Hem

Psykets räckvidd: Den lojala oppositionen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1202, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/psykets_raeckvidd/lojala_oppositionen.html

Ett utdrag ur boken "psykets räckvidd" om debunking

Alias: den lojala oppositionen och psykets räckvidd: den lojala oppositionen

normal

Följande är en avskrift från sidan 202 och frammåt.

Ett av de första tecknen på att vårt arbete skulle komma att mötas av annat än rättframt vetenskapligt intresse kom när vi skrev ett personligt brev (... hoppas ni vill behandla detta brev som konfidentiellt och personliga ...) till Gerald Piel, utgivare av Sientific American, i december 1972. I det brevet frågade vi ifall hans tidskrift i princip vore intresserad av att ta emot en översiktlig artikel om det parapsykologiska forskningsfältet och påpekade att den föregående artikeln på detta ämnesområde, som tidskriften publicerat, kom i juli år 1934. ""[W F Prince, "Extra Sensory Perception", i Sientific American (juli 1934).] Sedan den tiden hade många ytterligare undersökningar utförts. Till stöd för vår önskan att skicka in en sådan artikel angav vi några av våra preliminära resultat, vilka för oss påvisade att detta var ett viktigt forskningsfält. Vi underströk att vårt mål med denna forskning var att finna samband mellan ESP-funktioner och de fysiska och psykologiska variabler som vi var väl bekanta med.

Olyckligtvis fann vi att upptäckter som är före sin tid kan leda till publiceringar i förtid. Brevet meddelades Leon Jaroff på Time, som strax efteråt citerade ut det och kritiserade vårt forskningsprogram med Uri Geller fastän vi ännu varken hade publicerat det eller beskrivit våra resultat. ""["The Magician and the Think Tank", i Time (12 mars 1973).]

Artickeln i Time byggde av nödvändighet på hörsägen eftersom vi hade en de förseglade läpparnas policy till dess att vi var redo att publicera våra resultat i ett passande vetenskapligt forum. En av timeartikelns huvudkällor var en annan läcka, denna gång otroligt nog uppkommen som ett resultat av ett konfidentiellt besök, vilket begärts av George Lawrence, vid den tiden projektledare för försvarsdepartementets Advanced Research Projects Agency (ARPA). Lawrence hade besökt SRI [Stanford Research Institute] åtföljd av två av sina konsulter, Ray Hyman, en psykologiprofessor vid universitetet i Oregon, och Robert Hyman Van de Castle, en psykolog från Virginiauniversitetet. De påstod sig vilja avgöra ifall någonting i våra forskningar skulle vara av intresse för ARPA.

När de hade anlänt under Gellers vistelse vid SRI låg det naturligtvis nära till hands att begära få se ett experiment under utförande. Vi avslog begäran av två skäl. För det första fick vi åtskilliga sådana förfrågningar i veckan och hade tidigare kommit fram till att det skulle vara omöjligt att utföra kontrollerade experiment med besökare närvarande. Vi hade inte tid till extra experiment, för vår tid med Geller led mot sitt slut. För det andra var vi vid den tiden fortfarande misstänksamma och ansåg det inte vara otroligt att Geller kunde ha skickats till oss för att försöka sig på något trick som skulle knäcka vårt protokoll för det pågående programmet. Vi ville därför till varje pris undvika att han kunde samarbeta med någon utifrån. (Detta var före de kontrollerade experiment, som till sist publicerades i Nature.)

Som ett alternativ till att betrakta ett av våra experiment föreslog vi att de skulle utföra några egna experiment med Geller. På det sättet kunde vad de än observerade inte läggas oss till last. De tillbringade då några intressanta timmar med Geller under vilka de fick bevittna en informell kaffebordstypuppvisning av det slag som Uri Geller föredrar. De försökte sig på ett antal av sina egna och ur vår synvinkel i stort sett okontrollerade experiment (som vi har inspelade på videotejp). Men Van de Castle utförde ett experiment under god kontroll i vilket Geller återgav en teckning som hade fjorts av Van de Castle själv och lagts i dubbla förseglade kuvert på ett ställe där Geller inte kunde se det. Av detta slöt sig Van de Castle till att Geller var en intressant försöksperson för ytterligare undersökningar. Hyman och Lawrence var inte imponerade av de resultat som erhölls under deras experimenterande, men de var heller inte lika väl kontrollerade som Van de Castles. De reste sin väg med könslan av att Geller förmodligen bara var en klyftig trollkarl. Detta är dock ingen oförnuftig slutsats i beaktande av vad de såg och det informella sätt de valde för sin verksamhet med Geller.

