Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap ( 1990 - 2004 ) Nätverk, Holistisk/andlig grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1241, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/group/ngv.html
är Nätverk och Holistisk/andlig grupp
E-post: Nfgv@telia.com
Start 1990
Slut 2004
tillåtelse Samarbete

Var ett forum för nytänkande människor och organisationer med andligt perspektiv inom vetenskapen.

Alias: nfgv och nätverket för gränsöverskridande vetenskap

befäst

Nätverket för Gränsöverskridande vetenskap bildades 1990 på initiativ av Stiftelsen Arica. Nätverket gav under sin tid ut flera medlemspublikationer, arrangerade symposier i Stockholm och anordnade under sin aktiva period varje år forskningsdagar på olika platser i Skåne. Nätverkets aktiviteter upphörde gradvis under 2003-2004.

normal

Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap är ett forum för alla som är övertygade om att verkligheten består av något mer än det rent materiella och som vill studera företeelser och fenomen som den traditionella vetenskapen ännu inte tagit till sig som verklig vetenskap. Som i upplevandet och studerandet av dessa företeelser finner det viktigt att ge utrymme åt såväl tanken som känslan, men som samtidigt finner det nödvändigt att använda sig av vetenskapliga metoder och att korrekt dokumentera resultat och fakta.

Se Nätverkets hemsida

För några år sedan bildades ett intressenätverk, vars huvudsakliga syfte är att få enskilda människor och organisationer att samarbeta när det gäller att finna nya vägar, metoder och idéer, som kan skapa ett hållbart altemativ till nuvarande materialistiska paradigm. Detta vare sig man forskar, är medlem av ett parti, sitter i riksdagen, forskar eller bara är allmänt intresserad.

Något som förenar oss som startade nätverket är övertygelsen om att vi människor själva har ett ansvar för vår framtid. Att vi inte alls är liksom gruskorn i ett oändligt meningslöst universum, utan besitter krafter och möjligheter att kunna undvika katastrofer som skulle vara oundvikliga om vi inte med gemensamma krafter gjorde vad vi kunde for att avvärja dem. Vi är också fast övertygade om att det finns något bortom det materiella och mätbara som manifesterats just i det som är synbart, kännbart och mätbart. En övertygelse om att det i längden inte går att formulera en vetenskap som bygger på antagandet att bara den materiella verkligheten existerar.

Och den egentliga avsikten med nätverket är att slå bryggor mellan människor som redan har denna insikt, men som ännu inte känner till varandra eller varandras verksamheter. Kanske kan nätverket ge ett litet bidrag i den nödvändiga uppgiften att forma nya konstellationer av människor i samarbete.

Vad är gränsöverskridande vetenskap?

Med begreppet gränsöverskridande vetenskap menar vi en vetenskap som försöker att jämka samman kunskaper och forskningsansträngningar från alla typer av vetenskaper och syftar till att upprätta bryggor mellan humanistiska, tekniska och även andliga aspekter i tillvaron.

Det finns faktiskt människor som har tvekat om att gå med i vårt nätverk därför att de förknippat gränsöverskridande vetenskap med enbart naturvetenskaplig forskning. För oss är begreppet betydligt bredare och djupare än så. Gränsöverskridande vetenskap kan förekomma överallt; inom omsorg, ekonomi, konst, samhällsvetenskap, fysik, historia, skolväsende osv.

För oss betyder gränsöverskridande vetenskap detsamma som nytänkande och mod. Mod att genom nytänkande gå utanför sin egen intressesfär och utan allt för mycket förutfattade meningar söka den minsta gemensamma nämnaren mellan de olika inriktningarna.

Vad är ett nätverk?

När vi har berättat om nätverket har vi ibland mötts av oförstående, därför att andra har haft en annan definition av fenomenet nätverk än vi själva. Argumentet har varit att ett nätverk, helt enkelt inte kan ha något kansli, någon formell organisation, någon finansiering eller något medlemsregister. Ett nätverk måste alltid vara ett fullständigt spontant informationsutbyte, från människa till människa och varje handling som skulle syfta till en formalisering vore att våldföra sig på själva nätverksidén och bara resultera i att nya hierarkier byggs upp.

Vi sympatiserar i viss mån med detta resonemang, som ett slags ideal. Men vi hävdar samtidigt att någon eller några i detta fall måste ta initiativet. Ett traditionellt nätverk syftar oftast till att knyta samman människor som redan känner varandra, för att stärka deras gemensamma sak. Men, vårt nätverk har också som uppgift att binda samman människor som inte känner varandra och att åstadkomma detta under ganska kort tid. Vi kallar helt enkelt detta ett nätverk, därför att det är det begrepp som ligger närmast det vi vill åstadkomma!

Vem är initiativtagare?

