidigare major i armén och Helene var personalchef i ett privat företag. Deras gemensamma intresse för psykologi och personlig utveckling förenade dem också privat: de är idag gifta.

- När jag var 45 år gammal ökade mitt intresse för psykologi och personlig utveckling, säger Hans. Jag undersökte vilka möjligheter som fanns för mig och kom fram till att NLP var en psykologi som jag kunde lära mig själv och som jag kunde använda för att hjälpa andra. Jag hade länge funderat på att sluta i armén, eftersom jag inte fick mina livsvärden uppfyllda genom jobbet. NLP-huset är för mig en dröm som blivit verklighet.

- Jag träffade Hans på en självutvecklingskurs 1989, säger Helene. Jag gick kursen för att jag tyckte att det var känslorna som styrde mig i stället för att det var jag som styrde känslorna. Tillsammans gick Hans och jag Ole Vadum Dahls NLPgrundutbildning på Dansk NLP-Institut på Jylland. Han var den som introducerade NLP i Danmark. Sedan kompletterade vi utbildningen med kurser i USA.

- Många vet inte vad NLP är. Kan ni kortfattat beskriva NLP?

- NLP är ett sätt att träna sig själv att kommunicera bättre med andra människor och med sig själv, svarar Hans. Det är en metod att skapa balans i den yttre och den inre kommunikationen. Man kan säga att NLP är en vidareutveckling av psykologin. Freud talade om det medvetna och det omedvetna sinnet. NLP ger praktiska verktyg till att kommunicera med det omedvetna sinnet.

- Men det finns många definitioner av NLP, inflikar Helene, och orsaken till det är att NLP har tagit delar från olika psykologiska riktningar som man har funnit fungerar. De som utvecklade NLP, Richard Bandler och John Grinder, ville skapa en psykologi som kunde åstadkomma positiva förändringar i en människas liv. De var trötta på filosofier och teorier, de ville ha något som fungerade praktiskt, något som gjorde att man kunde komma över sina begränsningar och skapa framgång i sitt liv.

- Vad är det då som utmärker NLP?

- Man kan säga att det är ett speciellt sätt att tänka, säger Hans. Vi upplever ju egentligen inte världen, utan i stället den modell av världen som vi har i vårt medvetande.

- Freud var ju också inne på detta, inflikar Helene, när han kom fram till att vare sig en viss händelse skett i den yttre världen eller ej, så hade patientens föreställning om att en viss händelse hade skett, påverkat patienten som om den var sann. Som terapeut har jag upplevt många framgångar när jag använt NLP. Vi utgår ju från de processer som sker i hjärnan. Vi tar direkt kontakt med bilderna i sinnet och arbetar med sinnet innan orden formulerar upplevelsen. Detta ger NLP ett försprång framför många andra terapier.

- Freud började med psykoanalysen, säger Hans. Efter honom kom Jung. Och efter Jung kom alla andra, en lång kedja av olika psykologer, och jag tror man kan säga att de allesamman bildar fundamentet för NLP. NLP representerar den punkt dit psykologin kommit idag.

- Har ni upplevt motstånd från traditionella psykoanalytiker?

- Nej, men vi har heller inte upplevt acceptans, skrattar Helene. Psykologiska fakulteten vid Köpenhamns universitet tycks mena att NLP enbart är behavioristiskt (beteendevetenskapligt) inriktat. Och så började NLP för 20 år sedan, men NLP har ju utvecklats mycket sedan dess.

Idag har NLP-huset fyra längre utbildningar, I-åriga grundutbildningarna NLP Practioner och Business Practioner (som koncentrerar sig på NLP inom affärsvärlden) samt de l-åriga påbyggnadsutbildningarna Master Practioner och Esoteric Practioner. Den sistnämnda är en specialinriktad påbyggnadskurs, där även exempelvis hawaiianska Huna-healingtekniker ingår. Olika undervisningsmoduler fungerar som ett slags flexibla byggstenar, som ökar den enskildes valfrihet att ta del av det som intresserar honom eller henne.

- Hur ser de framtida planerna ut för NLP-huset?

- Vi vill gärna bli kända också i Sverige, säger Hans, och därför reser vi ibland till Sverige och håller föredrag. Redan förra sommaren hade vi en längre kurs på Södertuna slott nära Stockholm. Den kommer vi att arrangera nästa sommar igen. Dessutom vill vi gärna starta ett center i Ryssland. De har redan flera NLP-centra där, men inget med vårt breda utbud. Vi har redan haft en så kallad Master Practioner-kurs i Ryssland. Och nästa år ästa år kommer vi att starta ett 5-årsprogram i samarbete med Human Resource Center i Moskva.

På NLP-KURS

För att pröva NLP fick jag tillfälle att genomgå en så kallad tidslinjekurs. Kortfattat handlar denna helgkurs om hur vi i minnet kan resa bakåt i tiden och med vissa tekniker omprogrammera (skapa förändringar i) vårt psyke.

Vi är 45 personer som är samlade i NLPhusets stora undervisningssal. Hans Bremer gör ett sympatiskt intryck, han skrattar och ler mycket under kursen, som han leder med stor skicklighet. Han börjar med att introducera tanken att vi har en mental tidslinje som går rakt igenom oss och markerar vårt förflutna på den ena sidan och vår framtid på den andra.