Vi blev inte desto mindre förvånade när Time utkom med en artikel där det förekom citat ur ett brev från Hyman i vilka denne skrev att SRI-undersökningarna utfördes med en obeskrivlig slapphet. Till att börja med kunde vi knappast tro på de brist på yrkesmässigt ansvar som kunde tillåta en rak linje mellan ett privilegierat besök i ett laboratorium, där det pågår ett känsligt och kontroversiellt arbete som ännu inte givits publicitet, och sidorna i en populär veckotidskrift. Men utöver detta förelåg det faktum att de enda undersökningar av Geller som Hyman observerat vid SRI var de som han själv och hans kolleger utfört och vad han tyckte om dem var knappast något som hade med oss att göra. Eftersom vi då ännu inte hade förstått de djupgående känslomässiga reaktioner, som utlöses av forskning på detta område, kunde vi bara förvånas över händelsernas vändningar. Vi fick till sist en kopia av Hymans brev där han beskrev sitt besök på SRI och det stod klart att mötet hade påverkat honom starkt på känslonivån. Faktiskt i så hög grad att fastän han hade varit tillsammans med Geller under flera timmar beskrev han Gellers ögon som blå (de är mörkt bruna).

Vi skulle snart komma att inse att våra initiala negativa erfarenheter med Time bara hade varit en försmak på vad som skulle komma. Den mest svekfyllda serie sammanträffanden med en representant för nyhetsmedia som vi hittills har upplevt började oskyldigt nog med en förfrågan från den vetenskaplige reportern Joe Hanlon vid den brittiska vetenskapliga veckotidskriften New Scientist. Han visste att vi hade arbetat med Geller och att vi förberedde publicerandet av en lång redogörelse för våra upptäckter. Han utbad sig ett besök vid vårt laboratorium. Hanlon försäkrade oss att han inte ville besöka oss som reporter och presenterade sig som medlem av en panel, som New Scientist hade satt upp för att undersöka Geller i en egen experimentserie, ""["Uri Geller and Science", red i New Scientist (29 november 1973).] en serie som Geller faktiskt hade gått med på.

Eftersom vi just hade avslutat en serie experiment med Geller, som var delvis framgångsrika men ännu inte publicerade, välkomnade vi möjligheten att samarbeta med en sådan panel, för vi insåg att en oberoende undersökning med all sannolikhet skulle ge resultat som liknade våra.

Hanlon kom till SRI i januari 1974. Efter en del preliminärt diskuterande föreslog han att vi skulle överväga att låta publicera våra experiment med Geller och deras resultat i New Scientist och bad att få se en kopia av allt vi hade skrivit ihop hittills. Vi lär honom få se en kopia men avböjde publiceringserbjudandet med hänvisning till att vi hade sammanställt en uppsats av mer vetenskaplig karaktär och planerade att publicera den i Nature. (Nature hade haft en ledare där vi hade uppmanats att offentliggöra våra resultat, vilket vi tog som en inbjudan.) ""["Challenge to Scientists", red i *Nature*, CCXLVI (7 december 1973).]

Eftersom möjligheten fanns att Hanlon skulle arbeta direkt med Geller gick vi rakt till sakens kärna och meddelade honom de strategier och försiktighetsmått som magiker och andra konsulter rått oss att använda oss av. Dessa inbegrep nödvändigheten av att utföra målteckningar utom synhåll, kravet att ingen i Gellers närvaro före eller under ett experiment skulle känna till målet (för att undvika möjligheten till sublima tips via kroppsspråk, omedvetna munrörelser etc), uteslutningen av möjliga medarbetare från målområdet (för att förhindra radiomottagning via inopererde mottagare), nödvändigheten av att vidhålla tystnad på målområdet (för att undvika avlyssning av målområdet, vilket skulle vara en användbar strategi för en försöksperson försedd med en inopererad mottagare), nödvändigheten av att i tärning-i-askexperimenten använda sig av sin egen tärning och ask, märkta och kontinuerligt kontrollerade av experimentledaren, det absoluta kravet att gensvar på målet skulle göras på papper ochlämnas i experimentledarens fysiska besittning innan målet avslöjades för Geller (för att förhindra post hoc-förändringar av data) osv, osv. Under Hanlons tvådagarsbesök fick han se videotejp, som vi gjorde tillgängliga för honom. Han gjorde en enorm mängd anteckningar, inklusive anteckningar från den uppsats som vi skulle skicka in till Nature, uttryckte sin tacksamhet och lämnade oss.

