Hem

The Interrelationship Between Mind and Matter Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1075, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/interrelationship_between_mind_and_matter.html
är Bok
Publicerad år 1992
Av Beverly Rubik

Boken är en dokumentation av en konferens anordnad av Center for Frontier Sciences

Alias: the interrelationship between mind and matter

normal

Upplaga
Omfång


normal

Kommentarer

Boken är en dokumentation av en konferens anordnad av Center for Frontier Sciences vid Temple University, Philadelphia, Pennsylvania och utgiven 1992. Deltog gjorde forskare från sex nationer från både etablerad forskning, såsom antropologi, biologi, ingenjörsvetenskap, medicin, filosofi, fysik och psykologi samt ny, mer kontroversiell forskning, såsom parapsykologi delar av alternativ medicin och den nya fysiken.

Rubik skriver själv förord. Därefter skriver David Turnbull om 'maps perception, and reality'.

Helmut Schmidt om 'Progress and problems in psychokinesis research', Brenda Dunne och Robert Jahn om 'Consciousness, randomnicity, and information', Walter von Lucadou om 'Nonlocality in complex systems: a way out of isolation?', K Ramakrishna Rao om 'Meditation and mind-matter interface', Frank Putnam om 'Multiple personality disorder: a window into the organisation of consciousness', Larry Dossey om 'Modern medicine and the relationship between mind and matter'.

Ur förordet: Vad är medvetande, och vad har materia för natur? Vad har de fdr samband? Det finns en vida utbredd motsträvighet att syssla med så djupa frågor i modern vetenskap. Begreppen är i stället fdrvisade till filosofi. Den del av medvetandet som konventionell vetenskap valt att ägna sig åt - fdrstånd och minne - betraktas typiskt nog som ett epifenomen av hjärnan som resulterar i komplicerade biofysiska processer. Flertalet vetenskapsmän, ja flertalet människor i väst utgår ifrån att det existerar en objektiv materiell verklighet utanför oss och oberoende av våra medvetanden. Konventionell vetenskap har ännu inte ställt frågan om medvetandets roll i var värld. Medvetande och materia betraktas konventionellt som två distinkt åtskilda världar, med medvetandet som en passiv observatör av den materiella världen. Detta har historiskt tillskrivits Descartes och är känt som den Cartesiska uppdelningen. Denna uppdelning mellan medvetande och materia inom vetenskap kan dock vara felaktig, då vissa uttolkare av kvantteori vidhåller att observatören på ett grundläggande sätt samverkar med kvantsystemet när man gör en observation.

Uppfattningen om en hård, objektiv verklighet oberoende av observatören är inbyggd i själva den vetenskapliga metoden. Tankarna, tron och viljan hos de som är inblandade i experiment anses inte kunna påverka skeendet så länge man har kontroller och dubbelblint förfarande. Det kan dock bli
På konferensen fdrekom flera diskussioner för att belysa och förklara den kritiska forskningen och frågor mot den, så att framtida forskning underlättas. Ett huvudområde var att testa människors förmåga att med bara sin intention påverka slumptalsgeneratorer. Följande viktiga frågor diskuterades men är fortfarande obesvarade: (1) Är psykokinesi (PK) en signal eller en icke-lokal korrelation i ett komplext system ? (2) Ska PK betraktas som information snarare än ett orsaksskeende? (3) När sker övergangen från möjlighet till verkligt utfall, eller var kollapsar vågfunktionen i PK-experiment? (4) Vilken roll har i denna övergång fdrsöksledaren och den som granskar fdrhållandena i förväg? (5) Vad är det för skillnad på avsikt och observation i denna växelverkan mellan medvetande och materia?

Flera forskare som var observatörer på denna konferens kommenterade nivån på och hur sofistikerad denna forskning, denna diskussion och väckta frågor var. Det vetenskapliga samfundet är i stort sett omedveten om den aktuella forskningen kring växelverkan medvetande - materia. Detta är inte så förvånande eftersom det är nästan omöjligt att publicera sådana experimentella resuitat i någon av de större vetenskapliga tidskrifterna. Varje vetenskapligt påstående som utmanar antagandet att medvetandet är passivt och skilt från materia betraktas vanligen som tabu.

Eftersom vetenskapen starkt påverkar samhälle och miljö kommer dock utan tvekan denna nya vetenskap att ha många effekter. En ny kosmologi, ett återfdrenande av vetenskap och andlighet. Den genomtränger kulturen i stort. Dess idéer kommer att göra oss starkare på flera viktiga sätt så vi kan klara av att lösa de globala kriser som vi under detta sekel blivit så medvetna om. Vi bör vara medvetna om att det inte har fdrekommit en fdrändring i världen utan att det först skett en fdrändring i medvetandet. En ny holistisk ideologi skulle sålunda hjälpa till att initiera ett läkande av en värld söndersliten av mycket uppdelande. Vi behöver t ex en ny, utvidgad vision av oss själva fdr att läka vår känsla av separation och alienation från varandra, från naturen och från våra egna fysiska kroppar. En holistisk ideologi kan hjälpa till att återinföra en aktning fdr naturen och en respekt fdr dess mångfald. Det kan hjälpa till att minska klyftan mellan vetenskap, teknik och värdenngar. Det fdrnyade begreppet med ett aktivt, formande medvetande kan skapa nytt intresse fdr att utforska och undersöka våra inre dimensioner på helt nya sätt. Detta kan hjälpa oss att mermedvetet delta i samarbete i världen. Detkan föra oss fram mot en medveten evolution. Det kan skapa en ny känsla av respekt och undran inför oss själva och kosmos. Och, om visionen är tillräckligt stor kan det leda till en global renässans.

Denna bok på nästan 300 sidor är en liten hjälp på vägen till denna möjliga framtid.