Vanligtvis har vi vårt NU mitt i kroppen, men variationer kan förekomma: tidslinjen kan lokaliseras till exempelvis bröstpartiet eller mitt i huvudet eller något bakom huvudet. Deltagarna tycks vara med på noterna. Ingen tycker att detta är konstigt. Vi undersöker alla hur vår tidslinje är strukturerad.

Först gör vi resor bakåt i tiden. Hans guidar instruktioner mot en bakgrund av suggererande instrumental musik, som har till syfte att hjälpa oss få kontakt med vårt undermedvetna. Vi sitter med slutna ögon och reser mentalt tillbaka till den punkt i vårt liv, då en stark känsla för första gången infann sig, kanske något som skapat ett trauma, exempelvis en intensiv rädsla.

I sinnet skapar vi oss två stycken jag: ett alter ego, som svävar långt ovanför vår tidslinje, och ett jag, som befinner sig på tidslinjen.

Vi är enligt NLP:s språkbruk antingen dissocierade från oss själva (vi upplever oss själva utifrån, som om vi betraktade oss själva, eller associerade (vi upplever oss själva inifrån kroppen och tittar ut genom våra egna ögon).

Vi återupplever en rest av de känslor vi en gång hade och minns kanske också de tankar vi hade. Genom denna växelvisa rörelse mellan de två jagen skapas förutsättningen för att se på situationen såväl inifrån som utifrån, vilket underlättar en helhetsförståelse för problematiken. Vi frågar vårt undermedvetna vad som kan ha varit den högsta avsikten med denna svåra händelse i vårt liv. NLP utgår från att vi kan kommunicera direkt med vårt undermedvetna: om vi frågar, så får vi också svar. Flera gånger frågar Hans hur gamla vi var när vi upplevde känslan. 7 år? 3 år? Under graviditeten? Vilken månad under graviditeten?

Därefter reser vi till en punkt strax före vårt traumatiska minne, och ger mentalt de resurser från vårt nu-jag som vi tror kan behövas av vårt dåjag för att bättre kunna hantera situationen. Dessa resurser släpps slutligen ned som en bild från vårt dissocierade dåjag till vårt associerade då-jag. (Subjektivt upplever jag i det ögonblicket ett starkt välbehag.) Så reser vi återigen tillbaka längs vår tidslinje med vårt dissocierade jag, högt uppe i luften, som Hans Bremer uttrycker det. Vi förändrar samtidigt hela vår tidslinje i enlighet me d de förändringar som vi installerat, innan vi återvänder till nuet. En av NLP:s smått provocerande sentenser är: Det är aldrig för sent att få en Iycklig barndom.

Under den sista kursdagen gör vi också inre resor till vår framtid. Det handlar om ett målsättningsarbete, där vi på likartat sätt arbetar med att vara associerade och dissocierade längs med vår tidslinje. Vi fyller dessa våra målbilder med starka positiva känslor och förväntningar och försöker göra dem så attraktiva för oss som möjligt. Bilderna kan alltså utformas på olika sätt för olika människor: vi kan göra bilden stor eller lagom, vi kan ha den som filmsekvens eller stillbild, vi kan fylla den med vår favoritmusik eller en ljuv stämma. Slutligen släpper vi ned våra målbilder längs med vår tidslinje: 3-årsmålen, 1-årsmålen, 6månadersmålen samt 3-månadersmålen.

Vad gäller det konkreta resultatet får vi kursdeltagare avvakta åtminstone 3 månader. Enligt Hans Bremer har många återkommit vid senare tillfälle för att tacka och förundrat sig över att målet blev verklighet. Ibland kan dock vissa gamla trosföreställningar vara i vägen för realiserandet av vår målbild, påpekar Hans. Vi tror kanske inte att vi är värda att uppleva målet. I så fall krävs ett mer omfattande mentalt arbete för att frigöra personen från den gamla föreställningen

Hur som helst upplevde jag övningarna mycket inspirerande och kan intyga att de sätter igång en oerhört intensiv inre verksamhet.

Litteratur

NLP-huset rekommenderar som grundläsning:

  • O'Connor, Joseph & Seymour, John: Introducing NLP (finns på danska: "Introduktion til NLP).
  • Andreas, Connirae & Steve: Heart of the Mind (på danska:I sindets hjerte).
  • På danska finns också: Dahl, Ole Vadum: Grundbog i NLP.

Litteratur på svenska har inte kommit till författarens kännedom, men Bandler, Richard & Grinder, John: Att förändras tillsammans (1982) berör relationspsykologi fast den inte är särskilt uttömmande vad gäller NLP. Bandler, Richard & Grinder, John: Frogs into Princes (1990) finns att låna på vissa bibliotek, liksom den färskare Bandler, Richard Time for a Change (1993)

NLP-Huset, Valbygårdsvej 62 C, DK-2500 Valby, Danmark. Tfn +45-36 30 90 01.

NLP Institut, Box 5349,102 46 Stockholm. Tfn 08-661 49 00. Fax. 08-661 49 09.

normal

NLP är en förkortning av Neuro-Lingvistisk Programmering Konsten och vetenskapen om hur människor strukturerar sin inre verklighet genom sina inre och yttre upplevelser. Grundidén är den att om vi kan upptäcka vilka tankemönster människor använder för att uppnå resultat så kan vi lära oss samma tankemönster och uppnå samma resultat.