Nästa gång vi hörde av Hanlon var några månader senare när New Scientist som sin huvudartikel publicerade en lång (femton sidor), passionerat negativ artikel om Geller ""["Uri Geller and Science", red i New Scientist (17 oktober 1974).] som släpptes ut dagen före den då Nature publicerade vår uppsats. Den långa artikeln hade sammanställts av Hanlon på basis av de intervjuer han hade gjort med dem som hade träffat eller arbetat med Geller. Å ena sidan kände vi oss bedragna med hänsyn till vad HAnlon hade sagt om ändamålet med sitt besök på SRI. Å andra sidan tyckte vi att han hade rätt att uttrycka sin egen uppfattning.

Medan vi skummade tidningsnumret tyckte vi vid första anblicken att det var en förnuftig insats av en medlem av den Lojala Oppositionen att sätta en del av pressens överdrifter i sitt rätta perspektiv. Särskilt i England verkade pressen benägen att göra sensationsjournalistik av hela det parapsykologiska området. (Vi skadas mer av våra så kallade vänner än av våra fiender, är ett vanligt yttrande bland forskare på vårt område.)

Det material som diskuterades av Hanlon var anekdotiskt till sin natur eftersom Geller inte hade ställt upp på undersökningen inför New Scientists panel. Beskrivningarna bestod därför huvudsakligen av vad som hade hänt under Uris tv-show, vad som hänt under presskonferensen osv. Allt var skrivet utifrån synvinkeln hur Geller kunde ha lurats där, fått tips där och så vidare.

Från vetenskaplig synpunkt är anekdotiskt material naturligtvis inte särskilt meningsfullt. Om en forskare försökte använda material erhållet under okontrollerade förhållanden som bevis för parapsykiska funktioner skulle han betraktas som om han saknade vetenskapligt ansvar. Från den seriöse forskarens eller sanningsenlige journalistens synpunkt är detta ett tveeggat svärd. Anekdotiskt material, oavsett hur tillfälligt hopkommet det än är, måste behandlas med samma försiktighet och återhållsamhet när det gäller att avvisa ett fenomen som när det gäller att bekräfta det.

När det gällde Hanlons anmärkning på SRI-arbetet började vi emellertid småningom inse att artikeln solde något ytterligare. SRI-arbetet hade förvrängts kraftigt och på sätt som var svåra att förklara som bara byggda på ren skepticism.

Till att börja med upprepade Hanlon Time-versionen av Lawrence-Hymanhistorien fastän den redan hade korrigerats i en tidigare utgåva av New Scientist själv ""["Geller Experimenters Reply". Brev i New Scientist (7 november 1974).] och fastän han personligen hade hört våra tillrättalägganden. (Vi kunde ha visat honom videtejperna från Lawrences besök om han hade uttryckt några tvivel beträffande vår version av historien.) Men detta var en småsak i jämförelse med vad som följde. Artikeln fortsatte med att påstå att Puharich eller Gellers väninna Shippi förmodligen hade fungerat som sammansvuren med Geller i våra teckningsexperiment, fastän Hanlon från vår konversation visste att Puharich befann sig i New York vid tiden för våra experiment och fastän vi i detalj hade diskuterat de omfattande försiktighetsåtgärder vi hade vidtagit för att vare sig Shippi eller någon annan möjlig medarbetare skulle kunna komma in på målområdet. I artikeln rättfärdigade han sin anklagelse på grunden att Ed Mitchell (som inte var närvarande vid de Geller-experiment som publicerades i Nature) hade sagt till honom att ett problem vid experimentet med Geller var att Shippi i allmänhet befann sig i hans närhet (sant). Hanlon ändrade detta påstående en aning och påstod att Shippi befann sig i Gellers närhet på SRI under de experiment som rapporterades i Nature (vilket var osant).

