Hem

Evokation Lokaliserad händelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 33260, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: alanna_wolf_star
är Praktiserbart , Trobart och Lokaliserad händelse

Utövaren frammanar en tankeform, väsen, eller annan form energi utanför sin egen kropp.

Alias: evocation, evokation, evokera, frambesvärja, frammana, frammaning, förtrolla och åkallan

normal

En text om Demonisk Evokation

Svarta Konster
Nyttan med demonisk evokation

I alla tider har folk fruktat det som är dem okänt. Genom tidens gång har människan på olika sätt blivit mycket skicklig i konsten att trycka ner denna rädsla i själens mörka brunn. Där får denna rädsla ligga och gro tills den växt sig så stark att den påverkar och influerar personens liv i riktningar som går emot denna persons egentliga vilja, dennes sanna vilja.

Vi människor inser inte hur ofta som vi blir styrda av krafter annat än vår egen sanna vilja och väsen. Hur många gånger har man inte sagt till sig själv; Varför gjorde jag det där? Jag vet inte vad som kom över mig? Det var inte jag som gjorde det där, jag är bara lite ur balans!

I vissa grenar inom psykologin kan man kalla dessa krafter för delpersonligheter vilket skvallrar om att människans psyke är uppdelat i olika aspekter som kan påverka våra livsval. Inom de mer magiska och andliga traditionerna kallar man ofta dessa delpersonligheter för demoner, i synnerhet om de är obalanserade.

Svarta demonologer och mörka konster

Det har existerat (och gör det fortfarande) personer som funnit inom sig själv ett behov av att utforska sitt väsen ur alla aspekter. Det som den lokala religionen eller tron inte kunde ge dem fick de söka på annat håll. Detta gick ofta stick i stäv med det samhälle som man bodde i och de oliktänkande blev anklagade för svartkonst, häxeri, trolldom och att stå i förbund med djävulen. Dessa så kallade svartkonstnärer mötte i många fall döden given av en folkmassa vars rädsla och fördomar växt sig allt för stor.

Denna artikel är tänkt att kunna kasta lite ljusglimtar i det ämne som annars så bekvämt stannar kvar höjt i dunkel och svarta ridåer. Magiska konster ägnade åt att frambesvärja demoner har aldrig betraktats som något bra än mindre som något som kan leda till Ljus, Liv och Kärlek. Allmänhetens föreställningar om hur världen är uppdelad i gott och ont eller svart och vit har i många fall generaliserat och dömt ut allt som inte på utsidan ser ”tilldragande” eller ”gott” ut. Inom de demoniska konsterna finns många charlataner vars mål är att försöka skaffa sig pengar, makt och kontroll. Detta ofta för att stärka sin sviktande självkänsla. Det är de personerna som ger demonologin ett dåligt rykte.

Demonisk evokation behöver inte vara något svart och dåligt. Denna artikel vill ge en ny och lite annorlunda syn på hur man kan använda sig av dessa sk mörka konster och faktiskt kunna dra nytta av dem. Enligt artikelförfattaren är detta det enda riktigt, givande sättet att använda sig av demonisk evokation.

Vad en demon är

Många har en föreställning om vad en demon är. Ofta ligger denna föreställning närmare sagornas värld än vår egen. Kanske har alla fantasyböcker, rollspel, filmer, historier och fram för allt massmedia bidragit till den missuppfattning som råder hos folk i allmänhet. Demoner behöver inte vara, och är det sällan om ens aldrig, något fysiskt, bevingat monster som lever i vår värld. Demoner kommer inte in i familjers hus om natten för att sluka det nyfödda barnet.

Dock finns det en djup sanning i dessa sagans föreställningar. Demoner kan uppfattas och beskrivas på många plan. Demoner kan på ett psykologiskt plan ses vara traumatiska händelser och upplevelser från det förflutna vilka ej har givits möjlighet att bli bearbetade på ett korrekt sätt. Detta kan tex vara en våldtäkt som i sinnet har trängts undan för att smärtan och skammen är för tung att bära. Detta bygger med tiden upp ett psykiskt tryckt och en obalans i det undermedvetna. Denna obalans kan komma att påverka olika aspekter av personen i fråga och dennes liv och val blir färgade av den obearbetade händelsen.

En demon kan också härstamma ur otillfredsställda behov och känslor som tex, kärlek, närhet, trygghet, gemenskap etc.

Dessa psykologiska faktorer har även sina motsvarigheter på det plan som magiker populärt kallar för det astrala planet. Den vanligaste och mest erkända teorin är att det astrala planet är det plan som föregår och formar det fysiska planet, dvs. vår verklighet. Om någonting sker på det astrala planet så måste detta oundvikligt ta sig i uttryck i vår verkliga vardag. Denna teorin menar att det är så här som vårt fysiska universum en gång har kommit till. Men det kan också råda det omvända förhållandet då våra handlingar, känslor, tankar m.m. sätter spår i det astrala. På detta sätt kan man medvetet påverka det astrala planet för att kunna påverka vår verklighet.

