Hem

Shemhamforash Ord, Besvärjelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586449, v4 - Status: normal.
är Ord och Besvärjelse

Detta ord är beteckningen på Guds hemliga namn som är 72 till antalet.

Alias: sem ha-mephora, shemhamforash och shemhamphorash

normal

Den goetiska magins nyckel går att finna i formeln Shemhamforash. Detta ord är beteckningen på Guds hemliga namn som är 72 till antalet. När vi ser till antalet demoner i Goetia finner vi att dessa också är 72 till antalet. De goetiska demonerna är skuggor till Gud och skapelsen. De är kliffots andar som befolkar anti-världarna på Sitra Ahra. Talet 72 rymmer nycklarna till kabbalistiska, kliffotiska och goetiska mysterier. Shemhamforash och namnen på Gud och hans 72 änglar döljer sig i Exodus fjortonde kapitel vers 19-21. Vardera vers är på hebreiska skrivet med 72 bokstäver. Placerar man verserna ovanpå varandra får vi 72 spalter med tre bokstäver vardera. Lägger man dessa till de heliga suffixen EL, AL eller Yah uppenbarar sig för oss Guds 72 hemliga namn.

Talet 72 är allt annat än slumpmässigt. I centrum för den kabbalistiska uppfattningen om universum och skapelsen har vi talet 6. Talet 6 representerar solen och mitten av skapelsen, vilket motsvaras av sefiran Tifaret eller dess mörka motpol Thagirion. Symbolen för skapelsen och talet 6 är hexagrammet som förenar ovan med nedan i två sammanflätade trianglar. Himlavalvets kretslopp kring människornas värld utgörs av zodiakens 12 tecken (6 x 2). Dessa kallas för soltecken. Om vi multiplicerar soltecknen med solens tal (12 x 6) får vi 72.

Shemhamforash och de 72 namnen är knutna till skapelsens tid och rum. De 12 månaderna styrs av soltecknen och 6 andar styr över vardera månad (12 x 6). Varje timme av dygnets 24 timmar styrs av 3 andar (24 x 3 = 72) som representerar timmens växande, varande och avtagande karaktär. Talet 72 hör även samman med de fyra elementen, Guds namn YHVH och de fyra väderstrecken. Då representerar 18 andar (6 x 4) vardera väderstreck och element. Gudanamnen och änglarna i Shemhamforash representerar universums struktur som upprätthåller tid och rum och alla naturlagar. De goetiska demonerna är deras skuggsidor och de krafter som kan öppna upp portar i tiden och rummet.

Det finns ett släktskap mellan den goetiska magin och den gotiska magin. Den gotiska magin härstammar från Oden som även kallas Got. Hans lärdom bygger på universums principer som symboliseras av de 24 runorna. Runornas antal multiplicerat med tretalet, som är centralt i nordisk mytologi, ger oss talet 72. Varje runa kan därmed länkas till 3 goetiska demoner vardera. Dessutom blir talet 72 det heliga gotiska talet 9 om vi adderar 7 och 2 enligt klassisk numerologi. Släktskapet mellan goetisk och gotisk magi förekommer inom den faustiska magin. Den klassiska faustiska grimoiren Magia naturalis et innaturalis innehåller andar vi känner igen från Lemegeton och den salomonska magin.

De sjukdomsbringande 36 demonerna i Salomos testamente är också kopplade till zodiaken och numerologin kring Shemhamforash.

Det apokalyptiska Vilddjurets tal 666 döljer också Shemhamforash. Vi får fram talet för Shemhamforash genom att multiplicera sexorna och sedan dividera dem med deras antal, det vill säga tre. Nyckeln ser alltså ut på följande sätt: 6x6x6/3.

Shemhamforash hör samman med Guds namn YHVH, som kallas för Tetragrammaton och som ansetts så heligt att det inte får uttalas. Det är okänt hur det ska uttalas, men kombinerat med vokalerna i Guds titel ADONAI som betyder Herren, får vi namnet Jehovah. Tetragrammatons fyra heliga bokstäver korresponderar med fyrtalet i alla dess former: de fyra världarna, de fyra elementen, de fyra väsendena som Hesekiels skådar vid Guds tron och så vidare. Namnet på Guds mörka motpol som kabbalisterna förbannat och hemlighållit är Guds namn baklänges och benämns CHAVAJOTH. Guds skugga hör till kliffot och motsvarar de demoniska korrespondenserna av talet fyra: kliffots fyra världar, Infernos fyra floder, de demoner som styr väderstrecken och de som behärskar elementen. Guds mörka motpol råder över de 72 goetiska demonerna och alla de infernaliska legionerna.

Guds 72 namn som finns i Shemhamforash består av 72 bokstäver som tas från namnet AYN SOP (Ain Sof) och namnen på de tio sefirorna, samt ordet KDOS, helig, upprepat tre gånger och meningen KONHSMIMWARS, himmelen och jordens skapare (Genesis 14:19). Namnet beskriver skapelsen och dess struktur, samt en trefaldig hyllning till skaparen. En kortare variant av Shemhamforash bygger på 42 bokstäver som enbart innehåller namnet på de tio sefirorna. En ännu kortare bygger på tolv bokstäver som innehåller namnen på de tre översta sefirorna. Namnet är i sin helhet KTRHHMHTBWNH. en mörkare variant av Shemhamforash öppnar porten till skuggsidan. Dess namn består av tolv bokstäver där Kether ersätts med Daath. Namnet i sin helhet är: HHMHTBWNHD'AT.

Universums två principer är enligt kabbalan form och energi, beskrivet som kärl och gudomligt ljus. Under skapelseprocessen brast några kärl och 288 gnistor av gudomligt ljus föll ner i avgrunden. Dessa gnistor är fallna änglar som lever i avgrunden såsom luciferiskt ljus. Genom att söka i avgrunden efter dessa gnistor kan människan uppnå kunskapen om att bli som en gud. Dessa gnistor är ljuset i mörkret och liknas stundom vid en glödande drake i underjordens mitt, eller vid Lucifer stående i centrum av Inferno. De 288 gnistorna är goetiska makter. De goetiska demonerna styrs av fyra demonhärskare. Om vi delar talet 288 med fyra får vi 72.