Men artikelns höjdpunkt var en utförlig beskrivning av hur Geller skulle ha kunnat använda sig av en mottagare som byggts in i en tand (inklusive en återgivning av Puharichs patent), men utan något omnämnande av det faktum att Hanlon visste att vi hade varit medvetna om den möjligheten och vidtagit speciella försiktighetsåtgärder mot den! Han fortsatte med att säga att de avskärmade rummen inte var perfekta med avseende på att utesluta radioöverföring utan tillät elektromagnetisk strålning att tränga igenom vid ytterligt höga eller ytterligt låga frekvenser. Det är förstås sant, men det var tydligt att hans långa beskrivning var ägnad att väcka tanken att vi inte visste om detta trots att vi hade visat vår medvetenhet om detta öppet i just den artikel i Nature som han kritiserade genom att publicera frekvenskarakteristiska för en faradaybur och visa på vilka delar av frekvensbandet som penetrerar och vilka som stoppas! Säkerheten låg i protokollen och inte i rummets väggar och Hanlon visste det. Geller kunde ha haft munnen full av mottagare och det skulle ändå inte ha hjälpt honom. (En new york-tandläkare som unmdersökte Geller år 1974 intygade att Geller inte hade några främmande föremål inbyggda i tänderna. Faktiskt hade han överhuvudtaget inga tidigare lagningar. Se The Geller Papers, Charles Panati red, Houghton Mifflin Co, Boston 1976, sid 18.)

Vi beslöt oss för att ta tjuren vid hornen. Vi var naturligtvis inte alls intresserade av att försvara Geller med avseende på vad han gör under okontrollerade förhållanden. Men vi kunde dock svara för vad han gjorde under de förhållanden vi själva kontrollerade på SRI. En del av vårt brev till New Scientist's utgivare löd som följer: I beaktande av ovanstående tar vi stort avstånd från anklagelserna för att vi skulle vara omdevetna om dessa möjligheter och vi uppfattar denhär typen av rapporter som avsevärda och medvetna förvrägningar av fakta.

När breven till insändaravdelningen började välla in blev det uppenbart att vi inte var de enda som kände det på det här sättet. Andra laboratorier och individer fann sig själva i samma position. (Se t ex The Geller Correspondence, i New Scientist (7 november 1974).) Ett av de brev som inte publicerades, men som vi har i vårt arkiv, från Brendan O'Regan, nu forskningsledare vid Institute of Noetic Sciences, den organisation som startades av astronaut Mitchell för att finansiera avantgardistisk forskning. I sitt brev angav O'Regan inte mindre än fyrtiotvå större fel som han själv var medveten om i New Scientist's artikel.


normal

Ett nästan klassiskt bokmässigt exempel har vi i en av den Lojala Oppositionens mest ståndaktiga medlemmar, Martin Gardner, författare till In the Name of Science (New York: G P Putnam's Sons. 1952) och skribent på Scientific American (spalten Mathematical Games). Han började med en lång serie brev till olika medlemmar av SRI-ledningen, där han hävdade att SRI höll på att göra sig löjligt på grund av vårt arbete. Hans ansträngningar kulminerade i en kritisk artikel om vår ESP-inlärningsmaskin (slumpmålgenerator) i hans spalt (Scientific American, oktober 1975). I sitt åttonde och sista brev (denna gång till direktören för SRI:s PR-avdelning) bönföll han mr Charles Anderson, styrelseordförande i SRI, att denne när han hade läst Gardners spalt, än en gång skulle överväga var hans lojalitet skulle ligga.

Gardners a priori-trossystem uttrycks bäst i hans egna ord. Hans kapitel om ESP-forskning börjar: Det finns uppenbarligen enorma irrationella fördomar hos de flesta amerikanska psykologer (mycket större än hos de engelska) mot till och med möjligheten av extrasensoriska mentala förmågor. Det är fördomar som jag själv i viss mån delar.

Gardners första antagande, när han fick höra talas om en möjlig framgång i inlärningsmaskinprojektet, var att det inte var sant och i sina tidigaste brev anklagade han SRI för att hålla inne med sin slutgiltiga rapport till NASA därför att resultaten förmodligen var negativa. (Ett försök att hålla inne rapporten på grund av dessa negativa resultat skulle vara mycket skadligare för SRI från PR-synpunkt än att tillåta den att fortsätta att distribueras.)

Faktum är att resultaten inte var negativa och att vi var i färd med att publicera dem. Sex av de 147 frivilliga försökspersonerna hade uppvisat inlärningsprestationer som var signifikanta på 0,01-nivån (odds 100 mot 1) eller bättre. Sannolikheten av att detta skulle inträffa av en slump är mindre än en på 250. Vid den andra ytterligheten har vi det faktum att ingen försöksperson hade negativa inlärningserfarenheter av liknande signifikans. I vår rapport tog vi dessa upptäckter som tecken på att vårt arbete med ESP-inlärningsmaskninen vittnat om parapsykiska funktioners existens. Vittnesbörden inbegrep vårt arbete med Elgin, som fick resultat vilka var signifikanta med odds större än 1.000.000 mot 1 mot att de inträffat av en slump.