Demoner kan enligt ovan synsätt antingen vara egna obalanserade krafter som genom det astrala planet besätter och påverkar människor. Eller så kan demoner vara produkter av individens egna förtryckta behov eller känslor som växter sig så starka att de i sin tur skapar en obalanserad tankeform, demon, på det astrala planet. Denna demon, dold för personens ögon, påverkar personligheten negativt vilket leder till att personen börjar att tänka ännu mer negativt vilket i sin tur stärker den astrala demonen osv. Det blir en ond cirkel som kan vara svår att bryta sig loss ur.

Personligen så tror jag att demoner eller, mer korrekt, obalanserade krafter finns både i markokosmos, utanför den personliga sfären, och i mikrokosmos, den personliga sfären. Att en människa blir besatt av en demon beror oftast på att personen i fråga har ett otillfredsställt behov vilket ger upphov till otillfredsställda känslor eller att man har en obearbetad upplevelse på lager. Dessa obalanser växer sig sedan så starka att de genom personens undermedvetna påverkar personens sätt att interagera med världen. Har man riktigt otur kan dessa obalanser dra till sig obalanser ifrån högre plan då lika oftast drar sig till lika. På detta vis har man fått rejäla problem.

Vilket synsätt man än har så bör man se på demoner som verkliga företeelser då detta tenderar att dra fram demonen till ytan så att man kan betrakta den. Detta leder till att man själv tar demonen på allvar och kan börja att ta itu med den. Detta används flitigt inom vissa grenar inom psykologin då man vill få klienten att möta olika sidor, eller delpersonligheter, inom sig själv.

Hur en demonisk evokation går till

Jag har i ovan text talat varmt om demonisk evokation samt förklarat vad en demon kan tänkas vara. Men jag har ännu inte förklarat vad en demonisk evokation är.
För att på ett någorlunda enkelt sätt kunna förklara hur en demonisk evokation går till så måste man göra klart för sig vad en evokation är.

En evokation är en företeelse där man vill frammana eller frambesvärja energier, eller aspekter av sig själv, utanför den personliga eller kroppsliga sfären. Detta för att man lättare ska kunna betrakta den frammanade kraften. Motsatsen till detta är invokation som syftar till att man åkallar energier, eller aspekter inom sig själv, inom den kroppsliga sfären. Detta för att man vill inandas och bli ett med den åkallade kraften.

Hur går då en evokation av en demonisk kraft till?
För detta finns naturligtvis många metoder och jag kommer inte exakt att beskriva hur detta kan gå till. Läsaren får nöja sig med en enkel förklaring.

Om man känner att man vill utföra en demonisk evokation så kan man antingen leta upp en demonisk kraft på måfå som man vill jobba med eller så kan man arbeta med en mera ”känd” demon. En för personligheten känd demon kan vara någon form av fobi som man vet att man bär med sig, tex. en fobi för att prata med främlingar.

När man funnit en demonisk kraft så gäller det att sätta namn på denna. Detta kan göras genom att man bläddrar igenom gamla grimorer, svartkonstböcker, vilket är rekommenderat om man inte riktigt vet vilken demonisk kraft man vill jobba med. Eller så kan man genom sin fantasi namnge den demon som man tänkt frammana, vilket rekommenderas då man har en ”känd” obalans som man tänker jobba med.

När detta första och viktiga steg är taget så är nästa steg att kunna manifestera denna obalans, demon, utom sig själv. Detta kan göras med hjälp av många olika tekniker. I följande exempel sker detta genom en teknik inom den magiska konsterna.

Evokatören går så till väga att denne först och främst skyddar sig med hjälp av ett antal magiska skyddscirklar. Dessa är, om så bara inom magikerns psyke, murar vilka demonen ej kan ta sig igenom utan att förlora all sin kraft och sålunda försvinner för tillfället. Till detta bör man skapa en s.k. fängslande triangel så att demonen ej får för sig att fly eller attackera evokatören. I denna triangel kan det vara lämpligt att lägga en magisk spegel vari det är tänkt att man lättare ska kunna se sin demon.

Efter att ovan förberedelser är gjorda så använder sig evokatören av ritualer, besvärjelser etc för att faktiskt magiskt frammana demonen inom den fängslande triangeln. När detta är gjort så kommer, enligt artikelförfattaren, det absolut svåraste steget, vilket är att man ska betrakta och möta sin demon. Detta innebär att man genom ett fördomsfritt och lugnt sinne ska kunna se ens demon för vad den egentligen är. Ren magiskt så kan man gå till väga så att man frågar ut demonen om varför den stör.

