Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Illuminati Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 153834, v4 - Status: normal.
är Grupp

Bildat av Adam W en mäktig jude och frimurare 1776-05-01 (mafias mafia).Har som mål att ta total kontroll över världen.

Alias: den nya världsordningen och illuminati

Detta är uppslagsordet för Illuminati. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

normal

Orden av Illuminati™
Illuminatis tillkomst (en finslipning av brödraskapets ideal).

Joseph Johann Adam Weishaupt föddes den 6 februari 1748 i Ingolstadt och hans far var professor vid stadens universitet. Ingolstadt var ett centrum för jesuit-orden. Adam utbildades således av jesuiterna.

Han bröt senare med dem, men behöll deras politiska program. Detta var en ung jude, som från tidig barndom hade en hemlig lojalitet mot Talmud och Kabbalah, medan han utåt sett var en hängiven romersk-katolik

Adam Weishaupt bildade Orden av Illuminati den 1 maj 1776 (Detta datum tog frimuraren Lenin över och gjorde till Arbetarnas Dag efter Sovjet-republikernas grundande. Weishaupt avsåg att Orden officiellt skulle ha en prägel av filantropisk välgörenhetsorganisation.
Denna prägel attraherade många folkbildare, präster och förmöget folk.

När de blev medlemmar trodde de att Orden förespråkade en renodlad kristendom som skulle göra mänskligheten till en enda lycklig välmående familj.
Orden av Illuminati hade tre olika grader:

Minerval
Illuminatus Minor
Illuminatus Major

När novisen Minerval, steg till graden Illuminatus Minor (bara de man ansåg vara redo fick avancera), blev denne tillsagd, att det enda hindret som låg i vägen för Ordens mål, Universell Lycka, var världens politiska och religiösa organisationer, som inte vill tillåta en sådan förändring på bekostnad av sin egen maktställning. Politiska och religiösa ledare, samtida eller framtida, skulle antingen underkasta sig Orden, eller störtas.

Om novisens samvete skulle förbjuda detta, fick han förbli han på novisnivå tills hans etiska idéer hade förändrats. Med Weishaupts egna ord:

"De styrande krafterna är despoter när de inte uppför sig efter Ordens principer;
det är därför vår plikt att omgärda den med våra medlemmar, så att de som står utanför inte får tillgång dessa principer.

På detta sätt kan vi kraftfullt främja Ordens intressen. Om någon förfaller till att lyssna på överheten mer än på Orden passar han inte in och får inte någon grad.

Vi bör göra vårt yttersta för att Illuminati's system skall införas ibland män inom alla viktiga ämbeten."

(Einige Originalschriften des Illuminatenordens, München, 1787)

När (om) slutligen en Illuminatus Minor bevisat fullständig hängivenhet till Orden och dess hemliga natur, tog man sig an hans sak för ett möjligt inträde i det övre skiktet, jämte övriga initiater som skulle undergå prövning till andra graden, och om han befanns värdig, blev han Illuminatus Major. Den tredje graden, som Rex (konung), eller mysteriegraden, behöll Weishaupt för sig själv.

Vid det här laget hade den initiaten släppt alla konventioner, hämningar och ideal och kunde upplysas om Illuminati's verkliga avsikter enligt Ordens eget program: En ny världsordning med en enda världsregering när Orden störtat alla nationella regeringar och lagt alla religioner under sig.

Initiaten skulle svära en ed till Lucifer och Orden, som band hans tankar, ord och handlingar oupplösligt till ordensbröder av högre rang (Obs! Dessa eder till Satan förekommer i alla frimurarsällskap, även svenska).

En hemlig polis med ett nätverk av spioner uppstod. De som svek Orden tog man genast livet av. Polisen kallades de smygande bröderna och hade det allseende ögat som symbol.

Ordens struktur var en pyramid med Adam Weishaupt i toppen och under honom två eller tre nära förbundna, var och en av dem gav order åt tre andra, osv neråt i ordensgraderna.

De använde alias: Weishaupt själv var Spartacus, andra kallade sig Cato, Marius, Brutus, Pythagoras, Sokrates och Hannibal. Adam Weishaupt var uppvuxen och utbildad inom Jesuitorden, men hade förkastat den. Det hindrade honom nu inte från att flitigt använda sig av jesuiternas eget organisationssystem för att störta de världsliga och religiösa makthavare som jesuiterna hade skyddat.