När han konfronterades med rapporten, som påvisade att positiva resultat faktiskt hade uppnåtts, tvingades Gardner att inta position två, den där man konstruerar troliga förklarningar som stämmer överens med ens primära trossystem. Förklarningen av det som verkade som förekomsten av parapsykiska funktioner (och den som han framförde i sin artikel) är bedrägeri från försökspersonernas sida. Han menar att de förmodligen bara rapoporterade de omgångar som gav goda resultat och höll inne med de dåliga omgångarna (vilket var omöjligt på grund av att varje omgång automatiskt registrerades på en kontinuerlig fanfold-tejp). Intagandet av position tre, behovet att övertyga andra, talar för sig själv i och med publicerandet av hans artikel.

I vårt tillrättaläggande brev till Scientific American skrev vi:

Gardners huvudsakliga kritik av experimenten bygger på ett faktafel, nämligen hans missuppfattning av det sätt på vilket data insamlades. Försökspersoneerna gjorde omgångar om 25 försök. Dessa försök trycktes automatiskt på en kontinuerlig fanfoldpapperstejp, som innehåller en permanent registrering av varje försök, maskintillstånd och försöksnummer från 1 till 25 för varje omgång. Efter varje serie om åtta till tio omgångar medförde försökspersonerna den kontinuerliga fanfold-tejpen till en av experimentledarna för att denne skulle föra in data i sin experimentloggbok. Tejperna överlämnades alltid intakta till oss och alla omgångar var registrerade. De hade aldrig slitits sönder i lösa bitar, som Gardner hävdar (och antyder att en individ efteråt skulle kunna välja vilka omgångar han lämnade in). Eftersom vi var intresserade av tecken på inlärning inom ramen för en dags session var det särskilt viktigt för oss att emotta en fullständig och intakt tejp. (Brev, Scientific American, januari 1976.)

Som svar på detta säger Gardner helt enkelt att någon sagt till honom att tejparna lämnades in i bitar. Vi står alltså inför det faktum att USA:s förnämsta vetenskapliga tidskrift utger sig för att avslöja felaktigheter i ett viktigt forskningsarbete på grundval av en felaktig hörsägen med anonym upphovsman!


normal

Den lojala oppositionens extremister

Längst ut mot kanten i den Lojala Oppositionen finns de som inte ens utger sig för att inta en objektiv hållning gentemot möjligheten av parapsykologiska funktioners existens. Vi har här individer som i stor utsträckning tjänar sitt levebröd genom att spela rollen som professionella skeptiker. De är vanligen ingen seriös faktor vad vetenskapliga frågor beträffar, men deras möjligheter att sprida felinformation till allmänheten är oroande stor. Detta beror delvis på det faktum att de inte besväras av åläggandet att tillbringa långa timmar av experimenterande i laboratorier för att avgöra en fråga på grundval av observationer. Den grundläggande frågan är redan avgjord för deras del, så de kan nästan helt och hållet inrikta sina energier på att presentera sina åsikter för allmänheten i radio- och TV-program, böcker och articklar. Det är deras telativt lätta tillgång till media som ofta får deras positioner att förefalla en oinformerad allmänhet mycket starka.

En individ av denna kategori, som har ägnat sig åt att nedvärdera Uri Geller och hans hävdanden av parapsykisk förmåga, är en magiker som kallar sig Amazing Randi. I sin nyligen utkomna bok The Magic of Uri Geller och i TV-program utger sig Randi för att kunna förklara hur allt Geller gjort har byggt på tricks. Hans kunskaper om trollerikonster har varit honom till god hjälp och han uträttar faktiskt något mycket nyttigt när han visar dem som inte känner till sådant hur man med hjälp av olika trick kan åstadkomma effekter, som en omisstänksam observatör kan ta för parapsykiska fenomen.

Att betrakta en god magiker, när han åstadkommer effekter under förhållanden som han kontrollerar, kan vara mycket upplysande när det gäller observationsförmågans begränsningar. Den enda slutsats man kan dra, och en korrekt sådan dessutom, är att i stort sett vad som helst kan utföras av en magiker om han själv kontrollerar omständigheterna.

Nu är det förståss en logisk felaktighet att säga att om något skulle kunnat utföras med trolleritekniker så har det utförts med sådana metoder. Icke desto mindre är den enda passande attityden i ett fall som detta: Köpare, tag dig i akt.