Om man tex har en skräck för att prata med främlingar eller om man är rädd för trånga utrymmen så ska man utifrån en lugn ståndpunkt kunna se varför man har denna skräck. Detta är naturligtvis mycket svårt att göra eftersom man under en, troligtvis, lång period trängt undan denna orsak pga av smärta, rädsla eller något annat tungt. Detta steg kan bland annat yttra sig i att demonen försöker skrämmas. Detta kan låta lite banalt och overkligt men alla som kommit till detta stadium vet att skrämseleffekten är överväldigande. Det är i detta ögonblick som evokatörens vilja och mod sätts på prov.

Man måste komma ihåg att demonen är den absolut mest koncentrerade punkten av rädsla gällande den aspekt i sig själv som man vill jobba med. Demonen kommer att göra allt för att man ska bli skrämd och sluta och i vissa fall kan detta ta sig i fysiska uttryck som tex skakningar, yrsel, kallsvettningar m.m. Demonen kommer att anta olika former varav den ena är mer makaber än den andra. Det är troligtvis härifrån som vissa sagoberättare har fått sina föreställningar om hur demoner ser ut.

Paradoxalt nog så är det just i skrämselögonblicket som man kan få riktigt intressanta och viktiga budskap då man kan se sin egen skräck i vitögat och sålunda även få information i hur man ska kunna bemästra den. När man har kommit till denna punkt och har fått de svar som man behöver så är det dags att avsluta evokationen. Det är nämligen inte så sunt att ha en demonisk kraft frammanad för länge då man tenderar att, trots skyddscirklar, identifiera sig allt mer och mer med den demoniska kraften i takt med att skyddscirklarna mattas ut. En tumregel är att man inte har en demon frammanad längre än den tid som man orkar hålla igång då man kör ett träningspass på tex gymmet eller löparbanan.

Det finns otaliga sätt att förvisa de krafter man frammanat och jag kommer inte att gå in på dessa i denna artikel. De personer som vet hur man kan frammana en demonisk kraft vet också hur man förvisar den. Det jag beskrivit ovan i korta ordalag, samt väldigt förenklat, är endast hur en evokation kan gå till.

Nyttan med demonisk evokation

Den främsta nyttan med en demonisk evokation ligger i, som innan sagt, att man på ett kontrollerat sätt kan frammana och komma i kontakt med dolda aspekter eller krafter, inom och utom sig själv, vilkas influenser hindrar en att leva sitt liv utifrån sin egen sanna vilja. Tanken i korthet är att när man frammanat demonen utom sig skall kunna betrakta och konfrontera den för att på så vis lära sig mer om dennes natur. Slutligen ska man transformera denna ”demon” och göra den till en tillgång i livet istället för ett hinder. Detta leder i sin tur till att man kan fungera mer fritt i sitt liv och göra beslut i vardagen som är mer i enlighet med den egna sanna viljan.

Det är viktigt att man inte, efter en framgångsrik evokation, tränger undan den upplevelse som man har haft utan att man med tiden lär sig att relatera till den som en faktisk (och fantastisk) upplevelse. Det är lätt hänt att man väljer att glömma upplevelsen eller förminskar dess värde. Detta sker särskilt om upplevelsen har varit riktigt skrämmande, vilket den med stor sannolikhet kommer att vara. Om man negligerar upplevelsen av demonen så är det samma sak som att åter ge demonen fritt spelrum att påverka ens handlingar och förhållningssätt gentemot världen.

Nyckeln till ett framgångsrikt arbete med demoner är att evokatören lär sig att kunna relatera sin levnadssituation till de upplevelser som man har frammanat. Att man, för att uttrycka det i mindre krångliga ordalag, lär sig att se i vilka situationer som ens demoner försöker att styra en. Viktigt är också att man inte identifierar sig med dessa demoner och tror att de är ens hela personlighet.

En varning på vägen

Denna artikel ger ingen fullständig bild på ämnen som demonologi, demoner, magi, ockultism odyl. Detta är endast en ljus vinkling av ett ämne som av så många betraktas som svart och ondskefullt. Artikelförfattaren vill gärna påpeka att ingen bör utföra det som är beskrivet i texten ovan utan att först erhållit grundlig träning. Man bör också vid det första tillfället ha en erfaren evokatör, magiker, häxa m.m. som övervakar det hela. Det finns stora risker kopplade till dessa ”svarta konster” trots allt. Om någon väljer att prova på eller att på regelbunden basis arbeta med demoner så sker detta på eget fritt val och ansvar. Författaren varken inbjuder eller avråder andra från att prova på detta utan låter valet ligga hos de som känner sig manade.

Vid eventuella frågor kring ämnen som dykt upp i texten, vänligen kontakta mig via nedanstående e-mail adress:

Job60@hotmail.com