Initiativtagare till intressenätverket är Stiftelsen Arcia, med säte i Stockholm, i samarbete med enskilda personer och organisationer i Sverige. Initiativtagarnas avsikt är att nätverket skall vara ideellt, samt politiskt och filosofiskt obundet. Arcias roll har varit att administrera nätverket och verka för att det växer sig större. Arcia är inte en centralpunkt i nätverket och avser inte att styra dess inre arbete. Tvärt om emotser vi med tacksamhet initiativ och arbetsinsatser från andra människor och organisationer, så länge inte heller dessa söker att kontrollera nätverkets verksamhet, utan ser sej som en lika värd del av något helt.

Arcia drivs i stiftelseform och är politiskt och filosofiskt obundet. Stiftelsens arbetssätt är att skapa impulser för ett ökat samförstånd mellan »alternativ forskning» och traditionell akademisk forskning genom debatter, forskning och nätverkande.

Hur sker nätverkets informationsspridning?

Nätverkaren är namnet på den medlemstidning som ges ut av nätverket. Den är avsedd som ett forum för nätverkets medlemmar, men det är inte meningen att bara experter inom olika områden skall kunna bidra till Nätverkaren. Man kan berätta vad man själv forskar om eller intresserar sig för, eller berätta om annat man stött på i massmedia, under möten, under konferenser, i artiklar eller i böcker. Man kan kasta ut frågor till nätverket och man kan besvara andras frågor. Man kan berätta om kommande kurser, konferenser eller skriva rescensioner, reseberättelser, kåserier, debattartiklar, osv.

Gränsöverskridaren är ett decentralicerat nyhetsbrev för Nätverket, vars utgivningsansvar cirkulerar mellan olika grupper och organisationer i Nätverket. Den som ger ut Gränsöverskridaren kan därmed även sprida information om och göra reklam för sin egen verksamhet.

Nätverket disponerar även ett antal sidor i tidningen Sökaren för information om sin verksamhet. Där publicerar vi notiser och annat som berör gränsöverskridande forskning inom och utanför Nätverket.


normal

Det här är vi!

Nätverket ger möjlighet för människor med intresse för en vetenskap, som inte är bunden av det materialistiska paradigmet, att samverka, lära känna varandra, träffas, utbyta erfarenheter, få del av nyheter och forska tillsammans. Utbytet sker genom gruppmöten, symposier, seminarier, forskningsdagar och tidskrifter.

Nätverket är organiserat i grupper vilka var och en tar på sig att bearbeta frågeställningar inom ett visst mer eller mindre avgränsat område. Du behöver verkligen inte forska själv för att vara med. Det räcker att vara intresserad och nyfiken.

Nätverket är alltså ingenting utan sina medlemmar och de flesta av nätverkets aktiviteter sker genom att någon person, grupp, förening eller forskarlag tar på sig en uppgift och genomför den.

Nätverket består av allmänt intresserade människor, amatörforskare samt akademiska forskare och vetenskapsmän, vilka alla önskar samarbeta för att öka förståelsen för varandras iakttagelser och synpunkter.

Nyckelord för hela verksamheten är Öppenhet och Ödmjukhet: Öppenhet inför det vi ännu inte har förstått. Ödmjukhet inför det som andra människor har att säga.

Nätverkets medlemmar sysslar ofta med sådant som idag inte är mätbart och som därför klassas som ointressant av dagens officiella vetenskap. Ofta är det istället den egna upplevelsen som är beviset. Svårigheten är att veta vad som är sant och vad som är illusion. Kanske är det bara genom samarbete, genom mötet med andras erfarenheter, genom ödmjuk och positiv kritik, som det går att komma fram till ett omdöme som kan sägas vara objektivt och sant? Genom att bli medlem kan du själv delta som en positiv kraft i nätverket.

Välkommen att nätverka!

normal

Historik

I början av 90-talet var vi något av pionjärer när vi startade Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap. Många ville vara med, vissa vågade inte ens synas i medlemsregistret. De kunde till och med förlora sina jobb. Vi hade ett handskrivet register för dessa medlemmar och för dem som var rädda för att överhuvudtaget finnas inskrivna i ett dataregister.

Vi var också lite pionjärer genom att ta upp kontroversiella ämnen i vår tidskrift Nätverkaren och på de symposier vi anordnade. Grupper inom nätverket bildades och gjorde egna nummer av Gränsöverskridaren.

Jordstrålegruppen ville t.ex. forska kring de subtila energifenomenen och så uppkom Forsknings- och Erfarenhetsdagarna som hölls på olika platser i Skåne.

Många tankar har tänkts. Frågor har ställts. Svaret på frågorna är, att det nog blir vi själva, alla medlemmar i nätverket, som får ta ansvar för Nätverkets framtid.