Så långt är allt gott och väl. Men Randis resonemang går överstyr när han generaliserar till en laboratoriesituation där förhållandena befinner sig under experimentledarnas kontroll. Svårigheten med en Randi ligger i det faktum att hans gissningar rörande hur ett särskilt experiment i laboratoriet förfuskas av trick framställs med stor auktoritet, finner sin väg till tryckerierna och till sist blir en del av allmänhetens kunskapsförråd. Och allt detta sker trots att den särskilda hypotes som framförs måhända har föregripits och motverkats redan från början. Vad som skulle ha kunnat bli en dialog har nu blivit till polemik. Som Randi uttryckte det i ett brev till mig, som jag nyligen fick motta: Man har sagt mig att ni är en riktig tuffing, dr Puthoff, men det skall jag säga att ni har inte mött en verklig tuffing innan ni har mött mig.

Två exempel från Randis bok, och våra avvisanden av dem på grundval av fakta, kan illustrera problemet:

Randi: Och slutligen, som om det inte funnes tillräckligt med tvivel rörande den procedur som användes för att utföra detta test, har Times' Wilhem rapporterat att försöken med tärningen i verkligheten bestod av många hundra försök (det gällde tärningen i asken-serien) och att avsikten var att få fram en omgång med många rätta svar följande på varandra.

Fakta: Det förekom inget urval av bra omgångar ur en serie om många hundra försök. Det förekom bara tio försök, som rapporterades i uppstasen i Nature, och i åtta av dem gissade Geller rätt beträffande vilken tärningssida som låg uppvänd, i två fall stod han över. Alla försök rapporterades.

Randi: I rapporten om Geller-experimenten förekommer få omnämnanden av det faktum att en viss Shippi Strang var närvarande. Detta gäller särskilt de berömda experimenten vid SRI där Geller uppges ha utfört ESP-underverk. (Detta avsnitt följs av en beskrivning av hur Shippi skulle ha kunnat fungera som en medbrottsling.)

Fakta: Under SRI-experimenten tilläts varken Shippi eller någon annan möjlig medarbetare att vistas inom målområdet, vilket var en förutsättning för experimenterandet som hade anammats på basis av råd från projektets konsulterade magiker.

Och så vidare. När han pressades i en radiointervju i KPFA (med avseende på Shippis påstådda närvaro) att antingen säga öppet att vi ljög eller att faktiskt medge att han inte kände till vad som inträffade på SRI i detta avseense, medgav Randi att han inte kände till hur det förhöll sig.

Trots sådan felinformations tråkiga resultat att fördunkla frågeställningarna i allmänhetens öron, blev vi som forskare faktiskt uppmuntrade av att läsa Randis bok, och av att lyssna till hans argument i TV-pratshower, för vi har funnit att Randi i sina försök att belägga SRI-experimenten med Geller med felaktigheter i varje konkret fall tvingas förutsätta kryphål i protokollet som i verkligheten inte existerade.

Man kan själv avgöra vad som är faktum och vad som är fantasi helt enkelt genom att spåra varje påstående, som ytligt sett förefaller osannolikt, till sin källa. Exempel (ett verkligt sådant): Man läser en recension i Scientific American, som skrivits av en respekterad vetenskapsman, Philip Morrison (februari 1976). Recensionen gäller en bok skriven av en trollkarl eller magiker vid namn Amazing Randi, vilken har som mål att visa att ESP-experiment som utförts vid ett större forskningscentrum, SRI, varit behäftade med grova fel. Boken hävdar att en medarbetare gav svaren till försökspersonen genom ett hål genom väggen medan experimentledarna betraktade det hela. Till och med för en förhärdad skeptiker verkar ett sådant här påstående osannolikt. Man tittar då i boken och finner en hänvisning till ett uttalande av vetenskapsreportern Joe Hanlon i en artikel i New Scientist. I artikeln finner man påståendet att Shippi, väninna och följeslagare till försökspersonen Geller, var närvarande på SRI under den serie försök som beskrivits i Nature. Påståendet tillskrivs en av projektets finansiärer, Ed Mitchell. Man kontaktar Mitchell och finner då att påståendet har ryckts loss ur sitt sammanhang och inte alls gällde den serie av kontrollerade experiment som omtalats. Mysteriet är löst! Ett allmänt hållet påstående, som är sant, ändras och utvidgas i en artikel, plockas sedan upp och utvidgas i en bok och ges slutligen en vetenskapligt respektabel stämpel i en positiv recension i en halvteknisk publikation. Och ingenstans på vägen kunde den lössläppta skepticismen hejdas.