Illuminater på toppnivå, garanterades all tänkbar materiell välfärd och kvinnlig fägring, i vad mån det fanns att tillgå. Weishaupt ansåg att:

Ordens makt skall vara en resurs för medlemmarna. Alla måste stödjas och gå före alla andra, oavsett meriter. Pengar, tjänster, ära, jord och blod måste offras för det hängivna Brödraskapet.

Ibland blev denna regel en nödvändighet i istället för en pervers lyx. 1780 hade Weishaupt gjorde sin egen svägerska gravid, och önskade få saken ur världen.

En abort planerades för att skydda Ordens goda rykte. Han erkände då tilltaget för ett par andra illuminater som ansåg att kvinnan inte var oundgänglig. Det fick till följd att kvinnan mördades i all tysthet, medan Weishaupt oförtrutet fortsatte att framställa Orden som ett under av filantropi och idealism.

Hur framgångsrik var denna fördärvelsebringande, konspiratoriska elit vid denna tid
– socialt, politiskt och samhälleligt?

Inom två år efter bildandet av Orden, var alla professorstjänster vid universitetet i Ingolstadt utom två upptagna av medlemmar i Illuminati.

1789 fanns det minst 2000 ordensmedlemmar i i de tysktalande länderna.

Många var advokater och läkare, andra präster (mest protestanter) och det fanns till och med representanter för Tysklands olika furstendömen, men inga arbetare, bönder eller tjänare. Detsamma gäller för Frankrike vid denna tid.

Några år efter Ordens tillkomst ansåg Weishaupt att de hade besegrat jesuiterna, och framgångsrikt erövrat de viktigaste posterna i kyrkans organisationer, enligt Ordens originaldokument:

Alla tyska bildningsanstalter och samhälleliga funktioner är nu under vår tillsyn. Vi har åtskilliga dolda medlemmar i domstolsväsendet, och kan erbjuda dem lön och goda förmåner. Senaste tillskottet är Bartolomei-institutet för unga blivande präster. Vi har kontroll över deras finansiärer, därför kan vi nu förse hela Bayern med passande präster.

Inflytandet på utbildningsväsendet och kyrkan var ytterst nedbrytande.

Kring sekelskiftet 1800 fanns det många tyska präster som längre inte trodde på de mest grundläggande sanningarna i den kristna läran. De hade blivit omvända att bara tro på det upplysta förnuftet, D'Alembert, Diderot, Voltaire, Rousseau, etc., tänkare från den sk upplysningstiden, som hade revolterat mot Gud och var helt i Adam Weishaupts smak.

Namnet Illuminati är ju själva verket en listig kombination av namnet Lucifer och upplysningLjusbärarna.

Genom deras intrång i den protestantiska teologin, fick vi senare teologer som Karl Barth, Paul Tillich och Rudolf Bultmann, etc.

Barth:Skriften är inte i egentlig mening Guds ord; den endast vittnar därom och hänvisar till det eviga gudsordet. På samma sätt är den historiske Kristus varken Guds son eller Människosonen i egentlig mening.

De flesta av de protestantiska teologer som skulle varit till vägledning för kyrkan i Tyskland hade förlorat sin tro, vilket senare gav upphov till dyrkan av den figur som ockultisten och tonsättaren Richard Wagner kallade den ariske Kristus, dvs Adolf Hitler.

Ordens ursprungliga skrifter innehåller detaljerade instruktioner om hur hat och blodspillan kan åstadkommas genom provokationer mellan grupper av olika ras, religion, etnisk tillhörighet, mellan människor med normal sexualitet, och de som praktiserar olika avarter, som homosexualitet, etc. En annan idé som förordas är att uppmuntra hat mellan barn och föräldrar.

Man bestämde också vilka byggnader som var viktigast att förstöra eller bränna vid terrorhandlingar i städer.

Kort sagt, praktiskt taget all undergrävande verksamhet som vi har sett exempel på under 1900-talet och fram till idag var i huvudsak planerad och nedskriven av Weishaupt redan för ca 225 år sedan. En undersökning av hans skrifter verifierar detta som ett faktum.