Hem

Besatthet Lokaliserad händelse, Affliktion, Parapsykiskt fenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 54, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
Denna text är importerad från /old/psi/besatt.html
är en sorts Lokaliserad händelse , Upplevbart , Affliktion , Parapsykiskt fenomen och Trobart

När det finns två, eller fler, själ(ar) i en kropp

Alias: besatt och besatthet

normal

När det finns en själ per kropp så anses man inte besatt. När det finns fler än en själ per kropp och ingen av dom är dominerande - eller - det finns ingen klar indikation på vilken själ är dominant framträdande för kroppen utan det framträder olika personligheter vid olika tidpunkter. Dessa personligheter är - oftast - väsenskilda från varanda så till vida att dom är väldigt lätt att skilja åt men lika så till vida att dom tillhör samma kategori. Intelligenta själar, barnsliga, dumma, elaka etc.

Fler än två själar i samma kropp är fullt möjligt men oftast till besvär för varandra och värdkroppen/själen.

normal

Besatthet är inget nytt i religionens historia.

Jesus drev ut onda andar.
Hur kom andarna att besätta människan?

ref:

Satan as deceiver

Someone, perhaps C.S. Lewis, has quipped that since Satan is the father of lies, his most effective deception has been to tell people he doesn't exist. If we are not

looking for him, he can do his work without much fear of discovery. If physical objects can skip our notice simply because we are preoccupied with other matters, how much more difficult it is to perceive spiritual reality which we cannot easily see, hear or touch. This is particularly true in the modern age in which Western man has largely restricted his attention to the temporal rather than the eternal, the material rather than the spiritual, the human instead of the divine. Regardless of our awareness of spiritual forces, they are still realities.

It is nevertheless imperative to distinguish the actuality of Satanic forces from popular misconceptions handed down to us from folklore. For example, Satan is supposed to have horns and a tail, yet otherwise look like a human being. If we actually conceive Satan in such terms it would be highly unlikely that we will ever receive a visual confirmation of his existence.

It is important to recall that Satan is an expert of disguise and appears in a variety of ways depending at least in part upon what we expect. Baudelaire, the poet--and for a time a confirmed Satanist--reminds us, The devil's first trick is his incognito. If he sometimes manifests himself in a manner which makes his identity crystal-clear, more often he appears masked in an attractive form.

Ultimately, the best teacher in these matters is experience itself. As one begins to walk a spiritual path, he will frequently encounter all kinds of disturbances, obstructions and temptations. It is such experiences as these which have led those who have gained a certain spiritual enlightenment to conclude there are satanic forces that work against individuals and that have contributed to the destructive nature of human history.

Satanic influences can affect a person only as long as he cooperates with them. Man is influenced by Satan only when he makes a base for him. Ultimately, each person is responsible for his own feelings, thoughts and actions.

Claims that the devil made me do it are futile. If one were to rid himself of the negative, destructive or evil elements he has within himself, Satan would become powerless.

http://www.ettl.co.at/uc/swedish/english/eDP_UNews.htm


normal

"Besatthet" - eller fångad i en arketyp

Modern medvetandeforskning har visat att besatthet varken är någon mystisk ockult företeelse, eller en produkt av skrock. En del upplevelser och fenomen som kan uppträda under en andlig-psykisk utvecklingsprocess eller kris, kan i vissa fall till stor del likna det som under historien beskrivits som att vara 'besatt'. Moderna forskare som studerat denna företeelse är exempelvis psykologen Edith Fiore och psykiatern Stanislav Grof (se boktips). Sådana upplevelser kan även i sig utlösa andligt-psykiska kriser.

I mildare former kan besatthet yttra sig som oförklarliga önskningar, behov och handlingar man kan tro är ens egna men som inte överensstämmer med individens medvetna vilja eller personlighet. Detta kan tolkas som att en ande har tagit personen i besittning och agerar ut sina behov och önskningar genom honom eller henne, alternativt att personen är fångad i transpersonella eller arketypiska energier som inte kan hanteras av personligheten.

I de mer extrema fallen kan besatthet yttra sig som ofrivilliga kroppsrörelser och förvridna ansiktsuttryck, förändrad röst och röstläge och liknande, och mycket starkt förändrad personlighet. Inte sällan rör det sig om uttryck av stark vrede eller hat, och i vissa fall till och med ondska. Man kan tolka företeelsen som att en så kallad osalig, negativt inställd ande har tagit över en persons kropp, eller att starka arketypiska krafter tillfälligt överskuggar individens personlighet. Hur man än tolkar företeelsen, finns vissa beprövade och fungerade sätt att handskas med den.

Edith Fiore har beskrivit vissa framträdande symtom vid den här arten av problem av mildare slag (observera att inget av dem i sig tyder på besatthet):

~ Låg energinivå

~ Personlighetsförändringar och/eller känslosvängningar

~ Inre röst eller röster som talar till en

~ Missbruk av droger, inklusive alkohol

~ Impulsivt beteende

~ Minnessvårigheter

~ Dålig koncentrationsförmåga

~ Plötsliga attacker av ångest eller depression

~ Plötsliga fysiska problem utan någon uppenbar orsak

~ Känslomässiga och/eller fysiska reaktioner på att läsa eller höra om företeelsen, exempelvis denna text

I de mindre extrema fallen kan man hantera besatthet på ett vanligt terapeutiskt sätt, företrädesvis under ett avslappnat medvetandetillstånd eller hypnos, men med den skillnaden att man i första hand behandlar den besättande anden. Man kommunicerar med den aktuella energin som en verklig varelse, och talar om för den att den bör sluta besvära personen i fråga. I vissa fall kan en längre terapeutisk process behövas, beroende på andens eller den psykiska energistrukturens egenskaper.

Det kan t ex. visa sig att energin förmedlar att den är en människa som dött, men inte insett eller velat acceptera att den förlorat sin fysiska kropp. Eller så kanske den beskriver missriktad omtanke som blir till besvär för den levande personen, som har känt anden i livet. Hur man är tolkar företeelsen, tycks det terapeutiska förhållningssättet att direkt kommunicera med anden eller energin fungera, eftersom den just då överskuggar resten av individens personlighet.

I de mer extrema fallen eller när den aktuella energin är starkt negativ, kan en experientiell (upplevelsebaserad) metod vara till hjälp. Den besättande energin kan då tillåtas att ta sig sitt fulla uttryck, leva ut i en trygg och säker omgivning, vilket leder till att den löses upp eller integreras, eller att anden försvinner, beroende på hur man tolkar företeelsen.

Boktips:

Edith Fiore
The Unquiet Dead: A Psychologist treats Spirit Posession (Ballantine Books)

Stanislav Grof
The Adventure of Self-discovery (State University of New York Press)

M. Scott Peck
People of the Lie: the Hope for Healing Human Evil (Touchstone Books)

Shakuntala Modi
Remarkable Healings: A Psychiatrist Discovers Unsuspected Roots of Mental and Physical Illness (Hampton Roads Publishing)